Χορήγηση ηθικών αμοιβών. ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/25 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. 655

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σε συνέχεια προς την υπαριθμ. 6776/18-7-44   διαταγή   μας που κοινοποιούσε την υπαριθμ 749 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιούμε όπως είναι την υπ`αριθμ. Α.Π. 348 Διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών και σας παραγγέλουμε πως τις προτάσεις για ηθικές αμοιβές να μας τις υποβάλετε το γρηγορότερο. Καμμιά βραδύτητα δεν θα δικαιολογηθή γιατί η υπόθεση αυτή πρέπει να λήξη το
συντομότερο με ευθύνη των διοικητών.

Σ.Δ.Τ. τη 25-7-44

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η
Άπαντα τμήματα                        XVI Ταξιαρχία         Διά την ακρίβειαν
Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ           Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Π.Ε.Ε.Α.                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 348

ΠΡΟΣ

Το Γενικό Στρατηγείο

Μας εδόθη αφορμή αλλά και εν συνεχεία προς την υπαριθμ. 1167/7-6-44 Δ/γή μας παρακαλούμε να διατάξητε τηλ/κώς την V Ταξιαρχίαν να υποβάλη άνευ αναβολής προτάσεις ηθικών αμοιβών διά γενομένας επιχειρήσεις παλαιάς και προσφάτους.Επίσης τονίσατε εις όλας τας Μεγάλας Μονάδας ότι εκπλησόμεθα δι’ αδικαολόγητο φειδώ χρήσεως του σπουδαιοτάτου τούτου όπλου της απονομής ηθικών αμοιβών εις διακρινομένους και ανδραγαθούντας αξ/κούς, καπεταναίους και αντάρτες, παρά τας επί τούτου διαταγάς και υπομνήσεις μας και ότι στερρά θέλησίς μας εξυπηρετούσα τον αγώνα θετικώς είναι να γίνεται άνευ δισταγμών και καθυστερήσεων χρήσις και των δύο σκελών των παρά των Διοικήσεων διατιθεμένων ηθικών αμοιβών και κυρώσεων προς εδραίωσιν και εξύψωσιν του πνεύματος της αυτοθυσίας και του καθήκοντος.-
Η Ανώτατη Διοίκηση του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ επιθυμεί να γνωσθεί εις τας Διοικήσεις των Μ.Μονάδων ότι θα ελέγξη πάσαν παράλειψιν επί του σημείου τούτου και θα χαρακτηρίση ταύτην ως βασικόν Διοικητικόν σφάλμα εν τη εξυπηρετήσει του αγώνα. Άλλωστε η ΠΕΕΑ ευθύς εξ
αρχής κατέδειξε την σημασίαν την οποίαν απέδιδε ψηφίσασα μεταξύ των πρώτων της πράξεων το μέτρον των ηθικών αμοιβών ώστε να μην είναι δικαιολογημένη η παρατηρουμένη εφεκτικότης εν τη χρήσει του μέτρου τούτου.-
Την παρούσαν μου παρακαλώ να κοινοποιήσητε επειγόντος ως προσωπικήν εις τας Διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδων και να παραρακολουθήσητε την εφαρμογήν της.-

Στην έδρα της ΙΙ Ιουλίου 1944
Ο
Γραμματέας των Στρατιωτικών                                                                                         
Εμμ. Μάντακας

Advertisements