Δυνατότητες Ναυτικού ΕΛΑΝ, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Ιουλ 1944


XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                  30-7-44
54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε.Λ.Α.Ν. – Ν.Δ.Β.Α.
Αριθμ.Πρωτ.47

Πρός
το 54ον Συν/μα Πεζικού

Όπου

Επί Ε.Π. 1826 του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου προς 54ον Συν/μα έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν συνημμένως πίνακα εις ον εμφαίνεται ο αριθμός των εις χείρας του ΕΛΑΝ ευρισκομένων πλοίων το όνομα του πλοίου, η χωρητικότης, η ταχύτης και ο αριθμός ταξιδείων από 1ης Ιουλίου καθόσον προ του διαστήματος αυτού δεν ετηρήτο ημερολόγιον των ταξιδείων.

Τα πλοία «Νίκη» 18 τόννων, «Άγ.Φλώρος» 2,5 τόννων, «Δώδεκα απόστολοι» 10 τον. και Νο 1120 5 τόννων χρησιμοποιούνται διά τας τοπικάς ανάγκας της Ε.Τ.Α. και του 54ου Συν/τος.Οργάνωσις Ναυτικών βάσεων – Εξ όλων των Ναυτικών Βάσεων η εν ενεργεία βάσις είναι η του Αγ.Ιωάννου, εν τη οποία υπάρχουν τα μέσα προς ανέλκυσιν και καθέλκυσιν των πλοίων. Τα μέσα ταύτα ήτοι βάζα, συρματόσχοινα, σχοινία, φαλάγγια κ.λ.π. ανήκουν εις ιδιώτας άτινα παραχωρούνται παραυτών.Διά την ανωτέρω εργασίαν υφίσταται ωσαύτως συνεργείον οργανωθέν παρά των μηχανικών του Ε.Λ.Α.Ν. το οποίον μόνον μικροεπισκευάς δύναται να εκτελεί. Τα μέσα με τα οποία επλουτίσθει η βάσις μέχρι σήμερον είναι ελάχιστα και διά τούτο παρουσιάζονται σοβαραί και αναγκαίαι ελλείψεις. Οπλισμός - Ούτος αποτελείται από 4 οπλοπολυβόλα και 4 τόμσον αυτόματα, άτινα εχορηγήθησαν παρά της αγγλικής εν Τουρκία βάσεως και ήδη χρησιμοποιούνται ταύτα εις τα πλοία όταν ευρίσκονται εν πλώ.Εξασφάλισης της ανωτέρω βάσεως. Εφόσον τα σκάφη ευρίσκονται ενταύθα και υπάρχουν διαθέσιμοι άνδρες, η εξασφάλιση γίνεται διά των ανωτέρω όπλων, ως και ατομικών τούτων άτινα φέρουν οι άνδρες. Εφόσον όμως ελλείπουν τα σκάφη δεδομένου ότι φέρουν μεθεαυτών τα όπλα, και δεδομένου ότι ο απομένων ενταύθα αριθμός των ανδρών είναι ώσαυτως ελάχιστος η εξασφάλισις της βάσεως είναι ελειπής. Η εξασφάλισης των δρομολογίων γίνεται διά 4 μικρών πλοίων.

Βάσις Εληάς. Πρόκειται περί ορμίσκου εις τον οποίον γίνεται ιδία η εκφόρτωσις των εκ Τουρκίας και εσωτερικού αφικνομένων ειδών. Βάσις Καμαρίου. Ελάχιστα χρησιμοποιήται διά φορτοεκφορτώσεις και επιβίβασην επιβατών.Ν.Βάσις Σκιάθου. Αυτή τώρα οργανούται ειδικοί δε εργάται ασχολούνται εις την κατασκευή και τοποθέτηση των αναγκαιούντων.

Ν.Δ.Β.Α.

(Τ.Υ.)

Advertisements