Ενίσχυση ΕΛΑΣ απο Βρετανούς, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΔΕ/10 Αυγ 1944


ΕΛΑΣ
Γεν. Στρατηγείο
Δ/ση Επιμελητείας

Έκθεσις
Επί της υλικής ενίσχυσης του ΕΛΑΣ υπό τωνΣυμμάχων

από 1ης Ιουλίου 1943 μέχρι 31-7-44

——————-

Μετά τη συγκρότησι των ανταρτοομάδων σε Μεραρχίες και μετά την υπογραφήν του συμφωνητικού της 5-7-43 μεταξύ του αντιπροσώπου του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και του αντιπροσώπου του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ που αναγνωρίστηκε η σκοπιμότης της συγκρότησις των και η ανάγκη της ενίσχυσίς των, για την συνέχιση του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των, άρχισε η οικονομική ενίσχυση των Μονάδων του ΕΛΑΣ με βάση την δύναμην των.
Η για κάθε άνδρα ενίσχυση ορίστηκε 1 χρυσή λίρα το μήνα διά της από 20-7-43 απόφασης του Κ.Γ.Σ. Με την ίδια απόφαση εξεφράζετο η πιθανότης της χορηγήσεως μιας ακόμη λίρας κατ’ άνδρα για τους μήνες Αύγουστο, Σ/βριο και Οκτώβριο, με το σκοπό της προμήθειας τροφίμων γιαποθέματα το χειμώνα.Με την απόφαση της 6-9-43 απεφασίζετο οριστικά η παραπάνω επιπλέον ενίσχυση.
Ομοίως με το από 6-10-43 έγγραφο της Συμμαχικής αποστολής καθορίζετο <strong>1 λίρα το μήνα,</strong> για τη διατροφή κάθε αλόγου του αντάρτικου.<!--more-->
Στις 24-8-43 ανακοινώθηκε από τον αντιπρόσωπο του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής ότι από 10-9-43 θ
άρχιζε η διά αεροπλάνων ενίσχυση των Μονάδων και ότι διά το από 10-9-43 μέχρι 10-10-43 χρονικό διάστημα θα εστέλλοντο στην Ελλάδα 66 αερ/να εκ των οποίων 16 στη Μακεδονία, 16 στην Ήπειρο, 10 στη Δ.Στερεά, 12 στην Α.Στερεά και 12 στην Θεσσαλία.
Στις 29 ιδίου μηνός διά νεωτέρας δηλώσεως του αντιπροσώπου του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής ειδοποιούντο τα Στρατηγεία των Ανταρτοομάδων ότι τα για τον επόμενο μήνα προοριζόμενα για την Ελλάδα αερ/να θανήρχοντο σε 30 αντί των αρχικά 66 με την παρακάτω κατανομή, 12 στην Ήπειρο, 6 στην Α.Στερεά, 4 στην Δ.Στερεά, 4 στην Μακεδονία και 4 στη Θεσσαλία.
Ομοίως στις 28-9-43 εδηλώθη ότι διά τον μήνα Οκτώβριο επρόκειτο ν
αποσταλούν με πολεμικό υλικό και τροφές 16 αεροπλάνα στη Μακεδονία, 8 στη Θεσσαλία, 12 στην Ήπειρο, 8 στην Α.Στερεά, 7 στην Δυτ.Στερεά, 8 στη Πελοπόννησο και 1 στο κοινό Γεν.Στρατηγείο στο Καμνάι.
Εάν εν τέλει εστάλησαν ή έφθασαν ταανωτέρω αερ/να στο προορισμό τους δεν είμεθα σε θέση να βεβαιώσωμε, ελλείψει επαρκών και συγκεκριμένων στοιχείων.Πάντως ρίψεις εγένοντο, χωρίς όμως μαυτές να μπορούν να καλυφθούν οι στοιχειώδεις και πλέον επιτακτικές ανάγκες των Μονάδων του ΕΛΑΣ, τις οποίες όμως οι Μονάδες δεν έπαυσαν από του να τις γνωστοποιούν στους παραυτές αντιπροσώπους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
Τη κατάσταση αυτή εγνώρισε στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής το Κ.Γ.Σ. διά του από 26-9-43 εγγράφου του και παρεκάλει για λυσιτελέστερες λύσεις του όλου ζητήματος.
Παρά τις παραπάνω αποφάσεις και ενεργείας η χρηματική και η εις είδος ενίσχυση απείχε πάρα πολύ από την αναμενομένη και έτσι παρέμειναν οι Μονάδες χωρίς να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις χειμερινές ανάγκες τους σε τρόφιμα και λοιπά απαραίτητα υλικά, πράγμα που ως συνέπεια είχε την έμμεση ενίσχυση των κατακτητών, με την παραμονή των πλεονασμάτων στη διάθεση των πρακτόρων του, πούχε εξαπολύσει στις παραγωγικές περιφέρειες για τη συγκέντρωσή τους.
Σαν να μην αρκούσε το σύστημα αυτό, της με το σταγονόμετρο ενίσχυσης και κατά μήνα Οκτώβρη του 1943, μετά την σύγκρουση με την οργάνωση του ΕΔΕΣ διέκοψε ολότελα ταύτην προς τις Μεραρχίες Ι, VIII και ΧΙΙΙ οι οποίες ευρεθείσαι προ αποτόμου διακοπής κάθε χρηματικής ενίσχυσης κατέβαλον τεράστιες προσπάθειες για την στοιχειώδη διατροφή των ανδρών των που μονάχα η αμέριστη υποστήριξη του Λαού προς τον ΕΛΑΣ και η προς τον αγώνα αφοσίωση και πίστη των ανδρών προς την νίκη, μπόρεσαν να τους κρατήσσουν στο επίπεδο εκείνο της μαχητικότητας που αξιούσε ο κατά του κατακτητή αγώνας.
Ως πρόφαση της ανωτέρω διακοπής προεβλήθη η παράβαση του συμφωνητικού της 5-7-43 από τις παραπάνω Μεραρχίες που απέκρουσαν την επίθεση του ΕΔΕΣ, ενώ αντίθτα το ίδιον δεν εφηρμόσθη στον επιτεθέντα ΕΔΕΣ πράγμα που απέδειξε μεροληπτικήν ενέργειαν σε βάρος του ΕΛΑΣ.
Εκτός όμως του ανωτέρω γεγονότος προς τις προαναφερθείσας Μεραρχίας και η ενίσχυση των υπολοίπων Μονάδων ΙΧ, Χ και XVI Mεραρχιών δεν ήτο ανάλογος με τη δύναμη των αλλά σε ποσοστό τέτοιο που μετά βίας κατώρθωναν ν
ανταποκρίνωνται στις πολλαπλές και επιτακτικές ανάγκες των.
Ούτω ενώ σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα έπρεπε να είχον καταβληθή για δύναμη ανδρών του ΕΛΑΣ 33.854 και κτηνών 2.187 από τις 1-7-43 μέχρι τις 31-7-44 λίρες χρυσές 468.553-0-0 κατεβλήθησαν μόνον 134.747-0-0 αναλυόμενες κατά Μονάδα στη συνημμένη κατάσταση που μονάχα για τις Μεραρχίες Χ και XVΙ υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβειαν των αναφερομένων ποσών.
Τον Μάρτη του 1944 πληροφορούμεθα ότι θα ήρχιζε ο από θαλάσσης εφοδιασμός της Χ Μεραρχίας και XVI Ταξιαρχίας. Καίτοι ο τρόπος αυτός του εφοδιασμού παρέχει εκ πρώτης όψεως την εντύπωση της ποιοτικής επαρκείας εν τούτοις δεν είναι αυτός που θα λύση το εφοδιαστικό πρόβλημα των Μονάδων γιατί παρουσιάζει πολλά τρωτά σημεία. α.Τους κινδύνους που διατρέχουν στους όρμους της εκφόρτωσης από εχθρική προσβολή κατόπιν αντιδραστικής κατάδοσης. β.Τους κινδύνους της διαδρομής από τον τόπον της εκφόρτωσης στον τόπο της κατανάλωσης που είναι αρκετά μεγάλη. γ.Τις δυσκολίες της εξεύρεσης μεταφορικών ζώων και διά την απασχόληση αρκετών συνοδευτικών τμημάτων για την ασφάλεια τους.
Παρά τα ανωτέρω μειονεκτήματα του τρόπου αυτού καμμιά αντίρρηση δεν έφερε ο ΕΛΑΣ ενδιαφερόμενος μόνον εις την απόκτηση υλικού για την ασφάλεια του οποίου έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.Πράγματι ύστερα από λίγο χρόνο ήρχισαν να καταφθάνουν καίκια στη περιοχή Πηλίου με είδη ιματισμού και τροφές συντετηρημένες και που στο σύνολό τους δεν ήταν τόσες ώστε να μπορούν να συντηρηθούν οι ανωτέρω Μονάδες εάν δεν συνεπληρούντο αι ανάγκαι των από την υπηρεσίαν της Επιμελητείας του ΕΛΑΣ (ΕΤΑ).
Η συνημμένη κατάσταση δείχνει τι εχορηγήθη στις Μονάδες γενικώς σε πυρ/κά, ιματισμό και τροφές.
Η παραβολή της κατάστασης αυτής με την τέτοια των καταναλωθέντων ιδίων ειδών στο ίδιο χρονικό διάστημα φανερώνει το ποσοστόν της Συμμαχικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΑΣ.
Η παρουσιαζομένη αυτή τεράστια διαφορά εκαλύφθη από τα προιόντα σειράς μέτρων που εθέσπισε κατ’ αρχήν το Γεν.Στρατηγείο και μετέπειτα η ΠΕΕΑ πάνω στην εγχώριο παραγωγή και την κίνησι του εμπορίου.

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείον 10-8-44
Η Δ/ση Επιμελητείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
Επισμηναγός

Advertisements