Διαταγή υποχωρητικών επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/3ΓΡ/16 Ιουν 1944


Ε.Λ.Α.Σ.

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον              Χάρται: Καρδίτσης

ΑΡΙΘΜ.   Ε. Π. Ε.   601                                           Καρπενησίου

1:100.000

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

(Διά την περίπτωσιν υποχωρητικού ελιγμού)

==================

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Όρα υπ`αριθμ.   Ε.Π.Ε. 573/10-6-44 Διαταγήν

ΙΙ.    ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙ’ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΟΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣ, και εφ`όσον η εχθρική πίεσις εκδηλωθεί εφ`ολοκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. –

ΙΙΙ.   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Διεξαγωγή ελαστικής κατά βάθος αμύνης δι’ επιβραδυντικού ελιγμού προς την περιοχήν:χώρος 1340 (προφ. Ηλίας) – ύψ. 1346 (κοπμίνο) – ύψ. 1042 (Κορομηλιά)

 1. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Διά την διεξαγωγήν του υποχωρητικού ελιγμού

α)    κλιμάκωσις της δυνάμεων κατά βάθος και αντίστασις επί διαδοχικών γραμμών.

β)    Αντίστασις εφ`εκάστης γραμμής και προσπάθειαι παρεμποδίσεως του εχθρού προς περαιτέρω κίνησιν . Ενέργεια ενεδρών και επιθέσεων κατά των πλευρών και νώτων του εχθρού. –

γ)    Κλιμάκωσις αποθηκών κατά βάθος των αξόνων συμπτύξεως προς διάσωσιν των εφοδίων και αναχορηγίαν των τμημάτων κατά την σύμπτυξιν των. –

Ζώνη Ενεργείας: Β.Δ. όριον: Λουτρά Σμοκόβου – Βαθύλακος – ύψ. Βουλγάρα – ύψ. Προφ. Ηλία (1340) (άπαντα ναι). ΝΔ. όριον: χωρ. Τυμφρηστός (ναι) κορυφογραμμή όρους Τυμφρηστού (όχι) – ύψ. Κορομηλιά (1042) (ναι).

Διαδοχικαί γραμμαί αντιστάσεως

 1. Ύψ. Δ. χωρίου Χωταίνα – ύψ. αμέσως Α. Ρεντίνας – ύψ. Μπιρμπίλιο – ύψ. αμέσως Α. Λιρόσελον – ύψ. παλαιόκαστρον, αμέσως Β.Δ. χωρ. Πτελέα – χωρίον Ασπρόκαμπος – ύψ. 652 χωρίον Μερκάδα – Μεσαία Κάψη – ύψ. άμεσως Δ. Μεσαίας Κάψη και χωρίον Τυμφρηστός.
 2. Ύψ. 1342 Α. Σφεντάκι – ύψ. αμέσως Β.Δ. Λυκομνήματα – ύψ. Κατσαντώνη (758) – ύψ. Α. κόκκαλα (1438) – ύψ. αμέσως Α. Άγιος Χαράλαμπος – ύψ. Άγ. Ηλίας (1276), Δ. χωρίου Νεοχώρι – πλαγιά Τυμφρήστου, αμέσως Β. Δ.   Καγκελιά περί το ύψ. 1108. –
 3. Και η τελική η καθορισθείσα και υπό της Μεραρχίας – ύψ.   Προφ. Ηλίας (1340) ύψ. κομπίλο (1340) – ύψ. Κορομηλιά (1042). –

Δρομολόγια Συμπτύξεως άπαντα τα εν τη ζώνη της Ταξιαρχίας.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)    52ου Συντάγματος. Διεξαγωγή ελαστικής κατά βάθος αμύνης δι’ επιβραδυντικού ελιγμού προς την περιοχήν Προφ.   Ηλίας (1340) – Κομπίλο (1346) – ύψ.   Κορομηλιά (1042) εν τη κατωτέρω καθοριζομένη ζώνη – Εγκαθιστάμενον αμυντικώς εφ`εκάστης καθορισθεισών γραμμών υπό της Ταξιαρχίας θα προσπαθή να παρεμποδίζη την περαιτέρω κίνησιν του εχθρού ενεργούν ενέδρας και επιθέσεις κατά των πλευρών και νότων του εχθρού, είτε τη διαταγή μας είτε τη πρωτοβουλία του. Μετά την κατάληψιν της τελευταίας γραμμής εγκατάστασις αμυντική και άμυνα άνευ ιδέας υποχωρήσεως. –

Ζώνη – ενεργείας Συντάγματος Η της Ταξιαρχίας.

Δρομολόγια συμπτύξεως Άπαντα τα εν τη ζώνη του.

β)    Εφεδρεία. Το Συν/γμα να κανονίση εκ των προτέρων την επί της Ι καταληπτέας γραμμής διάθεσιν των δυνάμεων του ούτως ώστε «είς λόχος του δεξιού του Τάγματος να συγκεντρωθή εις χωρίον Ζαυρίλο, έτερος δε λόχος του κεντρικού του Τάγματος εις Σ.Δ. Ταξιαρχίας εν Πλαιόκαστρω. Οι Λόχοι αυτοί αποτελούντες την εφεδρείαν της Ταξιαρχίας θα είναι έτοιμοι να κινηθώσι προς πάσαν κατεύθυνσιν κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας .

γ)    Λόχος Μηχανικού.

Εκτέλεσις καταστροφών         0.

 1. Επί της οδού Μακρακώμης – Καρπενησίου και εις τα σημεία της τα οποία υπεδείχθησαν διά προγενεστέρων διαταγών μέχρι της γεφύρας του Αγίου Γεωργίου συμπεριλαμβανομένης.
 2. Επί της οδού Σπερχειάδος – Λευκάδος, Κατστροφή γεφύρας Β. Παλαιοβράχας και γέφυρας μεταξύ Καμπιάς και Λευκάδος. –
 3. Επί της οδού Μακρακώμης – Τσούκας – Φουρνά. εμπόδια εις πολλά σημεία της οδού προπαρασκευαζόμενα από της λήψεως της Διαταγής. –
 4. Επί της οδού Χαλαμπρέζι – Σμοκόβου ομοίως εμπόδια εις πολλά σημεία της οδού προπαρασκευαζόμενα από της λήψεως της διαταγής. –
 5. Νάρκαι ατομικαί. Τοποθέτησις ατομικών ναρκών εφ`όλων των ανωτέρω οδών. Αι καταστροφαί αυταί και εις πολλά διαδοχικά σημεία και η τοποθέτησις ναρκών γεννήσονται μετά την σύμπτυξιν των τελευταίων τμημάτων, μεθ` ο Λόχος Μηχανικού συμπτυσσόμενος διά του προσφορωτέρου δι’ έκαστον τμήμα του δρομολόγιον λόγω της διασποράς του θα συγκεντρωθή εις Παλαιόκαστρον και εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας λαμβάνων διαταγάς μας διά την περαιτέρω δράσιν του. Τα τμήματα καταστροφών τα ευρισκόμενα ήδη εις Γερμανοκρατούμενην περιοχήν με ειδικάς αποστολάς θα παραμείνωσιν διά την συνέχισιν των αποστολών των. Η δράσις των να γίνη μάλλον εντατικωτέρα και αποφασιστική. –

δ)    ΧΙΙΙ Πυροβολαρχίας:

 1. Ουλαμός Λευκάδος. Μετά την εκπλήρωσιν των διά προγενεστέρων δ/γών αποστολών του και κατόπιν διαταγής του Τάγματος θα συμπτυχθή μετά του πρώτου κλιμακίου του Τάγματος. Δρομολόγιον συμπτύξεως καθορισθήσητε υπό του Τάγματος. Κατάληψις θέσεως βολής επί της Ι κταληπτέας γραμμής εις χώραν Μεγάλη Κάψη – Μερκάδα. Να είναι εις θέσιν να βάλη επί ύψ. Καρρές – Αγία Παρασκευή – αμαξ. οδόν παρά Άγιον Γεώργιον και των διά του σημείου τούτου διαβάσεων. –
 2. Ουλαμός Β. Σπερχειού. Ομοίως μετά την εκπλήρωσιν των αποστολών του επί της ήδη κατεχομένης τοποθεσίας θα συμπτυχθή διά δ/γής του ΙΙΙ/52 Τάγματος. Δρομολόγιον συμπτύξεως καθορισθήσεται υπό του Τάγματος. Κατάληψις θέσεως βολής επί της Ι καταληπτέας γραμμής εις χώρον περί τα υψώματα Β. Ασπροκάμπου, ίνα είναι εις θέσιν να βάλη τας διαβάσεις από Λιτόσελον προς Δίκαστρον από Πτελέα – προς Ασπρόκαμπον και από άγιον Γεώργιον προς Παλαιόκαστρον.

Αποστολή Πυρ/χίας μετά την σύμπτυξιν εκ της 2ας καταληπτέας γραμμής.

Κατάληψις θέσεως βολής και βολή απαγορεύσεως επί των διαβάσεων 1) Μαυρίλο – Νεοχώρι προς Αγίαν Τριάδα και επί των εκατέρωθεν τούτων υψωμάτων. 2) Επί της διαβάσεως α) Παλαιοκάστρου προς Κόκκαλα β) Πιτσιωτά προς Κόκκαλα γ) Λυκομνήματα προς κόκκαλα – υπό τύπον ενδείξεως θέσεως Ι ουλαμού – Σερμιτζέλι – Κόκκαλα, και 2ου ουλαμού ύψ. Άγ. Ηλίας (1276). –

Αποστολή Πυρ/χίας επί της τελικής 3ης γραμμής. Μετά την σύμπτυξιν εκ της 2ας γραμμής εις την τρίτην και τελικήν τίθεται υπό τας διαταγάς της Ταξιαρχίας. Κατάληψις θέσεως του 1ου Ουλαμού ύψ. Προφ. Ηλίας του δε δευτέρου εις Κορομηλιά. Αποστολαί βολής δοθήσονται εν καιρώ. –

ε)    Ομάδες κρούσεως. Το 5ον Σύνταγμα να διατάξη την από τούδε συγκρότησιν ομάδων εφ`εκάστου Τάγματος, δυνάμεως 12 ανδρών εκάστη υπό ικανόν αξ/κόν ή καπετάνιον. Αποστολή των ομάδων τούτων: Αποφασιστική κατά των νώτων των εχθρικών τμημάτων επίθεσιν. Επίθεσις κατά των τμημάτων των εχθρικών επί των οδών συγκοινωνίας, και ενέδρας τόσον κατά την προχώρησιν του εχθρού όσον και κατά την αποχώρησιν. Περισυλλογή λαφύρων (οπλισμού, πυρ/κών κ.λ.π.).- Η απόσπασις των ομάδων θα γίνη άμα τη διαταγή συμπτύξεως εκ των ήδη κατεχομένων θέσεων μας θ`αποκρυβούν εις κεκρυμένους χώρους της ζώνης εκάστου Τάγματος και θα δρούν εις τον τομέα του Τάγματος των ανεξάρτητα. Η αποστολή των θα λήξει όταν ο εχθρός αποσυρθή τελείως της τοποθεσίας μας Α των προφυλακών μας μεθ`ο θα επανέλθουν εις τα τμήματα των. –

στ)  Αποστολή Ι/54 Τάγματος. Εις την περίπτωσιν τούτην το Ι/54 Τάγμα θα εκτελέση την υπ`αριθμ. ……. διαταγή μας προς εκτέλεσιν αντιπερισπασμού.

ζ)    ΧVΙ Στρατ. Νοσοκομείον θα συμπτυχθή κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας. Δρομολόγιον Περίβλεπτον – Πιτσιωτά – Ύψ. Κόκκαλα (148) – Δομιανοί – Βέρνοβον. Εις Βέρνοβον να εγκατασταθή αναμένων διαταγήν περαιτέρω κινήσεως του. Χρησιμοποιών άπαντα διά Περιβλέπτου και Πιτσιωτά θα παραλάβη μεθ`αυτού άπαντα τα υλικά του. –

VΙ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σ.Δ. Ταξιαρχίας αρχικώς εις Παλαιόκαστρον. –

Άξων συμπτύξεως Σ.Δ. Ταξιαρχίας Παλαιόκαστρον ύψ. Κόκκαλα – Χόχλια – Κομπίλο.

Σ.Δ. Ταξιαρχίας επί της Ι καταληπτέας γραμμής :Παλαιόκαστρον

, ,           , ,                 , ,   , ,   2ας           , ,               , ,

:Χόχλια

, ,           , ,                 , ,   , ,   τελικής     , ,                 , ,

:Το ύψ.   Κομπίλο.

Άξων συμπτύξεως Σ.Δ. 52ου Συντάγματος Ροβολιάρι – Δίκαστρον – Περίβλεπτον – Χόχλια – ύψ. Κομπίλο. –

Σ.Δ. 52ου Συντάγματος επί της Ι καταληπτέας γραμμής χωρίαν Δίκαστρον

Σ.Δ. , ,           , ,         , ,   , , 2         , ,             , ,        , ,

ύψωμα Κόκκαλα

Σ.Δ. , ,           , ,       , ,     , , τελικής , ,             , ,         , ,

ύψωμα Κομπίλο

Σ.Δ. Λόχου Μηχανικού της Ταξιαρχίας από της πρώτης καταληπτέας γραμμής. –

Διαβιβάσεις:

–      Επί της Ι καταληπτέας γραμμής: Διά του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου εφίππων και πεζών. –

–      Επί της 2ας καταληπτέας γραμμής:Το 52ον Σύνταγμα να εγκαταστήση τηλεφωνικόν σταθμόν περί την θέσιν υψ. Κόκκαλα επί της τηλεφωνικής γραμμής Φουρνά – Νεοχώρι. –

–      Επί της τελικής καταληπτέας γραμμής:δια πεζών. –

Το Σύνταγμα να χρησιμοποιήση το υπάρχον τηλεφωνικόν δίκτυον διά τον σύνδεσμο μετά των τμημάτων των επί των δύο πρώτων καταληπτέων γραμμών.

Κώδιξ συνεννοήσεως διά σημάτων

Έναρξις συμπτύξεως εκ της Ιης γραμμής προς την 2αν Φωτοβολίς ερυθρά

, ,         , ,         , ,     , ,   2ας     , ,     , ,   , ,     3ην Φωτοβολίς πράσινη

Παρατηρητήρια Ταξιαρχίας

Επί της Ι καταληπτέας γραμμής : ύψ. αμέσως Β. Παλαιοκάστρου

, ,     , ,     2         , ,                 , ,            : ύψωμα Κόκκαλα

, ,     , ,     3         , ,                 , ,           : Ύψωμα Κομπίλο

Το Σύνταγμα να εκλέξη θέσεις των παρατηρητηρίων του τοιαύτας ώστε να είναι ορατά εξ`αυτών τα παρατηρητήρια της Ταξιαρχίας. –

VII.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΙΓΜΟΥ (Συμπληρωματικαί οδηγίαι)

Το Σύνταγμα δέον να διαιρέση την ζώνην του εις τρεις τοιαύτας, να ορίση επίσης τα δρομολόγια συμπτύξεως δι’ έκαστον Τάγμα άξονα μετατοπίσεως των Δ/σεων Ταγμάτων και διαδοχικούς Σ.Δ.

Τρόπος Συμπτύξεως από μίας κατληπτέας γραμμής εις ετέραν.

Λόγω της μεγάλης ζώνης του Συν/τος η σύμπτυξις δεν δύναται να γίνη συγχρόνως υφ`όλων των Ταγμάτων. Ενδεικνύεται να συμπτυχθή πρώτον το δεξιόν Τάγμα (Λευκάδος) ως μάλλον μεμακρυσμένον εν σχέσει προς την ζώνην προς την οποίαν θα ενεργήση την συμπτυξίν του. Μετά την κατάληψιν της πρώτης γραμμής υπό του Τάγματος ταύτου τότε το βορείως Σπερχειού Τάγμα Αγίου Γεωργίου δύναται να συμπτυχθή επί της Ιης γραμμής κειμένης εγγύς των αρχικών θέσεών του. Η τοιαύτη σύμπτυξις επιβάλλεται και εκ του ότι τυχόν υποχώρησις πρώτον του βορείου Σπερχειού Τάγματος φέρει εις δυσχερή θέσιν το Νοτίως Σπερχειού Τάγμα του οποίου αποκόπτωνται τα δρομολόγια συμπτύξεως του διά της καταλήψεως υπό του εχθρού θέσεων δεσποζουσών των δρομολογίων. Το αριστερόν Τάγμα του Συν/τος δύναται να συμπτυχθή ασχέτως προς την κίνησιν των δύο άλλων Ταγμάτων. –

Το Σύνταγμα δύναται να ορίση εις τον χώρον τον μεσολαβούντα μεταξύ των διαδοχικών γραμμών των ορισθεισών υπό της Ταξιαρχίας ετέρας ενδιαμέσους γραμμής διά τα Τάγματα του διά την αποφυγήν αποσυνθέσεως των τμημάτων, σοβαρωτέραν επιβράδυνσιν, σύνδεσμον κλπ. – Η σύμπτυξις των Ταγμάτων από της μιάς γραμμής εις την άλλη δεν θα γίνεται αν πρώτον δεν εκτελείται και κατά βάθος κλιμάκωσις. Έκαστον Τάγμα θα κατανέμητε εις τρία κλιμάκια. –

Πρώτον κλιμάκιον θα συμπτυχθούν τα μεταγωγικά με τα εφόδια και με καθορισμένον δρομολόγιον και εις καθορισμένον χώρον όπισθεν της καταληπτέας γραμμής.

Ομοίως το πυρ/κόν εις τον καθορισθέντα χώρον. –

Δεύτερον κλιμάκιον. Έν κλιμάκιον με το ήμισυ περίπου δυνάμεως Τάγματος το οποίον θα έχη εκ των προτέρων καθορισμένον δρομολόγιον ή δρομολόγια και αποστολήν να καταλάβη αμυντικώς τας θέσεις επί της επομένης καταληπτέας γραμμής και υποδοχήν των συμπτησσομένων τμημάτων.

Τρίτον κλιμάκιον. Θα συμπτυχθή το μαχόμενον τμήμα διά δρομολογίου εκ των προτέρων καθορισθέντος και εις χώρους όπισθεν της καταληπτέας γραμμής.

Εκεί θα ανασυγκροτήτε και θα αποτελεί τας εφεδρείας διά τας αποστολάς επιθέσεως κατά των πλευρών και των νότων του εχθρού. –

Τα τυχόν αγκιστρωθέντα τμήματα, εάν δεν υπάρχη άμεσος κίνδυνος κυκλώσεως ενδεικνύεται να αναμενώσι την επέλευσιν του σκότους. Εάν δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθώσι μέχρι της επελεύσεως του σκότους τότε θα συμπτύσσωνται διά των προσφοροτέρων δρομολογίων έστω και εκτός της ζώνης των Ταγμάτων των επανερχόμενα όμως εγκαίρως προς την ζώνην και εις τας ορισθείσας θέσεις. –

Ευρυτάτη χρήσις οδηγών γνωριζόντων άριστα τας οδούς και το έδαφος είναι απαραίτητος. –

Να επιδιώκητε συνεχώς ο σύνδεσμος υφ`όλων των κλιμακίων άμα της καταλήψεως εκάστης γραμμής. –

Η σύμπτυξις εκ των αρχικώς ήδη κατεχομένων θέσεων καθώς και εξ`εκάστης των γραμμών των καθορισθεισών υπό της Ταξιαρχίας θα γίνη μόνο κατόπιν δ/γής της, δοθεισσομένης προς το Συν/γμα διά ενός των καθορισθέντων μέσων συνδέσμων. –

Ο Λόχος Μηχανικού συμφώνως με την αποστολήν του δεν θα λάβη διαταγή συμπτύξεως. Τα τμήματα του παρακολουθούντα την εξέληξιν του αγώνος θα συνδιάσωσιν την ενέργειαν των με την κίνησιν των τμημάτων του Πεζικού μετά την εκπλήρωσιν των αποστολών των ακολουθούντα έκαστον το ίδιο λόγω της διασποράς των δρομολόγιο συμπτύξεως θα συγκεντρωθώσιν εις Παλαιόκαστρον. –

Τρόπος καταλήψεως των διαδοχικών γραμμών.

Ως είναι ευννόητον αι καθοριζόμεναι γραμμαί δεν είναι δυνατόν να έχωσι συνέχειαν λόγω του λίαν ορεινού εδάφους και των μεγάλων διακοπών του, αλλά αποτελούνται από χαρακτηριστικά σημεία δίδοντα γενικήν έννοιαν της γραμμής. Ούτε είναι δυνατόν διά των διατιθεμένων δυνάμεων να επιτευχθή συνέχεια κατοχής του εδάφους. Αλλά και ο εχθρός δεν είναι δυνατόν να κινήτε εφ`ολοκλήρου του εδάφους, ενεργών κυρίως διά των υπαρχουσών οδών συγκοινωνίας, γενικώς το έδαφος θα τον αναγκάση να κινήτε διά των υποχρεωτικών διαβάσεων. Ως εκ τούτου τα τμήματα θα καταλαμβάνωσι τα επίκαιρα εκείνα σημεία επί των καθοριζομένων υπό της Ταξιαρχίας γραμμών, τα οποία δεσπόζουν επί των υποχρεωτικών διαβάσεων. Επιβάλλεται όπως αι θέσεις αυταί εκλέγωνται εις κεκαλυμμένους χώρους από δάση, λόγχας κλπ. –

Σημείωσις:Λεπτομερειακαί οδηγίαι δοθήσονται και επί τόπου υπό του στρατιωτικού Δ/του της Ταξιαρχίας προς τον Δ/την του 52ου Συντάγματος και τους Δ/τάς των Ταγμάτων, συγκεντρωμένων εις ορισθησσόμενον σημείον. –

VΙΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διακομηδαί τραυματιών – βαρέως ασθενών.

52ου Συντάγματος Διά ζώων των χωρίων επί του αξόνος συμπτύξεως των Ταγμάτων και του Συντάγματος. –

XVI       Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Διά ζώων εκ του χωρίου                  Περίβλεπτον επί της οδού συμπτύξεως του.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

Επί της πρώτης καταληπτέας γραμμής: Εκ Ρεντίνης και Παλαιοκάστρου

Επί της δευτέρας καταληπτέας γραμμής: Εκ του παρά το χωρίον Άγιος Χαράλαμπος κατασκευασθησομένου καταφυγίου.

Επί της τρίτης καταληπτέας γραμμής: Εκ κατασκευασθησομένου καταφυγίου δυτικώς υψώματος Κομπίλο. –

Μεταφορικά μέσα τα υπάρχοντα εις την περιοχήν εκάστου τμήματος κτήνη των χωριών. –

Ο εφοδιασμός των τμημάτων, σαμποτάζ του Λόχου Μηχανικού και τμήματα κρούσεως:εκ των χωριών της περιοχής των. –

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                 Σ. Δ. Τ.   τη 16-6-44

52, 54 Συντάγματα                              Η

Ι/54 Τάγμα                              XVI Ταξιαρχία

Συν.   Αμάρμπεην                   Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        Διά την ακρίβειαν

Λόχος Μηχανικού                                                       Το ΙΙΙον Γραφείον

XVI Στρατ. Νοσοκομείον                                                (Τ.Υ.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΧΙΙΙ Μεραρχίαν (ύ.τ.α.)

Ι. Μεραρχίαν

Σχολή Εφ.   Αξ/κών ΕΛΑΣ

Advertisements