Οδηγίες αντιμετώπισης ανταρτικής δράσης, ΔΦΚ/9 Αυγ 1944


Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
Διοικητής Φρ. Κρήτης.                                                      Γεν. Στρατηγείον 9.8.44
Ια Βτ. Β Αριθ. 1058/44 απορ.
Π ρ ό ς
Τους Διοικητάς
Εις τας 8.8.44 έλαβον χώραν νέαι βαρείαι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά των γερμανικών στατευμάτων.
1/. Επί της οδού Βουκολιές προς Παλαιοχώραν υπέστησαν αιφνιδιασμόν μία γερμανική συνοδεία συγκειμένη απο 7 αυτοκίνητα. Απώλειαι 2 νεκροί, 2 εξαφανισθέντες, 4 τραυματίαι, 5 φορτηγά αυτοκίνητα.
Κατά πληροφορίας του διοικητού του 746 Συν/τος η ανταρτική ομάς ηργάσθη το ολιγώτερον μίαν ημέραν εις τας θέσεις εξ ων διεξήγαγεν την αιφν. Επίθεσιν. Υπήρχον 3 πυροβολεία, πολεμίστραι και τοίχοι καλύψεως.
(Περίπου 60-70 άνδρες, έναρξις πυρός εξ αποστάσεως 30 μέτρων με πολυβόλον).
2/. Επί της οδού μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου εις περιοχήν βορείως Ανωγείων, αιφν. επίθεσις κατά συνοδείας ταχυδρομείου με σύγχρονον χρήσιν υπονόμων.
Απώλειαι:8 νεκροί, 8 βαρέως τραυματισμένοι, 8 ελαφρώς, πολλοί εξαφανισθέντες.
Αμφότερα τα κρούσματα ταύτα δεικνύουν μίαν ενιαίαν διεύθυνσιν πιθανώς υπό την αγγλικήν διεύθυνσιν των ομάδων αντιστάσεως.
3/. Αιφνιδιασμός κατά μιας διοικήσεως χωροφυλακής δυνάμεως 9 ανδρών εις την χώραν των Ανωγείων. Κατά τα μέχρι τούδε εξακριβωθέντα 6 νεκροί, 3 εξαφανισθέντες. Επανειλημμένως ήδη επέστησα την προσοχήν των κ. Διοικητών επί της σοβαρότητος της καταστάσεως η οποία εδημιουργήθη εις την νήσον. Επανειλημμένως διετάχθη όπως αι συνοδείαι εξασφαλίζωνται επαρκώς και κανένα τμήμα να μη αποστέλληται εις την περιοχήν των ανταρτικών ομάδων δυνάμεως μικροτέρας της διμοιρίας, εάν δυνατόν μάλιστα με δύναμιν λόχου. Αναμένω, ότι εις το μέλλον δεν θέλει επιδειχθή τόση επιπολαιότης, διά την ζωήν των στρατιωτών μας, και ότι αι υπ΄εμού εκδοθείσαι διαταγαί θέλουσιν αυστηρότερον εκτελείσθαι. Τα τελευταία γεγονότα επί της νήσου δείχνουν καθαρά ότι ο αγών των ανταρτικών ομάδων επί της νήσου ήναψε επί ευρέως μετώπου. Κάθε τοιαύτη επιπόλαια απώλεια σημαίνει ως εκ τούτου εις τα όμματα του εχθρού έν ηθικόν κέρδος και μίαν ενίσχυσιν της αγωνιστικής του δυνάμεως. Το στράτευμα παντού όπου θέλει συγκρουσθή με τον εχθρόν πρέπει να επιτεθή χωρίς υπολογισμόν και να επιβληθή. Από τας Μεραρχίας πρέπει να προπαρασκευασθώσι πολλαπλαί επιχειρήσεις κατά των εχθρικών ανταρτικών ομάδων και να εκτελεσθώσι. Εφ’ όσον θέλει προκύψει ανάγκη μέτρων αντιποίνων, πρέπει εγκαίρως να μου ζητηθή η συγκατάθεσις. Δεν πρέπει να παραληφθή κανέν μέτρον, το οποίον υπό τας παρούσας πολιτικάς συνθήκας είναι κατάλληλον να εξασφαλίση εγκαίρως τα νώτα επί της νήσου.
Εφ’ όσον εις τον αγώνα κατά του κομμουνισμού τμήματα ευρισκόμενα έξω από τον στρατόν δύνανται να χρησιμοποιηθώσι τούτο θέλει λαμβάνει χώραν.

Παράρτημα. Μεταχείρισις των ανταρτών ως αιχμαλώτων πολέμου.

Αποδέκται:ΙΙ (α και β).

Α ν τ ί γ ρ α φ ο ν

Συνημμένον διά τον Διοικητήν
του Φρ. Κρήτης.
Ια Βτ.Β Αριθ. 1058/44 εμπ.
Γεν. Στρατ. Εκστρ. Την 18.8.43

Ανωτάτη Διοίκησις Στρατού
Αριθ. 03408/43 εμπισ. Δυτ. (Οργ. (Ε)

Α φ ο ρ ά : Ο Αρχηγός της Ανωτάτης Διοικήσεως Στρατού Δυτ./Οργ. ΙΙ Αριθ. 02958/43 εμπ. της 8.7.43

Πρός διευκρίνισιν των αμφιβολιών, αι οποίαι προέκυψαν σχετικώς με την διαταγήν περί της μεταχειρίσεως των αιχμαλωτισθέντων κατά τον αγώνα κατά των ομάδων αντιστάσεως εις Ανατολήν και Νοτιοανατολήν, Κοινοποιούνται εν συμφωνία με τον Αρχηγόν του Ράιχ S.S και τον Αρχηγόν της Γερμανικής Αστυνομίας αι επομεναι οδηγίαι εις την παράγραφον 4 της διαταγής αυτής.
1/. Ως αιχμάλωτοι Πολέμου πρέπει να θεωρώνται βασικώς όλοι οι ανήκοντες εις τας ανταρτικάς ομάδας, οίτινες με εχθρικήν στολήν ή ιδιωτικήν παραδίδονται κατά την μάχην.
Εις τας διοικήσεις των Αρχών ή εις τους τοπικούς διοικητάς τμημάτων δίδεται η ελευθερία, πέραν τούτου, σχετικώς με τας εκάστοτε περιπτώσεις, να μεταχειρίζωνται ως αιχμαλώτους επίσης πρόσωπα καταλαμβανόμενα εις την άμεσον περιοχήν της μάχης, εναντίον των οποίων δεν δύναται να αποδοθώσι πολεμικαί ενέργειαι, τα οποία όμως να θεωρηθώσιν ως συνεργοί των ανταρτών.
2/. Της μεταχειρίσεως ως αιχμαλώτων πολέμου πρέπει να εξαιρεθώσι:
(α) Μέλη ανταρτικών ομάδων, άτινα εκτός των πολεμικών ενεργειών, με όπλα ή όχι, αδιάφορον με ποίων στολήν, ανήκουν εις Γερμανικόν ή συμμαχικόν τμήμα. Πρέπει να τυγχάνωσι της μεταχειρίσεως λιποτάκτου.
(β) Μέλη ανταρτικών ομάδων, τα οποία συλλαμβάνονται με γερμανικήν στολήν ή με στολήν συμμάχου στρατού (όχι λιποτάκτου). Πρέπει κατόπιν επιμελούς ανακρίσεως να τυφεκίζωνται.
(γ) Εις εξαιρετικώς δολίας πράξεις των ανταρτών και των βοηθών των ανταρτών, εξουσιοδοτούνται οι διοικηταί με βαθμόν τουλάχιστον Διοικητού Μεραρχίας, προνοητικώς να διατάσσωσιν ώστε ουδόλως να συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι, δηλαδή αιχμάλωτοι και εις τον χώρον της μάχης συλλαμβανόμενοι ιδιώται να πρέπει να τυφεκίζωνται.
Χωρίς αναλόγους διαταγάς ενεργούσιν οι τοπικοί διοικηταί βεβαίως υπό ιδίαν των ευθύνην.

Ο Διοικητής της Ανωτάτης Διοικήσεως Στρατού
Υποστράτηγος Κάιτελ
Διά την ακρίβειαν

Προσθήκη (Ο.Β) Ανώτερος Διοικητής Νοτιοανατολής. Παρ. 4 της αναφοράς αναγράφει.
4/. Οι συλλαμβανόμενοι άρρενες αιχμάλωτοι ηλικίας 16-55 ετών εις μάχας με ανταρτικάς ομάδας εις τας περιοχάς επιχειρήσεων της περιοχής του Στρατού, των τοπικών Διοικήσεων, των Κυβερνήσεων και των Βαλκανίων θα ισχύουν μελλοντικώς ως αιχμάλωτοι πολέμου.
Το ίδιον ισχύει διά τους άνδρας αυτούς εις νεωστί καταληφθείσας περιοχάς της ανατολής. Πρέπει να προσάγωνται εις τα στρατόπεδα αιχμαλώτων και απ’ εκεί να μεταφέρωνται εις το Ράιχ διά τας εργατικάς μονάδας.
Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Υπολοχαγός

Advertisements