Αφιξη Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/5 Αυγ 1944


ΕΛΑΣ
ΙΙΙ Μεραρχία
Γραφείον ΙΙον
ΑΡΙΘ. ΕΠ. 752

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθ. Ε.Π. 402/31.7.44 Δ/γήν του Γεν. Στρατηγείου Κλιμ.Πελ/σου δι’ ης κοινοποιείται η υπαριθ. 6712 Δ/γή του Γεν.Στρατηγείου και την υπ`αριθ. 400/29.7.44 Δ/γήν.-
 

Παραλήπται:                                                    Σ. Δ.   5.8.44
VIII – IX Ταξιαρχίαι                                    Η ΙΙΙ Μεραρχία
ΙΙον Σ.Π., ΙΙον εφ. Σύν.                               Αντ/ρχης Πυρ/κού ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Λόχος Στρατηγείου                                  Καπετάνιος ΕΡΜΗΣ
(Τ.Σ)

Κοινοποιήσις:
Δ.Ε.Π. (υ.τ.α.)
Πελ/κή Επιτροπή (υ.τ.α.)
Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, Τμήμα Εφοδ.                                                             Δι’ ασυρμάτου           
Ε.Τ.Α., Δ/σις Δικαστικού

Αριθ. Ε.Π. 402                        ΙΙΙ Μεραρχίαν
Κοινοποιώ το Ε.Π. 6712 Ραδ/μα Γεν.Στρατηγείου και εντέλλομαι πλήρη συμμόρφωσιν και κοινοποιήσιν απάσας υφ`υμάς Μονάδας και τμήματα.Εις απάντησιν αυτού απεστείλαμεν Γεν.Στρατηγείον το Ε.Π. 400 κοινοποιημένον και υμίν.Κοινοποιήσατε και τούτο μονάδας και τμήματα σας.

Σ.Δ. 31.VIII.44
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Αριθ. Ε.Π. 6712                                                                      δι’ ασυρμάτου
Διαταγή
Απάσας Μονάδας μετά χαράς αγγέλομεν άφιξιν πολυμελούς Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής παρά τω Στρατηγείω ΕΛΑΣ επ`ευκαιρία συνιστώμεν αποφυγήν διακρίσεων μεταξύ Συμμάχων επίδειξιν εκτιμήσεως και αβρότητος απέναντι Αγγλοαμερικάνων υπολογισομένων εξ ίσου Συμμάχους. Άπαντες αντάρτες και Αξ/κοί πρέπει αποδίδουν προσηκόντως χαιρετισμόν εις άπαντας Συμμάχους Συνδέσμους και Αξ/κούς.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείον 28.VIII.44
Παπασταματιάδης Νικ.
 
 

Αριθ. Ε.Π. 400/29.VIII.44

Γεν.Στρατηγείο
Επί αγγελία αφίξεως παρ`υμίν Σοβιετικής Στρ.Αποστολής στοπ.Διαβιβάζομεν αυτή στοπ, εγκαρδίους συναγωνιστικούς χαιρετισμούς απάντων Αξ/κών και οπλιτών Ε.Λ.Α.Σ. Πελ/σου στοπ.Επί συμπλήρωσει Στρατιωτικής Αποστολής εν Ελλάδι εξ αντιπροσώπων τριών Μεγάλων Συμμαχικών Εθνών στοπ.Στρατός Πελ/σου εκφράζει στοπ. απόλυτον πίστιν επί συμμαχικού αγώνα διά συντριβήν Φασισμού, ελευθερίαν Λαών στοπ.Δηλούμεν συνέχισιν αγώνος και μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος μας. στοπ.

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφον

Advertisements