Κριτική επιχειρήσεων Ιουλίου 1944, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/27 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 1281

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 708/18/7/44 XVI Ταξιαρχίας προς γνώσιν.
Σ.Δ. 54ου Συν/γματος τη 28/7/1944

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                                     Η

Άπαντα τα τμήματα.-                                          Διοίκησις κ.δ.
Ο Επιτελής
(Τ.Υ.)
ΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε. 708

ΔΙΑΤΑΓΗ

Α.    ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Επιχειρήσεις αναφερόμεναι εις συπληρωματικόν δελτίον μηνός Μαίου.Τα Τμήματα του 54ου Συν/γματος εξετέλεσαν μετά μεγάλης επιτυχίας ενέδρας και αιφνηδιαστικάς προσβολάς κατά των κινουμένων μεμονομένων φαλάγγων του εχθρού.Τα Τμήματα είναι ικανά διά την επιτυχή εκτέλεσιν παρομοίων επιχειρήσεων.-
Ανατινάξεις αμαξοστοιχειών υπό τμημάτων Ι/54 Τάγματος εγένοντο επιτυχώς με καλά γενικώς αποτελέσματα.Τα Τμήματα απέκτησν ευχέριαν εις την επιτυχή εκτέλεσιν Σαμποτάζ.
Ομοίως το Ι/54 Τάγμα επιτυχώς τας ενέδρας και προσβολάς μικρών μεμονομένων Τμημάτων διά τας οποίας ανέπτυξεν αναλόγους ικανότητας.
Επιχειρήσεις κατά Καίτσης εγένοντο με μεγάλο επιθετικόν πνεύμα.Οι Αντάρτες εισέδυσαν εις τα μόνιμα πολυβολεία και κατέσφαξαν διά μαχαίρας τους σκοπούς.Δεν ελήφθησαν όμως ως φαίνεται σχολαστικώς τα μέτρα ασφαλείας κατά τας αναγνωρίσεις.Οι χωρικοί των κατά τη σιδ/κήν γραμμήν χωριών, ευθύς ως αντιλαμβάνονται αναγνώρησιν γενομένων υπό Ανταρτών αναχωρούν μεθόλων των ποιμνίων ζώων και υπαρχόντων</span> των πράγμα που παρετήρησαν οι Γερμανοί και το έχουν ως σημείον επικειμένης ανταρτικής επιθέσεως ή Σαμποτάζ και εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας των.
Τούτο πρέπει οπωσδήποτε να εξουδετερωθή.Τα Τμήματα μας να μη παρουσιάζονται ποτέ στα χωριά αυτά ν
αποκρύπτωνται ή να εκδηλώνουν την επίθεσιν των αιφνιδιαστικά.
Η παρουσία της περιπολούσης θωρακισμένης αμαξοστοιχείας εις Σ.Σ. Καίτσης της οποίας η εξουδετέρωσης ήτο αδύνατος δεν επετεύχθη ο κύριος σκοπός της επιχειρήσεως τουτέστιν η πλήρης καταστροφή του σταθμού αλλά επετεύχθησαν μόνον οι δευτερεύοντες σκοποί.

Επιχειρήσεις κατά Σπερχιάδος – Μακρακώμης 17-18 Ιουνίου.

Ο εχθρός εσχάτως ενήργησεν επανειλλημένως προσβολάς των προκεχωριμμένων τμημάτων καταλαμβάνων δε την γραμμήν Πλατυστόμου – Μακρακώμης – Σπερχειάδος – Υπάτη ή μέρος αυτής ενεργή δυτικώτερον αναγνωρίσεις μικρού βάθους ευθύς δε ως αντιληφθή ισχυροτέραν αντίστασιν δεν καταβάλλει σοβαράν προσπάθειαν διά περαιτέρω κινήσεις.
Τα επί της γραμμής προφυλακών τμήματα μας κατενόησαν πλήρως την δοθείσαν εις αυτά αποστολήν (τουτέστιν εν περιπτώσει επιθέσεως να επιβραδύνουν την ενεργείαν των και να συμπτύσωνται εις την γραμμήν αντιστάσεως) και την εξεπλήρωσαν καλώς, ενεργείσαντα την επιβράδυνσιν του εχθρού εκ των κατεχομένων θέσεων συμπτήχθησαν διαδοχικώς εις θέσεις καταλλήλους εξ`ων ενείργουν ότι και εκ των αρχικών τηρούντα συνεχώς την μετά του εχθρού επαφή.
Τελικώς απέκρουσαν την προσπάθειαν του όπως προχωρήσει περισσότερον εντός της κοιλάδας καταστρέψαντα μέρος των μέσων του.

Ι.     Προσβολή Γερμανικού αντιτορπιλικού και κατάριψις υδροπλάνου υπό πυρ/κού 54ου Συν/γματος.Η ενέργεια υπήρξε αρίστη και διετάχθη υποβολή προτάσεως δι’ απονομήν ηθικών αμοιβών εις τους συντελέσαντας εις τας άνωθεν επιτυχίας.
ΙΙ.    Ενέργειαι τμημάτων 54ου Συν/γματος κατά Καρμάριανης και Άνω Λεχωνίων εγένοτο καλώς.-
ΙΙΙ.  Επιχειρήσεις 4 διμοιριών 54ου Συν/γματος κατά Καρλάρ εγένετο πολύ καλώς με ανεπτυγμένον επιθετικόν πνεύμα και με πλήρη κατανόηση διαταγών προισταμένων Κλιμακίων.Τα τμήματα του 54ου Συν/γματος επέδειξαν και επιδεικνύουν εξαιρετικόν μαχητικόν επιθετικόν πνεύμα πολύ καλήν προπαρασκευήν και πολύ καλή εκτέλεσιν αποφασιζομένων επιχειρήσεων.-
Να ενταθή όμως η προσπάθεια διά μεγαλυτέραν δυνατή λαφυραγώγησιν υλικού πράγμα που αποτελεί ένα των κυριοτέρων σκοπών των επιχειρήσεων.

  1. Το 52ον Σύν/γμα έστησεν επανειλλημένως ενέδρας εις τον τομέα του χωρίς αυτά ν`αποδώσουν θετικόν αποτέλεσμα διότι οι Γερμανοί δεν εκινήθησαν κατά τας ημέρας αυτάς πιθανόν πληροφορηθέντες παρουσία Ανταρτών εκ προδοσίας χωριών πεδινών περιοχών.Το Συν/γμα να λάβη τάχιστα τα επιβαλλόμενα μέτρα και να μας αναφέρη σχετικώς.

Β.    ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Πιθανώτατα κατά το τέλος του Ιουλίου αρχάς Αυγούστου οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν εντείνοντες τις προσπάθειες των να αρπάξουν τας συγκεντρωθησομένας μεγάλας ποσότητας σιτηρών. Ήδη σποραδικώς ενεργούν μεμονομένας συγκεντρώσεις σιτηρών (ως ανέφερε 54ον Συν/γμα).-
Γ.     ΕΝΤΟΛΑΙ
Ι.     Κυρία Αποστολή.- Η μετά της μεγαλυτέρας δυνατής επιτυχίας εκτέλεσις της μάχης συγκομιδής και συνεχής ενημέρωσις μας επί της πρόοδου της (54ου Συν/γμα υπέβαλεν έκθεσιν πρόοδου εργασίας του.)
ΙΙ.    Εκμεταλλευόμενοι το επιθετικόν πνεύμα των ανδρών μας και την αποκτηθείσαν εξάσκησιν και πείραν εις επιθέσεις εναντίον εχθρικών τμημάτων, εγκαταστάσεων του εχθρού κ.λ.π. ενέδρας εναντίον φαλάγγων ως και την αισθητήν μείωσιν του ηθικού του εχθρού θα οργανώνουμε συνεχώς επιχειρήσεις (ως αι τοιαύται μηνός Μαΐου – Ιουνίου) προ των προφυλακών μας προς περιορισμόν του εχθρού εις τα βασικά κέντρα και ελάττωσιν ή τελείαν απαγόρευσιν των εξορμήσεων των προς τα χωριά της περιοχής μας.
Αι επιχειρήσεις να γίνονται προοδευτικώς σοβαρώτεραι και μεγαλύτεραι. Ήδη να γίνονται επιχειρήσεις πλήρεις Λόχου ώστε στελέχη και άνδρες να αποκτώσιν προοδευτικώς σχετικήν εξάσκησιν και πείραν εκτελέσεως επιχειρήσεων Λόχου, ώστε αργότερον και εφόσον το επιτρέψουν αι δυνατότητες να διατάξωμεν την εκτέλεσιν επιχειρήσεων μεγαλυτέρας δυνάμεως (δυνάμεως 2 Λόχων και μεγαλυτέρας).-
ΙΙΙ.  <span style="text-decoration:underline;">Εδικώτερον.</span>
α)    Το 54ον Σύν/γμα να προσπαθήση συν τοίς άλλοις να αυξήση την λαφυραγώγησιν πολεμικού υλικού πράγμα που απτελεί ένα των κυριοτέρων σκοπών επιχειρήσεων.Κατά τα λοιπά το ζήτημα επιχειρήσεων διαχειρίζεται το Σύν/γμα μετά μεγάλης επιτυχίας.
β)    Το Ι/54 Τάγμα να αυξήση τας ενέδρας και προσβολάς μικρών φαλάγγων δεδομένου ότι το έδαφος προσφέρεται προς τούτο.
Ο Συναγωνιστής Αμάρμπεης και το Ι/54 Τάγμα να μας ενημερώνη συνεχώς επί της μάχης παραγωγής.
γ)    Το 52ον Συν/γμα να συνεχίση εντός των δυνατοτήτων του τας ενέδρας και τας λοιπάς ενεργείας του καταβάλον προσπάθειαν όπως αποδώσει θετικά αποτελέσματα και κτυπίση τον ραγιαδισμόν των χωριών του κάμπου διά της δράσεως και λοιπών μέτρων ως και η υπ
αριθ.Ε.Π.Ε. 540/5/7/44 Δ/γή μας καθορίζει.-

Σ.Δ.Τ. τη 18/7/44
Η
Διοίκησις της Ταξιαρχίας
Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
54 Συντάγματα
1/54 Τάγμα
Συναγ. Αμάρμπεης                                                      Διά την ακρίβειαν
π. Πολίτης (1/54 Τάγματος)                                        Το ΙΙΙο Γραφείον
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                             (Τ.Σ.Υ.)
Θεσσαλική
Ι Μεραρχία (υ.τ.α.)

Advertisements