Συστάσεις συμπεριφοράς ανταρτών, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/11 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Μεράρχου                                                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθμ.Πρωτ.Α.Π.760

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητήν Ανεξ.Τάγματος Μαυροσκότη Κων

ΟΠΟΥ
Ι.- Κατά τας τελευταίας προς Παραμυθιάν επιχειρήσεις εκ της περιοχής ταύτης αντάρται υπηρετούντες εις διάφορα τμήματα της καθ’ ημάς Μεραρχίας εζήτησαν να μεταβούν εκεί διά να λάβουν μέρος εις τας επιχειρήσεις ή να προστατεύουσι τας οικίας των ως διετείνοντο, εις την πραγματικότητα όμως διά να προβώσιν εις λεηλασίας.-
ΙΙ.- Ένιοι μάλιστα εξ αυτών άνδρες και Οπλαρχηγοί του 6ου λόχου Νάκου εγκατέλειψαν τον λόχο των κηρυχθέντες ούτω λιποτάκτες.
3.- Εναντίον των ανδρών τούτων θα λήφθούν τα υπό του Επαναστατικού Νόμου προβλεπόμενα μέτρα και διετάχθη ο σχηματισμός της σχετικής δικογραφίας.-
4.- Ωσαύτως άνδρες του Ιου λόχου του 25ου Συντάγματος (Δημοπούλου) ενώ εξετέλουν διαταχθείσαν αποστολήν εις τα υψώματα Τσουρίλας, προς ενίσχυσιν του δεξιού της Χης Μεραρχίας, εγκατέλειψαν τον Διοικητήν του λόχου και την αποστολήν των και ετράπησαν προς το χωρίον Πλακωτή ίνα προστατεύσουν ως διετείνοντος τας οικογενείας των και δι’ αυτούς διετάχθη ο σχηματισμός της σχετικής δικογραφίας.-
5.- Τα κρούσματα ταύτα δέον να μας εμβάλωσιν εις σοβαράς σκέψεις και πρέπει να εμπνεύσωμεν εις τους άνδρας ότι καταταγέντες αντάρται δεν είναι δυνατόν να βουλεύονται και να κρίνουν αυτοί που πρέπει και πως πρέπει να δράσωσιν, αλλά να εκτελώσι πιστώς τας διαταγάς των προϊσταμένων των, οίτινες είναι εις θέσιν να κρίνουν και να αποφασίζουν.-
Πρέπει να κατανοήσωσιν ότι αι οικίαι και αι οικογένειαί των δεν προστατεύονται διά της ατομικής των παρουσίας αλλά διά της ενεργείας και της δράσεως πειθαρχημένων τμημάτων ενεργούντων και δρώντων διά διαταγών συντονισμένων.
6.- Έτερον σοβαρόν παράπτωμα είναι και η κρατούσα αντίληψις των ανταρτών ότι η δράσις των πρέπει να έχη ως αποτέλεσμα την λεηλασίαν. Ουδέν τούτου εγκληματικώτερον.-
Τα τμήματα άτινα έδρασαν εις Παραμυθιάν προέβησαν εις τοιαύτας πράξεις, αίτινες έβλαψαν τον αγώνα μας ανεπανορθώτως.
Δεν είναι δυνατόν να νοηθή ότι ενεργούν Εθνικώς οι τοιαύτα σκεπτόμενοι και πράττοντες, αλλά τουναντίον ρυπαίνουν τον ιερόν αγώνα τον οποίον με τόσην πίστην. ανελάβομεν.
7.- Οι διοικηταί των Μονάδων να ασκήσουν όλην την επιρροήν των διά την αποτροπήν του κακού τούτου, το οποίον θα έχη ως άμεσον αποτέλεσμα την διάλυσιν των τμημάτων και την κηλίδωσιν του ιερού σκοπού δι’ ον αγωνιζόμεθα.-
8.- Ιδιαιτέρως πρέπει να ληφθή υπ’ όψιν ότι τα περιεχόμενα κατόπιν μάχης εις χείρας των μαχητών λάφυρα να συγκεντρώνωνται από ωργανωμένην υπηρεσίαν και οι άνδρες να ασχολούνται μόνον εις την εκτέλεσιν της αποστολής των διότι ασχολούμενοι αντιθέτως εις την συλλογήν λαφύρων κινδυνεύουν από τον ελλοχεύοντα εχθρόν, όστις επωφελούμενος μιας τοιαύτης συγχίσεως θα επιτευθή και θα διαλύση τα ούτω πως ενεργούντα τμήματα και αι θυσίαι τας οποίας υπέστησαν διά να κερδίσουν έδαφος θέλουν αποβή επί ματαίω.-
9.- Επιθυμώ λοιπόν διά καταλλήλων διδασκαλιών και παραινέσεων οι Διοικηταί των υφ’ υμάς τμημάτων μέχρις και του τελευταίου κλιμακίου εμπνεύσουν εις τους υπ’ αυτούς άνδρας πνεύμα συνειδητής πειθαρχίας διά την συναίσθησιν των ιστορικών καθηκόντων των που επιβάλλουν το Εθνικόν συμφέρον να τίθεται υπεράνω του ατομικού τοιούτου και αποτρέψουν αυτούς εκ της κακής τάσεως προς λεηλασίαν και δήωσιν, που στιγματίζει τον παρεκτρεπόμενον ως άνθρωπον και πατριώτην. Ο αντάρτης των Ε.Ο πρέπει πάντοτε να ίσταται ως υψηλών υπόδειγμα γενναιοφροσύνης και ανθρωπισμού.-
10.- Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν παρούσης.-
Σ.Δ VIII τη 11 Ιουλίου 1944
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Παραλήπται Τ.Σ.Υ
Άπαντες οι Διοικηταί Μονάδων Κωνσταντινίδης Αποστ.
Κοινοποίησις Συν/ρχης
Γεν.Αρχηγ.Γραφ.ΙΙΙ (υ.τ.α)

Advertisements