Κοινοποίηση χαιρετισμών Ελληνικής Κυβέρνησης Καίρου, ΕΟΕΑ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/29 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII MEΡΑΡΧΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.5429

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθμ. 10883/21-7-44 διαταγήν Γ.Α, δι’ ης κοινοποιούνται χαιρετιστήριοι Επιστολαί του προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως εν Καϊρω και Διαφόρων Υπουργών, παρακαλώ όπως μεριμνήσητε διά την ευρεία δημοσιότητα των, προς γνώσιν υπό των ανταρτών και λοιπών κατοίκων της περιοχής σας.-
Σ.Δ.VΙΙΙ.Μ τη 29 Ιουλίου 1944
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Σ.Υ
Άπασαι αι Μονάδες Κωνσταντινίδης Απ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Συν/ρχης
Παρ’ ημίν Πολ.Γραφείον

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
Αριθμ.Πρωτ.10883 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω χαιρετιστηρίους επιστολάς του προέδρου της Ελλην.Κυβερνήσεως εν Καϊρω ως και διαφόρων Υπουργών της ημετέρας Κυβερνήσεως και παρακαλώ όπως κοινοποιηθώσινται εις τα υφ’ υμάς τμήματα.-
Σ.Δ.Γ.Α. τη 21 Ιουλίου 1944
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Από τον Πρόεδρον της Ελλην. Κυβερνήσεως.
Εν Κάϊρω 12-7-1944
Αγαπητέ μου Στρατηγέ,
Σου στέλνω τους εγκαρδίους πατριωτικούς χαιρετισμούς. Όλα θα τα μάθης από τον φίλτατο Κομνηνό. Η Ελλάδα θα ζήση. Σε συγχαίρω για τους Εθνικούς σου αγώνας. Έχεις προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Πατρίδα που θα τα αναγνωρίση όχι μόνον η σημερινή Κυβέρνησίς της Εθνικής Ενώσεως αλλά και η Ιστορία. Γειά σου και καλή αντάμωσιν στην Ελεύθερη Πατρίδα.
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης κ. Θεμ.Τσάτσον
12-7-1944
Στρατηγέ μου
Με τον Κομνηνό σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Θα σας πη πόσο είναι θερμοί. Ελπίζω άλλωστε να μου δοθή γρήγορα η ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι απάνω στα βουνά μας, που τα λαχταρώ όσο ποτέ ίσα με τώρα η βουνίσια μου καταγωγή δε με είχε κάνει να τα νοσταλγήσω.-
Όσο για την υπηρεσίαν την αγνά Εθνική που έχετε προσφέρει δεν έχω να σας πω τίποτε. Μόνον τούτο. Πως είμαι υπερήφανος πως από μια στιγμή και πέρα εβοήθησα τον αγώνα σας.-
Φιλικώτατα Θ. Τσάτσος

Από τον Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Σ.Βενιζέλον
Κάϊρω 12 Ιουλίου 1944
Αγαπητέ Ναπολέων
Από τον Πυρομάγλου θα μάθης τα καθέκαστα της συνδιασκέψεως του Λιβάνου, κατά διάρκειαν της οποίας πανταχόθεν εξεδηλώθη η καλή διάθεσις διά μιαν γενικήν συμφωνίαν, ήτις και επραγματοποιήθη εις τα χαρτιά τουλάχιστον.
Δυστυχώς η χαρά με την οποίαν επανηγυρίσαμεν την υπογραφή της συμφωνίας, δεν εκαρποφόρησεν μέχρι σήμερον, διότι πολύ φοβούμαι ότι τα αδιάλακτα στοιχεία υπερισχύουν εις τα βουνά.
Εύχομαι όπως τελικώς επικρατήσουν μετριοπαθέστεραι σκέψεις και η Ε.Α.Μ λάβη μέρος εις την Κυβέρνησιν, διά να αποφύγωμεν ένα εμφύλιον πόλεμον, από τον οποίον μόνον η Ελλάς έχει να ζημιωθή.
Έχω την γνώμην ότι ημείς δεν πρέπει να λάβωμεν προκλητικήν στάσιν απέναντί των, τουναντίον πρέπει να εξαντλήσωμεν όλην μας την υπομονή διά να αποφύγωμεν μιαν ολεθρίαν ρήξιν. Εάν αυτοί θέλουν να εξωθήσωσι τα πράγματα, ας αναλάβουν τας ευθύνας απέναντι του Έθνους. Έχω πεποίθησιν εις τον πατριωτισμόν και την σύνεσίν σου, ώστε να μην ανησυχώ απ’ αυτής της πλευράς. Με την ελπίδα ότι γρήγορα θα συναντηθούμε σε μια ελεύθερη και ηνωμένη Ελλάδα, σου στέλνω τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς.

Σ. Βενιζέλος

Advertisements