Χαιρετισμοί προέδρου Ελλ. Κυβερνήσεως, 21 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10888

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω χαιρετισμούς επιστολάς του Προέδρου της Ελλ.Κυβερνήσεως εν Κάϊρω ως και διαφόρων Υπουργών της ημετέρας Κυβερνήσεως και παρακαλώ όπως κοινοποιηθούν αύται εις τα υφ’ υμάς τμήματα.
Σ.Δ τη 21-7-44
Ο
Παραλήπται Γενικός Αρχηγός
Άπασαι αι μονάδες Τ.Σ.Υ
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Από τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Εν Κάϊρω 12-7-44
Αγαπητέ μου Στρατηγέ
Σου στέλνω τους εγκαρδίους πατριωτικούς χαιρετισμούς για να μάθης από τον φίλτατο Κομνηνό. Η Ελλάδα θα ζήση. Σε συγχαίρω για τους Εθνικούς σου αγώνας. Έχεις προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Πατρίδα και που θα τα αναγνωρίση όχι μόνον η σημερινή Κυβέρνησις της Εθνικής.Ενώσεως αλλά και η Ιστορία.
Γειά σου και καλή αντάμωσιν στην Ελεύθερη πατρίδα.

Γ.Παπανδρέου

Από τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης κ.Θεμ.Τσάτσον
12-7-44
Στρατηγέ μου,
Με τον Κομνηνό σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου
Θα σας πη πόσο είναι θερμοί. Ελπίζω άλλωστε να μου δοθή γρήγορα η ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι απάνω στα βουνά μας, που τα λαχταρώ όσο ποτέ ίσα με τώρα η βουνίσια μου καταγωγή δε με είχε κάνει να τα νοσταλγίσω.
Όσο για την υπηρεσίαν την αγνά Εθνική που έχετε προσφέρει δεν έχω να σας πω τίποτε. Μόνον τούτο. Πως είμαι υπερήφανος πως από μια στιγμή και πέρα εβοήθησα τον αγώνα σας.
Φιλικώτατα
Θ.Τσάτσος
Από τον Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Ε.Βενιζέλον.
Κάιρον τη 18 Ιουλίου 1944
Αγαπητέ Ναπολέων,
Από τον Πυρομάγλου θα μάθης τα καθέκαστα της συνδιασκέψεως του Λιβάνου, κατά διάρκειαν της οποίας πανταχόθεν εξεδηλώθη η καλή διάθεσις μιαν γενικήν συμφωνίαν, ήτις και επραγματοποιήθη εις τα χαρτιά τουλάχιστον.
Δυστυχώς η χαρά με την οποίαν επανηγυρίσαμεν την υπογραφή συμφωνίας, δεν εκαρποφόρησεν μέχρι σήμερον, διότι πολύ φοβούμαι ότι τα αδιάλακτα στοιχεία υπερισχύουν εις τα βουνά.
Εύχομαι όπως τελικώς επικρατήσουν μετριοπαθέστεραι σκέψεις και η Ε.Α.Μ λάβη μέρος εις την Κυβέρνησιν, διά να αποφύγωμεν ένα εμφύλιον πόλεμον, από τον οποίον μόνον η Ελλάς έχει να ζημιωθή.
Έχω την γνώμην ότι ημείς δεν πρέπει να λάβωμεν προκλητικήν στάσιν απέναντί των, τουναντίον πρέπει να εξαντλήσωμεν όλην μας την υπομονή διά να αποφύγωμεν μιαν ολεθρίαν ρήξιν. Εάν αυτοί θέλουν να εξωθήσουν τα πράγματα, ας αναλάβουν τας ευθύνας απέναντι του Έθνους. Έχω πεποίθησιν εις τον πατριωτισμόν και την σύνεσίν σου, ώστε να μην ανησυχώ απ’ αυτής της πλευράς. Με την ελπίδα ότι γρήγορα θα συναντηθούμε σε μια ελεύθερη και ηνωμένη Ελλάδα, σου στέλνω τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς.
Σ. Βενιζέλος

Advertisements