Συμφωνία ΚΚΕ-Γερμανικών Στρατευμάτων Κατοχής, 13 Αυγ 1944


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αριθ. 53

Προς τον Γενικό Γραµµατέα Πόλης

Ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε την Γερµανική ∆ιοίκηση καταλήξαµε µαζί σε συµφωνίες πού, πρέπει στο µέλλον να τις εφαρµόσουµε, πιστά, γιατί αυτό επιβάλλουν τά κοµµατικά µας συµφέροντα. Σύµφωνα µε αυτές κάθε σαµποτάζ ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια µας ενάντια οπλιτών ή βαθµοφόρων τοϋ στρατού κατοχής θα γίνεται ύστερα άπό σχετικές υποδείξεις του Αρχηγού της Γκεστάµπο. ∆όστε εποµένως εντολή στις αχτίδες να πάψουν στο έξης οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισµός µας εξασφαλίστηκε αρκετός.
Σάν υπεύθυνο για τη δουλειά αύτη ή Γερµανική ∆ιοίκηση όρισε τον Ταγµατάρχη Όττο του 2ου Γραφείου. Ακόµη, ανέλαβαν υποχρεώσεις να µας ειδοποιούν δια τα µπλόκα και τις συλλήψεις, ώστε κανείς να µην ύπάρχη κίνδυνος για τα µέλη της Οργανώσεως µας.
Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαµε κι εµείς για την περίπτωση της αποχώρησης τους άπό την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει νά ένοχληθή.

Αθήναι: 13-8-44

Ό Γραµµατέας

Γεώργ. Σιάντος
Υπογραφή δυσανάγνωστος.

Advertisements