Εκθεση επιχειρήσεως ΠΕΡΑΝΘΗΣ κατά ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/2-39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/10 Αυγ 1944


ΛΑΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
2/39 ΣΥΝ/ΜΑ
Αρίθ. Α.Π. 238

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΚΑΤΑ ΕΔΕΣ

Περί τα τέλη του μηνός Ιουνίου μικροομάδες του ΕΔΕΣ με επί κεφαλής τους ΡΙΓΑΝΗΝ – ΒΟΙΔΑΡΟΝ – ΠΑΠΑΠΑΝΟΝ και ΧΑΜΟΝ περιεφέροντο προκλητικώς εις την εντεύθεν του Αράχθου πεδινήν περιοχήν της Άρτης και ενήργουν επιδρομάς με έδραν το Νεοχώριον κατά παράβασιν του συμφωνητικού της Πλάκας.
Τας τελευταίας ημέρας του Ιουνίου οι Εδεσίται αποθρασυνθέντες εκ της επιφυλακτικής στάσεως των ημετέρων και νομίζοντες ταύτην ως αδυναμία έφθασαν εις Σελλάδες και επί πλέον κατέσχεσαν τα τρόφιμα της Ε.Τ.Α. Διμήνης και εγκατέστησαν φυλάκια εις Βαλαώραν.
Κατόπιν τούτου το ΙΙΙ τάγμα ήλθεν εις την απόφασιν νε ενεργήση κατ`αυτών και προς τούτο εξέδωκε την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 20διαταγήν του επιχειρήσεων εις εκτέλεσιν της οποίας την εσπέραν της 8ης-8-44 μια διμοιρία του 9ου λόχου εκινήθη προς εκκαθάρησιν της Διμήνης ετέρα δε του 11ου λόχου προς εκκαθάρησιν της περιοχής ΠΕΡΑΝΘΗΣ – ΒΑΛΑΩΡΑΣ.
Η διμοιρία αυτή έφθασεν περί την 8ην ώρα της 9-7-44 εις Αγίαν Θεοδώρα ένθα οι Εδεσίται είχον εγκαταστήσει φυλάκιον 35-40 ανδρών αιφνηδιάσασα αυτούς.
Οι Εδεσίται μετά 5λεπτον συμπλοκήν ετράπησαν εις φυγήν αφήσαντες επί του πεδίου της μάχης 8 νεκρούς και έχοντες αρκετούς τραυματίες.
Περιελθόντα εις χείρας των ημετέρων λάφυρα.
1 οπλοπολυβόλον Μπρέντα, 5 ατομικά τυφέκια, 2 πιστόλια, 2 ταινίες οπλ/λου Μπρέντα πλήρεις, 300 φυσίγγια στέν και 600 φυσίγγια Ιταλίας.Ελάχιστα είδη ιματισμού και υποδήσεως.
Απώλειαι ημετέρων.
Ειςνεκρός ο Συν/της Ανθ/γός Φρίξος και εις τραυματίας.
Τον νεκρό Ανθ/γόν ενταφιασθέντος εις τον τόπον συμπλοκής λόγω αποστάσεως μεγάλης από την βάσιν της διμοιρίας, του δε τραυματίου διακομισθέντος εις τας θέσεις των ημετέρων.

Σ.Δ. 10-8-44

Το 2/39 Συν/μα
ΑΡΕΘΑΣ – ΘΩΜΑΣ

Advertisements