Ζητήματα ανακωχής, ΓΕΣ/3 Αυγ 1944


ΓΕΣ (Επιτελείον Ηπειρωτικής Ελλάδος)
2.  Ζητήματα Ανακωχής
Aύγουστος ’44
α/α έγγ.1 (Α/1 (α))
Φύλλα 8

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΑΚΩΧΗΣ
3-8-44
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’44
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Ι.          ΣΥΝΑΨΙΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ
Σύναψις ανακωχής δύναται να λάβη χώραν υπό τας ακολούθους συνθήκας:
1.-    Ανακωχή υπό την σημερινήν κατάστασιν, ήτοι του εχθρού κατέχοντος το σύνολον της Χώρας.-
2.-    Ανακωχή του εχθρού κατέχοντος μέρος της Χώρας μας.-
3.-    Αίτησις ανακωχής υπό της Βουλγαρίας, των Γερμανών εκδιωχθέντων εκ της χώρας μας.-
Δι’ εκάστην των ανωτέρω τριών περιπτώσεων δέον να επιδιωχθή η επιβολή των κάτωθι όρων:
Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ.-  Εις την περίπτωσιν ταύτην δέον ν’ απαιτήσωμεν τα κάτωθι:
1.     Εκκένωσις της Χώρας μας με ταυτόχρονον κατάληψιν αυτής υπό των Ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων το ταχύτερον δυνατόν.
Διά την ταχείαν άφιξιν συμμαχικών και Ελληνικών Δυνάμεων εις όλην την Χώραν δέον να ζητηθή η ταχεία απόβασις Ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων εις τους κάτωθι Λιμένας:
-ΠΕΙΡΑΙΑ
-ΒΟΛΟΝ
-ΘΕΣΣΟΛΟΝΙΚΗΝ
-ΚΑΒΑΛΑΝ
-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ
-ΝΑΥΠΛΙΟΝ
-ΠΑΤΡΑΣ
-ΠΡΕΒΕΖΑΝ
-ΑΥΛΩΝΑ
-ΚΡΗΤΗΝ
-ΡΟΔΟΝ
-ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
-ΧΙΟΝ
-ΣΑΜΟΝ
-ΛΗΜΝΟΝ
Θα είναι απολύτως απαραίτητος η αεροπορική μεταφορά ελληνο-συμμαχικών δυνάμεων εις ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ και, ει δυνατόν, και ΛΑΡΙΣΣΑΝ την πρώτην ημέραν της ανακωχής.-
2.-    Μέχρι της αφίξεως ελληνο-συμμαχικών δυνάμεων δέον να τηρηθή η τάξις και η προστασία των πολιτών υπό των στρατευμάτων  κατοχής.-
3.-    Συγκέντρωσις πασών των δυνάμεων του εχθρού εις τους κάτωθι χώρους, ένθα θα παραδόσωσι άπαν το πολεμικόν υλικόν και ένθα θα παραμείνωσιν εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως μέχρι εκκενώσεώς των: ΚΑΛΑΜΑΙ – ΤΡΙΠΟΛΙΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑΙ – ΑΘΗΝΑΙ – ΧΑΛΚΙΣ – ΘΗΒΑΙ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΒΟΛΟΣ – ΚΟΖΑΝΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΕΔΕΣΣΑ – ΒΕΡΡΟΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΣΕΡΡΑΙ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΑΡΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ.-
Διά τας νήσους εις τας πρωτευούσας αυτών.-
Διά την ΚΡΗΤΗΝ εις ΣΟΥΔΑΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΝ – ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ.-
4.-    Παράδοσις αθίκτου του ανωτέρου υλικού και πάσης οχυρωμένης περιοχής ή μεμονωμένου οχυρού μετά του οπλισμού των και των πυρομαχικών των.-
Παράδοσις των σχεδίων των οχυρώσεων (Νοούνται εγκαταστάσεις επιγείου ή επακτίου αμύνης ή αντιαεροπορικής αμύνης, ναρκοπεδίων ξηράς και θαλάσσης).
5.-    Παράδοσις πάντων των εργοστασίων ή καταστημάτων γενικής πολεμικής βιομηχανίας και πάντων των στρατιωτικών καταστημάτων, αποθηκών πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού και γενικώς στρατιωτικών, ναυτικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων.- (Νοούνται εργοστάσια πολεμικών βιομηχανιών – αποθήκαι – συνεργεία επισκευών – λιμενικαί εγκαταστάσεις – αεροδρόμια – αερολιμένες – εχθρικά πλοία, σκάφη, φορτηγίδες – με άπαντα τα εξαρτήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις των, ως είχον κατά τη διάρκειαν του πολέμου και κατά την διάρκειαν λειτουργίας και δράσεώς των).-
6.-    Άμεσος επιστροφή των αιχμαλώτων.-
7.-    Άμεσος παράδοσις των ενόχων.-
8.-    Άμεσος αποστράτευσις Βουλγαρικού Στρατού.-
9.-    Συγκέντρωσις του Βουλγαρικού πολεμικού υλικού και του Γερμανικού, του ευρισκομένου εντός της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 10 Μεραρχιών εις πόλεις νοτίως της γραμμής ΣΟΦΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ υπό ελληνικόν έλεγχον.-
10.-  Γενικός αφοπλισμός της Χώρας και των κατοίκων υπό ελληνικόν ελέγχον εις την ζώνην Νοτίως του ΑΙΝΟΥ.-
11.-  Κατοχή άμεσος υπό ελληνο-συμμαχικών δυνάμεων της ανωτέρω ζώνης ή τουλάχιστον της ζώνης Όρος ΡΙΛΑ – ΕΒΡΟΣ ποταμός.-
12.-  Έλεγχος επί ολοκλήρου του τηλεφωνικού, τηλεγραφικού και ραδιοφωνικού βουλγαρικού δικτύου.-
13.-  Έλεγχος επί των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών ΝΟΤΙΩΣ ΑΙΝΟΥ.-
14.-  Περιορισμός εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως πάντων των ιδιωτών των εχθρικών χωρών, οίτινες εγκατεστάθησαν κατά την διάρκειαν της κατοχής εις την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ και ΘΡΑΚΗΝ.-
15.-  Παράδοσις εκ του βουλγαρικού υλικού 200 ατμομηχανών, 4-5 αξόνων συνεζευγμένων, 500 βαγονίων επιβατικών, 3000 βαγονίων φορτηγών, 450.000 στρωτήρων και σιδηροδρομικών τροχιών (διά 200 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής οδού μετά του μικρού της υλικού). Εργαλεία διά τον μηχανικόν, εφοδιασμόν των εργοστασίων επισκευής ατμαμαξών, συνεργείου κατασκευής μεταλλικών γεφυρών, τεχνικά μέσα κατασκευής υποδομής οδών και σιδηροδρομικών γραμμών. Ολοκλήρου του εμπορικού και πολεμικού στόλου της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 100 φορτηγίδων λιμένος. (Ομοίως απάντων των αεροπλάνων πολεμικής και πολιτικής αεροπορίας εντός προθεσμίας ενός μηνός).-
16.-  Παράδοσις 15.000 τόνων γαιανθράκων ανθρακορυχείων ΝΤΟΥΠΝΙΤΣΑΣ μηνιαίως εις Σιδηροδρομικόν Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.-
Εκ δε του αποθέματος γαιανθράκων 200.000 τόνων.
Εν η περιπτώσει δεν ευρεθώσιν αποθέματα τότε η μηνιαία παράδοσις να αυξηθή εις 25.000.
17.-  Παράδοσις 1.500 τόνων βενζίνης εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ μηνιαίως, και 3.500 τόννων Νάφθας εκ των αποθεμάτων.-
18.-  Παράδοσις 20.000 τόνων μηνιαίως ξυλανθράκων εις Σταθμούς Δυτικής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας.-
Παράδοσις 3.000 φορτηγών αυτοκινήτων εντός ενός μηνός εις περιοχήν ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και 2.000 επιβατικών αυτοκινήτων, κατασκευής απάντων μετά το 1935.
19.-  Παράδοσις 1.000.000. κεφαλών αιγοπροβάτων, 20.000 χοίρων, 20.000 κερασφόρων γαλακτοφόρων, 45.000 αροτριόντων, 80.000 φορτηγών κτηνών μετά των στιγμάτων των, 40.000 κελήτων στρατού, 2.000.000 ορνίθων.-
20.-  Παράδοσις των κάτωθι Γεωργικών Εργαλείων:
20.000 άροτρα σιδηρά, 1.000 λυχνιστικαί χειροκίνητοι μηχαναί, 50 αλονιστικαί μηχανοκίνητοι, 100.000 αξίναι, 150.000 τσάπες, 150.000 πτύα, 200.000 σκαλιστήρια, 100.000 δρέπανα, 1.000 εκκοκηστικαί αραβοσίτου χειροκίνητοι, 1.000 αχυροπιεστικαί μηχαναί.
21.-  Παράδοσις άμεσος της κατασχεθείσης κινητής και ακινήτου περιουσίας οιασδήποτε φύσεως και μορφής παρά των εχθρικών Κυβερνήσεων εις χείρας των Ελλήνων.
22.   Παράδοσις άμεσος ποσοτήτων οικοδομικού υλικού (ξυλεία παντός είδους, καρφική ύλη, σιδηρικά, λαμαρίναι, υελοπίνακες, ελαιοχρώματα, υδροχρώματα, εκκρηκτικαί ύλαι, τσιμέντο, μολυβδοσωλήνες και είδη εκ μολύβδου, σύρμα ηλεκτρικόν, ιχθυόκολλα, κασσίτερος, σκαφτικά εργαλεία κ.λ.π. εις ποσότητας καθορισθησομένας.
23.   Δαπάναι συντηρήσεως Στρατού Κατοχής εις βάρος της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄
Ανάλογος εφαρμογή των ανωτέρω.
ΙΙ.        ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Προς ικανοποίησιν της εθνικής φιλοτιμίας και γοήτρου και προς ικανοποίησιν του λαϊκού αισθήματος δεν είναι δυνατόν ν’ αγνοηθή η ηθική ικανοποίησις της οποίας δικαιούται ο Ελληνικός Λαός όπως συμμετάσχη εις την κατοχήν των εχθρικών χωρών και ιδιαιτέρως της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
Η κατοχή αυτή θα πρέπει να υλοποιηθή το ταχύτερον μετά την ανακωχήν διά τμήματος στρατού, ασχέτως μεγέθους αυτού (π.χ. Τάγματος εις ΣΟΦΙΑΝ).
Τα τμήματα ταύτα θα είναι αναγκαία και διά την φύλαξιν των κατασχεθησομένων υλικών εις απόδοσιν του ημετέρου υλικού πολέμου.
Αι δαπάναι συντηρήσεως των Τμημάτων Κατοχής δέον να βαρύνωσι τας εχθρικάς χώρας, ως έκαμον και αι ίδιαι αυταί χώραι διά την κατοχήν της πατρίδος μας.
Εκ παραλλήλου προς την κατοχήν ταύτην δέον να καταληφθώσι στρατιωτικώς το ταχύτερον αι περιοχαί εκείναι, αίτινες περιλαμβάνονται εις τας διεκδικήσεις οριστικής παραχωρήσεως εις την Ελλάδα.
Αι περιοχαί αύται ενδεχομένως θα πρέπη να ζητηθή όπως εκκενωθώσιν αμέσως υπό των Πολιτ. Υπαλλήλων εχθρικών χωρών, εξασφαλιζομένης της κατοχής των και διοικήσεώς των, μέχρι της αφίξεως Ελληνικών Στρατευμάτων και Πολιτικών Υπαλλήλων, υπό του Συμμαχικού Στρατού.-
ΙΙΙ.-     Εάν, δι’ οιονδήποτε λόγον, δεν αντιμετωπισθή η κατάληψις ολοκλήρου της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ υπό ελληνο-συμμαχικών Στρατευμάτων επί μακρόν χρονικόν διάστημα, πάντως δέον να καταληφθή η ζώνη ΡΙΛΑ – ΕΒΡΟΥ υπό τοιούτων και να διατηρηθή η κατοχή αύτη υπό Ελληνικών μόνον δυνάμεων όταν θ’ αποσυρθώσι τα συμμαχικά Στρατεύματα.-
Είναι απόλυτος ανάγκη να καταληφθή αμέσως η ανωτέρω ζώνη τουλάχιστον υπό βρεταννικών Δυνάμεων (μέχρι του σχηματισμού επαρκών ελληνικών τοιούτων) διότι δεν γνωρίζομεν τι ημπορεί ν’ αντιμετωπισθή από απόψεως ΡΩΣΣΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ πολιτικής και υπάρχει φόβος να επιτύχη η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να διαφύγη από την εκτέλεσιν όλων των εκ της ανακωχής υποχρεώσεών της έναντί μας.
Μία προσυνεννόησις και μετά της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ Κυβερνήσεως επί των ανωτέρω θα διηυκόλυνε ίσως την επιτυχίαν της λήψεως αποφάσεων επί των ανωτέρω.-
IV.      ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δέον ν’ απαιτηθή πλήρης αφοπλισμός της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και απαγόρευσις διατηρήσεως Στρατού.-
Να επιτραπή μόνον η διατήρησις χωροφυλακής δυνάμεως ουχί μεγαλυτέρας των 20.000 ανδρών κατ’ ανώτατον όριον.
Ο έλεγχος του αφοπλισμού δέον να είναι αυστηρότατος υπό την επίβλεψιν Ελλήνων και Σέρβων κατά προτίμησιν.-
Το συγκεντρούμενον εκ του αφοπλισμού πολεμικόν υλικόν πάσης φύσεως να φρουρήται δι’ ελληνικών Φρουρών διά την ζώνην Νοτίως της γραμμής Όρους ΑΙΝΟΣ – ΣΟΦΙΑ – ΒΛΑΣΙΝΑ.
α.     ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
Δέον ν’ απαιτηθή η απόδοσις ημίν άπαντος του καταληφθέντος υπό του εθρικού Στρατού πολεμικού υλικού όπερ κατείχεν ο Στρατός ημών τον Απρίλιον του 1941.
Λεπτομερής κατάλογος τούτου έχει ετοιμασθή, πρέπει όμως να διατυπωθή επιφύλαξις διότι εις το υλικόν τούτο δέον να περιληφθώσιν επί πλέον του υλικού Στρατού Εκστρατείας, και τα υλικά:
–     των οχυρών
–     Στρατιωτικών εργοστασίων της Χώρας, πάσης φύσεως.         –          Μονάδων αντιαεροπορικής Αμύνης του εσωτερικού της Χώρας κλπ, και ων δεν κατέχομεν πλήρη στοιχεία.-
Ουσιώδης λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να εξευρεθή και επιστραφή ημίν άπαν το κατασχεθέν υλικόν ορειβατικού Πυρ/κού των 75 και 105, εφ’ όσον ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν, όπερ κατά πληροφορίας ανεξακριβώτους είχε διαμοιρασθή μεταξύ ΙΤΑΛΙΑΣ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Το υλικόν τούτο είναι πολύτιμον διότι οι εχθρικοί Στρατοί δεν διαθέτουσιν εις επιθυμητάς ποσότητας ορειβατικόν Πυροβολικόν ώστε ν’ απαιτηθή η αντικατάστασίς του δι’ ιδίου αναλόγου υλικού.-
β.     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ                      Τέλος δέον να διατυπωθή επιφύλαξις, εάν προληφθώμεν υπό των γεγονότων, διά συμπληρωματικήν απαίτησιν πολεμικού υλικού.-
Αντιμετωπίζομεν ότι πρέπει να εξασφαλισθή η χορήγησις εις την χώραν μας του υλικού εκείνου ούτινος θα έχη ανάγκην διά την οργάνωσιν ενδεχομένως του μελλοντικού Στρατού, εφ’ όσον η Κυβέρνησις κρίνει τούτο σκόπιμον εις το μέλλον ή εφ’ όσον τούτο εισέλθη εις το πλαίσιον των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών διά την οργάνωσιν της συνολικής ασφαλείας των Εθνών.-
Ο Στρατός του μέλλοντος θα έχη ανάγκην μεγαλυτέρων ποσοτήτων πολεμικού υλικού από εκείνας τας οποίας διεθέτομεν εις τον Στρατόν μας και αίτινες θα μας αποδοθώσι. Τα υλικά ταύτα είναι ιδία τα αντιαεροπορικά, αντιαρματικά, όλμοι και Πυροβολικόν.-
Επί πλέον δι’ ένα Στρατόν του μέλλοντος θ’ απαιτηθώσι και σύγχρονα υλικά, ων εστερείτο παντελώς ο Στρατός μας, όπως π.χ. τα άρματα.- Πόσαι ποσότητες του ανωτέρω υλικού θα πρέπει να εξασφαλισθώσι διά την ΕΛΛΑΔΑ, θα καθορισθή εις τας γενικάς γραμμάς προσεχώς.-
Διά τούτο, εις περίπτωσιν καθ’ ήν προληφθώμεν υπό των γεγονότων, υποβάλλομεν την γνώμην ότι θα πρέπει να διατυπωθή επιφύλαξις διά συμπληρωματικήν απαίτησιν χορηγήσεως ημίν πολεμικού υλικού εκ λαφύρων, πολύ δε περισσότερον διότι διά τα υλικά οχυρών, στρατιωτικών εργοστασίων και εγκαταστάσεων στερούμεθα ακριβών στοιχείων, άτινα μόνον μετά την επάνοδον εις ΕΛΛΑΔΑ θα δυνηθώμεν ν’ ανεύρωμεν.-
Τα υλικά ταύτα δέον να παραλαμβάνωνται και αποθηκεύωνται επί τόπου εντός των εχθρικών χωρών, υπό ημετέρων Επιτροπών και να συντηρούνται δαπάναις των εχθρικών Κρατών μέχρι της αποστολής των εις την ημετέραν Χώραν, ήτις δέον να γίνη επίσης δαπάναις των εχθρικών χωρών.-
Αναγκαία συνέπεια η συγκρότησις Επιτροπών παραλαβής πολεμικού υλικού (ΙΤΑΛΙΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και, ενδεχομένως ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ), εις ας να διατεθώσι τα τμήματα φρουρήσεως των αποθηκών εκ των κατωτέρω αναφερομένων ημετέρων Στρατευμάτων Κατοχής. Εις ταύτας οι Διασυμμαχικαί Επιτροπαί Ανακωχής (μέσω της ημετέρας τοιαύτης) θα παρέξωσιν αποθήκας διά την συγκέντρωσιν και φύλαξιν, επιτασσομένας μερίμνη και δαπάναις της Κυβερνήσεως της εχθρικής χώρας.-
γ.-    ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ
Εκτός του καθαρώς πολεμικού υλικού εις το κεφάλαιον τούτο των αποδόσεων και επανορθώσεων, υπεισέρχεται πλήθος σοβαρωτάτων μελημάτων, μη της αρμοδιότητος ημών, αλλά συνδεομένων με μεγάλα Δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα ημών και με αυτήν ταύτην την οικονομικήν ζωήν και ανάπτυξιν της χώρας (σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι – υλικόν σιδηροδρομικόν – αποκαταστάσεις καταστραφεισών γεφυρών οδικών ή σιδηροδρομικών – λιμενικαί εγκαταστάσεις – εργοστάσια πολεμικών ειδών και πάσης άλλης βιομηχανίας – αυτοκινήτων κλπ.).
Νομίζομεν ότι το κεφάλαιον τούτο των αποδόσεων και επανορθώσεων αποτελεί το αντικείμενο ιδρύσεως ιδιαιτέρου ειδικού οργανισμού διά την συγκέντρωσιν πλήρων στοιχείων πασών των απαιτήσεων Δημοσίου και ιδιωτών και την παρακολούθησιν της αποδόσεως και επανορθώσεως των ζημιών.-
Πάντως θα είναι απαραίτητον όπως απαιτήσωμεν την άμεσον χορήγησιν τουλάχιστον των αναφερομένων ειδών υλικού και κτηνών διά την αντιμετώπισιν άμεσων αναγκών της Χώρας.-
V.-      EΠΙΤΡΟΠΑΙ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διά την εφαρμογήν της διατάξεως περί συγκεντρώσεως, αφοπλισμού και παραδόσεως των αποθηκών και εγκαταστάσεων των επί ελληνικού εδάφους εχθρικών Στρατευμάτων δέον να συγκροτηθή μία Κεντρική Επιτροπή εις ΑΘΗΝΑΣ, εδρεύουσα εις το ΓΕΣ.
Αύτη θα διευθύνη το έργον ολόκληρον, έχουσι υπό τας διαταγάς της τας υποεπιτροπάς, αίτινες δέον να έχωσιν αρμοδιότητα κατά Στρατιωτικάς περιφερείας και αίτινες  θα συγκροτηθώσι κατά τόπους υπό των Στρατιωτικών Διοικητών.-
Εις εκάστην υποεπιτροπήν δέον να διατεθή και ανά είς Πολιτικός υπάλληλος της εκεί Νομαρχίας διά την αντιμετώπισιν τυχόν δημιουργη-θησομένων ζητημάτων με την συγκέντρωσιν των ιδιωτών υπηκόων του εχθρού και με την απόδοσιν των επιταχθείσων ιδιοκτησιών των ημετέρων και συμμάχων υπηκόων.-
Κατά τας ανάγκας και διαταγάς της Κεντρικής Επιτροπής πιθανόν να παραστή ανάγκη εις τινας εκ των υποεπιτροπών να διατεθή Στρατιωτικός του εχθρού διά να εξασφαλίση την εκτέλεσιν των διατασσομένων.-
Εις  εκάστην  Επιτροπήν  και  Υποεπιτροπήν δέον να διατεθώσι μέσα κινήσεως και ασφαλείας. Δέον επίσης να εκτελώνται υπό των συμμαχικών Στρατευμάτων Κατοχής, μέχρι διαθέσεως Ελληνικών, αι διαταγαί αυτών διά την φρούρησιν και την διαφύλαξιν των αιχμαλώτων και του υλικού.-
Αναγκαία συνέπεια τούτου είναι ότι εις όλας τας Επιτροπάς και Υποεπιτροπάς δέον να υπάρχωσι Σύμμαχοι αντιπρόσωποι ή, εάν αι Επιτροπαί αύται αποτελεσθώσιν από Συμμάχους, δέον να υπάρχωσιν Έλληνες αντιπρόσωποι.-
Μετά το πέρας του αφοπλισμού, η συγκέντρωσις των εκκενωθησομένων ολίγον προ της εκκενώσεώς των, θα πρέπει να γίνη εις λιμένας, ίνα εκείθεν παραληφθώσι διά πλοίων των εδιαφερομένων χωρών ή συμμαχικών τοιούτων, αν θα στερούνται παντελώς τοιούτων τα εχθρικά Κράτη.-
Εις εκάστην αποστολήν θα χορηγώνται τα απολύτως αναγκαία τρόφιμα ταξιδίου μέχρι της αφίξεως εις τα χώρας των και τα αναγκαία υγειονομικά υλικά. Εάν η παραλαβή των εκ των ημετέρων λιμένων γίνη δι’ ατμοπλοίων των χωρών των, τότε τα ίδια δέον να έχωσι τ’ αναγκαία τρόφιμα.-
Δεν πρέπει, φρονούμεν, η ΕΛΛΑΣ ν’ απουσιάση από ουδεμίαν Διασυμμαχικήν Επιτροπήν η Υποεπιτροπήν ανακωχής και αφοπλισμού της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με δικαίωμα ουσιαστικού ελέγχου εις την πιστήν εκτέλεσιν των όρων ανακωχής και αφοπλισμού.-
Ομοίως από τας Επιτροπάς αποδόσεως αιχμαλώτων και ομήρων.-
Δέον, κατά την γνώμην ημών, δι’ εκάστην των χωρών να ορισθή ανώτερος Αξιωματικός ως αρχηγός, μετά τριών αρχικώς αξιωματικών, οίτινες να ενημερωθώσιν επί των λεπτομερειών του έργου των και να τεθώσι το ταχύτερον εις επαφήν μετά των αντιστοίχων Αγγλο-Αμερικανικών Επιτροπών, εάν υπάρχωσι.-
Εις εκάστην των ανωτέρω Επιτροπών να διατεθή ανά είς Αξιωματικός διερμηνεύς της Αγγλικής και ανά δύο οπλίται.-
Εάν εν τη προόδω της εργασίας των εις τας εχθρικάς χώρας προκύψη ανάγκη ενισχύσεώς των, θ’ αντιμετωπισθή τότε η ανάγκη αύτη. –
Κάιρον τη 3-VIII-44
Τ.Υ.

Advertisements