Διαταγή ΕΔΕΣ σχετικά με σχέσεις με συμμαχικές αποστολές, ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/27 Ιουλ 1944


Ε.Ο.Ε.Α
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ.πρωτ.Α.Π 210

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω τας υπ’ αριθ. Α.Π 1262/21-7-44 και 10612/22-7-44 Δ/γάς Γενικού Αρχηγείου και
Εντέλλομαι

όπως προσωπικώς οι Διοικηταί Λόχων και Τμημάτων της Μεραρχίας αναπτύξωσι και τονίσωσι εις τους άνδρας των την σημασίαν των ανωτέρω Δ/γών.
Σ.Δ.Μ τη 27-7-44
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Β. ΚΑΜΑΡΑΣ Συντ/ρχης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Άπασαι αι μονάδες και τμήματα
της Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
αριθ.πρωτ.Α.Π 1262

ΔΙΑΤΑΓΗ

Παρετηρήθη ότι ένιοι των ανδρών και αξιωματικών διαφόρων τμημάτων εις ιδιωτικάς των συζητήσεις και κατά τρόπον όλως επιπόλαιον, ίσως και χωρίς να αντιλαμβάνωνται την σημασίαν των λεγομένων των, εκφέρουν κρίσεις είτε κατά μελών της Συμμαχικής Αποστολής είτε και κατά των Συμμάχων εν τω συνόλω των.
Αι κρίσεις αύται περιερχόμεναι εις γνώσιν της Συμμαχικής Αποστολής δύνανται να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις άνευ λόγου και να δυσαρεστήσουν αξιωματικούς και οπλίτας του Συμμαχικού Στρατού, οίτινες από τας αρχάς του Εθνικού Αγώνος εθυσιάσθησαν και εμόχθησαν εις τας τάξεις μας διά την απελευθέρωσιν της Πατρίδος μας.
Είναι ανάγκη να τονισθή τούτο αι παντοειδείς ενισχύσεις αι οποίαι χορηγούνται και προς τας Εθνικάς ομάδας και προς τον Ελληνικόν Λαόν και με την πάροδον του χρόνου θα αυξήσουν εις μεγάλον βαθμόν είναι η θετικωτέρα απόδειξις της αγάπης και της εκτιμήσεως προς την Ελλάδα όλων των Συμμάχων και ιδιαιτέρως της Μεγάλης Βρεττανίας. Αύτη οφείλεται κατά πολύ εις τους εδώ αξιωματικούς της Συμμαχικής αποστολής και ιδιαιτέρως εις τους από διετίας περίπου συμπολεμούντας με ημάς Βρεττανούς αξιωματικούς, οίτινες ειλικρινά και αγνά ηγάπησαν και αγαπούν την Ελλάδα.
Παρακαλώ δι’ ειδικών διδασκαλιών να τονισθή η αλληλεγγύη των Συμμάχων προς ημάς εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. 10612 διαταγήν μου.

Αναφέρατε λήψιν παρούσης και έναρξιν διαφωτίσεως ανδρών, ην τινα παρακαλώ να παρακολουθήσωσιν οι ίδιοι ηγήτορες. Η σημασία της διαφωτίσεως επί του προκειμένου είναι υψίστου Εθνικού ενδιαφέροντος ζήτημα.
Σ.Δ τη 21 Ιουλίου 1944
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Παραλήπται
Διοικηταί Μεραρχιών
Ταξιαρχία
Ανεξ.Τάγμα Ξηροβουνίου
3/40 Σύνταγμα
Τάγμα Γιαννάκη Δημητραίων
Ι Τάγμα Γεν.Αρχηγείου

Advertisements