Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 6-7/7/1944, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/16 Ιουλ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.9809

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
6ης και 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1944

Ι.- Μονάδες ημών εξετέλεσαν την 6ην τρέχοντος και ώραν 01.00’ πολεμικές επιχειρήσεις, κατά Γερμανικών δυνάμεων, εξαιρετικώς δυσχερείς, ιδιάζουσας εις τακτικά Στρατεύματα, ειδικώς εκπαιδευμένα.
1) ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΥΣ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΟΥΡΟΥ
Μονάδες του Γενικού Αρχηγείου, 3/40 Σύνταγμα, ΙΙ Τάγμα, Γ.Α και Μονάδες της ΙΧ Μεραρχίας επετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά οχυρωμένων σημείων του τομέως Πρεβέζης ήτοι κατά κατωκημένων χωρών, Λούρου-Σαμψούντος-Σινώπης -Αρχαγγέλου-Κανάλια-και Καστροσυκιάς.-
Τα τμήματα έφερον πλήρως και μετά θαυμαστής ακριβείας εις πέρας τας ανατεθείσας εις αυτάς αποστολάς, χάρις εις το τολμηρόν των πνεύμα την γενναιότητά των και αυτοθυσίαν των.-
Εισεχώρησαν εντός των εχθρικών περιχαρακωμένων θέσεων του υπερδιπλασίου εχθρού, διαθέτοντος υπερεβδομήκοντα πυροβόλα και κατέστρεψαν πυροβόλα παντοειδές υλικόν, κτήνη, αποθήκας, ανατινάξεις γεφυρών.
Ο εχθρός εις τον τομέα τούτον αντέδρασεν λίαν ισχυρώς και δραστηρίως. Απώλειαι του εχθρού λίαν σοβαραί, μεταξύ των οποίων Διοικητής της αντιαρματικής πυρ/χίας ο διοικητής μιας πυρ/χίας και ο φρούραρχος ΣΙΝΩΠΗΣ. Επίσης συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.
2) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ (ΤΕΡΡΟΒΟΥ)
Μονάδες του Γενικού Αρχηγείου (Τάγμα Γιαννάκη Δημητραίων) επετέθησαν κατά Γερμανικής φάλαγγος αυτοκινήτων πλήρη στρατού. Ταύτην διέλυσαν παντελώς διαφυγόντων μόνον ελαχίστων αυτοκινήτων.
Απώλειαι ημετέρων 3 τραυματίαι.

3) ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΥΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μονάδες της VIII Μεραρχίας.
Επετέθησαν κατά Γερμανικής φάλαγγος αυτοκινήτων Δυτ.Βροσίνας. Ταύτην διέλυσαν παντελώς.
Απώλειαι του εχθρού 8 αυτοκίνητα πλήρη υλικού, 20 νεκροί, 7 αιχμάλωτοι αυτόματα και όπλα.-
Απώλειαι ημετέρων. Ουδείς.-
Από της πρωϊας της 6ης και κατά την 7ην τρ. ο εχθρός επιχείρησεν ν’ αντιδράση δι’ επιθετικών ενεργειών εις τον νότιον Τομέα (Πρεβέζης-Λούρου) μεταφέρας ισχυράς δυνάμεις και διά του ισχυρού του πυροβολικού και λοιπών μέσων πυρός.-
Παντού απεκρούσθησαν και τα τμήματά μας κατέχουν ισχυρώς τας θέσεις των.-
Σ.Δ.Γ.Α τη 7-7-44
Κοινοποίησις Ο Γενικός Αρχηγός
– Άπασαι αι Μονάδες Ν.ΖΕΡΒΑΣ
– Ε.Ε.Α
Αρ.Πρ.4732

Κοινοποιείται
Άπασας μονάδας Μεραρχίας και αυτών εις Ε.Ε.Α περιοχής των

Σ.Δ 16-7-44
Ο
Αξκός Μεραρχίας

Advertisements