Αντίποινα, ΔΦΚ/14 Αυγ 1944


Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης

Ια ΒR. B. Αρ. 1107/44 εμπιστ.

Γενικόν Στρατηγείον 14.8.44

Αφορά Μέτρα ανταποδόσεως (αντίποινα)
1) Αι ευάριθμοι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών μηχανοκινήτων μέσων, κατά μικρών τμημάτων κ.λ.π με σημαντικάς ιδίας απωλείας κατά τον τελευταίον καιρόν έχουσιν ανάγκην όπως καταδαμασθώσιν εκ μέρους των Μεραρχιών δι’ οξέων μέσων, διά να επιβάλωμεν διά της βίας την θέλησίν μας επί του Ελληνικού πληθυσμού και διά να αποδείξωμεν ότι δυνάμεθα να επιβάλωμεν την δύναμίν μας επί ολοκλήρου της νήσου. Προς τούτο δεν δύναται να τηρηθή πλέον καμία επιφύλαξις έναντι μη ενόχων ανδρών, γυναικών και παιδίων. Ταχεία δράσις είναι η πρώτη βάσις διά την επιτυχή και δυναμικήν επιβολήν.
2) Εις επαναληφθησομένας αιφνιδιαστικάς επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών πρέπει να βάλλωσι διά συγκεντρωτικών πυρών πυροβολικού αιφνιδιαστικώς τους γειτονικούς κατωκημένους τόπους. Δύναται να είναι σκόπιμον, ολίγον χρόνον μετά τον κανονιοβολισμόν να μετατοπίσουν με ίδια τμήματα τα χωρία, διά να συλλάβουν εκεί τους πιθανώς επί τόπου εκ των ορέων σπεύδοντας προς βοήθειαν αντάρτας.
3) Ως έτερον μέτρον έρχεται προς συζήτησιν, να εκκενώσουν πλήρως χωρία με εξαιρετικώς εχθρικόν πληθυσμόν και να ισοπεδώσωσι το έδαφος. Εις αναλόγους προθέσεις πρέπει να αναφέρωνται εγκαίρως εις τον διοικητήν Φρ. Κρήτης, διά να δύναται να κανονίση τα οικονομικά ζητήματα. Εκκένωσις των αποφραχθεισών περιοχών, των οποίων η διατήρησις διά δοκιμαστικής κατά σημεία φρουρήσεως πρέπει να εξασφαλίζηται διά ισχυράς κατοχής, αποσκοπεί εις περαιτέρω περιορισμόν της ελευθερίας κινήσεως των Ελλήνων. Προτάσεις πρέπει να υποβάλλωνται εις τον Διοικητήν του φρουρίου Κρήτης.
4) Δι’ αύξησιν των νυκτερινών ωρών απαγορεύσεως (της κυκλοφορίας) παρέχεται η διακιοδοσία εις τας Μεραρχίας εν συνεννοήσει με τους περιφερειακούς Διοικητάς.
5) Εν συντόμω πρέπει να καταστή συνείδησις, εις τον ελληνικόν λαόν διά ταχείας και συντόνου δράσεως, ότι η τρομοκρατία των ανταρτών θα ανταποδοθή διά ισχυρωτέρας αντιτρομοκρατίας. Εις τον Ελληνικόν τύπον θα δοθή διαφωτιστική ανακοίνωσις. Διά άνευ υπολογισμού δράσεως θα επιτευχθή όπως περιορισθή ουσιωδώς η δράσις των ανταρτών.

Advertisements