Εκθεση καταστάσεως, ΕΟΕΑ/ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΕΓ/9 Αυγ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.029
ΠΡΟΣ
απάσας τας Μονάδας

 Ι.- Από της 4ης τρ.μηνός Μονάδες του Γεν.Αρχηγείου ανέλαβον επιχειρήσεις προς κατάληψιν της ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ.
Οι Τουρκοαλβανοί ενισχυμένοι και με Γερμανικά τμήματα προέβαλλον ιδίως κατά την πρώτην ημέραν λίαν σοβαράν αντίστασιν, εις περιοχήν υψωμάτων, Βορείως-Ανατολικώς και Νοτίως ΜΑΖΑΡΑΚΙ. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν εντός της ημέρας.
Από της 5ης τρ. Μην. συνεχίσθη η προχώρησις των τμημάτων μας προς την κατεύθυνσιν ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΜΟΥΡΤΟΥ. Τελικώς μέχρι της εσπέρας της 8ης τρ.μην. εξεκαθαρίσθη ολόκληρος η περιοχή ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ των Τουρκαλβανών συγκεντρωθέντων εις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ και ενταχθέντων εις τας Γερμανικάς δυνάμεις.
Ο εχθρός υπέστη κατά την επιχείρησιν ταύτην σοβαράς απωλείας.
Ημέτεραι απώλειαι 9 τραυματίαι.
Ήδη επικρατεί απόλυτος τάξις εις ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝ.
ΙΙ.- Εις περιοχήν ΡΑΒΕΝΗΣ-.ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ (προγεφύρωμα ΚΑΝΑΛΙΑ) τα τμήματά μας προσβληθέντα την 7ην τρ.μηνός υπό ΕΑΜιτών και εκ των Νώτων υπό των Γερμανών υπεχρεώθησαν να συμπτύξουν το δεξιόν των.
ΙΙΙ.- Εις Γραμμενοχώρια επίθεσις ΕΑΜιτών 7ην τρ.μηνός απεκρούσθη ολοκληρωτικώς.
Έσχομεν 6 τραυματίας.
Σ.Δ.Γ.Α 9/8/44
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Διά την ακρίβειαν
το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements