Περί ταγμάτων ασφαλείας Χαλκίδας, συνταγματάρχης ΣΠΕΝΔΟΣ,18/10/1944


Αθήναι τη 18 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΠΕΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
«Περί Ταγμάτων Χαλκίδος».-
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ.Α.Π. 315/17-10-44 διαταγής Υμών ότι αφίχθην εις Χαλκίδα ώραν 8.30΄ της σήμερον μετά του Ταγματάρχου Πυρ/κού Κιλισμανή Α΄Σώματος Στρατού Ε Λ Α Σ.
Οι Γερμανοί είχον αποσυρθή της Χαλκίδος από 16ης ώρας της 15ης τρέχοντος αφού επέφερον μικράς βλάβας εις τας λιμενικάς εγκαταστάσεις.
Συνηντήθην μετά του Υποστράτηγου Παπαθανασοπούλου εις ον ανεκοίνωσα την διαταγήν της παραδόσεως.
Μοι εγνώρισε ότι άπαντες οι αξ/κοί τίθενται εις την διάθεσιν της κυβερνήσεως πλην όμως δεν θα δυνηθώσιν να εξασφαλίσωσι τον αφοπλισμόν των ανδρών των διά τους κάτωθι λόγους:
Ι)     Λόγω της ειδικής συγκροτήσεως των τμημάτων των (οίτινες αποτελούνται το πλείστον εξ εθελοντών οίτινες τυγχάνουσι ανταρτόπληκτοι είτε εκ καταστροφής των γαιών των  ή φόνου των οικείων των) οι άνδρες δεν ήθελον υπακούσι όπως παραδοθώσι εις τμήματα του ΕΛΑΣ και ήθελον απέλθει εις την ύπαιθρον μετά του οπλισμού των και δεν αναλαμβάνουν οι αξ/κοί ευθύνην διά τας συνεπείας τοιαύτης ενεργείας.
2)     Εις Χαλκίδα έχουσι συρρεύσει άνδρες εξ άλλων φρουρών ένοπλοι Κύμης, Αλιβερίου, Αμαράνθου (Βάθιας) και Ερετρίας κατόπιν προσβολής τούτων εις τας άνω φρουράς υπό των Τμημάτων του ΕΛΑΣ και άτινα προέβησαν εις αντίποινα κατά των οικογενειών των ως εκ τούτων δεν θα αποδεχθώσι την παράδοσίν των ως και των οπλισμόν των εις Τμήματα του ΕΛΑΣ.
3)     Εκτός των τμημάτων Χαλκίδος υπάρχωσι δυνάμεις εις τα χωρία  Ψαχνά και Γούβες αίτινες αποτελούνται εξ ανδρών κατοίκων των χωρίων τούτων. Οι άνδρες ούτοι δεν δέχονται να έλθωσιν εις Χαλκίδα προς αφοπλισμόν και να εγκαταλείψωσι τα χωρία των άτινα προασπίζωσι εκ φόβου αντεκδικήσεων.
Προς αποφυγήν δημιουργίας εκτρόπων και πρόληψιν της διαρροής των ανδρών τούτων ανερχομένων περίπου εις 1600 προτείνω τα κάτωθι:
1ον) Να διαταχθή άμεσος κατάπαυσις των εχθροπραξιών εκατέρωθεν.
2ον) ΄Αμεσος μετάβασις Κυβερνητικού Αντιπροσώπου μετά αναλόγου δυνάμεως ήτις θα προβή εις τμηματικόν αποκλισμόν των τμημάτων.
Ηδη εις Χαλκίδα επικρατεί πλήρης ησυχία.-

Τ.Υ.

Advertisements