Εκθεση Δράσης Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 3o ΣΣ CMF/Στρατηγείο


ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ C.M.F.
Προς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Κατά την διάρκεια της εχθρικής Κατοχής της Ελλάδος η Βρεταννική Υπηρεσία, η υπεύθυνος για την παροχήν πληροφορίων εις Συμμαχικάς Διοικήσεις επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την δύναμιν, την διάταξιν και τας προθέσεις του εχθρού, εχρησιμοποίησε τας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων υπηκόων. Μεταξύ τούτων περιελαμβάνοντο
Αξιωματικοί και άνδρες όλων των όπλων των Ελληνικών δυνάμεων, ως και αριθμός ιδιωτών.
Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής από τριών κυρίως ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι.

ΟΜΑΣ ΟΜΗΡΟΣ: – Συνταγματάρχης Στυλιανός ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ, βοηθούμενος υπό του Αντισυνταγματάρχου Κων. ΔΟΒΑ

ΟΜΑΣ ΑΛΙΚΗ: – Πλοίαρχος Β.Ν. Ευγένιος ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ, βοηθούμενος και αργότερον αντικατασταθείς υπό του Αντιπλοιάρχου Β.Ν. Κων. ΧΑΣΙΩΤΗ

ΟΜΑΣ ΚΟΔΡΟΣ: – Πλωτάρχης Β.Ν. Παναγιώτης ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ βοηθούμενος υπό του Αντισμηνάρχου Ανδρέα ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ και αργότερον αντικατασταθείς
υπό του Μιχαήλ ΑΒΕΡΩΦ πολίτου.

Επιθυμούμεν επίσης να φέρουμε εις γνώσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως το εξαιρετικόν θάρρος και την αφοσίωσιν προς το καθήκον, τα επιδειχθέντα υπό των ως άνω Αξιωματικών και των συνεργατών των (ανερχομένων εν όλω εις 400 περίπου πρόσωπα) και το εξαιρετικώς υψηλόν επίπεδο της εργασίας των.
Χάρις εις την ενεργητικότητα και την τόλμην των, αι Συμμαχικαί Ένοπλοι Δυνάμεις ετηρήθησαν καθημερινώς ενήμεροι της δυνάμεως και της κατανομής των αμυντικών θέσεων του εχθρού, του μεγέθους των εφεδρειών εις άνδρας και παντοειδές υλικόν και του ηθικού των στρατευμάτων του.
Επι πλέον, ως άμεσον αποτέλεσμα των πληροφοριών των ληφθεισών και διαβιβασθεισών υπό των ομάδων τούτων, εξετελέσθησαν εκτάκτως επιτυχείς βομβαρδιστικαί επιδρομαί κατά εχθρικών εγκαταστάσεων και λίαν ζωτική δύναμις πλοίων κατεστράφη. Τοιαύτη δράσις κατέστη δυνατή μόνον χάρις εις την ταχύτητα μετά της οποίας η πληροφορία μετεβιβάζετο εις τας ενδιαφερομένας ενόπλους δυνάμεις, προς τούτο δε αι ομάδες ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ και ΚΟΔΡΟΣ επιτυχώς εγκατέστησαν και εχειρίζοντο μυστικούς πομπούς ασυρμάτου και επίσης διετήρουν μυστικήν υπηρεσίαν εκ Καικιών διά την αποστολήν ταχυδρομείου προς Συμμαχικόν έδαφος
Γενικώς το έργον των Οργανώσεων τούτων κατέστη άξιον και έτυχε των υψίστων επαίνων των Συμμαχικών Διοικήσεων, αίτινες ήσαν επιφορτισμέναι με την σχεδίασιν και εκτέλέσιν των επιχειρήσεων, αίτινες οδήγησαν εις την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και θεωρείται ότι οι κίνδυνοι εις τους οποίους τα μέλη των ήσαν συνεχώς εκτεθειμένα δίδει εις αυτά το δικαίωμα της αυτής αναγνωρήσεως, οία θα εδίδετο εις τα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, άτινα υπηρέτησαν την Συμμαχικήν επίθεσιν επί του πεδίου της μάχης.

(Υπογραφή)
Ταξίαρχος
GS
3ον Σωμα Στρατού

Διά την ακρίβειαν Ακριβές Αντίγραφον
Το Ο
Γ.Σ. – Γ.Ε.Σ. Γραμματεύς Α Δ Π
(Υπογραφή) Α. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Ανθ/χός οικ. Β
Τ.Σ.

Advertisements