Διαταγή καταστροφής Ανωγείων, ΣΔΚ(ΓΕΡ)/13 Αυγ 1944


Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Του Γερμανού Στρατηγού Διοικητού Φρουρίου
Κ Ρ Η Τ Η Σ

Επειδή η πόλις των Α ν ω γ ε ί ω ν είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνον του λοχίου φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας. Επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν φον Κράιπε, χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την Ι Σ Ο Π Ε Δ Ω Σ Ι Ν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθή εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

Χανιά 13-8-44

Ο Στρατηγός Διοικητής
Φρουρίου Κρήτης
Χ. ΜΙΛΛΕΡ

AEA_19440813

Advertisements