Καταγγελία επιθέσεων απο ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/2ΕΓ/17 Ιουν 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.8344                                                ΠΡΟΣ
Το Γεν.Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
ΟΠΟΥ

Παρά τας επανειλημμένας μας διαμαρτυρίας, αίτινες μέχρι σήμερον μένουν άνευ απαντήσεως διά τα πρωτοφανή και πρωτάκουστα εγκλήματά σας και την τρομοκρατίαν την οποίαν εξαπολύσατε εις όλην την χώραν, εξακολουθείτε το έργον σας προς αφανισμόν της Ελληνικής Φυλής.
Ι. Υπό τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ διεπράχθησαν εσχάτως τα κάτωθι εγκλήματα και αδικήματα εις βάρος των κατοίκων διαφόρων περιοχών ΒΑΛΤΟΥ.
α) Την 26-6-44 συνελήφθη ο Δημ. Βράζος οπαδός της Οργανώσεως μας κάτοικος ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ όστις δαρείς μέχρι τοιούτου σημείου ώστε να ευρίσκεται ήδη κλινήρης και να καθίσταται προβληματική η αποκατάστασις της υγείας του.
β) Επίσης παρά τμημάτων σας της αυτής περιοχής αφηρέθησαν άπαντα τα αιγοπρόβατα και μεγάλα ζώα του Σεραφείμ Κουστογιάννου κατοίκου ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ.
γ) Ωσαύτως παρά των αυτών τμημάτων σας συνελήφθη και ετυφεκίσθη ο εκ ΛΕΠΑΙΝΟΥΣ έφεδρος αντάρτης του Ε.Δ.Ε.Σ. Γκρίντζελος εις χωρίον ΣΑΡΔΗΝΙΚΑ την 31-5-44.
δ) Συνελήφθησαν επίσης παρά των αυτών τμημάτων σας εις ΣΑΡΔΗΝΙΝΑ οι ΕΔΕΣίται Χρήστος Τσεκούρας, Οδυσσεύς Τσεκούρας, Ιωάννης Πανακάκης, Ανδρέας Τσόλιας και η σύζυγος του μονίμου αντάρτου ΕΔΕΣ Χρήστου Σουφλή οίτινες και ωδηγήθησαν εις ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΝ αφού προηγουμένως κατεσχέθησαν τα πρόβατά των οι χοίροι των, αίγες και ίπποι των.
ε) Ομοίως τα αυτά τμήματά σας απαγορεύουν απολύτως εις άπαντας τους ΕΔΕΣίτας της περιφερείας ταύτης να κατέρχωνται προς εργασίαν εις την πεδινήν περιφέρειαν και επιτρέπουν μόνον εις εκείνους οίτινες δηλώνουν αναγκαστικώς ότι προσχωρούν παρά την θέλησίν των εις το Ε.Α.Μ και εγγραφούν ως έφεδροι αντάρται του Ε.Λ.Α.Σ.
Επίσης συνελήφθησαν οι κάτωθι 27 ΕΔΕΣίται εκ ΚΑΤΟΥΝΑΣ και μετεφέρθησαν ΧΑΛΚΙΠΟΥΛΟΥΣ υπό των τμημάτων σας.
1. θεόδωρος Κατσίκας 15. Κων/νος Παπακων/νου
2. Σωτήριος Μαυρομάτης 16. Αναστάσιος Μαυρομάτης
3.Αθανάσιος Βάσσης 17. Ελευθέριος Βάσσης
4. Κων/νος Α.Βάσσης 18. Δημήτριος Στραβοκέφαλος
5. Ευστάθιος Στραβοκέφαλος 19. Κων/νος Ν. Σαράφης
6. Δημήτριος Ασβέστης 20. Γεώργιος Κοκορέλης
7. Δημ. Τζούρος 21. Θεόδωρος Α. Τζούβος
8. Σπύρος Στούπας 22. Μιχαήλ Στούπας
9. Γεώργιος Μπαλαγεώργος 23.Δήμητρα συζ. Γεω.
Μπαλαγεώργου
10. Ευάγγελος -΄΄- 24. Βασίλειος Ζέλος
11. Απόστολος Κ.Ζήλος 25. Επαμεινώνδας Κασσούρας
12. Νικόλ.Γεωργακόπουλος 26. Δημ. Κώτσης
13. Λάμπρος Στουρνάρας 27. Παναγ.Τσαβίστης
14. Αριστ.Μπακογεώργος
Εκ τούτων δυο εξετελέσθησαν καθ’ οδόν οι Λάμπρος Στουρνάρας και Παναγιώτης Τζαβίδας.
ΙΙ. Υπό τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ ενεργούνται συλλήψεις, ξυλοδαρμοί και φόνοι καθ’ άπασαν την περιοχήν ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ.
α) Συνεπεία ξυλοδαρμού απεβίωσεν ο ΄Νικόλαος Θεοδώρου εκ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ και ο Ιωάννης Αθανασίου εκ ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ.
β) Αφέθη ελεύθερος αλλ’ ετοιμοθάνατος ο κρατούμενος Αριστείδης Τσακανέλης εκ ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ.
γ) Επίσης αφέθη ελεύθερος αλλά με σοβαρόν κάταγμα της κεφαλής ο Αριστείδης Καραμάνης εξ ΑΓΝΑΝΤΩΝ.
δ) Εξυλοκοπήθη αγρίως ο Κων/νος Νικ. Ζιάβρας εξ ΑΓΝΑΝΤΩΝ.
ε) Συνελήφθησαν ο εξ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Κων/νος Μπάζας μετά των θυγατέρων του Αγγελικής και Αγνής οίτινες ωδηγήθησαν εις Βουλγαρέλι και εξυλοκοπήθησαν αγρίως.
Γενικώς αι διαρπαγαί αι ληστείαι και οι φόνοι έλαβον τοιαύτην διάστασιν εις τας περιοχάς ταύτας όπως και καθ’ όλην την χώραν ώστε η ζωή των κατοίκων να καθίσταται προβληματική.
Δεν είμεθα πλέον διατεθειμένοι να ανεχθώμεν την εγκληματικήν ταύτην τακτική σας.
Η ανεκτικότης μας υπερέβη παν όριον και η υπομονή μας εξηντλήθη.
Είμεθα υποχρεωμένοι ως Έλληνες να υποστηρίξωμεν την ζωήν, την περιουσίαν και τα δίκαια του Ελληνικού Λαού.
Σας δηλούμεν διά τελευταίαν φοράν παύσατε την υπάνθρωπον τακτικήν σας διότι αν εξακολουθήσητε διαπράττοντες τοιαύτα κακουργήματα υπερβαίνοντα εις αγριότητα και αυτά τα υπό του Κατακτητού διαπραττόμενα.
Είμεθα υποχρεωμένοι να αμυνθώμεν διά να σταματήση η ερήμωσις της χώρας και το χύσιμον τόσου Ελληνικού αίματος, λαμβάνοντες τα επιβαλλόμενα μέτρα.
Σας δηλούμεν ότι θα σας καταγγείλομεν εις τον Ελληνικόν Λαόν ως συμμορίαν ληστών και κακούργων και πιστεύομεν ότι πολύ σύντομα θα κληθήτε να λογοδοτήσητε διά τα όσα κατ’ αυτού εγκλήματα και απανθρωπισμούς διεπράξατε.
Σταθμός Διοικήσεως τη 17-6-44
Ο
Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Ν.ΖΕΡΒΑΣ
-Στρατ.Συμμαχ.Αποστολήν
Ενδιαφερομένους και
Μεραρχίας

Advertisements