Διαταγή διμελούς διοίκησης, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/20 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΑΡΙΘΜ.7151

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθμ. 9752/15-7-44 Δ/γήν   ΧΙΙΙ Μεραρχίας συνεπεία της υπ’ αριθμ. ΙΙΙΙ/6-7-44 Δ/γής Γραμματείας, Στρατιωτικών προς γνώσιν και κοινοποίησιν μερίμνη των Διοικήσεων εις όλην την κλίμακα της ιεραρχίας.

Σ.Δ.Τ. 20-7-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                             Η                       Διά την ακρίβειαν
Άπαντα τμήματα                 ΧVΙ Ταξιαρχία               Το Ιον Γραφείον
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                         Τ.Υ.


Π.Ε.Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜ.ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Σε συνέχεια με την υπ’ αριθμ. Ε.Π.319/26-4-44 δ/γή μας και με σκοπό να δώσουν με μια οριστική και συγκεκριμένη μορφή την ενάσκησιν της διμελούς διοικήσεως στον Εθνικό Στρατό ΕΛΑΣ που καθιερώθηκε με πράξη 36 της ΠΕΕΑ κανονίζομεν τα παρακάτω:

  1. Σ’ όλες τις μάχιμες οργανικές Μονάδες του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ η διοίκησις αναλαμβάνεται και ενασκείται ισότιμα και συνυπεύθυνα με το στρατιωτικό αρχηγό και τον Καπετάνιο.
  2. Εκεί που η ενάσκησις της διοικήσεως εκδηλούται εγγράφως, διαταγαί αναφοραί εκθέσεις κ.λ.π., συνυπογράφωσι αμφότερα τα μέλη της διοικήσεως εις πάσαν περίπτωσις πλην εκείνης κατά την οποίαν το έτερον των μελών ευρίσκεται μακρά του άλλου δι’ υπηρεσιακούς λόγους, οπότε το πάσης φύσεως έγγραφον υπογεγραμμένου υπό του ενός μέλους μόνον είναι έγκυρον εφ’ όσον αναγράφεται ρητώς εις τούτο ότι υπάρχει σχετική εξουσιοδότησις του απουσιάζοντος ετέρου μέλους.
  3. Προκειμένου όμως περί αποφάσεων αναφερομένων εις την λήψιν προκαταρτικών διατάξεων διά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων, η κυρίαρχη γνώμη μετά την ανάλυσιν και την διατύπωσιν των εκατέρωθεν γνωμών ανήκει εις τον στρατιωτικό Αρχηγό. Ο Καπετάνιος τότε υποχρεούται να προσυπογράψη έστω και αν δεν συμφωνεί και το έγγραφο τίθεται εις την άμεσον ισχύν.

Εις την περίπτωσιν τούτην ο Καπετάνιος οφείλει μετά την υπογραφή του εγγράφου εις του οποίου το περιεχόμενο δεν συμφωνεί να αναφερθή αμέσως εις την προϊσταμένην αρχήν η οποία είναι αρμόδια και υποχρεούται να αναστείλει ή να διατάξη τη συνέχισιν των ληφθέντων μέτρων.

  1. Για ατομικά ζητήματα και προσωπικάς αντιλήψεις δύναται να αναφέρεται κεχωρισμένως έκαστον μέλος διοικήσεως εις την προϊσταμένην Διοικησιν ήτις οφείλει να επιλαμβάνεται της εξετάσεως τούτων καθώς και να αποφαίνεται εγγράφως οριστικώς επί πάσης διαφωνίας.
  2. Υπό τω ανωτέρω πνεύμα ενασκείται η Διοίκησις και εκεί που δεν εκδηλούται εγγράφως αλλά μόνον προφορικώς.
  3. Προϊσταμένη Διοίκησις δύναται εν ανάγκη να διατάξη των προσωρινήν ανάληψιν και ενάσκησιν της διοικήσεως εις υφιστάμενον κλιμάκιον υπό ενός μόνον μέλους, είτε στρατιωτικού είτε Καπετάνιου. Απαραιτήτως τότε και άνευ αναβολής η ενεργήσασα την απόφασιν ταύτη πρέπει να αναφέρει προς την προϊσταμένην του αρχή.
  4. Εις τας Μεγάλας Μονάδας ο Επιτελάρχης δύναται να υπογράψη εγκύρως έγγραφα των οποίων η φύσις είναι προκαθωρημένη εφ’ άπαξ διά Γενικής Διαταγής της Διοικήσεως της Μεγάλης Μονάδος.

Τέλος Βασικός σκοπός της διμελούς διοικήσεως είναι να δώσει στις Μονάδες του Εθνικού Στρατου ΕΛΑΣ μία ηγεσία αντάξιά του όχι μόνο με την έννοια δυαρχίας αλλά με μια διφυή μονολιθική ολοκληρωμένη καθοδήγηση. Καθοδήγηση που την επιβάλλει το σημερινό στάδιο του αγώνα και ο κατ’ εξοχήν Λαϊκός χαρακτήρας του Στρατού μας. Στη συνεχή προσπάθεια αμοιβαίας κατανόησης κοινής πίστης και αφοσίωσης στον αγώνα βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας του νέου αυτού θεσμού.

Η παρούσα μας να κοινοποιηθή και να επεξηγηθεί εις όλην την κλίμακα της ιεραρχίας μερίμνη των διοικήσεων των Μεγάλων Μονάδων.

Στην Έδρα 6 Ιουλίου 1944
Ο Γραμματέας Στρατιωτικών

Εμμ. Μάντακας

Advertisements