Επίθεση Αμφιλοχία απο ΕΛΑΣ (14/7/1944), ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/27 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                                        Ραδιοτηλεγραφικώς
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-Γραφείον ΙΙΙον                                          ΠΡΟΣ
Αριθμ.Πρωτ.10561                                                Την Ελληνικήν κυβέρνησιν ΚΑΙΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ανήκουστον και φρικιαστικόν έγκλημα συνετελέσθη εις Αμφιλοχίαν ΣΤΟΠ.
Η Σφαγή ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, η σφαγή ΚΟΜΜΕΝΟΥ, η σφαγή ΔΙΣΤΟΜΟΥ ωχριούν προ της σφαγής της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤΟΠ.
Αι τελευταίαι είναι έργον των Ούνων, η πρώτη είναι αποκλειστικόν έργον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Κ.Κ.Ε ΣΤΟΠ.
Καταγγέλλομεν προς υμάς το πρωτάκουστον τούτο διά την ιστορίαν της χώρας μας έγκλημα και εκλιπαρούμεν την άμεσον επέμβασίν σας. ΣΤΟΠ.
Καθιστώ γνωστόν ότι θα είναι ανθρωπίνως αδύνατον συγκρατήσω άνδρας Εθνικών Ομάδων εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν θα ηδύνασθε να παρέμβητε ενεργώς και εγκαίρως ΣΤΟΠ.
Η σφαγή έλαβε χώραν ως εξής ΣΤΟΠ.
Την 3ην ώραν της 14ης τρέχοντος προσεβλήθη υπό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ και αμέσως ήρξαντο εμπρησμός οικιών και σφαγή των οικογενειών των Ελλήνων Πατριωτών από τον απελευθερωτικόν Στρατόν του ΕΑΜ ΣΤΟΠ.
Ο αριθμός των σφαγέντων και καέντων δεν εξηκριβώθη απολύτως πάντως υπερβαίνει τους εκατόν (100) ο δε αριθμός των απαχθέντων ανεξακρίβωτος ΣΤΟΠ.
Μεταξύ τούτων 13 χωροφύλακες Ανθ/στής και 1 Ιερεύς, οικογένειες ανταρτών μας πολλοί των οποίων εφονεύθησαν εις αγώνας κατά των Ούνων και άπαντες πρόσφυγες από ΕΑΜοκρατούμενας περιοχάς ΣΤΟΠ.
Άπαντες οι απαρτίζοντες την Επιτροπήν Εθνικού Αγώνος μετά των οικογενειών των ΣΤΟΠ.
Αι οδοί της πόλεως επληρώθησαν από ακρωτηριαμένα σώματα γυναικών και παιδιων ΣΤΟΠ.
Το παν ελεηλατήθη και ανηρπάγη, πολλαί οικίαι επυρπολήθησαν ΣΤΟΠ.
Την 8ην ώραν άμα ενεφάνη Γερμανική φάλαγξ αυτοκινήτων από ΑΓΡΙΝΙΟ απεχώρησαν οι σφαγείς χωρίς να κτυπήσουν Γερμανούς ΣΤΟΠ.
Η μικρά Γερμανική φρουρά ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ εκ 35 Γερμανών και 13 Ιταλών απομωνωθείσα και μη προσβληθείσα ουδεμίαν απώλειαν έσχε ΣΤΟΠ.

Σ.Δ.Γ.Α τη 22 Ιουλίου 1944
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Κοινοποίησις
Συμμαχική αποστολή
Άπασαι αι Μονάδες
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο.Ε.Α
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙ ον
Αριθμ.Πρωτ.5385

Κοινοποιείται
προς άπασας τας Μονάδας της Μεραρχίας

Σ.Δ.VΙΙΙ.Μ τη 27 Ιουλίου 1944
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Τ.Σ.Υ
Κωνσταντινίδης Απόστ.
Συντ/ρχης

Advertisements