Διαταγή συγκρότησης 54 Εφεδρικού Συντάγματος, ΕΛΑΣ/16 ΤΞ/ΑΠ5/16 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

XVI ΕΦ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

54ον ΕΦ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 5

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.     Εις εκτέλεσιν της υπ`αριθμ. Ε.Π. 2/29-6-44 Διαταγής της XVIης Εφ. Ταξιαρχίας, το 2ον εφ. Σύνταγμα συγχονεύεται εις το νεοσυγκροτούμενον 54ον Εφεδρικόν Σύνταγμα περιλαμβάνον την ακόλουθη περιοχήν από Ριζόμηλον (ναι) Καννάλια (ναι) Βένετο (ναι) Ανατολικό Πήλιον και Δυτικόν και την πόλιν του Βόλου και τις Σποράδες. Έδρα του Συντάγματος η Ζαγορά. –

ΙΙ.    Το Σύνταγμα συγκροτείται με τρία Τάγματα.

α)    Το Ιον Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΡΙΖΟΜΗΛΟΝ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΒΕΝΕΤΟ – ΚΑΠΟΥΡΝΑ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΑΚΑΒΟΣ – ΒΕΛΙΣΙΑΤΙΚΑ – ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ –   ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΚΑΤΗΧΩΡΙ – ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ – ΑΛΗ ΜΕΡΙΑ – κ.λ.π. ως και η πόλις του Βόλου. Με έδραν του Τάγματος το ΛΟΥΖΙΝΙΚΟ. –

β)    Το ΙΙ Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΩ & ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΔΡΑΚΕΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΜΗΛΙΕΣ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – ΠΡΟΠΑΝ – ΑΛΜΠΙΝΟΥ – ΞΟΥΡΙΧΤΙ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΟΥΡΕΣΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΗΛΙΟ – ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ – ΖΑΓΟΡΑ – ΠΟΥΡΙ. Με έδραν τις ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ. –

γ)    Το ΙΙΙ Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΑΦΙΣΣΟ – ΝΙΑΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΣΥΚΗ – ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΜΕΤΟΧΙ – ΛΑΥΚΟΣ – ΜΗΛΙΝΑ – ΠΡΟΜΥΡΙ – ΤΡΙΚΚΕΡΙ και Σποράδες. Με έδραν την ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ. –

ΙΙΙ.   Η Διοίκησις του 54ου Συν/τος καθορίζεται ως ακολούθως.

α)    Διοικητής. Υπολοχαγός Αθανασίου Σεραφείμ

Καπετάνιος. Βοηθός Γεώργιος Επαναστάτης

Υπασπιστής. Ανθ/γός Τσιρογιάννης Γεώργιος

Επιμελητής και Ταμίας. Λοχαγός Διαχ.Πάνος Σαβόπουλος

Πληροφοριών Συν/τος. Φάνης Μοράβας

Αξ/κός Στρατολογίας και οπλισμού. Ο Ανθ/γός Πυρ/κού Μολοχάδης Νικόλαος.

β)    Η Διοίκησις του Ιου ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διοικητής Ανθ/γός Δημήτριος Δημητρίου

Καπετάνιος βοηθός.   Ν.   Σπαθάς

Πληροφοριών .   .   .   .   .   .

Επιμελητής .   .   .   .   .   .

γ)    Η Διοίκησις του ΙΙου Τάγματος

Διοικητής Υπολ/γός Χατζηδημητρίου Νικ.

Καπετάνιος βοηθός Δημήτριος Πυργιώτης

Πληροφοριών .   .   .   .  .   .

Επιμελητής .   .   .   .   .   .

δ)    Η Διοίκησις του ΙΙΙου Τάγματος

Διοικητής Ανθ/γός Απ. Καμμένος

Καπετάνιος βοηθός Ιωάν.   Δουναβίτης

Πληροφοριών .   .   .   .   .   .

Επιμελητής .   .   .   .   .   .

ε)    Αι Διοικήσεις των Λόχων θα καθορισθούν παρά των Ταγμάτων συμφώνως της δοθείσης αυτοίς προφορικής διαταγής (με σύνθεσιν Σρατιωτικός, Καπετάνιος, βοηθός, Επιλοχίας και τρεις σύνδεσμοι) ήτοι εν όλω (6) έξ.

Μετά την συγκρότησιν των λόχων τα Τάγματα θα υποβάλωσι στο Σύνταγμα, ονομαστικάς καταστάσεις των στελεχών των Διοικήσεων των Λόχων ως και τοιαύτας των Συν/στών των Πληροφοριών και Επιμελητών των Ταγμάτων. –

Η συγκρότησις των Διμοιριών θα γίνει σύμφωνα με την κοινοποιηθείσαν σύνθεσιν (ομάδος Διμοιρίας κ. λ. π.). –

ΙΧ.   Τας περιοχάς των Λόχων των τριών Ταγμάτων καθορίζομεν ως ακολούθως.

α)    Του Ιου Τάγματος

1ος   Λόχος   }

2ος   Λόχος   } Πόλεως Βόλου

3ος   Λόχος   }

4ος   Λόχος ΡΙΖΟΜΗΛΟΣ – ΚΑΠΟΥΡΝΑ – ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΒΕΝΕΤΟ – .   Έδρα Λόχου η ΚΑΠΟΥΡΝΑ .   –

5ος   Λόχος . ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ και πέριξ αυτού – συνοικισμοί – ΑΛΗ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΚΑΒΟΣ – ΜΕΛΙΣΙΑΤΙΚΑ – ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΚΑΤΗΧΩΡΙ. Έδρα Λόχου η ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ. –

β)    Του ΙΙου Τάγματος

6ος Λόχος. ΑΓΡΙΑ – ΔΡΑΚΕΙΑ – ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ – ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Έδρα Λόχου ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. –

7ος Λόχος.  ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΜΗΛΙΕΣ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – ΠΡΟΠΑΝ – ΛΑΜΠΙΝΟΥ. Έδρα Λόχου η ΜΗΛΙΕΣ. –

8ος Λόχος. ΞΟΥΡΙΧΤΙ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΟΥΡΕΣΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΗΛΙΟ – ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ – ΖΑΓΟΡΑ – ΠΟΥΡΙ-. Έδρα Λόχου ο ΚΙΣΣΟΣ. –

9ος Λόχος.  ΑΦΙΣΣΟΣ – ΝΙΑΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΣΥΚΗ – ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Έδρα Λόχου ΝΕΟΧΩΡΙ. –

10ος Λόχος. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΜΕΤΟΧΙ – ΛΑΥΚΟΣ – ΜΗΛΙΝΑ – ΠΡΟΜΥΡΙ – ΤΡΙΚΚΕΡΙ. Έδρα του Λόχου ο ΛΑΥΚΟΣ.

11ος Λόχος.  ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΓΛΩΣΣΑ – ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ. Έδρα Λόχου η ΣΚΙΑΘΟΣ. –

  1. Τα Τάγματα μόλις πάρουν την παρούσαν διαταγήν μας θα κοινοποιήσωσι ταύτην εις τους Λόχους των οίτινες αμέσως θα αρχίσωσι την εργασίαν της ανασυγκροτήσεως, αρχίζοντες από την συγκρότησιν των ομάδων Διμοιριών και Λόχων.

Για να γίνει όμως η ανασυγκρότησις ολοκλήρου του Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. σύμφωνα με τας διαταγάς της Γραμματείας Στρατιωτικών, Γενικού Στρατηγείου και της XVIης Ταξιαρχίας, πρέπει να προηγηθεί μια εκκαθάρισις βάσει υγειονομικής εξετάσεως ως προς την υγιεινήν κατάστασιν των στελεχών και μαχητών, την οικογενειακήν των κατάστασιν και του αν είναι γυμνασμένοι ή αγύμναστοι. –

Επί του αντικειμένου αυτού δηλαδή του τρόπου της εκκαθάρισης και της ανασυγκρότησης σας κοινοποιούμε την υπ`αριθμ.   Δ.Υ. 16/7/44 διαταγήν μας, το πνεύμα και το γράμμα της οποίας εντελλόμεθα όπως έχουσι υπ`όψει των άπαντα τα στελέχη Ταγμάτων, Λόχων κ.λ.π. κατά την εκτέλεσιν της εκκαθάρισης και ανασυγκρότησης των Μονάδων και Σχηματισμών των.

Πρέπει να τονισθεί και να κατανοηθεί από κάθε ΕΛΑΣΙΤΗ ότι για να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή που παίρνει απ`εδώ και μπρός ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ πρέπει να είναι υγιής, απερίσπαστος από βαρειά οικογενειακά βάρη και γυμνασμένος. Για τους αγυμνάστους θα παραμείνουν καταβαλλομένης συντόνου προσπαθείας διά την μεθοδικήν και προοδευτικήν εκγύμνασίν των. –

Αναφέρατε τηλεφωνικώς την λήψιν της παρούσης μας διαταγής. –

Διά την ακρίβειαν                               Σ.Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 16/7/44          Ο                                                                   Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Υπασπιστής                                     Γ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

(Τ.Σ.Υ.)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Ι-ΙΙ-ΙΙ ΤΑΓΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

– XVI ΕΦ. Ταξιαρχία (υ.τ.α.)

– 54ον Σύνταγμα Πεζικού (υ.τ.ε.)

δ.μ.

Advertisements