Εκθεση ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μέχρι 4 Αυγ 1944


Δ.Ε.Υ.Π                                                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Γραφ.ΙΙ β΄

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1944

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ
Τα κατωτέρω περιλαμβάνωσι πληροφορίας καθαρώς στρατιωτικού μόνον περιεχομένου. (συν/νον εν σχεδιάγραμμα)
ΕΔΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΣ
Κατά τους δύο τελευταίους μήνας ηυξήθη σημαντικώς, περί τα τέλη Ιουλίου δέον να υπολογίζεται ότι έφθασε τας 7-8000 άνδρας.
Εις το ΕΔΕΣ υπάγεται και το ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωσις Κερκύρας) δυνάμεως 500-700 ανδρών ων πολλοί ένοπλοι.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Εις Συντάγματα των 2 ή 3 Ταγμάτων και εις ανεξάρτητα Τάγματα.
Έκαστον τάγμα είναι των 3 λόχων (δύναμις λόχου 120-200 άνδρες).
Διαθέτει επίσης ανεξαρτήτους ή εντεταγμένους λόχους μηχανημάτων ή πολ/λων και μονάδες διαβιβάσεων.
Επίσης εφεδρικήν Δύναμιν άοπλον ης ο αριθμός δεν δύναται να καθορισθή ακριβώς.
Διαθέτει επίσης αόπλους ομάδας μη εκδηλωμένας εκ φόβου αντιθέτων οργανώσεων εις διάφορα σημεία της Ελλάδος και κυρίως εις Αιτολωακαρνανίαν και Πελοπόννησον και ένοπλον τμήμα εντός των Αθηνών.
Δεν διαθέτομεν τελευταίας πληροφορίας περί του ακριβούς αριθμού ονομασίας και διατάξεων μάχης των ως άνω μονάδων.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Διοίκησις υπό επιτελείου περιλαμβάνοντος τρια επιτελικά γραφεία-Διευθύνσις Επιμελητείας, Υγειον.Υπηρεσίας και Στρατολογίας. Πλαισιούται διά μονίμων και εφέδρων αξ/κών και υπαξιωματικών του τακτικού Στρατού.-
Υπάρχουσι πολιτικοί Σύμβουλοι έχοντες όμως δικαιοδοσίαν μόνον επί του πολιτικού πληθυσμού της περιοχής και μη δυνάμενοι να επέμβωσι εις τας ενόπλους Δυνάμεις.-
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ : κατά το μάλλον και ήττον Στρατιωτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ: συντήρησις στρατ.Εκπαιδεύσεως εφέδρων.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ
Ελαφρός οπλισμός πεζικού (τυφέκια, οπλ/λα, πολ/λα, όλμοι, χειροβομβίδες, μερικά Α/Α τυφέκια) προελεύσεως Ελληνικής, Ιταλικής και Αγγλικής.
Ιματισμός, υπόδησις, διατροφή και υγειονομικόν υλικόν εις μάλλον καλήν γενικώς κατάστασιν.
Δεν είναι γνωστόν εάν διαθέτει νοσοκομείον.
Πυρομαχικά επαρκή.- Τελευταία αποστολή έλαβε χώραν το δεύτερον δεκαήμερον Ιουνίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ
Τας αρχάς Ιουνίου κατά την μετακίνησιν μέρους των δυνάμεων της 104 Γερμανικής Μεραρχίας προς Αλβανίαν, επίθεσις προς Ιωάννινα. Τα τμήματα του ΕΔΕΣ έφθασαν μέχρι των προ της πόλεως υψωμάτων την οποίαν προς στιγμήν οι Γερμανοί εσκέφθησαν να εγκαταλείψουν.
Συγχρόνως απέκρουσαν επίθεσιν κατά του δεξιού των τμημάτων του ΕΛΑΣ.
Τας 6 της 12 Ιουλίου επίθεσις κατά των Γερμανών επί της γενικής γραμμής από Β.Δ προς Ν.Α ΣΤΕΦΑΝΙ-ΜΕΓΑ ΔΕΝΔΡΟ ήτοι έφθασε μέχρι της γραμμής ΛΟΥΡΟΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.
Απέκρουσε συγχρόνως επίθεσιν Αλβανικών ενόπλων ομάδων Δ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ καταπαύσασα μετά επιδοθέν προς αυτάς τελεσίγραφον.
Συγχρόνως εξεκαθάρισε ολόκληρον την παραλιακήν περιοχήν Ν.ΠΡΑΓΑΣ καταλαβών και την ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ.-
Κατά εκπομπήν του Ραδιοφωνικού σταθμού ΕΑΜ μη εξακριβωθείσαν μέχρι τούδε παρ’ άλλης πηγής από 29 Ιουλίου διεξάγει αγώνα προς τμήματα της Ι Μερ/χίας ΕΛΑΣ.
Εις την εν τω σχεδιαγράμματι σημειουμένην περιοχήν το ΕΔΕΣ επέτρεψε από των αρχών Ιουνίου να καταφύγωσι ένοπλοι Αλβανικαί Εθνικιστικαί ομάδες προσβληθείσαι και κινδυνεύουσαι να εξοντοθώσι υπό αντιθέτων φρονημάτων ομάδων συμπατριωτών των.
ΕΛΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΣ
Κατά τους τελευταίους δυο μήνας δέον να υπολογίζεται εις 18-20.000 άνδρας.
Πλην τούτων διαθέτει εφεδρικήν δύναμιν άοπλον ης ο αριθμός δεν δύναται να καθορισθή ακριβώς. Μέγα μέρος ταύτης δεν εμπνέει επαρκή εμπιστοσύνην εις τους αρχηγούς του ΕΛΑΣ διά να οπλισθή.
Διαθέτει επίσης ομάδας ενόπλους, αόπλους εκδηλωμένας μεμονομένως μόνον εντός των πόλεων Αθηνών και Θεσ/κης.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Εις Μεραρχίας των 2 Συν/των. Έκαστον Συν/μα των 2 ταγ/των Έκαστον τάγμα διαθέτει κυμαινόμενον αριθμόν λόχων και ανδρών.
Δύο εκ των Μερ/χιών (ΙΧ και Χ) είναι συγκεκροτημέναι εις Ο.Μ.
Υπάρχουσι επίσης και αριθμός ανεξαρτήτων Συν/των και υπάρχουσι επίσης και αριθμός ανεξαρτήτων Συνταγμάτων και ταγ/των (κυρίως Θράκη).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ
Τα όρια μεταξύ των Μερ/χιών είναι σαφώς καθορισμένα. Τούτο διότι αι Μερ/χίαι έχουσι δικαιοδοσίαν, εισπράξεως φόρων και πολιτικής Δ/σεως (Δικαστήρια κ.λ.π) εις την περιοχήν των και η μη σαφής ύπαρξις ορίων εδημιούργησε αρχικώς προστριβάς μεταξύ των.-
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Υπάρχει Γενικόν Αρχηγείον και επιτελεία Μ.Μ. Διοικητής είναι ο πολιτικός καθοδηγητής (μέλος του Κ.Κ.Ε) διά δε τας επιχειρήσεις αναλαμβάνει την διοίκησιν ο Στρατιωτικός διοικητής όστις κατά το λοιπόν διάστημα είναι απλούς τεχνικός Σύμβουλος.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
Πειθαρχία μορφής μάλλον πολιτικής δηλαδή επί των πολιτικών αντιλήψεων και τρόπον εκφράζεσθαι ουχί όμως στρατιωτική τοιαίτη πλην ολίγων εξαιρέσεων κυρίως εις την Ι Μερ/χίαν και εις Εύβοιαν όπου σχετικώς υπάρχει ποιά τις στρατιωτική πειθαρχία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
2½ ώρας ημερησίως εξ ων 2 ώραι πολιτικαί θεωρείαι και 30΄ στρατιωτική.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ
Ελαφρός οπλισμός πεζικού με μικρόν σχετικώς αριθμόν αυτομάτων όπλων.
Αι οργανώσεις των πόλεων διαθέτουσι κυρίως μεγάλην αναλογίαν πιστολίων (4 πιστόλια έναντι 1 όπλου) και πολλάς χειροβομβίδας αίτινες όμως κατ’ ανεξακρίβωτον πληροφορίαν κατά μεγάλην αναλογίαν είναι άχρηστοι ως λίαν παλαιαί.
Κατά τα τελευταία ανακοινωθέντα του Ραδιοφ.Σταθμού ΕΑΜ το ΕΛΑΣ διαθέτει και αριθμόν νοσοκομείων και υγειον.Μονάδων. Η πληροφορία μη εξακριβωθείσα άλλοθεν έρχεται εις τελείαν αντίφασιν προς δυο ετέρας τοιαύτας των αρχών παρελθόντος Ιουνίου. Δέον όθεν να τεθή υπό εξέτασιν.-
Εν τω σχεδιαγράμματι και εις κατωτέρω παρατιθεμένην επεξήγησιν τούτου παρέχονται αριθμητικώς πληροφορίαι επί των ανωτέρω παραγράφων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ
Κατά παρελθόντα Ιούνιον Σαμποτάζ εις περιοχήν Ναυπάκτου, Αγρινίου-Μεσολόγγι και Λιτοχώρου. Κατά Ιούλιον Συμπλοκαί προς ΕΔΕΣ εις Ήπειρον και Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου και διάφορα Σαμποτάζ ως τα κοινοποιούμενα Υμίν δελτία Γ.Σ.
Τα Σαμποτάζ ταύτα αποχωρούντων αμαχητί άμα τη εμφανίσει των Γερμανών των διενεργησάντων αυτά τμημάτων έχουσι λίαν καταστρεπτικά αποτελέσματα διά τον πληθυσμόν δηλαδή πυρπολήσεις (πόλις Γρεβενών και περίχωρα κλπ κατά τελευταίον δίμηνον) τυφεκισμοί (10 όμηροι και άνω δι’ έκαστον Γερμανόν) κλπ.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ως εν σχεδιαγράμματι.
Αι δυνάμεις περιοχής Αττικοβοιωτίας συγκροτούνται εις Μερ/χίαν υπ’ αριθ.Υ. Η συγκρότησις αύτη έχει ίσως περατωθή ήδη.
Όρια προς ΧΥΙ Μ πιθανώς τα του νόμου Αττικοβοιωτίας (;) εις ταύτην υπήχθη και η Χαλκίς.
Εις παλαιοτέρας πληροφορίας ανεφέρετο και η ΙΙ Μερ/χία (εις Ήπειρον) η παρουσία της όμως δεν επεβεβαιώθη ούτε και εμφανίζεται πλέον. Πιθανώς επρόκειτο περί συγχίσεως προς άλλην Μονάδα.-
Επίσης πολλάκις εμφανίζεται η ονομασία Ταξ/χία μη εξηγουμένη όμως επαρκώς και μη εμφανιζομένη ως πιθανή δεδομένου ότι τα 2 Συν/τα αποτελούσι Μερ/χίαν. Άπασαι αι ανωτέρω πληροφορίαι παραμένουσι υπό εξέτασιν θέλομεν δε πληροφορήσει Υμίν σχετικώς άμα τη εξακριβώσει ήτις ως ελπίζομεν θα κατορθωθή λίαν συντόμως.
ΠΑΟ
Αρχικής δυνάμεως 1400-2000 ενόπλων. Διελύθη υπό ΣΑΜ. Σήμερα υπάρχουν μερικαί μόνον Μονάδες (ουχί άνω των 450 όπλων) εις την περιοχήν Έβρου.-
Ε.Κ.Κ.Α
Πληροφορία ότι τμήμα ταύτης εκ 200-250 ενόπλων μετά την διάλυσιν του κυρίου σώματος υπό το ΕΑΜ διαπεραιωθέν εις Πελοπόννησον ή προς Αιγιάλεω ανέλαβε δράσιν εκεί ουδαμόθεν μέχρι τούδε επιβεβαιούται.
Η πληροφορία περί μετονομασίας των Μερ/χιών Πελοποννήσου από ΙΙΙ και ΙV εις ΙΧ και Χ διαψεύδεται κατόπιν του ανακοινωθέντος Ρ.Σ ΕΑΜ της 29 Ιουλίου όπερ αναφέρει δράσιν της ΙΧ Μερ/χίας εις περιοχήν Γρεβενών.
Εις τους, εις το διαφανές αναγραφομένους αριθμούς δυνάμεως ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος εξ αυτών παρουσιάζουν την ελαχίστην και μεγίστην δύναμιν εκάστης μονάδος. Η δύναμις αύτη αυξομειούται αναλόγως των χρηματικών και λοιπών εφοδίων της μονάδος, των ευτυχών ή ατυχών επιχειρήσεων, της παρουσίας εχθρικών δυνάμεων εις την περιοχήν και διαφόρων άλλων δευτερευόντων παραγόντων.
Εις τα ανωτέρω δεν περιελήφθησαν αι εντός των πόλεων υφιστάμεναι και μερικώς οπλισμέναι αλλά μη εμφανίσασαι στρατιωτικήν προς τον εχθρόν δράσιν οργανώσεις.
Διά του σημερινού ταχυδρομίου ελήφθη μέγας αριθμός πληροφοριών όστις μετά την κατά το δυνατόν διασταύρωσιν θέλει κοινοποιηθή τάχιστα εις Υμάς, μη συμπεριλαμβανομένης ενταύθα προς αποφυγήν καθυστερήσεως του παρόντος.

Κάιρον τη 7 Αυγούστου 1944
Διά την ακρίβειαν
της
αντιγραφής το ΙΙ β΄ Γραφ.
Τ.Υ.
ΜΕΞΑΣ Γ. (Επίλαρχος)

Advertisements