Αντιστασιακή Οργάνωση Χ, Κατάλογος μελών


————————————-
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Χ
————————————–
1) Άντ/χης Πυρ. Αντωνόπουλος Αριστοτέλης. Δεκέμβριος 1943 – Δεκέμβριος 1944.
2) Ύπολ/γός Πυρ. Άστέρης Δημήτριος. Αρχάς 1943 – 4.12.44. (Τραυματίας τής μάχης τοΰ Θησείου 4.12.44, έξετελέσθη υπό τών κομμουνιστών κατά τήν μεταφοράν του είς νοσοκομεΐον.)
3) Ύπολ/γός Πεζ. Άσημακόπουλος Μιχαήλ. Θέρος 1941 – Δεκέμβριος 1944.
4) Ύπολ/γός Πεζ. Αγγελόπουλος Νικόλαος. Ιούνιος 1943 – Δεκέμβριος 1944.
5) Ύπολ/γός Πεζ. Άννιτσάκης Ιωάννης. Ιούνιος 1942 – Οκτώβριος 1944.
6) Άνθ/γός Πυρ. Άντωνακέας Αριστομένης (Νικόλαος). Μάρτιος 1943 (Συνελήφθη υπό τών Γερμανών καταδικασθείς είς θάνατον. Μετατραπείσης τής ποινής είς 15ετή ειρκτήν, μετεφέρθη είς Γερμανιαν οπόθεν επανήλθε μετά τήν άπελευθέρωσιν).
7) Άνθ/γός ‘Αρμάου Νικόλαος. Φεβρ. 1943 – Δεκέμβριος 1943. (Άπεσπασμένος είς μυστ. Ύπηρεσίαν Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
8) ‘Ανθ/στής Πεζ. Αμάραντος Θεόδωρος (Ιωάννης). Μάρτιος 1942 -Δεκέμβριος 1943.
9) Άνθ/στής Πεζ. ‘Αραπάκης Γεώργιος. Ιούνιος 1942 – Θέρος 1944.
10) Άνθ/στής Πεζ. Άναστασάκος Γεώργιος (Νικόλαος). Ιούνιος 1942 – Αρχάς 1944.
11) Εύελπις Άργυριάδης Μιχαήλ (Χρίστος). Ιούν. 1943 – Οκτ. 1944.
12) «Εφ. Λοχαγός Αρβανίτης Νικόλαος. Δεκέμβριος 1943 – Δεκέμβριος 1944. (Έδολοφονήθη τον Δεκέμβριον 1944 υπό κομμουνιστών).
13) Εφ. Άνθ/γός Αθανασίου Γεώργιος (Δημήτριος). Νοέμ. 1941 – Δεκέμ. 1944.
14)Εφ. Άνθ/γός Αλευράς Παύλος.
15) Ύποκ. Λιμεν. Άργουτζής Βασίλειος.
16) Λοχαγός Πυρ. Βαρδάνης Δημήτριος (Ιωάννης). 20.12.42 – Δεκ. 1944.
17) Λοχαγός Πεζ. Βασίλαρος Βασίλειος (Γεώργιος). Αρχάς 1944 -Δεκ. 1944.
18) Λοχαγός Ύγειον. Βαφειάδης Γεώργιος. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
19) Ταγμ. έ.ά. Βατικώτης Δημοσθένης (Ιωάννης) 25.3.42 – Δεκ. 1944.
20) Έφ. Άνθ/γός Στρ. Δικ. Βάλβης Ζαφείρης (Παντελής). Θέρος 1941
– Δεκ. 1944. (Απεστάλη τον ‘Απρίλιον 1942 εις Μ. Λνατολήν δι’ έπαφήν μετά της Έλλ. Κυβερνήσεως Καΐρου).
21) Έφ. Άνθ/γός Βαρθολομαίος Ευάγγελος. Θέρος 1941 – 20.6.1944. (Τον Ίούνιον 1944 μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
22) Λοχαγός Π.Δ. Γυφτόπουλος Δημήτριος. Ίούλ. 1943 – Όκτ. 1944. (Άνήκεν εις την μυστικήν Αγγλικήν Υπ. Πληροφοριών Ροτοε 133, συνεργασθείς με τήν «Χ»).
23) Ύπολ/γός Πεζ. Γεωργίου Θεόδωρος. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
24) Άνθ/γός Πεζ. Γκότσης Ηλίας. 1944 – Σεπτ. 1944.
25) Άνθ/γός Πεζ. Γουλιάς Ιωάννης. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
26) Άνθ/γός Πεζ. Γιαννούλης Σπυρ. Αρχάς 1943 – Όκτ. 1943.

28) Εύελπις Γιαννακός Ζήσης. Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
29) Εύελπις Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.
30) Εύελπις Γιαχνής Μιχαήλ. Τέλος 1942 – Σεπτ. 1944.
31) Εύελπις Γεωργόπουλος Ηλίας. Τέλος 1942 – Σεπτ. 1944.

33) Εύελπις Γκλεγκακος Θωμάς. (‘Εδολοφονήθη τον Δεκέμβριον 1943 ϋπό τής ΟΠΛΑ.)
34) Λοχαγός έ.ά. Γερομήτσος Λουδοβίκος. Ίουν. 1944 – 21.10.1944.
35) «Εφ. Άνθ/γός Γαζουλέας Γεώργιος (Παναγιώτης). 10.3.1943 – Δεκ. 1944. (‘Ετραυματίσθη τήν 4.12.44 εις μάχην Θησείου).
36) Ύπαξ. Άερ. Γιαλελής Γεώργιος. Αύγ. 1943 – Άπρ. 1944. (Άπρί-λιον 1944 άνεχώρησε διά Μ. Ανατολήν)
37)Άστυφύλαξ Γεωργακάκος Νικόλαος (Παναγιώτης).- Μάρτ. 1942 Δεκ.1944.

(Χωρίς αύξοντα αριθμόν) Γούλιας Παναγιώτης (Σταύρος).Αρχάς 1943-Δεκ. 1944.
39) Λοχαγός Πεζ. Δουκάκης Σιμ. Μέσα 1942 – Δεκ. 1943.(Τόν φεβρουαριον 1943 άπεσπάσθη εις μυστ. Ύπηρεσίαν πληροφ. «ΚΟΔΡΟΣ».)
40) Ύπολ/γός Πεζ. Δεσύπρης Αθανάσιος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944 (Διάστημα μεταξύ 1943 και 1944, μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα.)
41)Άνθ/γός Πυρ. Δημητρακόπουλος Νικήτας. Μάρτιος 1943 – Ίούν.1944.
42) Ανθ/στής Χωρ. Δαβάκης Γεώργιος (Δίκαιος).
43) Εύελπις Δημητριάδης Θ. Αρχάς 1942 – Αρχάς 1944. (Έδολοφονήθη αρχάς 1944 υπό της ΟΠΛΑ).
44) Εύελπις Δημητρακόπουλος Ιούλιος. Μάρτ. 1943 -Ιούν. 1944.
45) Έφ.Ύπολ/γός Δημητρόπουλος Γεώργιος. Αρχάς 1942 – Σεπτ.1944.
46) Ανθ/γός Πεζ. Εύθυμάκης Χρίστος. Όκτ. 1942 – Ίαν.1944 (Ιαν.1944 άνεχώρησε δια Μ. Ανατολήν).
47) Ανθ/γός Πεζ. Ευσταθίου Γεώργιος. Σεπτ. 1941. (Έξετελέσθη ύπό των Γερμανών).
48) Ύποκ. Λιμεν. Δαβουρλής Κωνσταντίνος. Αρχάς 1943 – Δεκεμβ.1943 (Από Φεβρουάριον 1943 άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
49) Άνθ/γός Πεζ. Ζαφείρης Απόστολος. Σεπτ. 1943 – Δεκ. 1944.
50) Άνθ/γός Πεζ. Ζάντες Κωνσταντίνος (Λεωνίδας).- Μάιος 1944-Δεκ. 1944.
51) ‘Ανθ/στής Πεζ. Ζανουδάκης Νικόλαος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
52) Άστυφύλαξ Ζυγούρης Μιχαήλ (Παναγιώτης). 15.3.43 – 4.12.44.

54) Ταγμ. Ίωαννίδης Νικόλαος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
55) Άντ/άρχης Πυρ. Καλφιώτης Αναστάσιος. Μάρτ. 1944 – Αύγ. 1944. (Κατά μήνα Αύγουστον 1944 επεσεν άπό γερμανικάς σφαίρας έξωθι φυλακών «Αβέρωφ» έν τή εκτελέσει ανατεθείσης αύτώ αποστολής).
56) Ταγμ. Στρ. Δικ. Κοκορέτσας Ιωάννης. Ιούν. 1943 – Δεκ. 1944.
57) Ταγμ. Πεζ. Καλλονάς Ιωάννης. Ιούν. 1943 – Όκτ. 1944.
58) Ταγμ. Πεζ. Καρατξούλης Γεώργιος. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.

60) Λοχ/γός Πυρ. Κοκόρης Αθανάσιος. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944. (Επί τετράμηνον περίπου, Ιούν.- Σεπτ. 1943, μετέβη εις Άνταρτ. Όμάδας Ψαρ-ροΰ).
61) Ύπολ/γός Πεζ. Κουρουπός Μιχαήλ. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
62) Ύπολ/γός Πεζ. Καπετανάκης Κωνσταντίνος. 31.6.42 – 20.6.44.
63) Ύπολ/γός Πεζ. Κάζος Ανδρέας. 5.6.42 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη σοβαρώς ύπό τής ΟΠΛΑ την 20.8.44).
64) Άνθ/γός Πεζ. Κριτσώπης Γεώργιος. Σεπτ. 1943 – Δεκ. 1944.
65) Άνθ/γός Πεζ. Κακαβούλης Αναστάσιος (Γεώργιος). Αρχάς 1942 -Αύγ. 1944.
66) Άνθ/γός Πεζ. Κοκώνης Ιωάννης. Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
67) Άνθ/γός Πεζ. Καρδάρας Νικόλαος (Τρύφων). Ιούν. 1943 – Δεκ.1944.
68) Άνθ/γός Πεζ. Καίσαρης Θωμάς (Χρίστος). Μάρτιος 1942 – Αύγ. 1943.
69) Άνθ/γός Πεζ. Καντιδάκης Π. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
70) Άνθ/γός Κοβάτοος Κωνσταντίνος. Αρχάς 1942. (Τον Μάρτιον 1943, φυλακισθείς υπό τών Γερμανών, υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Άπεφυλακίσθη τον Σεπτεμβριον 1944. Απέθανε μετά τίνα χρόνον συνεπεία τών κακουχιών της φυλακίσεως).

72) Άνθ/γός Διαχειρ. Κατσιέρης Ιωάννης. Μάιος 1942 – Δεκ. 1944.
73) Άνθ/γός Πεζ. Κολόμβας Κων/νος. Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
74) Λοχαγός Πεζ. Κίντζος Κωνσταντίνος (Ευθύμιος). Αρχάς 1942 -Φεβρ. 1944.
75) Άνθ/στής Κοντοθανάσης Νικόλαος. Ιούνιος 1943 -Δεκ. 1944.
(χωρίς αύξοντα αριθμόν) Άρχιφύλαξ Κατσαρ… Γεώργιος. Ιούνιος 1943 – Δεκ. 1944.
76) Άνθ/στής Χωρ. Κολόκας Νικόλαος. 10.8.44 – Δεκ. 1944.
77) Εΰελπις Κασιμάτης Χρίστος. Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
78) Εύελπις Κουμπουζής Θεόδωρος (Σταύρος). Οκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
79) Εύελπις Καίσαρης Αναστάσιος. Ιούνιος 1944 – Δεκ. 1944.
80) Εύελπις Κωστάκης Γεώργιος (Παναγιώτης). 22.7.43 – 7.1.44.
81) Έπιλοχ. Κουβελογιάννης Μιχαήλ (Ανδρέας). Μάρτιος 1942 – Δεκ. 1944.
82) Έπιλοχ. Κακαράς Νικόλαος. Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
83) Λοχίας Κολλαρος Ανδρέας. Ιούνιος 1943 – Αύγ. 1944. (Τον Αύγ. 1944 έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ).
84) Εφ. Λοχαγός Καραμεσίνης Φώτιος. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944. (‘Εφονεύθη κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
85) Εφ. Ύπίλαρχ. Κουράκος Κουρής (Νικόλαος). ‘Ετραυματίσθη ύπό τών κομμουνιστών την 14.9.43. Άνεχώρησε διά Μέσην Ανατολήν τον Ίούνιον 1944 οπού κατετάγη ώς εφ. Υπίλαρχος.
86) Εφ. Άνθ/γός Καπογιάννης Αριστομένης. Ιούλιος 1943 – Δεκ. 1944.
87) Άνθ/στυνόμος Κουφόπουλος Χρίστος (Αθανάσιος). Μέσα 1942 -Δεκ. 1944.
88) Διαγραφέν όνομα άστυφύλακος.
89) Διοπ. Λιμεν. Καγκαράς Ελευθέριος. 5.4.44 – Δεκ. 1944.
90) Άνθ/γός Λαδονικόλας Γεώργιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
91) Άνθ/γός Λουκάς Πέτρος. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944.
92) Εύελπις Λέκκας Αντώνιος. Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
93) Εύελπις Λίλας Ιωάννης. Φεβρ. 1943 – Όκτ. 1944.
94) Έφ. Άνθ/γός Λιναράς Δημήτριος. Ιούνιος 1944 – Δεκ. 1944.
95) Άστυφύλαξ Λούλης Γεώργιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
96) Άστυφύλαξ Λιβάς Αλέξανδρος. Ιούνιος 1943 – Δεκ. 1944.
97) Άρχισμηνίας Λαγουδάκος Αθανάσιος. Τέλος 1943 – Δεκ. 1944.
98) Ύπολ/γός Στρ. Δικ. Μπουφίδης Κρέων (Νικόλαος). Ίουν. 1944 -Δεκ. 1944 (Έσφαγιάσθη υπό τών κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
99) Συντ/χης έ.ά. Μαλιαγρός Νικόλαος. Αρχάς 1943 – Άπρ. 1944.
100) Άντ/χης Πυρ. Μπουτσικάρης Βασίλειος. Τέλος 1941 – Δεκ. 1944. (περί το τέλος 1942 συνελήφθη υπό τών Ιταλών και φυλακίσθη επί 11 μήνας).
101) Ταγμ. Πεζ. Μπόντζος Νικόλαος. Μάρτιος 1943 – Δεκ. 1944.
102) Ταγμ. Πεζ. Μπουσμπουρέλης Ιωάννης. Θέρος 1941 – Φεβρ. 1944. (Φεβρουάριον 1944 άνεχώρησε δια Μ. Άνατολήν).
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Έπίατρος Μαστακούρης Βασίλειος (Αντώνιος). Φεβρ. 1944 – Δεκ. 1944.
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Μπεκιάρης Νικόλαος (Ιωάννης). Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Μητσόπουλος Νικήτας (Ιωάννης). Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
103) Λοχαγός Πεζ. Μανωλάκος Βασίλειος. Αρχάς 1942 – 25.3.44. (την 25.3.44 έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών).
104) Ύπολ/γός Πυρ. Μπέλμπας Δημήτριος (Γεώργιος). Νοεμβ. 1941 – Δεκ. 1944.
105) Ύπολ/γός Πεζ. Μητρέλης Κωνσταντίνος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.
106) Άνθ/γός Πυρ. Μπερτσιάδης Νικόλαος (Ιωάννης). Τέλος 1942 -Δεκ. 1944.
107) Άνθ/γός Πεζ. Μπαϊρακταρέας Σπυρίδων (Ευάγγελος). Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
108) Άνθ/γός Πεζ. Μαρινόπουλος Δημήτριος. Σεπτ. 1942 – Δεκ 1943.
109) Ανθ/γός Πυρ. Μουρίκης Θεοφάνης. Θέρος 1941 – Απρ. 1944 (Τον Απρίλιο 1944 άνεχώρησε δια Μ. Άνατολήν).
110) Ανθ/γός Μουρίκης Αναοτάσιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
111) Ανθ/γός Μιχαλόπουλος Ιωάννης. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
112) ‘Αξ. Ναυτικού Μαύρης Ηλίας. ‘Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
113) Αξιωματικός Μητρόπουλος Σωτήριος. 1944 – Σεπτ. 1944.
114) Εΰελπις Μπλιασκούνης Γεώργιος – Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.

116) Εύελπις Μπαρκούρας Ιωάννης. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
117) Εΰελπις Μπερτσιάδης Γεώργιος (Ιωάννης). Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
118) Ύπαξ. ‘Αερ. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος. Αύγ. 1943 – ‘Απρ. 1944. (τον Απρίλιον 1944 άνεχώρησε δια Μ. Ανατολήν).
119) Έφ. Άνθ/γός Μαρινάκης Νικόλαος (Αλέξανδρος). Όκτ. 1942 -Δεκ. 1944.
120) Έφ.Άνθ/τρος Μαντούβαλος Μιχαήλ (Αντώνιος). Τήν 22.6.44 άνεχώρησε διά Μ. Άνατολήν, καταταγείς ώς έφεδρος Άνθ/τρος.
121) Έφ. Άνθ/τρος Ντέκας Ιωάννης. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
122) Άστυφύλαξ Μιχαλολιάκος Παναγιώτης. Νοε. 1941 – Δεκ. 1944.
123) Άστυφύλαξ Μιχαλολιάκος Αντώνιος. Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
124) Λοχαγός Πυρ. Ξένος Μιχαήλ. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944 (‘Επί μικρόν χρονικόν διάστημα υπηρέτησε εις τάς Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
125) Άνθ/γός Πυρ. Όρτενζάτος Έπαμ. Μάρτιος 1943 – Μάιος 1944.
126) Έφ. Άνθ/τρος Οικονόμου Δημήτριος (Αναστάσιος). Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
127) Συντ. έά. Παπαδημητρακόπουλος Χρίστος. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
128) Ταγμ. Πεζ. Παπαρρόδου Νικόλαος. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944. (Κατά μήνα Σεπτ. 1944 άπεσπάσθη εις Στρ. Διοικ. Αττικής. – Στρατηγός κ. Σπηλιωτόπουλος).
129) Ταγμ. Πυρ. Πολύξος Παντελής. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
130) Λοχ. Πεζ. Παπάς Αθανάσιος. Νοέμ. 1942 – Δεκ. 1944. 131)
131)Ύπολ/γός Πεζ. Παπαδόπουλος Όμηρος. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
(‘Ετραυματίσθη ύπό κομμουνιστών τήν 11.10.44 και 5.11.44).
132) Ύπολ/γός Πεζ. Πετρίδης Γεώργιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944. (Άπεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
133) Ύπολ. Πυρ. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Χρίστος). Ίουν. 1943 – Σεπτ. 1944.
134) Ύπολ. Πεζ. Πλαπούτας Κωνσταντίνος. ‘Απρ. 1943 – Σεπτ. 1944.
135) Ύπολ/γός Πεζ. Παπαποστόλου Γεώργιος. Μάρτ. 1943 – Ιούνιος 1944. (Μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
136) Ύπολ/γός Πεζ. Παπαγεωργιου Αναστάσιος. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.

138) Ύπολ/γός Πεζ. Πάτρας Γεώργιος. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944.
139) Άνθ/γός Πεζ. Παπαδομανωλάκης Γεώργιος. Σεπτ. 1943 – Δεκ. 1944.
140) Άνθ/γός Πεζ. Παπαθανασίου ‘Αχιλλεύς. Ίαν. 1944 – Δεκ. 1944.
141) Άνθ/γός Πυρ. Παπαδάτος Ηρακλής. Μάϊος 1942 – Δεκ. 1943.
142) Άνθ/γός Πεζ. Πορφυρής Σπυρίδων. Μάρτιος 1942 – Όκτ. 1944.
143) Άνθ/γός Πεζ. Παρθένης Ιάσων. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.

145) Άνθ/γός Πεζ. Παξινός Βασίλειος.
146) Άνθ/γός Πυρ. Περακάκης Κωνσταντίνος. Ίουν. 1944 – Δεκ. 1944.
147) Εύελπις Ποταμιάνος Άγγελος (Γεράσιμος). Ίουν. 1943 – Όκτ. 1944.

149) Εύελπις Παπαδημητρίου Δημήτριος. Αρχάς 1944 – Όκτ. 1944.
150) Εύελπις Παπαγεωργιου Νικόλαος. Μάιος 1942 – 1.9.44. (την 1.9.44. έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ).
151) Εύελπις Περράκης Αντώνιος (Ιωάννης). Φεβρ. 1944 – 12.7.1944. (Ίήν 12.7.44 έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ)
152) Εύελπις Παπαγρηγορακάκης Γεώργιος. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944.

154) Εύελπις Παπανικολάου Δημήτριος. Όκτ. 1942 – Αρχάς 1944.
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Άστυφ. Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος (Ηλίας). Ιούνιος 1943 – Δεκ. 1944.
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Άστυφ. Παναγόπουλος Χρίστος (Βασίλειος). Ιούν. 1943 – Δεκ. 1944.
155) Εφ. Ύπολ/γός Παπαμιλτιάδης Δημήτριος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943 (Απεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
156) Εφ. Άνθ/γός Πατεράκης Χρίστος (Περικλής). ‘Αρχάς 1942-Δεκ. 1944.
157) ‘Αρχισμηνίας Προσαλέντης Παύλος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
158) Άστυφύλαξ Πατσούρας Νικόλαος. Απρ. 1943 – Δεκ. 1944.
159) Ανθ/γός Πεζ. Ραψομανίκης Κωνσταντίνος. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944.
160) Εύελπις Ρούγγας Π. Τέλος 1944 – Δεκ. 1944.
161) Ταγμ. Στρ. Δικ. Σταυρόπουλος Ανδρέας (Πέτρος). Θέρος 1941 -Δεκ. 1944.
162) Λοχαγός Πεζ. Σταυρόπουλος Χαράλαμπος (Πέτρος) Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
163) Στρατ. Ιατρός Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος (Πέτρος). ‘Αρχάς
1943 – Δεκ. 1944.
164) Άνθ/στής Σταυρόπουλος Αριστείδης (Πέτρος). Θέρος 1941 -Δεκ. 1944.
165) Άνθ/γός Πυρ. Σταματάκης Στυλιανός. ‘Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
166)’Ανθ/γός Πεζ. Σακελαρόπουλος Γεώργιος (Παναγιώτης). Θέρος
1941 – Ίουλ. 1944. Τον Ίούλιον 1944 άνεχώρησε εις Μ. Άνατολήν).
167) Εύελπις Σπυρόπουλος Δημήτριος (Βασίλειος). Ίουν. 1943 – Δεκ. 1944.
168) Εύελπις Σϊμος Τάκης. (Τον Μάρτιον 1944 άνεχώρησε διά Μ. Άνατολήν).
169) Έφ. ‘Ανθ/τρος Στεργιατος Ανδρέας. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη σοβαρώς εις τήν μάχην τού Θησείου τήν 9.10.44).
170) Ύπαξ. Λιμ. Σπυρίδωνος Βασίλειος. Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
171) Δίοπος Λιμ. Σημαντοϋρος Αθανάσιος. 10.8. 44 – Δεκ. 1944.
172) Ταγμ. Πεζ. Ταρσούλης Γεώργιος (Θεόδωρος). Σεπτ. 1941. (Τον Δεκέμβριον 1942 συλληφθείς ύπό τών Ιταλών απεστάλη εις στρατοπεδον συγκντρώσεως έν Ιταλία. Έπανήλθεν εκείθεν τον Αύγουστον 1945).
173) Λοχαγός Πεζ. Τσίχλης Γεώργιος. Θέρος 1941 – ‘Απριλ. 1944.
174) Λοχαγός Πυρ. Τούμπας Στέφανος Άπρ. 1944 – Δεκ. 1944. (Συνελήφθη και έφυλακίσθη ύπό τών Ιταλών, αποφυλακισθείς τον ‘Απριλιον 1944 προσήλθεν εις τήν όργάνωσιν «Χ»)
175) Ύπο/γός Πεζ. Τσιάνος Γεώργιος. Νοέμ. 1943 – Νοέμ. 1944. (Τον Νοέμ. 1944 έδολοφονήθη υπό των κομμουνιστών).
176) Άνθ/γός Πυρ. Τσουκαλής Κωνσταντίνος (Αλέξιος) Θέρος 1941 – Αρχάς 1944.
177) Άνθ/γός Πεζ. Τσουκαλής Άχιλλεύς («Αλέξιος) Θέρος 1941 -‘Αρχάς 1944.
178) Άνθ/γός Πεζ. Τσιτάκης Γεράσιμος. Μάρτιος 1942 – Δεκ. 1944 (Έτραυματίσθη εις την μάχην τοΰ Θησείου την 3.12.44).
179) Εφ. Ύπολ/γός Τσαβλής Ιωάννης. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
180) Έφ. Άνθ/γός Τσακουμάκης Έμμ. Σεπτ. 1943 – Δεκ. 1944 (Έσφαγιάσθη ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Άστυφΰλαξ Τσιτσώνης Χρυσόστομος (Αντώνιος) Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
181) Επιλοχίας Τζαβέλας Νικόλαος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944 (Άπεσπάσθη και παρά τη Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
182) Άστυφΰλαξ Τσελώνης Χρϊατος (Ιωάννης). Φεβρ.1943 – 4.12.44.
183) Δίοπος Λιμ. Τριανταφυλλίδης Άλεξ. 5.4.44 – Δεκ. 1944.
184) Άνθ/γός Πεζ. Φουντάκος Γεώργιος. Μέσα 1943 – Αΰγ. 1944.
185) Άνθ/γός Πεζ. Φραγκοπανάγος Νικόλαος. Ίουν. 1944 – Δεκ. 1944.
186) Έπίατρος έ,ά. Φουστάνος Γεώργιος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944. (Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Φίλιος Παναγιώτης (Αθανάσιος). Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
187) Ταγμ. Διαχειρ. Χαμόδρακας Αριστείδης. Θέρος 1941 – 3.12.44. (Έξετελέσθη ύπό τών κομμουνιστών την 3.12.44 μετά ετέρων τριών μελών της οικογενείας του).
188) Λοχ/γός Πεζ. Χατζηδάκης Ιωάννης. Μάιος 1943 – Μάιος 1944.
189) «Εφ. Άνθ/γός Χαρίσης Κωνσταντίνος (Γεώργιος). Σεπτ. 1942 -Δεκ. 1944.
190) Εύελπις Χανιώτης Κωνσταντίνος (Νικόλαος). Τέλος 1942 – Ό-κτ. 1944.
191) Ύπαξ. Λιμεν. Χρυσοχέρης Ανδρέας. Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
192) Λοχαγός Πεζ. Ψαρρακάκος Παναγιώτης. Ίουν. 1943 – Δεκ. 1944
1) Άντωνάκος Αντώνιος. Άπρ. 1943 – Ιούν. 1944. (Έδολοφονήθη κατά τον Δεκεμβριανόν κίνημα).
2)Άρμάογλου Λάζαρος (Γεώργιος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
3) Αβραάμ Κωνσταντίνος (Αλέξανδρος). Οκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
4) Αθανασίου Νικόλαος 1943 – Δεκ. 1944.
5) Αναστασόπουλος Χαρίλαος 15.6.42 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη υπό των κομμουνιστών την 24.7.44).
6) Αδάμ Παναγιώτης (Νικόλαος) 18.3.44 – Δεκ. 1944.
7) Άβραμίδης Δημήτριος (Αβραάμ). Μάϊος 1943 – Δεκ. 1944. (Τον Δεκέμβριον 1944 έδολοφονήθη υπό τών κομμουνιστών).
8) Άναστασιάδης Αναστάσιος (Πρόδρομος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.

10) Άσπιώτης Ιωάννης (Κων/νος). Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
11) Άναστασάκης Βασίλειος (Δημήτριος). Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
12) Άντωνακέας Κωνσταντίνος (Νικόλαος). Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
13) Αύγουστάτος Κωνσταντίνος (Σάββας). Μέσα 1942 – Δεκ. 1944.
14) Αύγουστάτος Γεράσιμος (Σάββας). Μέσα 1942 – Δεκ. 1944.
15) Αδαμόπουλος Θεόδωρος (Τρύφων) Φεβρ. 1943 – Ίουν. 1944.
16) Άρσιελές Νικόλαος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
17) Άρτινός Γεώργιος. 6.4.43 – 5.3.44. (Έτραυματίσθη ύπό τής ΟΠΛΑ).
18) Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. 5.2.44 – 4.12.44. (Έδολοφονήθη τήν 4.12.44 εις την μάχην του Θησείου).
19) Άστέρης Γεώργιος. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
20) Άντωνάκος Τηλέμαχος. Μέσα 1944 – Σεπτ. 1944.
21) ‘Αρχοντόπουλος Α. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943 (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).

23) Αργυρίου Χρίστος (Ευάγγελος). -15.2.43- (Έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών).
24) Αγραφιώτης Σωτήριος (Γεώργιος). Τον Ιουνιον 1944 ανεχωρηοε διά τήν Μ. Άνατολήν και κατετάγη ως εθελοντής εις Ιερόν Λόχον.
25) Αγραφιώτης Σωτήριος (Γεώργιος). Τον Ίούνιον 1944 άνεχώρησε διά Μ. Άνατολήν και κατετάγη εις III Όρεινήν Ταξιαρχίαν.
26) Άνδρουλιδάκης Απόστολος. Έξετελέσθη τον Μάϊον 1944 ύπό τής ΟΠΛΑ.
27) Αντωνόπουλος Δημήτριος (Λεωνίδας). Ίαν. 1944 – Δεκ. 1944.
28) Αναστασίου Παρασκευή (Λυκούργος). Μάϊος 1942 – Δεκ. 1944.
29) Αναργύρου Ζουξού (Σκαρλάτος). Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
30)Βελισσάρης Κωνσταντίνος Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
31) Βλασόπουλος Μιχαήλ Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
32) Βασιλειάδης Γεώργιος (Ιωάννης). 18.6.42 – Δεκ. 1944. (Έξετελέσθη υπό τών κομμουνιστών την 18.12.44).
33) Βαρνάβας Ιωάννης (Αριστείδης) 28.7.43 – Δεκ. 1944 (Έφονεύθη μετά της συζύγου του ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
34) Ρώσσος Δημήτριος (Γρηγόριος). 15.11.43 – 13.1.44.
35) Ρώσσος Κωνσταντίνος (Γρηγόριος). 15.11.43 – 13.1.44.
36) Βούλγαρης Εμμανουήλ. Μάρτ. 1942 – Ίουν. 1944.

38) Βαρύτης Αντώνιος. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944 (Έτραυματίσθη την 4.12.44 εις την μάχην τοϋ Θησείου).
39) Βασσάλος Θεοφάνης 22.8.43 – 4.12.44. («Επεσεν εις την μάχην τοΰ Θησείου την 4.12.44).
40) Βάσσαλος Κίμων. 23.8.43 – Δεκ. 1944.
41) Βεντούρης Νικόλαος. 16.1.44 – Δεκ. 1944.
42) Βατικιώτης Ιωάννης (Δημοσθένης). 25.3.42 – Δεκ. 1944.
43) Βατικιώτης Νικόλαος (Δημοσθένης). 25.3.42 – Δεκ. 1944.
44) Βατικιώτης Κωνσταντίνος (Δημοσθένης). 25.3.42 – Δεκ. 1944.
45) Βατικιώτης Αντώνιος (Δημοσθένης). 25.3.42 – Δεκ. 1944.
46) Βουγάς Δημήτριος. 5.2.42 – Δεκ. 1944.
47) Βαρβίας Διονύσιος 3.5.44 – 4.12.44 (Επεσεν εις την μάχην τοΰ Θησείου την 4.12.44).
48) Βαρθολομαίος Σπύρος. Φεβρ. 1942 – Δεκ. 1944.
49) Βλάχος Χαράλαμπος. 22.8.44 – Δεκ. 1944.
50) Βασιλειάδης Βασίλειος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
51) Βήχος Μιχαήλ (Τιμόθεος). 15.2.43 – Δεκ. 1944.
52) Βελισσαρούλη Πηνελόπη (Γεώργιος). Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
52α) Βεζανής Ιωάννης. Ιούνιος 1942- Απρίλιος 1944.
53) Γκέρτσος Δημήτριος. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
54) Γατόπουλος Αναστάσιος (Σταύρος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
55) Γαλάνης Γεώργιος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.
56) Γυφτόπουλος Δημήτριος. 11.7.43 – 24.7.44. (Την 24.7.44 έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ).
57) Γκόρος Αναστάσιος (Χαράλαμπος). 17.4.44 – Δεκ. 1944. (‘Ετραυματίσθη την 16.9.44 ύπό των κομμουνιστών).
58) Γαβριήλ Νικόλαος (Σταμάτιος). 15.4.43 – 15.10.44.
59) Γκόρος Χαράλαμπος (Αναστάσιος). 15.1.43 – Δεκ. 1944.
60) Γιαννϊκος Μενέλαος (Λάμπρος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944. (Τον Δεκέμβριον 1944 έδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών).
61) Γκέρτσος Αθανάσιος (Δημήτριος). Ίαν 1943 – Νοέμ. 1944. (Έτραυματίσθη έν τη εκτελέσει υπηρεσίας).
62) Γκάτσος Ιωάννης (Μιχαήλ). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
63) Γουτάκης Ιωάννης (Παναγιώτης). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
64) Γουλανδρής Ιωάννης (Λεωνίδας). Ίαν 1943 – Δεκ. 1944.
65) Γύρας Νικόλαος (Ιωάννης). Ίούν 1942 – Δεκ. 1944.
66) Γαλιανός Ευάγγελος (Θεόδωρος). Ίαν. 1944 – Δεκ. 1944.
67) Γκούμας Στυλιανός. 10.2.42 – 8.4.44. (Την 8.4.44 έτραυματίσθη εις την μάχην τοΰ Θησείου, αποβιώσας είς Νοσοκομεΐον).
68) Γιαννιτσόπουλος Γεώργιος. 4.1.44 – Δεκ. 1944.
69) Γκούμας Ευάγγελος. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη ύπό τών Ιταλών την 25.3.43 κατά έξόρμησιν της Όργανώσεως «Χ»).
70) Γκιόκας Γεώργιος. 15.8.44 – Δεκ. 1944.
71) Γενησεβδάς Αναστάσιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
72) Γεωργακόπουλος Άρ. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
73) Γεωργαντάς Ιωάννης. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
74) Γαρέξος Κίμων. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944. (‘Απεσπάσθη και είς Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).

76) Γκάτσιος Παναγιώτης. Σεπτ. 1942 – Σεπτ. 1944. (‘Απεσπάσθη και εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
77) Γυφτόπουλος Γεώργιος. 21.8.42 -…. (Τον Όκτώβριον 1943 συνελήφθη ύπό τών Γερμανών).
78) Γεωργιάδης Γεώργιος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944. (Εδολοφονήθη μετά της συζύγου του κατά το Δεκεμβριανον κίνημα ύπό τών κομμουνιστών).
79) Γαλανάκης Πέτρος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
80) Γουνελής Νικόλαος (Σωτήριος). Τον Μάϊον 1944 άνεχώρησε δια Μ. Άνατολήν καταταγείς εις την ‘Αεροπορίαν).
81) Γεωργόπουλος Λεωνίδας (Σωτήριος). Έτραυματίσθη ύπό τών κομμουνιστών.
82) Γεωργιάκος Λεωνίδας (Βασίλειος).
8 3) Γεωργιάκος Παναγιώτης (Βασίλειος).
84) Γιαννακόπουλος Ηλίας. Φεβρ. 1943 -…. (Άπεσπασμένος εις την Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
85) Γιανναράκος Αντώνιος (Δημήτριος). Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τον Σεπτέμβριον 1944.
86) Γιαριμόγλου Ιορδάνης. Οκτ. 1944 – 4.12.44. (Έπεσεν εις την μάχην τοϋ Θησείου την 4.12.44).
87) Γεωργιάκος Θεόδωρος (Κυριάκος). Ιούν. 1942 – 11.12.44.
88) Γιανναράκου Ελένη. (Εδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
89) Δημάδης Νικόλαος (Φώτιος). 1942 – Δεκ. 1944
90) Δοΰρος Σωτήριος (Λνδρέας). 1942 – Σεπτ. 1944. (Εφονεύθη ύπό τών κομμουνιστών τον Σεπτέμβριον 1944).
91) Διβριώτης Νικόλαος (Δημήτριος). 19.7.1943 – Δεκ. 1944.
92) Δέας Γεώργιος (Νικόλαος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
93) Δεστούνης Σωτήριος. Μάρτ. 1943 – Ίουλ. 1944.
94) Δρακόπουλος Αλέξανδρος (Νικήτας). Μάρτ. 1942- Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη εις την μάχην τού Θησείου).
95) Δροσόπουλος Γεώργιος (Χρίστος). Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944.
96) Διαμαντής Σπυρ. Μάϊος 1942 – Δεκ. 1944.
97) Δοντάς Νικόλαος. Τέλος 1942 – Όκτ. 1944.
98) Δεληκατερίνης Ευάγγελος. 2.3.44 – Δεκ. 1944.
99) Δεληκατερίνης Ιωάννης. 5.2.42 – Δεκ. 1944.
100) Δαυίδ Πέτρος. 22.8.44 – Δεκ. 1944.
101) Διαμαντόπουλος Νικόλαος. 22.8.44 – 15.10.44.
102) Δεμερούκας Λεωνίδας. Σεπτ. 1942 – Σεπτ. 1944. (Άπεσπασμένος και παρά την Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
103) Δάβαρης Ιωάννης (Παναγιώτης). 15.9.42 – Δεκ. 1944.
104) Δημητρίου Πέτρος (Αθανάσιος). 15.9.42 – Δεκ. 1944.
105) Δριτσάκος Παναγιώτης (Κωνσταντίνος). -Έόολοφονήθη τον Ί-ούλιον 1944 υπό της ΟΠΛΑ).
106) Δημότσης Φ. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπασμένος παρά τη Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
107) Δεσπολίτης Ρίντος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπασμένος και παρά τη Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).

109) Δεληδάκη Αγλαΐα. 1942 -Όκτ. 1944.
110) Έξαρχος Βασίλειος (Γεράσιμος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
111) Εγγλέζος Στυλιανός (Στάμος). Φεβρ. 1943 – 2.12.44. (Έόολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών 2.12.44).
112) Ευθυμίου Νικόλαος (Ιωάννης). Ίαν. 1942 – Δεκ. 1944.
113) Ευαγγελίου Απόστολος. 16.6.43 – Δεκ. 1944.
114) Εΰσταθόπουλος Μιχαήλ (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
115) Εΰσταθόπουλος Κωνσταντίνος (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
116) Εϋσταθόπουλος Γεώργιος (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
117) Εΰσταθόπουλος Βενιζέλος (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944 (Τον Μαΐον 1943 συνελήφθη και ένεκλείσθη εις Χαϊδάρι έπί δίμηνον. Έτραυματίσθη ύπό τών κομμουνιστών τον Νοέμβριον 1943).
118) Εμπειρίκος Γεώργιος. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
119) Εύσταθοπούλου Μαρία (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
120) Εύσταθοπούλου Χρυσάνθη (Βασίλειος). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
121) Ζερβουδάκης Γεώργιος. Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
122) Ζαβιτσάνος Δημήτριος. Ίαν. 1943- Δεκ. 1944.
123) Ζαμινός Αλέξανδρος. 20.9.43 – Δεκ. 1944.
124) Ζαφείρης Γεώργιος. 4.6.42 – 5.4.44. (Έδολοφονήθη την 5.4.44 ύπό της ΟΠΛΑ).
125) Ζησίου Κωνσταντίνος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
126) Ζάννος Διονύσιος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944. (Έτραυματίσθη την 23.11.43 ύπό των κομμουνιστών).
127) Ζυγούρης Γεώργιος (Παναγιώτης). 15.5.43 – 4.12.44.
128) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης. Μέοα 1943 – Δεκ. 1944.
129) Ζαλοκώστας Χρίστος. ‘Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
130) Ζαλοκώστα Έλλη. ‘Αρχάς 1943- Δεκ. 1944.
131) Ζολώτα Δέσποινα. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
132) Ηλιόπουλος Γεώργιος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.

134) Ήγουμενίδης Αλέξανδρος. Ίουν. 1943 – Δεκ. 1944.
135) Ήλιου «Αγγελος. 10.4.44 – Δεκ. 1944.
136) Ηλιόπουλος Αναστάσιος. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
137) Ιερεύς Θεοδωρακόπουλος ή Κουμπαροΰτσος Μιχαήλ (Γεώργιος). Αρχάς 1941 -Δεκ. 1944.
138) Θεοφίλου Χρίστος (Νικόλαος). 20.9.1943 – 5.12.44. (Έξετελέσθη ύπό των κομμουνιστών την 5.12.44).

140) Θεοδοσίου Δημήτριος. 16.6.43 – 4.12.44. (Έφονεύθη εις την μάχην τού Θησείου 4.12.44).
141) Θεοδώρου Γεράσιμος. 18.4.43 – Δεκ. 1944.
142) Θεολογίτης Νικόλαος. 10.2.42 – 1943 (Το 1943 μετέβη εις Μ. Ανατολήν. Έπανελθών μετά την απελευθερωσιν εδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών, την 4.12.44).
143) Θεολογίτης Γεώργιος 10.12.42- 1943.
144) Θεολογίτης Βασίλειος. 10.12.42 – 4.12.44 (Εδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών, τήν 4.12.44).
145) Θεολογίτης Δημήτριος. 10.12.42 – 4.12.44 (Εδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών, τήν 4.12.44).
146) Θεολογίτης Ιωάννης. 10.12.42 – Δεκ. 1944 (Έτραυματίσθη ύπό τών κομμουνιστών, τήν 4.12.44).
147) Θεοδωρόπουλος Βλάσης. Ίαν. 1944 – Δεκ. 1944.
148) Ίωαννίδης Θεόδωρος (Γεώργιος). Νοέμ. 1941- Δεκ. 1944.

150) Κυριακόπουλος Ιωάννης. Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944. (Εδολοφονηθη κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
151) Κάσης Ηλίας (Κυριάκος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.

153) Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος (Κωνσταντίνος). Αύγουστος 1942 – Δεκ. 1944.
154) Κεραμύδας Ιωάννης (Πέτρος). ‘Απρ. 1942 – Δεκ. 1944.
155) Κασίμης Παναγιώτης (Θεόδωρος). Νοέμ. 1941- Ίουν. 1944. (Τον Ίούνιον μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
156) Κορρές Κωνσταντίνος (Γεώργιος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
157) Κουτσογιάννης Νικόλαος (Γεώργιος). Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
158) Κουλουριώτης Ιωάννης (Παναγιώτης). Σεπτ. 1943 – Δεκ. 1944.
159) Καραμεσίνης Γεώργιος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944. (Έφονεύθη κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
160) Κουτσανδρής Ιωάννης (Αναστάσιος). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
161) Κουμπουζής Γεώργιος (Σταυρός). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
162) Κυρίνης Αλέξανδρος (Γεώργιος). ‘Απρ. 1944 – Δεκ. 1944. (Έξετελέσθη υπό των κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
163) Κιτσίρης Ιωάννης (Θεόδωρος). 20.2.43 – 24.7.44 (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ, την 24.7.44).
164) Κοπανίδης Ευάγγελος (Αναστάσιος). 15.6.42 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη ύπό κομμουνιστών την 24.7.44 και 12.9.44).
165) Κατσουλάκος Νικόλαος (Δημήτριος). 18.10.43 – Δεκ. 1944.
166) Κατσουλάκος Δημήτριος (Νικόλαος). 18.10.43 – Δεκ. 1944.
167) Κοχλακάκης Ελευθέριος. 15.6.43- Δεκ. 1944.
168) Καμβύσης Νικόλαος (Αγγελος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
169) Καλούδης Σταύρος (Κωνσταντίνος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
170) Καπέλλος Γεώργιος (Κωνσταντίνος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
171) Κερασιώτης Παναγιώτης (Γεώργιος). Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944.
172) Κυριακού Νικόλαος. Μάϊος 1942 – Φεβρ. 1944. (Συνελήφθη ύπό των Γερμανών μεταφέρων όπλα της Όργανώσεως. Καταδικασθείς εις θάνατον. Διεσώθη).
173) Κουμανταρέας Αρης (Αντώνιος). Ίαν. 1942 – Δεκ. 1944.
174) Κυπριωτάκης Κωνσταντίνος (Νικόλαος). Σεπτ. 1942 – Δεκ. 1944.
175) Κολατζής Αρης. Σεπτ. 1942- Δεκ. 1944.
176) Καρατζάς Γεώργιος (Χρίστος). Ίουλ. 1942 – Δεκ. 1944 (Συνελήφθη την 23.8.44 ύπό των Γερμανών άποδράσας).
177) Κονδύλης Δημήτριος. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
178) Καρατζάς Γρηγόριος (Χρίστος). Ίουν. 1943 – Σεπτ. 1944.
179) Κονιδάρης Σπυρίδων (Γεώργιος). Φεβρ. 1942 – Δεκ. 1944.
180) Κορνιλάκης Νικόλαος. Μάρτ. 1942 – Δεκ. 1944.
181) Καμπάνης Εμμανουήλ. ‘Απρ. 1942 – 3 Δεκ. 1944.
182) Κωστόπουλος Ιωάννης (Κων/νος). Μάρτ. 1942 – Μάρτ. 1944.
183) Κωστόπουλος Γεώργιος (Κων/νος). Μάρτ. 1942 – Μάρτ. 1944.
184) Κωστόπουλος Δημήτριος (Κων/νος). Μάρτ. 1942 – Μάρτ. 1944.
185) Κονανδρέας Νικόλαος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
186) Κουτουφάς Σπυρίδων. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
187) Κουρμούλης Μιχαήλ. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
188) Καρυστηναϊος Μιχαήλ. 15.8.43 – Δεκ. 1944.
189) Κουρουπός Σπύρος. 5.2.42 – Δεκ. 1944.
190) Κουρουπός Βασίλειος. 5.2.42 – Δεκ. 1944.
191) Κουμπής Αθανάσιος. 15.8.43 – 16.9.44. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 16.9.44).
192) Κονδύλης Ανδρέας. 5.2.44 – Δεκ. 1944.
193) Κώτσου Κωνσταντίνος. 10.2.44 – Δεκ. 1944.
194) Κουμαράς Αγγελος. 5.4.44 – 25.8.44. (Έτραυματίσθη ύπό κομμουνιστών την 25.8.44).
195) Κοντούσης Σταμάτιος. 15.6.43 – 5.4.44. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 5.4.44).
196) Κατεβαίνης Παναγιώτης. 24.5.43 – Δεκ. 1944.
197) Κονδύλης Παϋλος. 3.5.42 – 4.12.44. (Έξετελέσθη ύπό Έλασιτών την 4.12.44, συλληφθείς τραυματίας κατά την μάχην τοϋ Θησείου).
198) Κονδύλης Ευστάθιος. 3.5.42 – Δεκ. 1944.
199) Κονδύλης Δημήτριος. 3.5.42 – Δεκ. 1944.
200) Κονδύλης Κωνσταντίνος. 18.3.43 – Δεκ. 1944.
201) Κουμπής Σπυρίδων 10.4.44 – Δεκ. 1944.

203) Καλπακής Χρίστος 5.2.42 – Δεκ. 1944.
204) Καρανάσος Κωνσταντίνος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
205) Καροϋσος Γεώργιος. Μέσα 1942 – Δεκ. 1944. (Συνελήφθη ύπό τών Ιταλών και κατεδικάσθη εις 4μηνον φυλάκισιν).
206) Καμπάνης Αναστάσιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
207) Κουμουτσάκος Μπέης. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
208) Καραμιχάλης Κωνσταντίνος. Αρχάς 1942 – Δεκ. 1944.
209) Καραμιχάλης Λουκάς. Αρχάς 1942 – Ίουλ. 1944. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τον Ίούλιον 1944).
210) Καραγκούνης Κωνσταντίνος. Φεβρ. 1944 – Μάιος 1944. (Τον Μάϊον 1944 συνελήφθη υπό των Γερμανών και ενεκλείσθη εις Χαϊδάρι. Αφέθη μετά την άπελευθέρωσιν).
211) Καραμάνης Δημήτριος. ‘Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944. (Συνελήφθη ΰπό των Γερμανών εντός τοΰ εργοστασίου «ΒΙΟ». Έκτοτε αγνοείται ή τύχη του).
212) Κοκολακάκης Νικόλαος. Αρχάς 1941 – Σεπτ. 1944.
213) Ιατρός Καλαχάνης Μένιος. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.

215) Κλαπέας Αριστείδης. 21.8.42 – Σεπτ. 1944.
216) Κωνοταντινίδης Νικόλαος. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
217) Κατραβάς Παναγιώτης. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
218) Καλλίγερος Θ. Όκτ. 1944 – 4.12.44. (Έπεσεν εις την μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
219) Κατοικάτης Στέλιος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
220) Κοτσονάρος Αθανάσιος (Βασίλειος). 20.9. 42 – Δεκ. 1944.
221) Κοτσονάρος Χαράλαμπος (Βασίλειος). 20.9. 42 – Δεκ. 1944.
222) Κεντιστός Δημήτριος (Κων/νος). 20.6.43 – Δεκ. 1944.
223) Κουράκος Ευάγγελος (Κουρής). Τόν Ίούνιον 1944 άνεχώρησεν εις Μ. Άνατολήν, καταταγείς εις III Όρεινήν Ταξιαρχίαν.
224) Κατσαφάδος Βασίλειος. Οκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
225) Κωστάκης Πέτρος.
226) Κασιδάρης Πέτρος
227) Κασιδάρης Ιωάννης.
228) Καροΰσος Αριστείδης.
229) Κυριακόγγωνας Παναγιώτης. (Εδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών τόν Δεκέμβριον 1944).
320) Κοντοδήμος Γεώργιος (Κων/νος). (Εδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών τόν Δεκέμβριον 1944).
231) Κούτης Παναγιώτης (Γεώργιος). (Εδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών τόν Δεκέμβριον 1944).
232) Κορωναϊος Αναστάσιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπάσθη εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
233) Κουμουζής Δημήτριος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (Άπεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
234) Κουτσογιάννη Ευτυχία. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
(Χωρίς αύξοντα αριθμόν). Κωσταρίδης Γεώργιος (Αναστάσιος). Μάρτιος 1943 – Δεκ. 1944.
235) Καραμαλέγκου Χριστίνα (Φίλιππος). Ίαν. 1942 – Δεκ. 1944.
236) Κοτσονάρου Ελένη (Βασίλειος). 20.9.42 – Δεκ. 1944.
237) Κουράκου Ελένη (Κουρή). Έτραυματίσθη ύπό κομμουνιστών την 14.9.43.
238) Καραμιχάλη Μαρία. Αρχάς 1942 – Όκτ. 1944.
239) Λεβέντης Γεώργιος (Ιωάννης). Ίαν. 1942 – ‘Απρ. 1944 (Εδολοφονήθη υπό κομμουνιστών τον ‘Απρίλιον 1944).
240) Λαγουδάκος Παναγιώτης (Γεώργιος). Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.

242) Λυρής Γεώργιος. Ιούν. 1942 – Αύγ. 1944. (Τον Αύγουστον 1944 έφονεύθη ύπό κομμουνιστών).

244) Λέκκας Γεώργιος (Ανδρέας). Ίούλ. 1943 – Δεκ. 1944 (Έξετελέ-σθη κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα ύπό τών κομμουνιστών).
245) Λογοθέτης Ιωάννης (Αντώνιος). Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944.
246) Λοβέρδος Σωκράτης (Ιωάννης). Μάιος 1942 – Φεβρ. 1944. (‘Αρχάς 1944 συνελήφθη ύπό τών Γερμανών και έφυλακίσθη μέχρι της άπελευθυρώσεως και έν συνεχεία εκρατήθη ύπό τών Ελασιτών μέχρι τέλους τοΰ Δεκεμβριανού κινήματος).
247) Λέκκας Κωνσταντίνος (Ανδρέας). Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944.
248) Λουδάρος Ν. Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
249) Λιβάνιος Ιωάννης. 15.3.42 – Δεκ. 1944 (Έτραυματίσθη εις την μάχην τού Θησείου).
250) Λαμπρούλιας Ιωάννης. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
251) Λογοθέτης Διονύσιος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944. (Έτραυματίσθη ύπό κομμουνιστών την 23.11.1943.
252) Λάσκας Αριστείδης (Γεώργιος) 25.7.43 – Δεκ. 1944.
253) Λυγουριώτης Παναγιώτης. Τέλος 1943 – Σεπτ. 1944.

255) Λυγουριώτης Βασίλειος. 1942 – Σεπτ. 1944.
256) Λυγουριώτης Κωνσταντίνος. 1942 – Σεπτ. 1944.
257) Λύτρα Ευγενία. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944. (Εδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
258) Μιχαλολιάκος Γεώργιος (Δημήτριος). Νοέμ. 1941 – Μάρτ. 1944.(Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τον Μάρτιον 1944).
259) Μπουρδάκος Θεόδωρος (Γεώργιος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
260) Μακαρώνας Γεώργιος (Νικόλαος). Αΰγ. 1942 – Δεκ. 1944.
261) Μπακοϋρος Γρηγόριος (Παναγιώτης). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
262) Μπερτσιάδης Ηλίας (Ιωάννης). Δεκ. 1942 – Δεκ. 1944.
263) Μπούφης Αναστάσιος (Κωνσταντίνος). Νοέμ. 1943 – 6.11.44. (Έφονεύθη υπό κομμουνιστών την 6.11.44).
264) Μπάρμπας Κωνσταντίνος (Θωμάς). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
265) Μπούφης Δημήτριος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
266) Μποσινάκος Γεώργιος (Κωνσταντίνος). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.

268) Μήτσης Χρίστος (Νικόλαος). 19.4.44 – 22.8.44. (Έδολοφνήθη ύπό τών κομμουνιστών).
269) Μπουρτσάλης Ανδρέας (Γεώργιος). 20.8.44 – 1.9.44/ (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 1.9.44).
270) Μαντιλάρης Κωνσταντίνος (Παναγιώτης). 22.2.44 – Δεκ. 1944 Έξετελέοθη ύπό τών κομμουνιστών, την 18.12.44.

272) Μπέσκος Νικόλαος (Μενέλαος) 19.7.43 – Δεκ. 1944.
273) Μαιδάλης Γεώργιος. 12.7.43 – Δεκ. 1944.
274) Μαξαράκης Ιωάννης (Κωνσταντίνος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
275) Μανουσάκης Νικόλαος (Μανοΰσος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
276) Μανουσάκης Έμανουήλ (Μανοϋσος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.

278) Μπολώσης Αθανάσιος (Αθανάσιος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
279) Μαλακατές Γεώργιος. Μάρτ. 1943 – Δεκ. 1944.
280) Μαντέλος Σταύρος. Μάρτ. 1943 – Αύγ. 1944. (Έξετελέοθη ύπό τών κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανον κίνημα.).
281) Μαντέλος Γεώργιος. Μάρτ. 1043 – Αύγ. 1944. (Έξετελέσθη ύπό τών κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανον κίνημα.).
282) Μαρινάκης Ιωάννης. Ίουν. 1942 – Αύγ. 1944.
283) Μεσσάρης Κωνσταντίνος (Γεώργιος). Μάρτ. 1943 – Όκτ. 1944.
284) Μανουσάκης Δημοσθένης (Γεώργιος). Ίουν. 1942 – Δεκ. 1944.
285) Μαλιαράκης Ελευθέριος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
286) Μιχαλόπουλος Αθανάσιος (Αναστάσιος). 5.2.44 – 3.12.44. (Έπεσε εις την μάχην τοϋ Θησείου).
287) Μιχαλόπουλος Αναστάσιος. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.
288) Μπούντας Κωνσταντίνος. 10.2.44 – Δεκ. 1944.
289) Μανιάτης Ιωάννης. 15.2.44 – 4.12.44.
290) Μπεχράκης Παύλος. 10.2.44 – Δεκ. 1944.
291) Μπεχράκης Σταμάτιος. 10.2.44 – Δεκ. 1944.
292) Μπέσης Ελευθέριος. 10.2.43 – 3.9.44. (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 3.9.44).

294) Μεσσαριτάκης Εμμανουήλ. 7.5.43 – Δεκ. 1944.
295) Μπουρνιάς Χρίστος. 5.2.44 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη εις την μάχην τοΰ Θησείου την 4.12.44).
296) Μούγιας Δημήτριος. 25.10.43 – 20.8.44.

298) Μεγαλοοικονομου Νικόλαος. 27.2.44 – 4.12.44. (Συλληφθείς ύπό των κομμουνιστών απεβίωσε έν όμηρεία).
299) Μοραΐτης Γεώργιος. 5.4.44 – Δεκ. 1944.
300) Μπακόπουλος Χρίστος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
301) Μαύρης Μιχαήλ. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944. (Έδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
302) Μποροβίλος Γεώργιος. 20.7.43 – 31.3.44.
303) Μπόλας Θεόδωρος. Αρχάς 1944 – Όκτ. 1944.
304) Μυλωνόπουλος Νικόλαος. Αύγ. 1944 – Δεκ. 1944 (Έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
305) Μελέτης Εμμανουήλ. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.
306) Μαυρογόνατος Αντώνιος (Ιωάννης). 15.3.43 – Δεκ. 1944.
307) Μανδέλος Ανδρέας (Νικόλαος) 20.9.42 – Δεκ. 1944.
308) Ματρακίδης Δημήτριος (Χρίστος). 10.5.43 – Δεκ. 1944.
309) Μάσβουλας Ιωάννης (Μιχαήλ). 20.4.44 – Δεκ. 1944. (Έξετελέσθη ύπό τών κομμουνιστών την 20.12.44).
310) Μπουγιούρης Ευάγγελος (Θεόδωρος). Την 22.6.44 άνεχώρησε διά την Μ. Άνατολήν καταταγείς είς Άεροπορίαν).
311) Μανωλάκος Σταύρος. (Έφονεύθη κατά τό Δεκεμβριανόν κίνη-
μα εις τάς τάξεις τοϋ 144 Τ.Ε.).
312) Μπαγιάτης Χρίστος. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τον Ίανουάριον 1944).
313) Μαντούβαλος Δίκαιος (Ιωάννης). (Εδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
314) Μαντούβαλος Δίκαιος (Ιωάννης). (Εδολοφονήθη υπό των κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
315) Μαντούβαλος Αντώνιος (Παναγιώτης). (Εδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
316) Μαντούβαλος Λάζαρος (Μιχαήλ). (Εδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
317) Μαύρης Αναστάσιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
318) Μίστης Ευάγγελος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
319) Μπόκαρης Δημήτριος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
320) Μάσβουλας Γεώργιος (Ιωάννης). (Εδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
321) Μουρίκης Ισίδωρος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπάσμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
322) Μπαρκούρα Ροδούλα. Αρχάς 1942 – Τέλος 1943. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τόν Δεκέμβριον 1943).

324) Μπαγιάτης Γεράσιμος. (Εδολοφονήθη υπό της ΟΠΛΑ τόν Δεκέμβριον 1943).
325) Μπούρμπας Ιωάννης (Θωμάς). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944).
326) Ναυπλιώτης Ιωάννης. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
327) Νομικός Στυλιανός. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
328) Νικολάου Ηρακλής. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
329) Ντεβές Ιωάννης. 5.6.42 – Μάιος 1944. (Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τόν Μάϊον 1944).
330) Νυσταζόπουλος Κωνσταντίνος. 7.7.44 – Δεκ. 1944 (Έτραυματίσθη εις τήν μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
331) Νικολόπουλος Ιωάννης. 21.8.42 – 3.8.44.
332) Ντέκας Παναγιώτης. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
333) Νικολαΐδης Νικόλαος. 1942 – Σεπτ. 1944.
334) Ντέκα Αικατερίνη. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
335) Νεγρεπόντη Αλέκα. Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.
336) Ξύδης Παντελής. ‘Αρχάς 1943 – Σεπτ. 1944.
337) Ξύδης Κωνσταντίνος. Αρχάς 1943 – Σεπτ. 1944.
338) Ξανθοπουλίδης Ελευθέριος. Μάρτ. 1943 – Δεκ. 1944.
339) Ξυνός Κωνσταντίνος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
340) Ξένος Διονύσιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
341) Οικονόμου Θεόδωρος (Γεώργιος). Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.
342) Οϊκονομόπουλος Γεώργιος (Αθανάσιος). 1942 – Δεκ. 1944.
343) Όρφανίδης Νικόλαος (Δημήτριος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
344) Οικονόμου Γεώργιος. 19.3.42 – 5.8.44.
345) Οίκονομόπουλος Χρίστος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
346) Ουτρας Αθανάσιος (Απόστολος). (Έδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944).
347) ‘Όθωνος «Οθων. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
348) Παπαδόπουλος Χρίστος (Ιορδάνης). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
349) Παπαδόπουλος Νικόλαος (Ιορδάνης). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
350) Παπαδόπουλος Γεώργιος (Ιορδάνης). Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
351) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. Θέρος 1942 – Οκτ. 1944 (Έξετε-λέσθη ύπό τών κομμουνιστών τον Όκτώβριον 1944).
352) Παπαδόπουλος Θεμιστοκλής. – Δεκ. 1942 – Ίουλ. 1944. (Έξετελέσθη ύπό τών Γερμανών τον Ίούλιον 1944 καταδικασθείς εις θάνατον).
353) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Ανδρέας). Φεβρ. 1943 – 4.12.44. (Έπεσε εις την μάχην τού Θησείου 4.12.44).
354) Παπαδημήτρης Σάββας (Δημήτριος). Όκτ. 1942 – Δεκ. 1944.
355) Παπαγεωργίου Ιωάννης (Γεώργιος). 15.5.42 – 14.9.44. (Έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών την 14.9.44).
356) Παπαγεωργίου Αλέξανδρος (Γεώργιος), ίζ.5.42 – Δεκ. 1944.
357) Περράκης Εμμανουήλ (Ιωάννης). 25.3.44 – 12.7.44. (Έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών τήν 12.7.44).

359) Περουτσάκος Κωνσταντίνος (Χρίστος). 12.8.43 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη εις αγώνα κατά τών κομμουνιστών τήν 5.12.44).
360) Παπαδημητρίου Χρίστος. 10.9.44 – Δεκ. 1944. (Έτραυματίσθη ύπό τών κομμουνιστών τήν 14.9.44).
361) Παπασαράντης Θεόφιλος (Γαβριήλ). 13.6.44 – Δεκ. 1944.
362) Πιερουτσάκος Σταύρος (Χρίστος). 12.8.43 – Δεκ. 1944.
363) Πιερουτσάκος Γεώργιος (Χρίστος). 12.8.43 – Δεκ. 1944.
364) Πουλαντεράκης Κωνσταντίνος (Νικόλαος). 18.7.43 – Δεκ. 1944.
365) Παντοΰλας Νικόλαος (Γεώργιος). 17.3.43 – Δεκ. 1944.
366) Παπαθανααίου Παναγιώτης (Αθανάσιος). 14.9.43 – Δεκ. 1944.
367) Παγώνης Νικόλαος (Γεώργιος) 13.8.43-Δεκ. 44.
368) Παπαδιάδης Άναατάσιος (Ανδρέας). 12.12.43 – 17.5.43.
369) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος (Αγησίλαος). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.

371) Ποταμιάνος Γεώργιος (Αναστάσιος). Ίουλ 1943 – Δεκ. 1944.
372) Παναγιωτίδης Γεώργιος (Βασίλειος). Τέλος 1943 – 4.12.44. (Έφονεύθη εις την μάχην τοϋ Θησείου 4.12.44.
373) Παπαμανώλης Μιχαήλ (Ιωάννης). Τέλος 1943 – Μάρτ. 1944.
374) Παπαμανώλης Κωνσταντίνος (Ιωάννης). Τέλος 1943 – Μάρτ. 1944.
375) Πατεράκης Περικλής. Μάιος 1943 – Δεκ. 1944.
376) Πλακωτάρης Παντελής. Όκτ. 1944 – 4.12.44 (Έφονεύθη εις την μάχην τοΰ Θησείου την 4.12.44).
377) Πολύχρονης Γεώργιος. Μάρτ. 1943 – Ίουν. 1944.

379) Παπαγιαννόπουλος Βασίλειος. 3.3.44 – 12.12.44.
380) Παπαμακάριος Αναστάσιος. 5.3.43 – Δεκ. 1944.
381) Παπαμακάριος Εμμανουήλ. 30.11.43 – Νοέμ. 1944. (Συλληφθείς υπό των Γερμανών έφυλακίσθη).
382) Παραράς Μιχαήλ. 10.1.44-.4.12.44. (Έφονεύθη εις την μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
383) Παραράς Βασίλειος. 10.3.44 – 20.9.44. (Έξετελέσθη ύπό της ΟΠΛΑ την 20.9.44).
384) Πίπας Ευθύμιος. 17.1.44 – 25-8.44. (Έφονεύθη ύπό των κομμουνιστών την 25.8.44).
385) Πίπας Βασίλειος. 17.1.44 – 25.8.44. (Έφονεύθη ύπό των κομμουνιστών την 25.8.44).
386) Περδίκης Ηλίας. 20.8.43 – 23.4.44. (Έξετελέσθη ύπό της ΟΠΛΑ την 23.4.44).
387) Περιστεριώτης Παύλος. 10.3.44 – 22.7.44. (Έξετελέσθη ύπό της ΟΠΛΑ την 22.7.44).
388) Πολίτης Γεώργιος 3.2.44 – 26.7.44. (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 26.7.44).
389) Παπαϊωάννου Αθανάσιος. Όκτ. 1944 – 4.12.44. (Έπεσεν εις μάχην τοΰ Θησείου την 4.12.44).
390) Πετρίτσης Αλέξανδρος. 25.5.44 – Δεκ. 1944.
391) Πίσχος Αθανάσιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
392) Πίσχος Κωνσταντίνος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
393) Πίσχος Γεώργιος. Μέσα 1944 – 4.12.44. (Έφονεύθη εις την μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
394) Περιβολιώτης Γεώργιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
395) Πασσιάς Γεώργιος. 21.8.43 – 31.3.44.
396) Πάτσος Δημήτριος. 20.7.43 – 31.3.44.
397) Πολίτης Δημήτριος (Ιωάννης). -10.9.42 – (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ).
398) Παπάς Εμμανουήλ (Κωνσταντίνος). 30.7.42 – Δεκ. 1944.
399) Πολίτης Νικόλαος (Ιωάννης). 20.9.42 – Δεκ. 1944.
400) Πετρόπουλος Δημήτριος (Διονύσιος).
401) Ποθάκος Γεώργιος (Κωνσταντίνος).
402) Ποταμιανος Αναστάσιος. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
403) Πούργαλης Δημήτριος. 1942 – Σεπτ. 1944.
404) Πιερρου Θεόδωρος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
405) Προσαλέντης Σπυρίδων. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
406) Πετρακόπουλος Ευστάθιος. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943 (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
407) Πεβερέτος Σώζων. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
408) Περίδης Παναγιώτης. Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1943. (‘Απεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
409) Ποταμιάνου Ελένη. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
410) Παπανικολάου Χαρίκλεια. ‘Αρχάς 1042 – Δεκ. 1944.
411) Ρουμελιώτης Σπυρίδων (Δημήτριος). 22.1.44 – 12.12.44. (Έφονεύθη ϋπό τών κομμουνιστών την 12.12.44).
412) Ρεμπάμπης Ρωμύλος (Δημήτριος). 28.11.44 – 5.12.44. (Τραυματίας ών εις αγώνα κατά κομμουνιστών μεταφερθείς εις «Ευαγγελισμον, έδολοφονήθη υπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
413) Ραϋμόνδος Μάριος (Νικόλαος). Ίαν. 1942 – Δεκ. 1944.
414) Ρεμούνδος Κωνσταντίνος. Ίουν. 1943 – Δεκ. 1944.
415) Ρομποτής Ιωσήφ (Σπυρίδων) Φεβρ. 1943 – Δεκ. 1944.

φονεύθη εις την μάχην τού Θησείου 4.12.44).
416) Ραπακούλιας Χρίστος. Μάιος 1943 – Ίουν. 1944.
417) Ράλλης Αλέξανδρος. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
418) Ρίτσος Κωνσταντίνος (Νικόλαος). (Τον ‘Απρίλιον 1944 έδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών).
419) Ροδόπουλος Δημήτριος. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.
420) Ράφας Αριστείδης. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.
421) Ράλλη Τζέννη. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
422) Ραζή Δώρα. Μέσα 1943 – Δεκ. 1944.
423) Σαμπάνης Άργύριος (Απόστολος). Νοέμ. 1941 – Μάιος 1944. (Τον Μάϊον 1944 συνελήφθη ύπό των Γερμανών και έφυλακίσθη, άποφι-λακισθείς προ της απελευθερώσεως).

425) Σαμπάνης Νικόλαος (Απόστολος). Νοέμ. 1941 – Ιούν. 1944. Τον Ίούνιον 1944 μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
426) Σαμπάνης Βασίλειος (Απόστολος). Νοέμ. 1941 – Ίουν 1944. Τον Ίούνιον 1944 μετέβη εις Ε.Ο.Ε.Α. Ζέρβα).
427) Σγουρόπουλος Αθανάσιος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944. (Έφονεύθη κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
428) Σκαπέρδας Αναστάσιος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944.
429) Συγγελάκης Θεόδωρος. Φεβρ. 1943 – Σεπτ. 1944.
430) Σταματιάδης Ελευθέριος. Φεβρ. 1943 – Σεπτ. 1944.
431) Σέρβης Κωνσταντίνος. (Ιωάννης). 1942 – Δεκ. 1944.
432) Σέρβης Αλέξανδρος (Ιωάννης). 1942. Δεκ. 1944. (Εξετελεσθη τον Δεκέμβριον 1944 υπό των κομμουνιστών).
433) Σκούρας Θεόδωρος (Γεώργιος). 1943 – Δεκ. 1944. (Εξετελεσθη τον Δεκέμβριον 1944 ύπό τον κομμουνιστών).
434) Σκληρής Πάρις (Κωνσταντίνος). 12.12.43 – Δεκ. 1944. (εξετελεσθη την 18.12.44 ύπό κομμουνιστών).
435) Σπυρομήλιος Γεώργιος (Κωνσταντίνος). 12.7.43 – 1.7.44. (Έδολοφονήθη την 1.7.44 ύπό κομμουνιστών).
436) Σεραφείδης Προκόπιος (Περικλής). 20.2.43 – 14.3.44. (Έδολοφονήθη την 14.3.44 ύπό κομμουνιστών).
437) Σαρρής Ιωάννης (Εύρυσθένης). 15.3.43 – Δεκ. 1944.
438) Σπυρόπουλος Ιωάννης (Βασίλειος). Ίουν. 1943 – Δεκ. 1944.
439) Σούσουλας Ιωάννης. Ίαν. 19430 Δεκ. 1944.
440) Σταθόπουλος Ιωάννης (Κωνσταντίνος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
441) Στεφάνου Διονύσιος (Δημήτριος). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
442) Στασινάκης Ανδρέας (Ηλίας). Μάρτ. 1942-4.12.44. (Τραυματισθείς είς μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44 και μεταφερόμενος εις Νοσοκομεΐον συνελήφθη ύπό κομμουνιστών και εξετελεσθη).
443) Σταυρόπουλος Λέανδρος (Γεώργιος). Δεκ. 1943 – Όκτ. 1944.

445) Σκλήκας Ιωάννης. Ίουν. 1943 – Αύγ. 1944.
446) Στυλιανίδης……Μάϊος 1043 – Ίουν. 1944.
447) Σταυρόπουλος Παναγιώτης (Πέτρος). Φεβρ. 1942 – Δεκ. 1944.
448) Σολδάτος Νικόλαος. 21.4.43 – 4.12.44. (Έπεσε κατά την Μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44.).
449) Σκλαβενίτης Ιωάννης. 5.2.42 – Δεκ. 1944.
450) Σκυνδίλιας Κωνσταντίνος. 13.12.44 – Δεκ. 1944.
451) Στεφανόπουλος Στέφανος. 3.3.44 – Δεκ. 1944. 452 Στάθης Μιχαήλ. 10.1.44 – Δεκ. 1944.
453) Σταμούλης Αντώνιος. 20.1.44. – Δεκ. 1944.
454) Στεφάνου Ιωάννης. 183.44-25.8.44. (‘Εδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 25.8.44).
455) Σΐμος Δημοσθένης. 20.6.44 – Δεκ. 1944. (‘Ετραυματίσθη εις την Μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
456) Σκλαβενίτης Σπϋρος. 18.3.43 – Δεκ. 1944.
457) Σκλαβενίτης Αθανάσιος. 18.3.43 – Δεκ. 1944.
458) Σταματούρας Παντελής (Δημοσθένης). (‘Ετραυματίσθη εις την Μάχην τοΰ Θησείου 4.12.44).
459) Στεφάνου Χρίστος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
460) Στεφάνου Τάκης. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
461) Σταθακόπουλος Ιωάννης. Μέσα 1944-Δεκ. 1944.
462) Σταθακόπουλος Ανδρέας. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944
463) Σκαπετορράκης Ιωάννης. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.
464) Σπυρομήλιος Τριαντάφυλλος. Θέρος 1941. Σεπτ. 1944.
465) Στρούζας Ιωάννης. (Παναγιώτης). 15.5.43 – Δεκ. 1944.
466) Σταματελάς Σταυρός (Γεώργιος). – ‘Εδολοφονήθη ύπό των κομμουνιστών τον Μάϊον 1944.
467) Συνεφόπουλος Ιωάννης. Τέλος 1943 – Σεπτ. 1944.
468) Συνεφόπουλος Πολύχρονης. Τέλος 1943 – Σεπτ. 1944.
469) Στάθης Βασίλειος.’Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
470) Στεργιάτου Αγλαΐα. Θέρος 1941 – Σεπτ. 1944.
471) Τσιλιβάκος Σταυρός (Παναγιώτης). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
472) Τζαύρας Σταύρος Ιωάννης). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
473) Τενέδιος Νικόλαος (Ιωάννης). Ίαν. 1943 – Δεκ. 1944.
474) Τριβέλας Κοσμάς (Χρίστος). Αρχάς 1944 – Δεκ. 1944.

476) Τσίρος Παναγιώτης. 8.1.44 – Δεκ. 1944. (‘Εδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών την 18.12.44).
477) Τσοκόπουλος Μηνάς (Ιωάννης). Ίουλ. 1943 – Δεκ. 1944.
478) Τσαγκάρης Σπυρίδων. Ίουν 1942 – Δεκ. 1944.
479) Τόπακας Δημήτριος (Κωνσταντίνος). Φεβρ. 1942 – Αύγ. 1944.
480) Τρικαλιώτης Δημήτριος. Τέλη 1943 – Μάρτ. 1944.
481) Τσικογιαννόπουλος Αεων. Τέλος 1942 – Αρχάς 1944.
482) Τσικνιάς Χαράλαμπος. Δεκ. 1942 – Δεκ. 1944.
483) Τζιώτης Δαμιανός (Σταύρος). 25.2.42 – Δεκ. 1944.
484) Τσάκωνας Ιωάννης. 3.5.42 – 29.4.44. (Την 29.4.44 έτραυματίσθη υπό κομμουνιστών).
485) Ταμπουράκης Κωνσταντίνος. 3.4.44 – 27.9.44. (Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ την 27.9.44).
486) Τσαμαλούκας Χρίστος. 22.8.44 – 15.10.44.
487) Τοντεσάκης Γεώργιος. Μέσα 1944 – Νοέμ. 1944. (Έφονεύθη βληθεις ύπό χειροβομβίδος).
488) Τσέτης Αναστάσιος. Μέσα 1944 – Δεκ. 1944.
489) Τσιρώνης Λεωνίδας. Θέρος 1941 – Δεκ. 1944.
490) Τουλούπας Ιωάννης. Σεπτ. 1942 – Σεπτ. 1944. (Άπεσπασμένος εις Μ.Υ. Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»).
491) Τσαμαδός Μιχαήλ. Αρχάς 1943 – Δεκ. 1944.
492) Τζοβανόπουλος Λάμπρος. Αρχάς 1942 – Σεπτ. 1944.
493) Τσίχλη Βασιλική. Θέρος 1941 – Μάιος 1944. (τον Μάϊον 1944 συνελήφθη ύπό τών Γερμανών και ένεκλείσθη εις Χαϊδάρι).
494) Σώλου Τιτίκα. Θέρος 1941. – Δεκ. 1944.
495) Υψηλάντης Κωνσταντίνος. 25.8.43 – Όκτ. 1944. (Έφονεύθη εις αγώνα εναντίον κομμουνιστών).
496) Φοής Γεώργιος (Γεράσιμος). Σεπτ. 1942 – Ίουν. 1944.(Έδολοφονήθη ύπό της ΟΠΛΑ τον Ίούνιον 1944).
497) Φοής Γεράσιμος (Γεώργιος). Νοέμ. 1941 – Δεκ. 1944.
498) Φρέρης Θεόφιλος (Αντώνιος). 1942 – Όκτ. 1944.
499) Φωτίου Θωμάς (Δημήτριος). 15.6.42 – 5.12.44. (Τραυματίας ών εις αγώνα κατά κομμουνιστών και μεταφερθείς εις «Ευαγγελισμον», έδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
500) Φελουτζής Στυλιανός (Χαρίτων). 15.12.43 – 12.7.44. (Έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών, την 12.7.44).
501) Φουστάνος Βασίλειος. Τέλος 1942 – Δεκ. 1944. (Έξετελέσθη ύπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα.)
502) Φαληρέας Θεόδωρος (Κωνσταντίνος). 10.3.43 – Δεκ. 1944,
503) Φραγκουδάκης Άχιλλεύς. Ίουν. 1943 – 12.12.44.
504) Φαμέλης Ιάκωβος. Αρχάς 1944 – Οκτ. 1944.
505) Χαρατσάρης Σωτήριος (Τριαντάφυλλος). 15.12.43 – 5.12.44. (Τραυματίας ών εις αγώνα κατά κομμουνιστών και μεταφερθείς εις «Εύαγγελισμόν», έδολοφονήθη υπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
506) Χαρατσάρης Περικλής (Τριαντάφυλλος). 18.2.44-5.12.44. (Τραυματίας ών εις αγώνα κατά κομμουνιστών και μεταφερθείς εις «Εύαγγελισμόν», έδολοφονήθη υπό κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα).
507) Χριστίδης Σωτήριος (Ιωάννης). 12.8.44 – Δεκ. 1944.
508) Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος. Ίουν. 1943 – Αΰγ. 1944.
509) Χαμόδρακας Ιωάννης (Αριστείδης). 25.3.42-3.12.44. (Έδολοφονήθη υπό τών κομμουνιστών την 3.12.44).
510) Χαμόδρακας Κωνσταντίνος (Αριστείδης). 25.3.42 – 3.12.44. (Έδολοφονήθη ΰπό τών κομμουνιστών τήν 3.12.44).
511) Χαμόδρακας Οδυσσεύς (Αριστείδης). 25.3.42 – 4.12.44. (Συλληφθείς υπό τών κομμουνιστών εις τήν μάχην τοϋ Θησείου, τήν 4.12.44, έφο-νεύθη ΰπό τούτων).
512) Χάσκαρης Γεώργιος. 15.11.43 – 4.12.44. (Έπεσε εις τήν μάχην τοϋ Θησείου 4.12.44).
513) Χάσκαρης Δημήτριος. 15.11.43 – 4.12.44. (Έδολοφονήθη ΰπό τών κομμουνιστών τήν 4.12.44).
514) Χρόνης Ευάγγελος. 5.12.44 – Δεκ. 1944.
515) Χαρτοφύλακας Γεώργιος.
516) Χριστόπουλος Παναγιώτης. 1942 – Σεπτ. 1944.
517) Χατζάρας Δημήτριος (Αντώνιος). 30.5.43 – Δεκ. 1944.

519) Ψάχος Αθανάσιος. 1942-…..(Έδολοφονήθη ΰπό τών κομμουνιστών).
520) Ψαρράς Αναστάσιος. Σεπτ. 1942 – Σεπτ. 1944.
Έν Αθήναις τή 24 Μαΐου 1950
Ό Αρχηγός τής «Χ»
Γ. ΓΡΙΒΑΣ.
Σημείωσις: Επειδή, άφ’ ενός μεν δεν ήτο δυνατόν νά κρατηθούν ονομαστικά καταστάσεις τών μελών μας κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής διά λόγους ασφαλείας, άφ’ ετέρου δε αϊ διοικήσεις τών τομέων μας συχνάκις ήλλαξαν, δια τοϋτο:

2) Ό έν τη καταστασει αναγραφόμενος «χρόνος υπηρεσίας» έκαστου είναι κατά προσέγγισιν, διά τινας μάλιστα ελλείπουν στοιχεία ώς προς τον χρόνον υπηρεσίας.
Νομίξομεν ότι θα έπρεπε νά επιτραπή ή υποβολή συμπληρωματικών καταστάσεων δι’ όσους τυχόν έχουν παραλειφθή.
Γ.Γ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Των αγωνιστών της Εθνικής Οργανώσεως «Χ»

1) Αθανάσιος Γεωργίου Λαγουδάκος, επισμηναγός έ.ά., υπηρέτησε εις την Όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1941 μέχρι Όκτωβρίου 1944, ώς αξιωματικός πληροφοριών, περί τών κινήσεων τών στρατευμάτων κατοχής, δια τήν κατάρτισιν και διανομήν τοϋ δελτίου πληροφοριών, και ώς σύνδεσμος.

3) Ευάγγελος Δημ. Σαμπάτης, υπηρέτησε είς τήν Όργάνωσιν άπό Ιουνίου 1941 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά συγκεντρωσιν πληροφοριών διά τήν κίνησιν τών στρατευμάτων κατοχής.
4) Νικόλαος Βασιλείου Τσιλιμπάρης, υπηρέτησε είς τήν Όργάνωσιν άπό Ιουνίου 1941 μέχρι Ιουνίου 1944, χρησιμοποιηθείς είς διαφόρους άποστολάς αναζητήσεως πληροφοριών και επιθετικός ενεργείας.
5) Βασίλειος Κων/νου Εγγλέζος, υπηρέτησε είς τήν Όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1942 μέχρι 30 Όκτωβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς ώς μαχητής εναντίον τών κομμουνιστών, διά συλλογήν πληροφοριών, διά τήν διαφύλαξιν και προστασίαν Αγγλου αξιωματικού, ώς και διά φύλαξιν όπλισμοΰ.
6) Ευάγγελος Σπυρίδωνος Άντωνάτος, ύπρέτησε εις την Όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1943 μέχρι του Δεκ. 1944, χρησιμοποιηθείς δια την συλλογήν πληροφοριών, δια την περίθαλψιν συμμάχων στρατιωτικών και και διαφύλαξιν πολεμικού ύλικοΰ.
7) Ευάγγελος Αλεξάνδρου Παπαναατασίου, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1942 μέχρι 24.12.44, χρησιμοποιηθείς ώς μαχητής κατά των κομμουνιστών, διά τήν άναγραφήν συνθημάτων, και εξορμήσεων.
8) Νικόλαος Χρήστου Παρθενίου, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Μαρτίου 1943 μέχρι 10 Απριλίου 1944, χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεμος μετά τών τομέων, διά διανομήν παρανόμου τύπου και μεταφοράν όπλων.
9) Χρυσούλα συζ. Παναγιώτου Μαντά ή Μανέα, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό 5 Ιανουαρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 εκτελεσασα μετά ζήλου και αυτοθυσίας τάς ανατεθείσας εις αυτήν άποστολάς διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού της οργανώσεως.
10) Κωνσταντίνος Παναγιώτου Τσιτιμάκης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Δεκεμβρίου 1941 μέχρι τού Ιανουαρίου 1944, χρησιμοποιηθείς εις πλείστας κατά καιρούς δραστηριότητας.
11) Γεώργιος Νικολάου Μοραΐτης υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Ιουλίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά πληροφορίας και ώς μαχητής κατά τών κομμουνιστών.
12) Γεώργιος Παναγιώτου Κάσσης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Ίούνιον 1941 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά πληροφορίας έπί τών κινήσεων τών στρατευμάτων κατοχής, διά τήν μεταφοράν οπλισμού, διανομήν εντύπων και προκηρύξεων.
13) Δημήτριος Γεωργίου Φραγκιδάκης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Δεκεμβρίου 1941 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποηθείς διά τήν εύόδωσιν τών σκοπών της οργανώσεως.
14) Μάρκος Κων/νου Παυλάκης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Δεκεμβρίου 1941 μέχρις «Οκτωβρίου 1943 χρησιμοποιηθείς διά τήν εύό-δωσιν τών σκοπών τής οργανώσεως.
15) Δημήτριος Γρ. Βαρδάκος, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Δεκεμβρίου 1941 μέχρι Όκτωβρίου 1943 χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεσμος και διά τήν δημιουργίαν ανταρτικών ομάδων.
16) Ιωάννης Αθανασίου Καλέντζος, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Όκτωβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς εις μαχητικός εκδηλώσεις τής οργανώσεως, έλαβε μέρος εις συμπλοκάς μετά κομμουνιστων.
17) Δημήτριος Αθανασίου Καλέντζος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, συμετασχων εις άπάσας τάς μαχητικάς εκδηλώσεις κατά των κομμουνιστών.
18) Κωνσταντίνος Ίωάνν. Τσουτσάνης, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό 8 Νοεμβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεσμος διά παροχήν πληροφοριών, διανομήν έντυπων μεταξύ τών τραπεζικών υπαλλήλων.
19) Αργυρίου Εύστ. Σιώκος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό 3 Νοεμβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά πληροφορίας περί τοΰ εχθρού, εις επιθετικός ενεργείας, ώς επίσης επέδειξε συνδικαλι-στικήν δραστηριότητα κατά τών κομμουνιστών.
20) Ιωάννης Νικολάου Γιαννίλος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Όκτωβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, λαβών μέρος εις μαχητικάς εκδηλώσεις κατά τών κομμουνιστών, ώς και ένοπλα τμήματα τοΰ Θησείου.
21) Δημήτριος Σταματίου Δάφνης, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, λαβών μέρος εις ένοπλους συ-μπλοκάς μετά τών κομμουνιστών, ώς και τάς τοιαύτας τού Δεκεμβριανού κινήματος.
22) Βασίλειος Νικολάου Τριαντόπουλος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό 1 Όκτωβρίου 1942 μέχρι και Δεκεμβρίου 1944, συμμετασχων εις διάφορους μαχητικάς εκδηλώσεις κατά τών κομμουνιστών και συγκέν-τρωσιν πληροφοριών,
23) Γεώργιος Ευθυμίου Φουντάκος υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Απριλίου 1942 μέχρις Όκτωβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς εις μαχητικάς εκδηλώσεις, διά την όργάνωσιν ομάδων διά τήν άγοράν οπλισμού.
24) Ανδρέας Ματθαίου Ζαφείρης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Ιουλίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποιηθείς εις μαχητικάς εκδηλώσεις και παραλαβήν οπλισμού.
25) Ιωάννης Κων/νου Καραθανάσης υπηρέτησε άπό Ιανουαρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών και παρακολούθησιν κομμουνιστών και στρατευμάτων κατοχής.
26) Φώτιος Δημητρίου Κιουλχατζής, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεσμος εις μαχητικάς εκδηλώσεις και διανομήν έντυπων.
27) Γεώργιος Χρ. Κουρμουλής υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Φεβρουαρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς εις τάς μαχητικάς εκδηλώσεις τραυματισθείς ύπό όλμου.
28) Νικόλαος Δημοσθένους Συκιώτης υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν
άπό 15 Ιανουαρίου 1942 μέχρι Ιανουαρίου 1944, χρησιμοποιηθείς εις διάφορους άποστολάς της οργανώσεως.

30) Κωνσταντίνος Κυριάκου Γεωργιακος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1944 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποηθείς δια περιπόλους, τοιχοκολλήσεις και πληροφορίας έπί τών κινήσεων.
31) Αρτέμιος Ευαγγέλου Άναπλιώτης, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1943 μέχρις Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεσμος και εις μαχητικός εκδηλώσεις.
32) Αθανάσιος Δημητρίου Κοσμόπουλος, υπηρέτησε εις την όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1943 μέχρις Όκτωβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς ώς σύνδεσμος και εις μαχητικός εκδηλώσεις κατά τών κομμουνιστών.
33) Δημήτριος Ζαφ. Κρητικός, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διά παρακολουθήσεις, άναγραφάς συνθημάτων και μαχητικός εκδηλώσεις.
34) Χρήστος Γεωργίου Παπαγεωργίου, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό 4.1.1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποηθείς εις παρακολούθησιν, άναγραφήν συνθημάτων και μαχητικός εκδηλώσεις.
35) Κωνσταντίνος Θεοδώρου Μουτζούρης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Νοεμβρίου 1943 μέχρις Ίανουρίου 1945, χρησιμοποιηθείς διά παραλαβήν όπλων και παρακολούθησιν κατοχικών στρατευμάτων.
36) Ηλίας Σταύρου Μαρκομιχάλης, υπηρέτησε άπό Ιανουαρίου 1943 μέχρι Δεκεμβρίου 1944 χρησιμοποιηθείς διά τήν διανομήν παρανόμου τύπου, προκηρύξεων, άναγραφήν συνθημάτων και σύνδεσμος.
37) Αθανάσιος Μιχαήλ Βαφειάδης, υπηρέτησε εις τήν όργάνωσιν άπό Ιανουαρίου 1942 μέχρι Δεκεμβρίου 1944, χρησιμοποιηθείς διό πληροφορίας και εις μαχητικάς εκδηλώσεις.
Έν Αθήναις τη 24 Όκτωβρίου 1969
Ό Αρχηγός Όργανώσεως «Χ».

Γ. ΓΡΙΒΑΣ
Εκ της έρεύνης προκύπτει ότι δραστήρια μέλη τής «Χ» υπήρξαν επίσης οι: 1. Φρίγγελης Χρήστος, 2. Παπαδημητριον Γεώργιος, 3. Ρογγάκος Μιχαήλ, 4. Καλούδης Σταυρός».