Έκθεσις συνεδριάσεως τομεαρχών ΕΑΜ, Κυριακή 9 Ιουλ 1944 στο συνοικισμό Πολυγώνου


«Έκθεσις συνεδριάσεως των τομεαρχών του ΕΑΜ λαβοΰσης χώραν την Κυριακήν 9 Ιουλίου 1944 (έν συνοικισμό) Πολυγώνου)

 Έν αρχή της συζητήσεως ό διευθύνων την συζήτησιν και καλούμενος «αρχηγός συναγωνιστής», είπε τα κάτωθι:
Συναγωνισταί. κατά την συνάντησιν αυτήν θά συζητηθωσι και ληφθωσι αποφάσεις:
1) Έπί της παρατηρούμενης ηττοπάθειας κατόπιν της μη συμμετοχής μας εϊς την Κυβερνησιν και των δηλώσεων του κ. Παπανδρέου.
2) Έπί της κρισίμου καταστάσεως και της βιαίας καταλήψεως της αρχής.
3) Μέτρα δι’ ών θά άντιδράσωμεν κατά της πρώτης, και κινδύνους οΰς θά άντιμετωπΐσωμεν κατά την Δευτέραν.
Προ της ενάρξεως της συζητήσεως σας γνωρίζω επισήμως τα κάτωθι: Ό δόλιος Παπανδρέου, καίτοι έκανε τάς γνωστάς δηλώσεις, απέστειλε έν τούτοις σκελωδες και μεγαλοπρεπές τηλεγράφημα προς την Μόσχαν. Δι’ ού δηλώνει ότι είναι γνωστός διά τάς αριστεράς του αντιλήψεις και εκφράζει πλήρη υποταγην. Οσον άφορα τό ζήτημα της παρατηρούμενης ήττοπαθείας, συνεζητήθη έσχατος υπο της Π.Ε.Ε.Α. κατά πόσον συμφέρει ή συγχώνευσις του ΕΑΜ εϊς τό κόμμα (Κ.Κ.Ε-) και ή συνέχισις του αγώνος ανοικτά. Έπί τοΰ σημείου τούτου δέν ελήφθη άπόφασις και ζητείται ή γνώμη μας.
Τον λόγον εχει ό συναγωνιστής Μεταξάς.
Μεταξας: Είμαι υποχρεωμένος νά ομολογήσω ότι ή παρατηρούμενη ηττοπάθεια εϊς τον τομέα είναι έν πολλοίς δικαιολογημένη.
Αι δηλώσεις του Παπανδρέου επηρέασαν βαθεια τους συναγωνιστάς μας. Ή στάσις του ΕΑΜ άπό της ενάρξεως των συζητήσεων του Λιβάνου και εντεύθεν εκρίθη ανεπαρκής.
Διά την πρότασιν συγχωνεύσεως του ΕΑΜ εϊς εν κόμμα. δηλώ ότι τούτο θά είναι απάτη, την οποίαν οί συναγωνισται δέν θά μας συγχωρήσουν και δέν θά δυνηθώμεν νά συγκρατήσωμεν ούτε τό εν τρίτον έξ αυτών.
Διά την βιαίαν κατάληψιν της αρχής θά άντιμετωπίσωμεν κυρίως την Χωροφυλακήν, δευτερευόντως δε τα Τάγματα. Ή Αστυνομία Πόλεων δέον νά υπολογίζεται κατά τό ήμισυ ημετέρα. Οσον άφορα τάς εθνικιστικας οργανώσεις αύται είναι ώς έπϊ τό πλείστον άοπλοι και άνευ επαφής μεταξύ των. Ασχολούνται σήμερον μέ συνομιλίας και συσκέψεις, πλην της «Χ», ήτις δέον νά ύπολογισθή παρά τό πλευρόν των Ταγμάτων Ασφαλείας, και του ΕΔΕΣ τό όποιον αν κατορθώση νά κινητοποιηθή και έξοπλισθή θά μας παρέξη πολλά εμπόδια δια τού όγκου του. Προτείνω την εΐσοδον σώματος χιλίων πεντακοσίων (1500) εϊς την πόλιν διά την κατάληψιν των κυριωτέρων τμημάτων, ώς έν τω γενικώ σχεδίω. Μόνοι μας, κατόπιν των τελευταίων μεγάλων απωλειών, δέν θά έπαρκέσωμεν».

Advertisements