Η μάχη της Αμφιλοχίας 12-13 Ιουλ 1944


Τόν Απρίλιον 1944 συνελήφθη µεταβαίνων είς Άγρίνιον, υπό έλασιτών ό ανθυποµοίραρχος Ν. Κωνσταντίνου και έξετελέσθη. Τήν νύκτα της 12/13 Ιουλίου 1944, περί τους 600 έλασϊται, ύπό τους καπεταναίους Ζαχαρίαν και Άρέθαν, έπετέθησαν µέ όλµους κατά της Αµφιλοχίας. Οί έθνικισταί πολϊται της πόλεως λαβόντες τά όπλα έσπευσαν παρά τό πλευρόν της Χωροφυλακής, ένισχυθείσης και διά µιας µικρας γερµανικής δυνάµεως ευρεθείσης εΐς τήν κωµόπολιν. Οί άντάρται, χρησιµοποιοϋντες όλµους, βαρέα και ελαφρά πολυβόλα, αυτόµατα όπλα και χειροβοµβίδας, εϊσώρµησαν είς τήν πόλιν. Έπί όκτάωρον διεξήχθη λυσσώδης άγων από οικίας είς οΐκίαν. Οί κοµµουνισταί προήλαυνον βαθµηδόν, φονεύοντες αδιακρίτως φύλου και ηλικίας όσους άνεύρισκον εΐς οικίας εθνικιστών, τάς όποιας έπυρπόλουν. Περί τήν ένάτην πρωινήν, οί Γερµανοί είχον περιορισθή είς τό Φρουραρχείον αµυνόµενοι κρατερώς.

Ή υποµένουσα µικρά δύναµις Χωροφυλακής, ύπό τόν άνθυπασπιστήν ∆ηµ. Γκότσην και τους χωροφύλακας Φ. Βαζούραν, Άθ. Βαζούραν, Νικ. Τριανταφυλλάκην. Εύτ. Μακρυµανωλάκην, Γεώργ. Άντωνόπουλον και Ίω. Μερισιώτην, όχυρωθεϊσα εντός τού άστυνοµικου κτιρίου άπέκρουε γενναίως τάς λυσσώδεις επιθέσεις τών κοµµουνιστών. Παρά τό πλευρόν τοϋ συζύγου της χωροφύλακος ΐστατο πλησίον του, µαχόµενη γενναίως, ή Μαρία Μακρυµανωλάκη, έξακοντίζουσα χειροβοµβίδας. Ό άγων συνεχίσθη µέχρι της τρίτης απογευµατινής και οί ολίγοι χωροφύλακες άντεΐχον εΐς τάς λυσσώδεις επιθέσεις τών κοµµουνιστών, οί όποιοι, τελικώς, έρποντες ήδυνήθησαν νά προσεγγίσουν καί νά πυρπολήσουν τό άστυνοµικόν κατάστηµα. Τότε, οί άνδρες της Χωροφυλακής έξορµήσαντες κατέλαβον νέας θέσεις εις πέριξ µανδροτοίχους, οπόθεν συνέχισαν απεγνωσµένος νά µάχωνται, αρνούµενοι νά παραδοθούν. Ό άγων συνεχίσθη µέχρι της 6ης απογευµατινής ώρας, οπότε οί άγωνισταί. έξαντλήσαντες τά πυροµαχικά των, επιπτον ό είς µετά τόν άλλον ύπό βροχήν χειροβοµβίδων καί πολυβόλων, χωρίς ούτε τήν τελευταίαν στιγµήν νά δεχθούν παράδοσιν. Ή Μαρία Μακρυµανωλάκη, λαβοϋσα τό όπλον του φονευθέντος συζύγου της έξηκολούθησε τόν αγώνα, όταν δέ έξήντλησε τά φυσίγγια της ήτο διάτρητος σφαιρών. Συλληφθεϊσα είς έπιθανάτιον κατάστασιν άπεγυµνώθη αϊσχρώς ύπό τών κοµµουνιστών, οί όποϊοι προσδέσαντες τήν ηρωίδα έπί δένδρου αφαίρεσαν διά τοµής της κοιλίας της τό κυοφορούµενον εµβρυον καί, κατόπιν, άπεκόπησαν ή γλώσσα καί , αί χείρες της, ώς καί τών φονευθέντων ανδρών της Χωροφυλακής. Τό πρωτοφανούς θηριωδίας άνοσιούργηµα αυτό ένθυµοΰνται µετά βδελυγµίας οί κατοικοι της Αµφιλοχίας. Ή ηρωική αυτή άντίστασις, τών ολίγων ανδρών της Χωροφυλακής, Έσωσε τόν πληθυσµόν άπό γενικήν σφαγήν. ∆ιότι ήµίσειαν µόλις ώραν, µετά τήν κατάπνιξιν της αντιστάσεως καί τοϋ φόνου τοϋ άνθυπασπιστοϋ καί τών χωροφυλάκων, κατέφθασε γερµανική δύναµις. Οί έλασΐται άπεσύρθησαν άπάγοντες προς τά όρη δεκάδας εθνικιστών πολιτών, συζύγους καί τέκνα των πού έπεσαν εΐς χείρας των. Οΐ κοµµουνισταί υπέστησαν σοβαράς άπωλείας άλλ ακόµη σοβαρωτέρας υπέστησαν όταν ή δύναµις τού µοιράρχου διοικητού της ∆ιοικήσεως Χωροφυλακής Γ. Τζωρτζάκη κατέφθασε και ΰπό τάς τροµεράς εντυπώσεις τών διαπραχθεισών θηριωδιών έξεκαθάρισε τήν περιοχήν άπό τά κοµµουνιστικά στοιχεία µετ’ ανήλεους σκληρότητος.

Advertisements