Εκθεση επίθεσης Βελεστίνου, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/54 ΣΠ/ΕΠ1401/10 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 1401

ΕΚΘΕΣΙΣ

Γενομένου νυχτερινού εγχειρήματος εναντίον Φρουράς Βελεστίνου και των Φυλακίων της Σιδ/κής Γραμμής Βόλου – Βελεστίνου κατά την νύκτα της 1ης προς την 2αν Αυγούστου 1944.

Ι.      Πληροφορίαι περί του εχθρού.

Ο εχθρός κατέχει και χρησιμοποιεί ως βάσεις στην περιοχήν μας τον Βελεστίνον, Σιδ/κόν Σταθμόν Βελεστίνου, την Διασταύρωσιν της καρροποιήτου οδού Αγίου Γεωργίου – Καπούρνης, Καπούρνης – Βόλου (Αμπελάκια), Μπιλάφ – Τεπέ και Φυλάκιον Λατομείου, με σκοπόν την εξασφάλισιν των συγκοινωνιών του και παρεμπόδισιν των ημετέρων Τμημάτων για ελευθέρα κυκλοφορία με τον Κάμπο.- Δύναμις 1) Εντός του Βελεστίνου 110 άνδρες.- Οπλισμός αυτόματα όπλα. Εθνικότης και ηθικόν ουχί πολύ καλόν, παραμένοντες εις διάφορα οικήματα εντός της Κωμοπόλεως.- 2) Φυλάκιον Σιδηροδρομικού Σταθμού Βελεστίνου. Δύναμις 20 άνδρες. Οπλισμός 1 αντιαρματικόν Πυροβόλο, 1 Πολυβόλο και υποοπλοπολυβόλα.- 3) Φυλάκιον Αγίου Γεωργίου Διασταύρωσις Καρροποιήτου οδού Καπούρνης – Αλμυρού – Βόλου (θέσις Αμπέλια). Δύναμις η αυτή ως άνω.- 4) Φυλάκιον εις Πιλάφ – Τεπέ. Δύναμις 18 ανδρών. Οπλισμός 1 αντιαρματικόν Πυροβόλον, οπλοπολυβόλα και ημιοοπλοπολυβόλα.- 5) Φυλάκιον Λατομείου. Δύναμις 26 ανδρών περίπου 1 αντιαρματικό Πυροβόλο, 1 Πολυβόλο, οπλοπολυβόλα και υποοπλοπολυβόλα. Άπαντα τα Φυλάκια περιβάλλονται διά ελαφρού συρματοπλέγματος.

ΙΙ.    Ιδέα ενεργείας

Επίθεσις προς κατάληψιν των παραπάνω θέσεων.Εξόντωσις ή αιχμαλώτισις της Φρουράς και περισυλλογή οπλισμού, Πυρομαχικών και παντοειδούς υλικού.

ΙΙΙ.   Διάταξις ημετέρων

Ιος Λόχος Εφόδου ΙΙΙ/54, Διμοιρία ΕΠΟΝ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ, Ουλαμός ΕΠΟΝ 3/7 ιππικού, 3ος Λόχος, 10ος Λόχος και Τμήμα ομάδος Μηχ/κού Συντος να επιτεθούν διά την κατάληψιν Φρουράς Βελεστίνου και Φυλακίου Σιδ/κού Σταθμού Βελεστίνου.Την κάλυψιν της επιχειρήσεως από Λάρισσα – Πλατύκαμπο – Χάλκη και Σουφλάρι να αναλάβη το συγκρότημα Κισσάβου – Μαυροβουνίου με συνεργασία της ΙΙας ίλης του συγκροτήματος κάμπου Λαρίσσης.Εις την διάθεσιν του θέτομεν και τον Ουλαμόν Πολυβόλων. Το ως άνω τμήμα θα εγκατασταθή αμυντικώς εις θέσιν μηλιάν κατά την ημέραν της επιχειρήσεως και θα απαγορεύση πάση θυσία κάθε κίνησιν του εχθρού προς την διεύθυνσιν Βελεστίνου.Την κάλυψιν της επιχειρήσεως από Φάρσαλα Σέχη και Μπαιρακλή προς Αλμυρόν και Βελεστίνον θα αναλάβη το συγκρότημα Φαρσάλων απαγορεύον κάθε κίνησιν του εχθρού προς Βελεστίνον και Αλμυρόν κατά την ημέρα της επιχειρήσεως.

Ο ΙΙος Λόχος με δύναμιν 40 ανδρών με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγόν Φρεγάδην και 3 άνδρας μηχανικού θα επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Αγίου Γεωργίου (Αμπέλια).

Η Διμοιρία ΕΠΟΝ ΙΙ/54 ενισχυμένη με ομάδα Λόχου 5ου με επικεφαλής τον Υπολοχαγόν Παπαδημητρίου Θεόδωρον και 2 άνδρες Μηχ/κού θα επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Πιλάφ – Τεπέ.

Η Διμοιρία Εφόδου του 6ου Λόχου και Διμοιρία Εφόδου 7ου Λόχου και 3 άνδρες Μηχανικού με επικεφαλής τον Ανθυπολοχαγόν Μεταφτσήν και Καπετάνιον Φουρλίδαν θα επιτεθή εναντίον Φυλακίου Λατομείου.-

Ο 5ος Λόχος με την υπόλοιπον διαθέσιμον δύναμιν 55 άνδρας και υπό την διοίκησιν Ανθυπολοχαγού Γεωργίτσα Ιωάννου θα εγκατασταθή ως σταθερά πλαγιοφυλακή και εις τοποθεσίαν κάτωθεν του Κακάβου επί της αμαξιτής γραμμής οδού Βόλου – Λαρίσσης και της Σιδ/κής γραμμής.Εις την διάθεσιν του τμήματος τούτου και Διμοιρία Πολυβόλων με την αποστολήν να απαγορεύη κάθε κίνησιν του εχθρού από Βόλου προς Βελεστίνον.Τμήμα Μηχ/κού εκ 10 ανδρών με επικεφαλής τον Συναγωνιστήν Πιπίνο θα εγκαταστήση πεδίον Ναρκών και πεδίον Βομβών προ της σταθεράς πλαγιοφυλακής και εις απόστασιν 200 περίπου μέτρων (είς θέσιν υποδειχθείσαν) και περί το 4ο χλμ. από Βόλου. Έν Στοιχείον όλμου με επικεφαλής τον Συναγωνιστήν Αιμίλιον Γερογιώργον και έν αντιαρματικόν Πυροβόλον με Ανθυπολοχαγόν Μακρυγιάννην εγκατασταθή παρά την τοποθεσίαν Κάκαβος με εντολήν να βάλη προς την κατεύθυνσιν Βόλου και έμπροσθεν της πλαγιοφυλακής απαγορεύον την κίνησιν του εχθρού από Βόλου προς Βελεστίνον.- Ο αυτός όλμος και το Πυροβόλον ως δευτέραν αποστολήν να επισημάνει το ελαιοτριβείον Χατζή χρησιμοποιούμενον ως αποθήκη Πυρομαχικών να εκτελέση βολήν διά την καταστροφήν της αποθήκης.

ΙV.   Τρόπος ενεργείας

Την 23ην ώραν άπαντα τα Τμήματα επετέθησαν εναντίον των αντικειμενικών των σκοπών. Ο αιφνιδιασμός εις πολλά σημεία δεν επέτυχε πλήρως λόγω του σεληνόφωτος. Έγιναν δε αντιληπτά τα τμήματα από αρκετής αποστάσεως. Ο εχθρός εφήρμοσε το σχέδιον πυρός του βάλλων εναντίον των τμημάτων μας. Τα Τμήματα επιτίθενται εναντίον των αντικειμενικών σκοπών.Ο αγών ήτο σκληρός.Οι Γερμανοί αμύνονται σκληρά.Εις Βελεστίνον εχρειάσθη να γίνη και επέμβασις της εφεδρείας και ανασυγκρότησις του τμήματος.Εν τέλει εις Βελεστίνον ύστερα από 2 ½ ώρες επιθετικών ενεργειών οι αντικειμενικοί σκοποί ήρχισαν να πίπτουν ο ένας κατόπιν του άλλου. Οι Γερμανοί οι ευρισκόμενοι εντός των οικημάτων δεν παραδίδονται. Και ήρχισεν η ανατίναξις των ανθισταμένων οικημάτων.Το Φυλάκιον Σιδ/κού Σταθμού λόγω της τοποθεσίας της οργανώσεως του και του ευστόχου πυρός του είναι αδύνατος η εκπόρθησίς του.Το Φυλάκιον Πιλάφ – Τεπέ και Λατομείου εκπορθούνται.Οι Γερμανοί τρέπονται εις φυγήν και χάνονται από τα όμματα των ανταρτών μας.Φάλαγξ αποτελούμενη από 2 τάνκς από 4 πυροβόλα και από 9 αυτοκίνητα πλήρη στρατού εκκινήθη εκ Βόλου προς ενίσχυσιν των μαχομένων Γερμανών.Μόλις όμως έφθασεν εις το 4ον χλμ. από Βόλου προς Λάρισσαν προσέκρουσεν επί της σταθεράς πλαγιοφυλακής των τμημάτων μας και επί του πεδίου ναρκών και βομβών ανατιναχθέντων ταυτοχρόνως των 2 προπορευομένων τανκς (το έν προσέκρουσε επί ναρκών το δε έτερον ανετινάχθη εκ των βομβών) και κατεστραφέντων τελείως.Τα πυροβόλα ετάχθησαν προς πυροβόλησιν οι δε λοιποί άνδρες εξελθόντες των αυτοκινήτων ανεπτύχθησαν και επετέθησαν εναντίον της σταθεράς πλαγιοφυλακής μας.Λόγω όμως του ευστόχου πυρός των πολυβόλων του όλμου, του αντιαρματικού Πυροβόλου και της σταθεράς στάσεως της πλαγιοφυλακής η επίθεσις των απεκρούσθη και ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν προς Βόλον. Ωσαύτως κατεστράφη η Σιδ/κή γραμμή από του 20ου χλμέτρου εις πολλά σημεία υπό Άγγλου Ταγματάρχου Ερρίκου και υπό ημετέρων Τμημάτων καθώς και μια λίθινη γέφυρα επί της αμαξιτής οδού.

  1. Απώλειαι του εχθρού.

Πλέον των 160 μόνον εντός του Βελεστίνου εκάησαν περί τους 70, μεταξύ αυτών και εις υπολοχαγός των ΕΣ ΕΣ.

  1. Απώλειαι ημετέρων

8 νεκροί μεταξύ τούτων ο ανθυπολοχαγός Μεταφτσής και 28 τραυματίαι.

 

VII.  Κυριευθέντα Λάφυρα

3 αυτοκίνητα Κούρσες μάχης, ΙΙ φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλα, 2 μοτοσυκλέτες τρίκυκλες εν αλυσιδοφόρον, 2 Ραδιόφωνα, 1 ασύρματο, 2 τηλέφωνα, 4 τηλέμετρα Τσάις, 1 πυροβόλο ανατιναχθέν, οπλοποπλυβόλα και μυδράλια, αρκετό τηλεφωνικό υλικό, 50 κάρρα ιματισμό, υπόδηση, και άλλα είδη, εξ αυτών περί τους 5 τόννους πυρομαχικά.

VIII.Καταναλωθέντα Πυρομαχικά

Φυσίγγια Πολυβόλων 3.000, οπλοπολυβόλου 3800, Τυφεκίου 3500, χειροβομβίδες Ιταλικές 250, Μίλς 17, βλήματα όλμου 49, Αντιαρματικού Πυροβόλου 63. Χειροβομβίδες συνεργείου Τσουρνά Τ80 – εκρηκτική ύλη 150 οκάδες.

ΙΧ.   Λεηλασία και βανδαλισμοί

Μηδέν.-

Κρίσεις

Η ενέργεια των Τμημάτων μας εγένετο πολύ καλή, σύμφωνα με την αποστολήν την οποίαν έκαστον τούτων είχεν.Το επιθετικόν πνεύμα των ανταρτών μας άριστον.Ο διαταχθείς να επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Αγ.Γεώργιου – Αμπέλια Ανθυπολοχαγός Φρεγάδης δεν ενήργησεν πλήρως την αποστολήν του προς τούτο διετάχθη ένορκος προανάκρισις όπου εν καιρώ θα υποβάλωμεν το πόρισμα ως και προτάσεις ηθικών αμοιβών των Συναγωνιστών που επέδειξαν ψυχραιμίαν, τόλμην, αποφασιστικότητα κλπ κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως.

 

Σ.Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ τη 10/8/44

Διά την ακρίβειαν                                            Η

Ο                                              ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Υπασπιστής                     Κ.ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ – Π.ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ

(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements