Επιστολή προς Αρατο


ΠΡΟΣ ΑΡΑΤΟΝ

Στην Επιτροπή σας – στους τρεις σας – εμπιστεύομαι την επίσημη, υπεύθυνη εκπροσώπησι της Κυβερνήσεως. Θα είναι όμως αόρατη. Θα επικοινωνή ή με γράμματα, που θα γράφουν: «Η Εθνική Κυβέρνησις συνιστά, παραγγέλει, επιθυμεί κτλ.» ή  αι προσωπικαί σας επικοινωνίαι θα είναι εντελώς έμμεσες. Μόνον η απόλυτος μυστικότης προστατεύει και σας και την υπόθεσι.  Γι’ αυτό δεν αποδέχομαι την πρότασι να γίνη επιτροπή από εκπροσώπους των κομμάτων. Θα έχετε όλα τα οικονομικά μέσα καθώς και όλα τα μέσα της επικοινωνίας – ταχυδρομικής και τηλεγραφικής.

Θα εφορμόσητε σεις με πλήρη πρωτοβουλίαν το πρόγραμμα, που μου προτείνετε και που εγκρίνω. Θα ενωθούν όλες αι εθνικαί οργανώσεις και θα ενισχυθούν. Και θα κατακλυσθή η Ελλάδα από δικά μας έντυπα. Θα επικοινωνούμε συνεχώς. Είνε απαραίτητο σ’ όλα τα επαρχιακά κέντρα να ορισθούν αντιπρόσωποι της Κυβερνήσεως και να γραφούν εκθέσεις και για να διευθύνουν εγκύρως τοπικά ζητήματα. Θα εισδύσουμε και θα κυβερνούμε την Ελλάδα.

Αυτό είναι το χρέος. Θα ρυθμίσητε επίσης και το θέμα των αξιωματικών. Ο Ζέρβας είνε περίφημα ισχυρότατος. Αν τολμήση ο ΕΛΑΣ να του επιτεθή, θα το μετανοήση.

Γεια χαρά. Ο Θεός μαζύ σας.

12.7.1944                                                  Με τους φιλικότατους χαιρετισμούς μου.

Τ.Υ.

Advertisements