Διαταγή επιχιερήσεων Βόλου-Αγυιάς, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/10 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.                                                                     ΧΑΡΤΑΙ ΒΟΛΟΥ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                      ΑΓΥΙΑΣ
54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                              ΚΛΙΜΑΞ 1:15000
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 614

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ο εχθρός βάσει δελτίου Εφεδρ.Μεραρχίας ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ εγκατέστησεν ναυτικήν βάσιν εις Βόλον, φυλάκεια εις ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΕΡΟ και ΤΣΑΓΕΖΙ. Προτίθεται να εξασφαλίση τας θαλασσίας και οδικάς συγκοινωνίας του εις τον τομέα του Συντάγματος και ως εκ τούτου πιθανώτατα να προβή εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις το ΠΗΛΙΟΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΙΣΣΑΒΟΝ.-

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Η εξασφάλισις και διατήρησις των παντός είδους υλικών, η διατήρησις της φυσιογνωμίας της προτέρας διατάξεως και η μετεπιμονής και αποφασιστικότητος δράσις κατά του εχθρού εις περίπτωσιν καθήν ούτως είθελε διεισδύσει εις το εσωτερικό της τοποθεσίας του.-

ΙΙΙ.   ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάλυψις ισχυρά του λαιμού ΚΑΝΑΛΙΑ – ΒΕΝΕΤΟΝ. Διά ελαφρών τμημάτων διατήρησις φυσιογνωμίας διατάξεως εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΗΛΕΩΝ.Εξασφάλισις του προς την ΑΓΥΙΑΝ πλευρού εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποδοχή και κάλυψις τυχόν συμπτυσσομένων τμημάτων ΚΙΣΣΑΒΟΥ.-

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1)    Το ΙΙ/54 να καλύψη τον τομέα αριστερόν όριον ΞΟΥΡΙΧΤΙ – ΜΗΛΙΕΣ (Ναι). Δεξιον ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Ναι) με κέντρον βάρους δυνάμεων του εις το δεξιόν.-
Εις περίπτωσιν σοβαράς εκκαθαριστικής προσπαθείας του εχθρού θα ελιχθή εις τους χώρους α) Περί τα ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ β) Μεταξύ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ γ) Περιοχήν ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΕΓΑ ΙΣΙΩΜΑ, τεμνόμενον εις τρία τμήματα.-

2)    Το ΙΙΙ/54 να καλύψη διά του 10ου και 11ου λόχων μέχρι νεωτέρας διαταγής, τον τομέα ΣΚΗΤΗ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ.-
Εις περίπτωσιν σοβαράς εκκαθαριστικής προσπαθείας του εχθρού να ελιχθή εις τον χώρον ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ – ΣΚΗΤΗ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ.-
3)    Το Πυροβολικόν ως έχει βάσει της υπαριθμ. Ε.Π. 15 Διαταγής Επιχειρήσεων.-
4)    Ο Ουλαμός Βαθμοφόρων ως έχει βάσει της υπ
αριθμ. Ε.Π. 15 Διαταγ.Επιχειρήσεων.-
5)    Η Διομοιρία Διαβιβάσεων κατανεμμμένη βάσει προφορικής Διαταγής εις 4 ομάδας να εξασφαλίση την λειτουργίαν του τηλεφωνικού δικτύου εις τον τομέα των Ταγμάτων και συνδέσμου αυτών με το Σύνταγμα.-
6)    Στοιχείον όλμων εις την διάθεσιν του ΙΙ/54 προσωρινός.-

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Συντάγματος ΒΕΝΕΤΟΝ εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ.-

ΙΙ/54 ΚΕΡΑΣΙΑ εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ναναγνωρίσει και ναναφέρει.-

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΙΙΙ/54 ΣΚΗΤΗ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ μέχρι νεωτέρας Διαταγής εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών  επιχειρήσεων ως ΙΙ/54.-

Π.Κ.Π. και Κ.Δ. ως η Ε.Π. 15 Διαταγή επιχειρήσεων.-
Σύνδεσις με το Σύνταγμα τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ως συνημέναι οδηγίαι.-
Το Π.Κ.Π. 1 διά συνδέσμων μέσω τμήματος ΖΑΓΟΡΑΣ – ΞΟΥΡΙΧΤΙ και διά τηλεφώνου.-
Το Π.Κ.Π. 2 τηλεφωνικώς και απ`ευθείας διά συνδέσμων.-
Το Π.Κ.Π. 3 τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων μέσω ΙΙΙ/54.-
Το Π.Κ.Π. 4 τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων ως το Π.Κ.Π. 1.-

VI.-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.-
Τα τμήματα μερίμνη των αντίστοιχων Δ/σεων των Ταγμάτων και Λόχων να οργανώσουν τας θέσεις των ώστε ν`αυξηθή η αποδοτικότης των αυτομάτων.-

VII.-ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ.-
Το Π.Κ.Π. 1. να είναι εν διαρκή επαφή με τον Συναγωνιστήν Ζαχαροπλάστην εντεταλμένον με την ανατίναξιν της Σιδηροδρ.Γραμμής ΓΑΤΖΕΑΣ – ΜΗΛΕΩΝ.-

VIII.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
α.    Εις τρόφιμα.
Μερίμνη των μερικών διαχειρήσεων του 1ου Κέντρου Εφοδιασμού και εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εκ των προς τούδε διμιουργηθησομένων καταφυγίων εις τους χώρους ελιγμών των τμημάτων εν συνενοήσει μετά των μερικών διαχειρηστών.
β.    Εις πυρομαχικά και λοιπόν υλικόν.-
Ομοίως ως άνω.-

ΙΧ.   ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ.
Σταθμός επιδέσεως Συντάγματος εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ.-
Σταθμοί επιδέσεως Ταγμάτων να αναγνωρισθούν υπό των αντιστοίχων ιατρών.-
Ομοίως να αναγνωρισθούν καταφύγια τραυματιών εις τους χώρους ελιγμού των τμημάτων.- Τυχόν αιχμάλωτοι να εξασφαλισθούν μερίμνη Διοικήσεων Ταγμάτων.-
Τ.Τ. 525 τη 10-8-44

Διά την ακρίβειαν                                               Η
Ο                                       Διοίκησις του Συντάγματος
Επιτελής                    Β. Αποστολίδης. Π. Πηλιορείτης. Γ.Νικήτας.
(Τ.Σ.Υ.)

Παραλήπται 
Ι/54, ΙΙ/54, ΙΙΙ/54, Πυροβολικόν,
Διμοιρία Όλμων, Διμοιρία Διαβιβάσεων,
Ουλαμός Βαθμοφόρων,
Π.Κ.Π. 1,2,3,4, 1ον Κέντρον Εφοδιασμού.-


ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων να έχη ορισθή μόνιμος σταθμός Διοικ/σεως εις τον οποίον τα αντίστοιχα κλιμάκια των Διοικήσεων θα εγκατασταθούν και εις περίπτωσιν εγκαταλείψεως τούτου θα αφίσουν δύο αντάρτας ως και σημείωμα εις εκ των προτέρων αναγνωρισθέν εμφανές Σημείον.-

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Το ΙΙ/54 θα εξασφαλίση τας διαβάσεις ΧΟΡΕΥΤΡΑ – ΒΟΥΡΙΧΤΙ / ΧΑΝΙΑ – ΖΑΓΟΡΑ / Κ.ΚΕΡΑΣΙΑ – Α.ΚΕΡΑΣΙΑ – ΒΕΝΕΤΟΝ / ΚΑΝΑΛΙΑ – ΒΕΝΕΤΟΝ / ΚΑΝΑΛΙΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ.-

Το ΙΙΙ/54 να εξασφαλίση τας διαβάσεις ΑΓΥΙΑ – ΣΚΗΤΗ / ΔΟΓΑΝΗ – ΠΟΤΑΜΙΑ και να μελετήση ενέργειαν κατά των πλευρών εχθρού κινουμένου προς ΚΑΛΑΜΑΚΙ.-

  1. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.

Να γίνουν επί πλέον των ήδη υπαρχόντων καταφυγίων να κατασκευασθούν και τα εξής καταφύγια για τα οποία εν συνενοήσει με τας μερικάς διαχειρήσεις να εφοδιασθούν με τρόφιμα διά 20 ήμερες τουλάχιστον και διά την ανάλογον δύναμιν ανδρών και με πυρομαχικά.-

1)    Εις την περιοχήν Β. ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

2)    Εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ

  1. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ

Ως η παράγραφος υγειονομική υπηρεσία της υπ`αριθμ. Ε.Π. 15 Διαταγή Επιχειρήσεων.-

  1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

Ομοίως ως άνω.-

Advertisements