Επιθέσεις ΕΛΑΣ κατά ΕΔΕΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/21 Ιουν 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝ.ΟΜΑΔ.ΕΛΛΗΝ.ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ                        ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                                      Τον Ελληνικόν Λαόν
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ                                Την Εθνική Κυβέρνησιν Καΐρου
Αριθμ.Πρωτ.8074                                        Την Κεντρικήν Επιτροπήν ΕΑΜ
Το Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
Το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
Την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποσ.
Την Αντιπροσωπείαν της Ελληνικής
Στρατιωτικής Διοικήσεως Καΐρου

Την 10-10-43 ο ΕΛΑΣ παρεβίασε την συμφωνίαν της 9ης Ιουλίου 1943 την υπογραφείσαν και παρά του εκπροσώπου του Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής επετέθη καθ’ ημών, κατ’ ανήκουστον προοδοτικόν τρόπον. Παρ’ όλον τούτο ημείς προς τον σκοπόν της ολοκληρωτικής και απερισπάστου διεξαγωγής του Εθνικού Αγώνος εναντίον των κατακτητών και των οργάνων των, της συμβολής εις την επιτυχίαν Εθνικού Αγώνος, της απελευθερώσεως της Ελλάδος και της κατοχυρώσεως των ατομικών ελευθεριών, απεδέχθημεν την προταθείσαν παρά του ΕΛΑΣ τελικήν κατάπαυσιν των εχθροπραξιών. Ούτω υπεγράφη το από 23-8-44 πρωτόκολλον συμφωνίας συσκέψεως Πλάκας το οποίον συνυπέγραψαν και η Στρατιωτική Συμμαχική Αποστολή και η Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Καΐρου.
Διά του ως άνω Πρωτοκόλλου, εν άρθρω Ι απεφασίσθη η ΄΄τελειωτική κατάπαυσις των εχθροπραξιών΄΄ και εν άρθρω 9 η άμεσος άφεσις των αμοιβαίως κρατουμένων αιχμαλώτων ή ομήρων διά λόγους πολιτικών διαφορών.
Εξ άλλου με το Εθνικόν Συμβόλαιον του Λιβάνου συνεφωνήθη η κατάργησις της τρομοκρατίας εις την ύπαιθρον και η παγίωσις της προσωπικής ασφαλείας και πολιτικής ελευθερίας του Λαού΄΄.
Παρά τας επισήμους ταύτας συμφωνίας τας οποίας υπευθύνως υπέγραψαν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Π.Ε.Ε.Α-κλπ., όχι μόνον δεν απελύθησαν όλοι οι ημέτεροι πολιτικοί κρατούμενοι, όσοι τινες εξ αυτών επέζησαν του από 10-10-43 μέχρι 20-2-44 χρονικού διαστήματος, αλλά τουναντίον εσυνεχίσθησαν και συνεχίζονται συλλήψεις μελών της Οργανώσεώς μας, εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε ουδείς δύναται να διαβιεί ούτε κατά σκέψιν ελεύθερος, εις τας υπό το πέλμα του ΕΛΑΣ Ελληνικάς περιοχάς.
Και όχι μόνον τούτο αλλά δολοφονούνται, κρεουργουμένοι κατά τον απαισιότερον τρόπον, Πατριώται αγνοί, μέλη ή μη της υμετέρας οργανώσεως και μόνον διότι δεν ηθέλησαν να προσχωρήσουν ή να υπηρετήσωσι εις το ΕΑΜ, ή να αποκηρύξωσι Ε.Ο.Ε.Α .

Ούτω εξετελέσθησαν,
Την 10-3-44 Εις Άγιον Σπυρίδωνα Άρτης, Ο Γεώργιος Γκούμας.
Την 25-3-44 Εις Μουζάκι Θεσσαλίας, Ο Νικόλαος Συμφέρης.
Την 4-4-44 Εις Αριάδαν Βάλτου οι αντάρται ΕΟ.Ε.Α Σάλμος Ιωάννης, Μπρούτζος Αλέξανδρος.
Την 8-4-44 Ο εκ Πέτρας Ιωαννίνων οπαδός μας Χρήστος Χατζής.
Την 18-4-44 Εις Σκαμνέλιον Ζαγορίου, ο εκ Πισίστης Άρτης οπαδός μας Δημοσθένης Αναγνωστάκης.
Την 30-4-44 Εις περιφέρειαν Καρδίτσης ο εν Αποστρατεία Αντ/χης ……………..
Την 12-5-44 Εις περιφέρειαν Πωγωνίου, η σύζυγος του εκ Καταράκτου Αρχηγός της ομάδος μας Βασιλείου Καλίτσα.
Την 15-5-44 Ο εκ Δελβινακίου Πωγωνίου αδελφός Πατριώτης Δημ/ιος.
Την 12-5-44 ο εκ άνω Ραβωνίων αδελφός πατριώτης Κων/νος Οικονόμου.
Την 15-5-44 Ο εκ Ροδωνίας Φθιώτιδος αδελφός πατριώτης Ανθ/στής Πεζ. Κωστόπουλος Οδυσσεύς.
Την 27-4-44 Εις Περδικάρι Βάλτου οι αδελφοί Πατριώται Χρήστος και Ιωάννης Παπανίκου και ο αντάρτης Ανδρέας Κούτσικος.
Την 30-5-44 Εις Σαρδήνια Βάλτου ο εκ Λεπενούς, έφεδρος αντάρτης μας. Γρέντζελος.
Την 29-4-44 Εις Βάλτον 15 μέλη της ημετέρας Οργανώσεως εξ ων 3 γυναίκες. Εις Φανάρι Μαγούλα Καρδίτσης, τέσσαρα άτομα, εξ ων δύο γυναίκες και μια παιδίσκη εσφάγησαν εν μέση πλατεία.
Οι εκ Λευκάδος Πατριώται Μ. Μελάς Ιατρός και Σταυρόπουλος άνευ ουδεμιάς διαδικασίας.
Εις Λάρισαν προσφάτως η σύζυγος του εις τας Ε.Ο.Ε.Δ υπηρετούντος Λοχαγού Τζάλα Γεωργίου, μήτηρ 5 τέκνων.
Εις Καρδίτσαν ο πατήρ και ο εδελφός του εις τας Ε.Ο.Ε.Α υπηρετούντος Επιλοχίου Μποσκλαβίτη.
ΚατΆπρίλιον του 1944 και καθ’ οδόν προς Καρπενήσιον υπέκυψαν εις τας κακώσεις ο εκ Σπερχιάδος Φθιώτιδος, Θωμάς Λουκάς, άνευ ουδενός καν προσχήματος συλληπηθείς.-
Την 15-3-44 εις Μηλιάνα Άρτης, αφού εβασανίσθησαν παρ’ αυτού του Άρη Βελουχιώτη, χαράξαντος διά μαχαίρας σταυροειδώς τας παρειάς των, ετάφησαν ζώντες οι Ανθυ/στής μας Δ.Γκούζιας και αντάρτης μας Κων. Ψυλιάς.
Ανεφέρομεν μόνον όσο εκ των μετά την συμφωνίαν της 9-2-44 εγκλημάτων λεπτομερώς διεπιστώσαμενμ παραλείποντες να αναφέρωμεν σωρείαν διαπραχθέντων εγκλημάτων, περί των οποίων επληροφορήθημεν.
Πλην τούτων οι οποίοι εξετελέσθησαν ή ετυφεκίσθησαν αναπολόγητοι άνευ ουδεμιάς αιτίας ή αφορμής συνελήφθησαν επί μόνω τω λόγω ότι ενήκον εις την Οργάνωσίν μας ή συνεπάθουν τας Ε.Ο.Ε.Α και αφού εκακοποιήθησαν εις Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως, αγνοουμένης της τύχης των πλείστων εξ αυτών.
Την νύκτα της 20-21 Μαρτίου ε.ε εις Άγιον Σπυρίδωνα Άρτης οι :
1) Κων/νος Βράκας
2) Απόστολος Βράκας
3) Λεων. Βράκας
4) Βασιλ. Παράλικας
5) Αθαν.Γεωργίου
6) Κων/νος Γεωργίου και
7) Γεωργ. Γκούμας.
Την νύκτα 8-9ην Απριλίου ε.ε Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος Πέτρας-Πρεβέζης Πατριώτης Κων/νος Δαναγγέλης.
Την 19-4-44 ο Πατριώτης Δημ. Μπούτης της Ε.Ε Αγώνος Μεσοχώρας.
Την 22-4-44 Εις χωρίον Καλύβια ο Πατριώτης Γεώργιος Μαυρογιάννης.
Την 20-4-44 Εις Φίκη Τρικκάλων 20 μέλη της ημετέρας Οργανώσεως.
Την 3-5-44 εις Στενά Καρατζά Θεσσαλίας και εις θέσιν Τύρια οι Σουρνάρας και Περοχρήστος Ιατρός, κομίζοντες εις Γενικόν Αρχηγείον Ε.Ο.Ε.Α έγγραφα της ημετέρας Οργανώσεως.
Την 8-5-44 ο εκ Διχομοιρίου Άρτης Πατριώτης Κων/νος Καρακώστας, ως και ο Βασίλειος Παπαδόπουλος.-
Την 23-5-44 εις θέσιν Καμπέραγα Δερματίου ο Πατριώτης Δημ. Κίτσιου. Ομοίως εις Μηλιωτάδες Ζαγορίου ο 75ετής Χρήστος Αγγέλης, εις Φραγγάδες ο δημ/λος Κ. Βουρόπουλος.
Την 19-5-44 ο Πρόεδρος Εθνικού Αγώνος Αγίας Μαρίνης Λαμίας Αθαν. Πλιάτσικος.
Την 3-6-44 ο Πρόεδ. Εθν.Αγώνος Ηλιόρραχης Δημ.Τσόγκας, ο υιός του οποίου υπηρετεί εις τας Ε.Ο.Ε.Α. Ομοίως ο Ευάγγελος Γούδας της Ε.Ε.Α Καβοβασίλων ο υιός του οποίου υπηρετεί εις τας Εθνικάς Ομάδας Ελλήνων Ανταρτών.-
Την 12-5-44 εις Βασιλικόν Πωγωνίου ο Ιατρός Φίλιος και 5 άλλοι Πατριώται.
Εις Μεσδάνη Καρδίτσης 10 μέλη της Οργανώσεώς μας.
Εις Εκίμ-Βέλεση -Καρδίτσης 10 άτομα εξ ων δύο μαθηταί.
Εις Μπουχούνιστον 5 οικογένειαι, εν αις και έγγυοι γυναίκες.
Την 10-6-44 Εις Κουτσαρί Καρδίτσης ολόκληρος η Ε.Ε Αγώνος μεταξύ της οποίας ο γέρων πατήρ του φονευθέντος Αξ/κού των Ε.Ο.Ε.Α, ως και οικογένεια του εκ των μελών της Επιτροπής Δημ/λου Βασιλείου Καραϊσκου.
Ομοίως εις χωρίον Σιαμπαλί -Καρδίτσης ο Θωμάς Τάκας, ιερεύς Παπαχρήστος και διδασκάλισσα Κατράνη μέλη της Οργανώσεώς μας.
Την 27-5-44 εις Περδικάκι Βάλτου ο Πατριώτης Δημήτριος Βρόζος.
Την 30-5-44 εις Σαρδήνια Βάλτου 5 Πατριώται και η σύζυγος του αντάρτου μας Χρήστου Σουφλή.
Την 29-5-44 εις Κουκούλια Άρτης, οικτρώς κακοποιηθείς ο Ιωάννης Καράμπαλης πατήρ του αντάρτου μας Γεωργίου Καράμπαλη.
Εις Δίκορφον Ζαγορίου ο ανάπηρος πολέμου Στέφανος Ματσόπουλος, εδάρη ανηλεώς διότι ηρνήθη να αγγαρεύση εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
Εις Γραμμένον Ηπείρου ο Πατριώτης Ν.Τσάρας, Χ. Χούνης, Κ. Γούδα και Δ. Ρούδας.-
Εις Φθιώτιδα από του Ιανουαρίου ε.ε ο Πρόεδρος Ε.Ε.Α Λιανοκλαδίου Γεώργιος Δασκαλάκης.
Ομοίως εις Φθιώτιδα η σύζυγος του Προέδρου Ε.Γ.Α Σμόκοβου Υπάτη Παπανικολάου, και ο Έφεδρος Λοχαγός δημ/λος Λεων.Ρούσος εκ Μαρμάρων, μέλος της ημετέρας Οργανώσεως διατελέσας και Στρατιωτικός Δ/τής της Δ/σεως Μαρμάρων, αρχηγείου Φθιώτιδος Ε.Ο.Ε.Α.-
Εις Καρδίτσαν εσχάτως ο πατήρ του αντάρτου μας Κόκορη, κρατούμενος ήδη εις Χωρίων Μεγάρων Θεσσαλίας.
Αγνοείται η τύχη του από 18-4-44 και εις θέσιν Γέφυρα-Βίργος, συλληφθέντος Υπιλάρχου των Ε.Ο.Ε.Α Αθανασίου Σιούνα.
Οι από μακρού συλληφθέντες Πατριώται Ν.Θεοδώρου εκ Κουκουλίων Άρτης και Αθ.Μπουρνάκας εκ Ραφταναίων Ιωαννίνων, υπέστησαν εις τας κακώσεις τας οποίας υπέστησαν την 16-6-44.
Αι περιουσίαι των πλείστων εκ των φονευθέντων ή συληφθέντων και πλείστων όσων δεν κατέστη δυνατή η σύλληψις εδημεύθησαν ολοσχερώς. Και αυταί αι οικίαι άσυλα των οικογενειών των θυμάτων του ΕΛΑΣ ελεηλατήθησαν.-
Θα απητούντο τόμοι ολόκληροι διά να αναφερθούν όλα τα αδικήματα του ΕΛΑΣ εις βάρος των μελών της Οργανώσεως μας και των Εθνικοφρόνων στοιχείων της Ελληνικής Κοινωνίας, των αγωνιζομένων διά την αποτίναξιν του Γερμανοβουλγαρικού ζυγού.-
Η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία υπό το Πέλμα των Κομμουνιστικών συμμοριών δοκιμάζεται φρικωδέστερον παρ’ ότι υπό την Βουλγαρική Κατοχήν εις δε την Πελοπόννησον θα ωχριά και αυτός ο Ιμβραήμ, εάν έζη προ της ανατριχιαστικής τρομοκρατίας του ΕΛΑΣ.
Η κατάστασις αύτη ενετάθη κυρίως μετά την συμφωνίαν του Λιβάνου, προφανώς διά να τρομοκρατηθή η ύπαιθρος και ανακοπή η ανάληψις του Εθνικιστικού φρονήματος. Ούτω εις την περιφέρειαν Τζουμέρκων και ΒΔ Θεσσαλίαν, συνελήφθησαν αθρόως άπαντες οι της ημετέρας Οργανώσεως και λοιποί εθνικόφρονες των οποίων αι περιουσίαι εδημεύθησαν εξ ολοκλήρου, συγκομισθείσης και αυτής της παραγωγής των σιτηρών εκ των αγρών υπό του ΕΛΑΣ.
Η απ’ άκρου εις άκρον των ΕΑΜοκρατουμένων περιοχών τρομοκρατική αύτη τακτική εκτεινομένη και εν μέσω Αθήναις, απετέλεσεν θέμα σειράς εγκυκλίων ΄΄περί εκκαθαρίσεων ΄΄ συμπληρωματική προς τας οποίας και η υπ’ αριθ. Σ.Α 47 αναφερομένη εις την Οργάνωσιν της Δράσεως των κομμουνιστικών στοιχείων κατά την ημέραν της απελευθερώσεως. Παραθέττομεν αντίγραφον της εγκυκλίου ταύτης.


Αριθ. Σ.Α 47
Συμπληρωματική εγκύκλιος προς τις υπ’ αριθ. 33,34,42 και 46 «Περί εκκαθαρίσεων ΠΡΟΣ όλους τους Υπευθύνους των Τομέων Αθηνών-Πειραιώς και Περιχόρων
ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΗ

Σχετικά με τις παραπάνου εγκυκλίους πρέπει να σημειώσητε σαν υπεύθυνοι Οργανωτές της εμπιστευτικής αυτής υπηρεσίας και τα παρακάτου συμπληρωματικά
Ι) Στους άνδρες που θα ανατεθούν καθήκοντα εκκαθαριστών πρέπει να απαλλαγούν από κάθε άλλη υπηρεσία και απασχόλησι τις ημέρες εκείνες. Η εργασία τους είναι συνεχής κι’ αδιάκοπη και δεν θα τους επιτρέψη καμμία διάσπασι δυνάμεων
ΙΙ) Σε καμμιά περίπτωσι δεν θα πρέπει να εγκαταλείψη την θέσι που θα ταχθή ο καθένας τους. Το θέαμα του λαού που θα πανηγυρίζη και θα γιορτάζη για την απέλευθέρωσί του δεν πρέπει να παρασύρη κανέναν. Όλοι με σφιγμένη την καρδιά και χαλυβδομένα τα νεύρα, πρέπει να δουλέψουν σκληρά για την επίτευξι του τελειωτικού λυτρωμού και της πραγματικής λευτεριάς.-
ΙΙΙ) Όσοι εργάτες θα ασχοληθούν σ’ αυτή τη δουλειά και κάθουνται σ’ απόμερες συνοικίες (Πειραιά-Ταμπούρια-Νέα Ιωνία κ.λ.π) πρέπει να βρεθούν πριν απ’ τη κανονισμένη ώρα κοντά στις θέσεις τους γιατί δεν αποκλείεται διακοπή της συγκοινωνίας ή προσωρινός αποκλεισμός διαβάσεων από αντιδραστικούς ή αστυνομικούς μοναρχοφασίστας.-
4) Έξω από τους καταλόγους εκείνων που θα πρέπη ειδικά και ονομαστικά να εκτελεσθούν (τα σχετικά σημειώματα θα αναφέρουν όλα τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά) υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα πρέπει σαν πλουτοκράτες και εκμεταλλευτάς του Λαού να φύγουν οπωσδήποτε απ’ την μέση. Κατά συνέπεια στους άνδρες των αποσπασμάτων εκκαθάρισης πρέπει να γίνη ειδική εκπαίδευση καθοδήγησι με κατεύθυνσι την έξαψη του Ταξικού φανατισμού.-
5) Για την καλλίτερη επιτυχία των παραπάνω εντολών και αποφάσεων πρέπει η εκλογή των ανδρών των αποσπασμάτων εκκαθαρίσεως να γίνη με εξαιρετική προσοχή. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να περιληφθούν στα αποσπάσματα αυτά και μέλη που συνειδητά ανήκουν στο κόμμα (ΚΚΕ). Οι άνδρες αυτοί πρέπει να είναι όλοι δοκιμασμένης μαχητικότητας και αποδεδειγμένης αποφασιστικότητας στελέχη κατά προτίμησι ΕΑΜικά. Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να τους ανακοινωθή από τώρα γιατί προορίζονται.-
Προσωρινά πρέπει να περιοριστήτε στην εκλογή τους και την ειδική διαπαιδαγώγησί τους.
6) Διά την σύνθεσιν των ΛΕΣ (Λαϊκών Επαναστατικών Στρατοδικείων), που αναφέραμε στις προηγούμενες εγκυκλίους μας και που καθώς τονίσαμε θα λειτουργήσουν συνεχώς και αδιάκοπα σ’ όλες τις συνοικίες της Πρωτεύουσας και τα περίχωρα, θα σας δοθούν ειδικές οδηγίες και εντολές. Επειδή όμως στο Κωλωνάκι θα πρέπει να λειτουργήσουν 2-5 τέτοια και επειδή ακόμα εκεί κοντά θα πρέπει να υπάρχουν και προσωρινά πρατήρια. Οι υπεύθυνοι των γύρω Τομέων να έλθουν εις επαφή με τον υπεύθυνο του Κολωνακίου για την υπόδειξι και εξεύρεσι καταλλήλων οικημάτων.
Έτσι στην κατάλληλη στιγμή θα γίνη η κατάληψή τους και η άμεση χρησιμοποίησή τους.
Αθήνα………………………………………………
Κ.Ε.Π.Α
(Κεντρική Επιτροπή Παλλαϊκού Αγώνα)

Αλλά και αντιθέτως προς τα εν άρθρω 2 του Πρωτοκόλλου της Πλάκας συμφωνηθέντων κατά τα οποία τα Τμήματα του ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ και ΕΔΕΣ θα διατηρήσουν τας κατά την 28-2-44 κατεχομένας θέσεις, παρεβίασθησαν καταφώρως παρά του ΕΛΑΣ και αυτοί ούτοι οι Στρατιωτικοί όροι του Πρωτοκόλλου της συμφωνίας.
Ούτω την 3-3-44 και την 8-3-44 τμήματα του ΕΛΑΣ διήλθον τον Άραχθον και εκινήθησαν επί περιοχών και θέσεων αποκλειστικώς παρ’ ημών κατεχομένων κατά την 29-2-44 ημέραν υπογραφής του Πρωτοκόλλου.
Ομοίως την 6-3-44 τμήμα ΕΛΑΣ εισήλθεν εις την Άνω Ράχην Ζαλόγγου όπου ημέτερον Τμήμα μονίμων ανταρτών.
Την 14-4-44 τμήματα ΕΛΑΣ Δημαρίου-Κλειδίου και περί ώραν 8.30 επετέθησαν εναντίον Τμημάτων μας εις περιφέρειαν Φλωρίδος.
Την 29-4-44 ΕΑΜικά Τμήματα επετέθησαν εναντίον ημετέρων εις Βάλτον.-
Την νύκτα 4-5 Μαΐου ε.ε τμήμα ΕΛΑΣ δυνάμεις 150 ανδρών, επετέθησαν εναντίον ημετέρας δυνάμεως εις χωρίον Στάνου Βάλτου.-
Την 5ην ώραν της 18ης-19ην Ιουνίου ε.ε δύναμις ΕΛΑΣ επετέθη κατά του φυλακίου μας εις Ασβεσταριά περιοχής Περάνθης.
Την πρωϊαν της 18-6-44 εις Φτερνά-Αλάστρο Λευκάδος τμήματα ΕΛΑΣ επετέθησαν αιφνηδιαστικώς κατά Τμημάτων μας.
Την 19-4-44 εις περιοχήν Λούτσα Κουκούλια, χώρον εκφορτώσεως Συμμαχικού υλικού ΕΑΜικά Τμήματα επετέθησαν αιφνηδιαστικώς κατά ημετέρων απασχολουμένων με την εφόρτωσιν υλικού. Την πρωϊαν της αυτής ημέρας ΕΑΜικά τμήματα επετέθησαν κατά ημετέρων φυλακίων εις Λεπτοκαρυάν, περιοχής Φιλιατών.
Δεν αναφέρομεν απλώς ως επεισόδιον παραβάσεως της συμφωνίας της Πλάκας, εις την συμμετείχεν και η Ε.Κ.Κ.Α συνυπογράψασα και το σχετικόν από 29-2-44 πρωτόκολλον, την επίθεσιν κατά του 5/42 και την αιματηράν αυτού διάλυσιν κατά την οποίαν Συν/χης Δ.Ψαρός, περί τους 7 ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί και περί του 120-150 αντάρται κατεσφάγησαν κατά τον φρικιαστικώτερον τρόπον αφού προηγουμένως απεγυμνώθησαν και εβασανίσθησαν. Τα πτώματα του Λοχαγού Δίβαρι και του ανθ/γού Ευαγγελοπούλου ευρέθησαν με κομμένας τας καρωτίδας. Τον Υπολοχαγόν Αλεξόπουλον και τινα άλλον Αξιωματικόν, αφού τους εχάραξαν το σώμα των διά μαχαίρας, τους έρριξαν ζεματισμένο λάδι εις τας πληγάς των. Πολλοί Έλληνες πολίται μέλη της Ε.Κ.Κ.Α εσφάγησαν άνευ ουδεμιάς διαδικασίας. Όλων των σφαγιασθέντων τα πτώματα κατόπιν διαταγής του ΕΛΑΣ παρέμειναν άταφα.
Αι κατά παράβασιν του πρωτοκόλλου της Πλάκας αιφνηδιαστικαί αύται ενέργειαι, δεν ευθύνουσι απλώς τους επί κεφαλής των Τμημάτων ουδέ δύναται να λεχθή ότι οφείλονται εις τοπικάς παρεξηγήσεις.
Την 3-6-44 ο καθοδηγητής της περιφερείας Ζαγορίου Ορφέας Βλαχόπουλος εις Συνέδριον του Ε.Κ.Ε-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εν Τσεπελόβω Ζαγορίου εδήλωσεν επιβάλλεται η ταχεία διάλυσι του ΕΔΕΣ, διότιν αποτελεί σοβαρώτατον εμπόδιον εις τον δρόμον τον οποίον εχαράξαμεν από τριετίας και τελειώνων την συνεδρίασιν ετόνισεν ΄΄ Ας είναι σκοπός μας σύντροφοι η εξόντωσις και διάλυσις του ΕΔΕΣ και όταν αυτό το επιτύχομεν να είσθε βέβαιοι ότι εκερδίσαμεν τον αγώνα.
Πολύ πριν από της 21-4-44 ο Αρχηγός του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης εις Ομελή Επιτροπήν των Σωματείων Ναυπάκτου, μεταβάσαν εις χωρίον Κλίμα- Δωρίδος ίνα τον παρακάλεσε να μη ενεργήση κατά της Ναυπάκτου και καταστραφή συνεπεία τούτου η πόλις- εφ’ όσον ο ΕΛΑΣ δεν θα ήτο εις θέσιν να κατέχη εξακολουθητικώς αυτήν. Επί τη ευκαιρία των εκφρασθέντων παρά τινος ΕΑΜίτου συγχαρητηρίων διά την διάλυσιν της Ε.Κ.Κ.Α ο Αρχηγός του ΕΛΑΣ εδήλωσεν. Ημείς τώρα μετά την διάλυσιν του Ψαρού θα επιτεθούμε κατά του Ζέρβα διά να μη υπάρχη αντίδρασις εις την Ελλάδα.
Διά των διαπιστωθέντων τούτων γεγονότων καταδεικνύονται σαφώς αι προθέσεις του ΕΑΜ, το οποίον ουδέποτε έθεσεν ως σκοπόν την Εθνικήν απελευθέρωσιν.
Ήδη από του 1943 ο Αρχηγός του Ελλάς Άρης Βελουχιώτης εν Δασφίνη Παρνασίδος επισήμως εξήγγειλε επί λέξει ΄΄τον σκοπόν μας μέχρι στιγμής δεν τον είχαμε αποκαλύψει για λόγους σκοπιμότητας ….. σκοπός μας δεν είναι να νικήσουμε τους Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες γιατί αυτοί είναι σαν κι’ εμάς αδέλφια μας …… αν ρωτήσης καλά-καλά κάθε στρατιώτη απ’ αυτούς τι επιθυμεί, δεν θέλει τίποτε άλλο από το να φθάση σπίτι του . . . . . Σας φέρνω σαν παράδειγμα πως μας επιβάλανε στα 1912 και στο 1917 και μετά στα 1920 να πολεμήσουμε για να κατακτήσουμε την Μακεδονία και τη Θράκη και τη Μικρά Ασία και να υποδουλώσουμε λαούς σαν τους Βουλγάρους και τους Τούρκους και να ανοίξουμε έτσι ένα άσπονδο μίσος ιδίως με τους Βουλγάρους, ενώ τα φυσικά σύνορα της Ελλάδος δεν είναι πέρα απ’ τον Όλυμπο . . . λοιπόν κάτω τα σύνορα, και συνεχίζει ΄΄γι αυτό ο πρώτος μας σκοπός που θα έχουμε μόλις επικρατήσουμε θα είναι να σφάξουμε όλη αυτή την άτιμη φάρα των αξιωματικών, και τελειώνων από τώρα και στο εξής όλοι απάνω στα πηλίκιά σας θα γράφετε με κόκκινα γράμματα Ερυθρός Λαϊκός απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ).-
Εξ άλλου την 3ην Ιουνίου ε.ε εις το εν Τσεπελόβω Συνέδριον του Κ.Κ.Ε-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις το οποίον συμμετείχον και πέντε αντιπρόσωποι του Αλβανικού Κόμματος, ο καθοδηγητής Βλαχόπουλος ετόνισεν θα κάνουμε την επανάστασιν μας δελεάζοντες τους χωρικούς και θα ξεκινήσουμε προς τας πόλεις αιματοκυλίζοντες τα πάντα και συνεχίζων, θα βοηθήσουμε δι’ όλων των δυνάμεών μας, τους αδελφούς μας Βουλγάρους όπως θα μας βοηθήσουν και αυτοί όταν επέλθη η στιγμή. Άλλος ομιλητής είπεν «θα πνίξουμε εις το αίμα την Ελλάδα για να επιτύχουμε τον σκοπόν μας και η κόκκινη σημαία θα αντικαταστήση την άλλη».-
Βάσει αυτών των εξαγγελθεισών αρχών, αι οποίαι καθ’ ομολογίαν αυτού τούτου του αρχηγού του ΕΛΑΣ δεν είχον απ’ αρχής αποκαλυφθή, καίτοι είχεν προηγηθή η γνωστή εν Πετριτσίω συμφωνία της 1-7-43 μεταξύ Κ.Κ.Ε και Κ.Κ Βουλγαρίας, εγένετο τον Ιανουάριον του 1944 εις το χωρίον Καρυδιές της Εδέσσης η συμφωνία ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΣΝΟΦ (Πανσλαυστικού Απελευθερωτικού Μετώπου) υπογραφείσα παρά του Βασιλείου Τζίμα ή Τζιμώφ (Σαμαρινιώτης) διά τον ΕΛΑΣ και του Υπολοχαγού του Βουλγαρικού Στρατού Κάλτσεφ διά τον ΣΝΟΦ.-
Κατά την συμφωνίαν απεφασίσθησαν μεταξύ των άλλων
1) Η δημιουργία αυτονόμου Μακεδονικού Κράτους, Σοβιετικής Οργανώσεως.
2) Η κατάληψις των αστικών Κέντρων της Μακεδονίας μετά την αποχώρησιν των Γερμανών υπό του Βουλγαρικού Στρατού και
3) Η άμεσος αποχώρησις των Τμημάτων ΕΛΑΣ εκ της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και αντικατάστασις τούτων διά Βουλγαρικών Τμημάτων του ΣΝΟΦ δυναμένου να επεκτείνη την δράσιν του και νοτιώτερον της Ανατολικής Μακεδονίας αποδιδομένης εις την Βουλγαρίαν ως διεξόδου εις Αιγαίον, δυνάμει του άρθρου 41 της προηγηθείσης εν Πετριτσίω συμφωνίας ΚΚΕ και ΚΚ Βουλγαρίας.
Εις αντάλλαγμα όλων τούτων απεφασίσθη εν άρθρω διά της συμφωνίας των Καρυδίων ότι ο Βουλγαρικός Στρατός θα ανεφοδιάση ανελιπώς το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις οπλισμόν, πυρομαχικά, παντοειδές υλικόν, οικονομικά μέσα κ.λ.π
Εις εκτέλεσιν τούτου οι επίσημοι Αρχαί Βουλγαρικαί, κατοχής ήρχισαν από μακρού ανεφοδιάζουσαι εν Μακεδονία τον ΕΛΑΣ. Εξ άλλου εν Αθήναις εις πλήρη οσπρίων εκ Βουλγαρίας αφιχθέντα κατά την 6-8-44 σιδηροδρομικά φορτηγά οχήματα της υπ’ αριθ. 17 ΣΚ αμαξοστοιχίας περιείχοντο περί τα 15 πολυβόλα και 50 τυφέκια και κιβώτια πλήρη φυσιγγίων ΜΑΟΥΖΕΡ άπαντα εκ των εν χρήσει εις τον Βουλγαρικόν Στρατόν, προοριζόμενα διά τον εξοπλισμόν του ΕΛΑΣ και της Ο.ΠΛ.Α βάσει πάντοτε των ως άνω αρχών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ο Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης Πολιτικός Καθοδηγητής του ΕΛΑΣ Λακωνίας έκλεισε εν Πελοποννήσω κατ’ Απρίλιον του 1944 10ήμερον ανακωχήν μετά των Γερμανών.
Αλλ’ ακόμη η εναντίον των Εθνικών συμφερόντων του Ελληνικού Λαού πολιτική του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εντείνεται και από της απόψεως κατά την οποίαν όχι μόνον εξακολουθητικώς αθετούνται αι υποχρεώσεις διά την συμβολήν εις την επιτυχίαν του συμμαχικού αγώνος, αι οποίαι υφίστανται εθνική θελήσει και έχουσι αναληφθή επισήμως κατ’ επανάληψιν και τελευταίως διά του Πρωτόκολλου της 29-2-44, αλλά και σαφώς εχθρική παρίσταται εναντίον συμμάχου δυνάμεως, μετά της οποίας πρωταρχικώς και μοναδικώς συνησπίσθη το Ελληνικόν Έθνος και ο Ελληνικός Λαός όταν αυτοβούλως αντετάσσετο κατά του άξονος.
Ούτω εν τω Γενικώ Σχεδίω πληροφοριών Ο.Π.Λ.Α εις τον Τομέα Ι και εις το υπό τον τίτλον ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ Κεφάλαιον 01 όπου περιλαμβάνονται παράγραφοι ομιλούσαι περί ΓΚΕΣΤΑΠΟ και προπαγάνδας του εχθρού συμπεριλαμβάνεται και ο τίτλος υπηρεσίας σύμμαχον δυνάμεως ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΣ ΣΕΡΒΙΣ με την επεξηγηματικήν σημείωσιν ως και η ΓΚΕΣΤΑΠΟ.
Μετά την κατ’ Ιούνιον ε.ε επιστροφήν των αντιπροσώπων του ΕΑΜ εξ Αιγύπτου Αξκός του ΕΛΑΣ εις Μηλέαν Μετσόβου εδήλωσεν ότι εάν οι Άγγλοι δεν κάμουν ρίψεις εις τους ΕΑΜίτες θα συλλάβουν όλους τους εις την περιοχήν Πενταλόφου Βοΐου Άγγλους. Εξ άλλου παρά του γραμματέως της Κομμουνιστικής Αχτίδας Ζαγορίου, εδηλώθη προσφάτως μεταξύ άλλων ότι πρέπει να καλλιεργήσωμεν στον ΕΛΑΣ το μίσος κατά των Αγγλοαμερικανών. Εις τα χωρία της περιοχής Ζαγορίου, ετοιχοκολλήθησαν από του Απριλίου ε.ε προπαγανδιστικαί εικόναι παριστάνουσαι τον ΧΙΤΛΕΡ κακοποιούντα με το φραγγέλιον τον Ελληνικόν Λαόν με τας λέξεις έτσι θα καταντήση η Ελλάς αν νικήσουν οι Άγγλοι.
Ημείς και το μέγιστον μέρος του Ελληνικού Λαού, την εξυπηρέτησίν των εθνικών Ελληνικών, πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων του οποίου, εθέσαμεν ως σκοπόν του αγώνος μας, αντελήφθημεν από πολλού τους αποκρυπτομένους σκοπούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
Αλλ’ ακριβώς διότι ηλπίσαμεν ότι θα ήτο δυνατόν η κατά των Γερμανών εκ συμπτώσεως εχθρική αντίθεσίς του, να προσλάβη πραγματικόν Εθνικόν περιεχόμενον, προ το συμφέρον του Έθνους και του Λαού, αποβλέποντες πάντοτε, όχι μόνον ουδέποτε εδώσαμεν αφορμήν εμφυλίου ρήξεως αλλά και ην έχθημεν καρτερικώς επί μακρόν τους εκτραχηλισμούς της αναρχικής ασχημίας.
Αλλ’ ήδη ότε η αλήθεια διά μέσου του χρόνου προσέφερε εις πάντας την ευκαιρία να κρίνη και ν’ αποφασίση ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ διά την κατάφωρη παραβίασιν του Πρωτοκόλλου της 29-2-44 και του Εθνικού Συμβολαίου του Λιβάνου την αντεθνικήν και προδοτικήν πολιτικήν και τους αποτροπιαστικούς κανιβαλισμούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ τας Πράξεις ταύτας ενώπιον του Ελληνικού Λαού, της Εθνικής Κυβερνήσεως Καΐρου και των Συμμάχων των αγωνιζομένων διά την ελευθερίαν των λαών. Και με την ακατάβλητον δύναμιν την οποίαν αντλώμεν εκ της πίστεως εις τον αγώνα μας και εκ της συναισθήσεως των ιστορικών μας υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Έθνους και του Ελληνικού Λαού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ

Εν ονόματι των αναφαιρέτων πολιτικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι δεν θα ανεχθώμεν υπό το πρόσχημα Εθνικού Λαϊκού Αγώνος, να σπιλώνεται η Εθνική τιμή και να καταπατώνται παρά παν ανθρώπινον δίκαιον αι ελευθερίαι του Ελληνικού Λαού και ότι θα πατάξωμεν αμειλίκτως πάσαν τοιαύτην πράξιν εκδικούμενοι ανηλεώς το αδελφικόν αίμα με το οποίον ποτισθείσα ανατριχιά κάθε γωνιά της Ελληνικής γής διατελούσα υπό το σκότος του στυγερού εγκλήματος του αναρχισμού.

ΔΗΛΟΥΜΕ

δε ότι πάσαν ενέργειαν του ΕΛΑΣ κατά παράβασιν των συμφωνηθέντων διά του Πρωτοκόλλου της Πλάκας, εναντίον οιοιδήποτε μέλους της ημετέρας Οργανώσεως ή μη τοιούτου αλλ’ έλληνος αθώου Εθνικής προδοσίας θα θεωρήσωμεν αφορμήν κηρύξεως πολέμου από μέρους του ΕΛΑΣ εναντίον του οποίου θα λάβωμεν όλα τα μέτρα αμύνης προς προστασίαν της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας του Ελληνικού Λαού, του οποίου είμεθα υπηρέται και μετά του οποίου ετάχθημεν αλληλέγγυοι εις τον σύγχρονον αγώνα της Εθνικής απελευθερώσεως τον οποίον δεξάγομεν.

Σ.Δ.Γ Αρχηγείου 21 Ιουνίου 1944
Ο
Γενικός Αρχηγός
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements