Συμπεριφορά εναντι Αλβανών, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.4767 ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ κατωτέρω προς γνώσιν την υπ’ αριθμ. 9475/10-7-44 διαταγήν Γεν.Αρχηγείου, και εντέλλομαι όπως ταύτης γίνη η κατάλληλη ανάπτυξις εις άπαντας Αξιωματικούς και αντάρτας.
Σ.Δ.VIII.Μ τη 14 Ιουλίου 1944
Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ
ΕΟΔΜ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
10-15-26 Συντάγματα Τ.Σ.Υ
VIII Aνεξ.Τάγμα
Ανεξ.Τάγμα Μαυροσκότη
Λόχος Στρατηγείου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                          Εξαιρετικώς επείγουσα
Αριθμ.Πρωτ.9415                                    ΔΙΑΤΑΓΗ

Εκ της μέχρι σήμερον εξελίξεως των επιχειρήσεων εις περιοχήν Παραμυθιάς και Τσαμουριάς διεπίστωσα ότι οι αντάρται της Χης Μεραρχίας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ετήρησαν την εμπρέπουσαν στάσιν και συμπεριφοράν έναντι του Αλβανικού στοιχείου. Εσημειώθησαν λεηλασίαι και διαρπαγαί μη ΑΡΜΟΖΟΥΣΑΙ εις αντάρτας μας. Αι Κοινοποιηθείσαι διαταγαί μου δεν εισακούονται.Ο αγών μας συνεχίζεται και είναι ανάγκη περισσώτερον από κάθε άλλην φοράν, οι πάντες να πειθαρχήσουν εις τας διαταγάς των ανωτέρων των, άλλως κινδυνεύομεν να επισωρεύσωμε συμφοράς εις ημάς και τας οικογενείας μας. Γνωρίζω τα όσα έχουν υποστεί οι Ελληνικοί πληθυσμοί από τους Τουρκαλβανούς και τα αισθήματα της εκδικήσεως τούτων, κατά των Τουρκοαλβανών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραλύση η πειθαρχία και να μη ακούονται αι διαταγαί μου. Εγώ ο ίδιος βλέπω μακρύτερα καθώρισα την στάσιν που πρέπει να κρατήσωμεν προς τους Τουρκοαλβανούς. Έχω την αξίωσιν πάντες να πιστεύωσι εις όσα άλλωστε τους έλεγα και σε ΟΣΑ τώρα διατάσσω. Αυτό επιτάσσει το Εθνικόν μας συμφέρον. Το δίκαιον εκάστου θα αποδοθεί όταν έλθη η ώρα και καθένας θα τιμωρηθή ή θα αμειφθή σύμφωνα με τας πράξεις του.-
Εκείνο που τώρα ενδιαφέρει σας επαναλαμβάνω είναι όλοι να υπακούσωσι εις τας διαταγάς μου, άλλως είμαι υποχρεωμένος να λάβω σκληρά μέτρα κατά παντός όστις δεν ήθελε συμμορφωθή με τας διαταγάς μου. Η παρούσα θα κοινοποιηθή εις όλους τους αντάρτας και τους κατοίκους της περιοχής να ληφθούν δε μέτρα κατά των παρεκτρεπομένων και οίτινες να αποστέλλονται συνοδεία εις

Γεν.Αρχηγείον.-
Σ.Δ.Γ.Α 10 Ιουλίου 1944
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements