Έκθεσις γεγονότων από 12-13/6/1944, ΕΛΑΣ/24 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/4 Ιουλ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
24ον Σύνταγμα Πεζικού                                Σ.Δ.Σ. 4-7-44
Αριθ. Ε.Π. 412

Το
24ον Σύνταγμα

Προς
Την VII Ταξιαρχίαν (Γραφείον ΙΙΙον)

Όπου

Έκθεσις γεγονότων από 12-6-44 μέχρι 23-6-44

Λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω τα κάτωθι:

1)     Την 12ην ή 13ην 6ου-44 τμήματα ΕΔΕΣ εισήλθον εντός περιοχής και εγκατεστάθησαν αμυντικώς εις γέφυραν δημοσίας οδού Ν.Δ. Κάτω Δεσποτικού. Το εις άνω Δεσποτικόν εδρεύον τμήμα μας διαμερτυρήθη ζητήσαν όπως τα τμήματα ΕΔΕΣ αποσυρθώσιν εκείθεν καθ`όσον είμεθα εις θέσιν να εμποδίσωμεν την διείσδυσιν Γερμανών από Πρέβεζαν.

Εις το ανωτέρω τμήμα μας δεν εδόθη ουδεμία απάντησις ουδέ προσοχή.

Τα τμήματα ΕΔΕΣ απεσύρθησαν το εσπέρος της 13ης ή 14ης-6-44.

2)     Την 16-6-44 ομάς ΕΔΕΣ υπό έφιππον αξ/κόν εισήλθε εις χωρίον Βράχος συνεκέντρωσε τους κατοίκους και ηξίωσε παρ`αυτών να προσχωρήσωσι στο ΕΔΕΣ. Τμήμα μας ευρισκόμενο εις υψώματα Λυγιάς υπό συν/στήν Κιτσοπάνον απέστειλε προς την ομάδα ΕΔΕΣ έγγραφον με σύνδεσμον ιδιώτην ονόματι Στάικο εκ Λυγιάς. Με το έγγραφον τούτο ο συν/στής Κιτσοπάνος διεμαρτύρετο διά την παράβασιν του ΕΔΕΣικού Τμήματος. Προφορικώς ελήφθη η απάντησις «Θα απαντήσωμεν σε λίγες μέρες στο Συν/μά σας και σε σας«.  

3)     Την 19-6-44 άμα τη έω τμήματα ΕΔΕΣ εν διάταξει μάχης εκινήθησαν προς Χειμαριό και Βράχον και ήρχισαν να βάλωσι κατά των φυλακίων μας Λυγιάς και Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού. Τα ημέτερα φυλάκια απήντησαν εις τα πυρά όταν η κίνησις των τμημάτων ΕΔΕΣ εγίνετο πλέον απειλητική διά τα φυλάκεια μας. Τα πυρά εναντίον των φυλακείων εσυνεχίθησαν καθ`όλην την ημέραν. Εκ μέρους του συν/στού Κιτσοπάνου και του συν. Αλαμάνου απεστάλησαν έγγραφα διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν και την απόλυσιν συλληφθέντων προσώπων εκ Βράχου.

Η απάντησις εις δευτέρας και τρίτην διαμαρτυρίαν προς τον συναγ. Κιτσοπάνον εκ μέρους του οπλαρχηγού Κολιοντζήμα ήτο επιλέξει «Κύριε Κιτσοπάνο εγώ ξέρω ότι τα αυγά δεν βάφονται με πορδές. Τας εσπερινάς ώρας τα τμήματα ΕΔΕΣ συνεπτύχθησαν εις υψώματα Βορ. Βράχου, Βορείως Χειμαδιού, Νοτ. Αηδονιάς αφού άφησαν τα εξής δείγματα του πολιτισμού των, πήραν 125 γιδοπρόβαταν του Σπυρίδωνος Κόττα και άλλων Χειμαδιωτών πήραν πολλά ρούχα από τις στανοκαλύβες του Χειμαδιού, όπου εφυλάσσοντο από τον φόβο των Γερμανών, δύο βαρέλια με τυρί, έβγαλαν πολλά κύπρια και κουδούνια από γιδοπρόβατα, πήραν τσεκούρια, σκεπάρνια, πιάτα και κουταλοπήρουνα, ακόμα εφόνευσαν έναν όνον. Έβγαλαν 100 οκάδες κρεμύδια και 200 οκάδες πατάτες από τους κήπους του Σπυρ. Κόττα εκ Χειμαδιού, τον οποίον πήραν μαζί τους. Εις το χωρίον Βράχον αφού διέρηξαν τας περισσοτέρας οικίας διήρπασαν ότι οικιακά είδη και τρόφιμα εύρον και ιδίως ρουχισμό (προίκες κοριτσιών).

Την 20-6-44 τας πρωινάς ώρας τμήμα ΕΔΕΣ επεχείρησεν αιφνηδιάσει φυλάκιον Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού. Γενομένης όμως της κινήσεως αντιληπτής απεσύρθη το τμήμα εις την βάσιν του.

4)     Εντός του ιδίου ως άνω διαστήματος (δεν ενθυμούμεθα ακριβώς ημερομηνίαν ελλείψει του αρχείου μας) τμήματα του 24ου Συν/τος ΕΔΕΣ υπό αξ/κόν Μπάλκον παρεβίασαν την περιοχήν του Ιου λόχου Κρανιάς με πρόθεσιν να εγκατασταθούν εντός αυτής, πλην όμως απεχώρησαν κατόπιν της σθεναράς στάσεως των τμημάτων μας.

5)     Την 23-6-44 και ώραν 4. 45 περίπου το φυλάκειον μας εις θέσιν Γούσι (1500 Νοτ. Άνω Ράχης) ευρέθη κυκλωμένον και εδέχθη αιφνιδιαστικά πυρά. Οι άνδρες μας καταλαβόντες θέσεις μάχης αντεπετέθησαν απωθήσαντες το τμήμα ΕΔΕΣ προς υψώματα Άνω Ράχης και διετήρησαν τας θέσεις καθ`άπασαν την ημέραν. Διά την επίθεσιν αυτήν είχομεν προειδοποιηθή παρά του Τάγματος Σουλίου εις ο απαντήσαμεν να παύση τας προκλήσεις και τας προδοσίας, καθ`όσον αντιμετωπίζομεν Γερμανούς, ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν αυτούς που;

Τα τμήματα ΕΔΕΣ έβαλον καθ`απασαν την ημέραν της 23-6-44 εναντίον των φυλακείων μας άνω Δεσποτικού και άνω Κοτσιανοπούλου.

Την 19.30 ώραν εξετόξευσαν συνδυασμένην επίθεσιν εναντίον του Λόχου μας Κρανιάς εκ των κατευθύνσεων Βρυσούλας – Μπαλντενέσι και Θεσπρωτικού καταλαβόντα μέχρι της πρωίας της 24-6-44 την Κρανιάν και τα υπερκείμενα τούτης υψώματα.

6)     Τας εσπερινός της 23-6-44 απεστάλη προς τον Λοχαγόν κ. Άντερσον έγγραφον διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν ΕΔΕΣ με την παράκλησιν όπως μας γνωρίσει τας απόψεις του και τας ενέργειας του και διά ποιον σκοπόν χορηγείται τελευταίως αφθόνως πολεμικόν υλικόν εις τον ΕΔΕΣ.

Ουδεμίας απαντήσεως ετύχομεν.

7)     Την 24-6-44 ώρα 4. 45 ήρξατο γενική εφ`όλου του μετώπου επίθεσις κατά του Συν/τος μας συνεχισθείσα άνευ διαλείψεως μέχρι την 12ην ώρα της 26-6-44. Υπεβλήθη σχετική έκθεσις.

8)     Βορείως και Β.Δ. Πρεβέζης ήταν γνωστό στο Ζέρβα, στους συμμάχους και στους Γερμανούς ότι ευρίσκετο το 24ον Συν/μα ΕΛΑΣ.

9)     Ουδεμία ποτέ ανακοίνωσις εγένετο εις το Συν/μα εκ μέρους της Συμμαχικής αποστολής ή Ζέρβα διά τακτικήν αποστοήν ΕΔΕΣ εκ μέρους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ίσως η τακτική αυτή αποστολή αφορά την διάλυσιν του 24ου Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ.

Συμπληρωματικώς προς την υπ`αριθ. 405/2-7-44 αναφοράν μας αναφέρομεν τα κάτωθι:

Κατά την είσοδον των εις Μπουζάκια έκαυσαν τρία σπίτια και πολλά καλύβια. Εις Κρανιά επίσης έκαυσαν σπιτοκάλυβα. Εις τον Παληορόφορον έκαυσαν περί τα 30 σπίτια και πάρα πολλά καλύβια.

Η διαρπαγή, οι ωμότητες και οι καννιβαλισμοι που διεπράχθησαν εις βάρος του πληθυσμού μας είναι άνευ προηγουμένου εις τον τόπο μας.   Ωχριούν οι βανδαλισμοί των Γερμανών μπροστά σ`αυτούς του ΕΔΕΣ.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι και εις Κρυοπηγήν (Δούβιανα) έκαυσαν σπίτια, αλλά αριθμόν δεν γνωρίζομεν εισέτι.

 

Αραχναίος
Λοχαγός

Advertisements