Επιστολή στρατηγού ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ προσ στρατηγό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, 12 Αυγ 1944


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αθήναι τη 12 Αυγούστου 1944
Ο
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΝΤ/ΓΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ
ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ Β΄ ΣΩΜ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί αναφερομένων εις τας εκθέσεις των υπό του Μητροπολίτου Ιωαννίνων  και  του  Αντιστρατήγου  Γ. Τσολάκογλου  τέως   Δ/τού   του Γ΄ Σωμ. Στρατού».

Λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω, κατόπιν της Α.Π. και από 10-7-44 Διαταγής σας εν αντιγράφω υποβαλλομένης τα κάτωθι.
1.     Επί των αναφερομένων υπό του Μητροπολίτου Ιωαννίνων.
Διοικητής της ΧV Μεραρχίας, ως γνωστόν διετέλεσα από της 22ας Δεκεμβρίου 1940 μέχρι της αποστρατεύσεως 4ης Μαΐου 1941 και κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα δεν επεσκέφθη ουδέποτε τας μονάδας της Μεραρχίας ο ανωτέρω Μητροπολίτης και συνεπώς δεν τον εγνώρισα. Θα πρέπει να παρακληθή να κατονομάση τους ανωτέρους Αξιωματικούς των Α΄ και Β΄ Σωμ. Στρατού, οίτινες ησχολούντο εις συζητήσεις διά βιαίας λύσεις, διά να τους μάθωμεν και ημείς και τους κρίνωμεν προσηκόντως εν καιρώ.
Η Έκθεσις του εν λόγω Μητροπολίτου ως εξάγεται εκ της παραγράφου η οποία αναφέρεται εις την διαταγήν υμών, είναι σοβαρωτάτη διότι  εξ αυτής συνάγεται  ότι  ατυχώς  υπήρξαν ηττοπαθείς Αξιωματικοί, οι  οποίοι  αντί ως είχον καθήκον ν’ ασχολούνται με τας επί του πεδίου της  μάχης παρουσιαζομένας διηνεκώς δυσκόλους αποστολάς, παρέβησαν το καθήκον των και είναι δοσίλογοι διότι ησχολούντο διά ζητήματα έξω του κύκλου της αρμοδιότητός των και ούτω συνέβαλον εις την δημιουργίαν της καταστάσεως η οποία είχεν ως αποτέλεσμα την σύναψιν της ανακωχής υπό των Σωματαρχών, διά την οποίαν ουδέποτε ηρωτήθημεν και τούτο διότι εγνώριζον ότι είμεθα απολύτως αντίθετοι προς πάσαν τοιαύτην ενέργειαν.
Μετά του Δ/τού του Β’ Σώματος Στρατού Υποστρατήγου κ.Γ.Μπάκου, κατόπιν διαταγής του συνηντήθην εις την εν Μιντιλόγια Σ.Δ. του την 11ην Απριλίου και τον απέτρεψεν ν’ αποστείλη τηλ/μα εις τον Αρχ/γον περί επεμβάσεώς του ένεκα πολλών λόγων όπερ και εγένετο και τον διεβεβαίωσα ότι η Μεραρχία μου θα καλύψη το Σώμα εις ενδεχομένην σύμπτυξιν, η δε αποστολή αυτή εξετελέσθη απολύτως. Έκτοτε τον επανείδον την 23ην Απριλίου εις Ιωάννινα και εις διαμαρτυρίας μου διά την δημιουργησθείσαν κατάστασιν και γιατί χωρίς να ερωτηθώμεν και ημείς προέβη εις την σύναψιν ανακωχής, εδέχθη δε και την τροποποίησιν των όρων διά των οποίων εθεωρούμεθα αιχμάλωτοι και παρεδίδετο το υλικόν, ηρκέσθη να μου απαντήση ότι τους εγέλασαν οι Γερμανοί και δεν ηδυνήθη να δικαιολογηθή διά την πρωτοβουλίαν των ενεργειών του και λοιπούς τοιούτους.
2.     Επί των αναφερομένων υπό του Αντιστρατήγου κ. Γ. Τσολάκογλου.
Αντιστρέφω τ’ αναφερόμενα υπ’ αυτού και νομίζω ότι ο Δ/της του Γ΄ Σώματος Στρατού θα έπρεπε να γνωρίζη ότι το έπος της Αλβανίας εγράφη κυρίως υπό των Μονάδων του Β΄ΣΣ από του Δεκεμβρίου 1940 μέχρι της 15ης Απριλίου 1941 εις Μάλι, Σεβράνι, Γαρονιν, Κλεισούρα. Τρεμπεσίναν, Σεντέλι και Μπούμπεσι. Επί πλέον το Γ΄ΣΣ το οποίον από του τέλους Δεκεμβρίου 1940 μέχρι του τέλους του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου 1941 εις αμυντικάς και μόνον επιχειρήσεις ησχολήθη, ως επληροφορήθην, έπρεπε να σεμνύνεται διά τας περιφανείς νίκας ας κατήγαγε το Β΄ΣΣ νυχθημερόν μαχόμενον υπό δρυμίτατον χειμώνα καθ’ όλον το ως άνω διάστημα και να περιμένη και αυτό την ευκαιρίαν ή την διαταγήν να το μιμηθή.
Εάν ο κ.Αντιστράτηγος Τσολάκογλου εζήτει να μελετήση την ιστορίαν του Β΄ΣΣ νομίζομεν ότι δεν θα περιέπιπτεν εις το μέγιστον ολίσθημα το οποίον διέπραξεν, να υβρίση δηλαδή την δόξαν των Μονάδων του Β΄ΣΣ.
Εις την πράξιν του ασφαλώς προέβη επηρεασθείς εκ των θλιβερών συζητήσεων, τας οποίας είχεν ως επληροφορήθην μεταπολεμικώς, μετά των Δ/των των Α΄ και Β΄ΣΣ αντιστρατήγου Δεμέστιχα και Υποστρατήγου Μπάκου από της 15ης Απριλίου, οπότε εκ Κορυτσάς διά Καστοριάς – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Μετσόβου έφθασε εις Ιωάννινα.
Ημείς τουλάχιστον είμεθα υπερήφανοι διά το έργον το οποίον ως Διοικηταί της ΧV Μεραρχίας – ενισχυμένης πάντοτε διά 6-10 Ταγμάτων Πεζικού και 3-8 Μοιρών Πυροβολικού – επετελέσαμε εις τριμήνους χειμερινάς επιθετικάς επιχειρήσεις και κατά την μεγάλην εαρινήν επίθεσιν των Ιταλών, ελπίζαμεν δε ακραδάντως ότι οι αμερόληπτοι μελετηταί της ιστορίας θα κρίνωσιν αναλόγως το έργον εκάστου.
Παρά τας αρχάς μου και τον χαρακτήρα μου και την γνωστήν υπερμετριοφροσύνην μου, ηναγκάσθην ν’ αναφέρω τ’ ανωτέρω, διότι ατυχώς ολίγοι γνωρίζουν το τι έγινε εν Αλβανία και πρώτος ο Δ/της του Γ΄ΣΣ και ως εκ τούτου κρίνουν επί τη βάσει των καυχησιολογιών εκείνων οι οποίοι έκαμον το ελάχιστον ή το μέτριον έναντι των πραγματικών συντελεστών της νίκης.
3.     Επί των αιτουμένων στοιχείων των αφορώντων τον Δ/την του Β΄ΣΣ Αντιστράτηγον Δ.Παπαδόπουλον.
Κατόπιν των ως ανωτέρω εκτεθεισών παρατηρήσεών μας διά τ’ αναφερόμενα εν τη εκθέσει του Αντ/γου Γ.Τσολάκογλου, καίτοι νομίζομεν ότι δεν απαιτείται τίποτε να προστεθή, εν τούτοις ευχαρίστως αναφέρομεν τα κάτωθι, άλλωστε ημείς προ 8μήνου λαβόντες γνώσιν της εκθέσεως του Αντ/γου Γ.Τσολάκογλου και ενημερώσαντες υμάς και τον επιτελάρχην σας Συν/χην του Πεζικού Δ.Μαχαν υπεδείξαμεν ότι δεν πρέπει ν’ αφίσητε να αιωρούνται υπούλως αι αβάσιμοι κατηγορίαι του.
Ο Δ/της του Β΄ΣΣ Δ.Παπαδόπουλος μέχρι του Μαρτίου 1941, οπότε εκλήθη εις Αθήνας, όχι μόνον ουδέποτε είτε εγγράφως είτε προφορικώς είτε καθ’ οιονδήποτε τρόπον ωμίλησεν προς εμέ ή τους υπό τας διαταγάς μου ή μας έκαμεν υπόδειξιν ή απλώς υπαινιγμούς περί πολιτικών συζητήσεων ή ελλείψεως πίστεως προς την νίκην, αλλά τουναντίον και διά του παραδείγματός του, δις επισκεφθείς την πρώτην γραμμήν μας ενεψύχωνε και ενέπνεε την πίστιν διά την νίκην.
Ειδικώς την 4ην Φεβρουαρίου 1941 υπό σφοδράν χιονοθύελλαν μετά δύο Άγγλων Αξιωματικών αφίκετο εις τον εν Τόσκεσι Σταθμόν Διοικήσεως της Μεραρχίας και παρηκολούθησε από του παρατηρητηρίου της την γενομένην την 5ην επίθεσιν προς ολοκλήρωσιν της καταλήψεως των περιφήμων υψοδεικτών 800 και 802 εν τω Τομεί Μπούμπεσι. Πράγματι μου συνέστησεν όπως προσέξω τον νεοτοποθετηθέντα Δ/την του 33ου Συντ/τος Πεζικού Γριβέαν Αθαν. διότι από συζήτησιν την οποίαν είχεν μετ’ αυτού κατά την εκ του Σ.Δ. του Σ.Σ. διέλευσίν του, διέγνωσεν ότι δεν ενεπνέετο από απόλυτον πίστην διά τον αγώνα. Διαβεβαίωσα υμάς ότι εις την XV Μεραρχίαν ως γνωρίζετε δεν είναι δυνατόν να σπαρούν και ριζοβολήσουν τοιαύται ιδέαι και ότι οιοσδήποτε απεπειράτο να συζητήση θ’ απεκόπτετο η γλώσσα του. Προς τιμήν του εν λόγω Συν/χου αναφέρω ότι επεδείξατο γενναιότητα, τόλμην, ψυχραιμίαν και εξήσκησε καλήν διοίκησιν, ανεξαρτήτως του ότι εν των Ταγμάτων του κατά την σύμπτυξιν δεν επεδείξατο καλήν διαγωγήν.
Αναφέρω ότι εν καιρώ θα υποβάλλω λεπτομερεστάτην έκθεσιν διά την περίοδο 8-23 Απριλίου 1941 βάσει επισήμων στοιχείων τα οποία διαφυλάττω.

Τ.Υ.

Advertisements