Διαταγή προστασίας αγροτικής παραγωγής, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΓΡ/10 Ιουν 1944


Ε.Λ.Α.Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ

Αριθμ. Ε.Π.Ε. 1018                                       Διά τας Διοικήσεις των Μ.Μονάδων

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.     ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ:

Α)   Ο καταχτητής βοηθούμενος και υπό των οργάνων της προδοτικής κυβερνήσεως Αθηνών, αποσκοπεί αρχικώς να ελέγξη στατιστικώς, και είτα να συγκεντρώση την γεωργικήν παραγωγήν της χώρας επ`ωφελεία αυτού και των οργάνων του. Προς τον σκοπόν τούτον εις τίνας περιοχάς ήρξατο ήδη να προπαρασκευάζη τα όργανα ελέγχου και συγκεντρώσεως, εις άλλας δε ήρξατο και αυτού του συστηματικού ελέγχου των συγκεντρουμένων αλωνιστικών μηχανών. –

Β)   Είνε προφανές ότι, επιτυγχανούσης τυχόν πλήρως της επιδιώξεως ταύτης του κατακτητού, εκτός των αμέσων ωφελημάτων άτινα ούτος θα αποκομίση εκ της γεωργικής παραγωγής της χώρας, θα προσπορισθή και έμμεσα τοιαύτα ήτοι: 1) την εξαθλίωσιν των αγροτών του πεδινού τμήματος της χώρας και συνεπεία ταύτης την αδρανείαν των. – 2) Τον υποσιτισμόν (εξικνούμενον μέχρι πείνης) των πληθυσμών της ορεινής ελευθέρας περιοχής, και των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. και συνεπεία τούτου την μεγάλην μείωσιν της μαχητικής των ικανότητος, ήτις κατά τους χειμερινούς μήνας (υπό ωρισμένας προυποθέσεις τυχόν δυσμενούς εξελίξεως της γενικής στρατηγικής καταστάσεως επί του κορμού της Ευρωπαικής Ηπείρου και επομένως παρατάσεως της κατοχής) δύναται να μειωθή επικινδύνως. –

ΙΙ     ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ:

Πρόθεσις του Γεν. Στρατηγείου είνε να εμποδίση την επιτυχίαν της ανωτέρω επιδιώξεως του κατακτητού δι’ όλων των εις την διάθεσιν του μέσων, και εν ανάγκη διά μεγάλων θυσιών εις αίμα αφ`ενός διά της εξασφαλίσεως της παραγωγής των αγροτών των πεδινών περιοχών της Χώρας, και αφ`ετέρου διά της μεταφοράς και εναποθηκεύσεως εις καταφύγια (ασφαλή, πολλαπλά, κλιμακωμένα εις μέγα βάθος και πλάτος) της ορεινής ελευθέρας περιοχής του μέρους της παραγωγής ταύτης του κατ`ελάχιστον αναγκαιούντος διά την μέχρι της επομένης εσοδείας διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. –

Προς τον σκοπόν τούτον διατάσσει ρητώς και κατηγορηματικώς την προώθησιν προς τα πεδινάς, τας και πλουσίας εις γεωργικήν παραγωγήν, περιοχάς μέρους της όλης δυνάμεως του Ε.Λ.Α.Σ. εξικνουμένου μέχρι του τρίτου ή τετάρτου ταύτης. Και επί πλέον κατά τας εκάστοτε παρουσιασθησομένας ειδικάς τακτικάς περιπτώσεις κατά περιοχάς και έτερον μέρος της όλης δυνάμεως των τμημάτων του. –

ΙΙΙ.   ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

Α)   Προς επιτυχή και πλήρη επίτευξιν του διά της προθέσεως του ταύτης επιδιωκομένου σκοπού το Γενικόν Στρατηγείον αναθέτει εις απάσας τας υπ`αυτού Μεγάλας Μονάδας, και δι’ εκάστην τούτων διά την περιοχήν της τας κάτωθι αποστολάς:

α)    Διά την εξασφάλισιν της παραγωγής των αγροτών των πεδινών περιοχών:

 1. Να διενεργήσωσιν από κοινού με τας Τοπικάς Πολιτικάς οργανώσεις συστηματικήν και πολύμορφον προπαγάνδαν διαφωτίζουσαν τους αγροτικούς πληθυσμούς επί των συνεπειών της διαρπαγής της παραγωγής των υπό του κατακτητού. –
 2. Να ωθήσωσι τους παραγωγούς προς αντίδρασιν ενεργόν ή και παθητικήν κατά των διαταγών και μέτρων του κατακτητού, προς αλωνισμόν δι’ άλλων μέσων πλην των αλωνιστικών μηχανών, και προς απόκρυψιν των προιόντων των μετά τον αλωνισμόν. –
 3. Να συστήσωσιν εις τους ιδιοκτήτας αλωνιστικών μηχανών όπως προωθήσωσι τας μηχανάς των προς τα σχετικώς ευκόλως δυνάμενα να προστατευθώσι κράσπεδα της ορεινής περιοχής. Και εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως των να επιφέρωσιν την διά παντός μέσου οριστικήν η προσωρινήν αχρήστευσιν των μηχανών των. –
 4. Να συγκροτήσωσι κατά μεγάλα χωρία ή κατά άθροισμα μικρών χωρίων ενόπλους μαχητικάς ομάδας προστασίας της παραγωγής. –
 5. Να προωθήσωσιν εκ των τμημάτων των πρώτου κλιμακίου το αναγκαιούν μέρος διά την συγκρότησιν ισχυρών ομάδων κρούσεως ικανών να διευρύνωσι τον χώρο ασφαλείας των παρά τα κράσπεδα της ορεινής περιοχής λειτουργουσών αλωνιστικών μηχανών. –
 6. Να προσβάλωσιν δι’ έτι ισχυροτέρων τμημάτων κρούσεως, λαμβανομένων εκ των εφεδρειών των, τα αλωνιστικά κέντρα, άτινα τυχόν ήθελε δημιουργήσει ο κατακτητής, και να καταστρέψωσιν τας εν αυτοίς αλωνιστικάς μηχανάς. Ιδιαιτέρως συνιστάται η ταυτόχρονος προσβολή περισσοτέρων τοιούτων κέντρων προς διάσπασιν της προσοχής και των αντιμέτρων του κατακτητού. –
 7. Να προσβάλωσι τας οδικάς, σιδηροδρομικάς και τηλεφωνικάς επικοινωνίας του κατακτητού εις πλείστα όσα σημεία, ούτως ώστε να καθίσταται δύσκολος η ταχεία αντενέργεια του. –
 8. Να λάβωσι πάν άλλο μέτρον ή να διεξαγάγωσι πάσαν άλλην επιχείρησιν εκ των δυναμένων να επιβοηθήσωσι την επιτυχίαν του ανωτέρω επιδιωκομένου σκοπού. –

β)    Διά την μεταφοράν και εναποθήκευσιν του αναγκαιούντος διά τας Μονάδας και τους ορεινούς πληθυσμούς ποσοστού της παραγωγής:

 1. Να καθορίσωσι συγκεκριμένως από τούδε τα μέρη εις τα οποία θα εγκατασταθώσιν αι αποθήκαι και τα καταφύγια εις τα οποία θα εναποθηκευθή το μέρος της παραγωγής το αναγκαιούν διατην κατά ελάχιστον στοιχειώδη διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και των Μονάδων μέχρι της επομένης εσοδείας. –

Ταύτα δέον να είνε πολλαπλά δι’ εκάστην Μονάδα κλιμακωμένα εις μέγα βάθος και πλάτος, να εκλεγώσι δε κατ`αρχήν εις μέρη ασφαλή, δυσκόλως δυνάμενα να επισημανθώσι, και ευρισκόμενα περί τους πιθανούς άξονας συμπτύξεως των Μονάδων προς τας ορεινάς βάσεις των. –

 1. Να καθορίζωσιν εκάστοτε κατά τας παρουσιαζομένας ειδικάς τακτικάς ή άλλας ανάγκας και δυνατότητας, την συγκρότησιν και τα δρομολόγια των φαλάγγων μεταγωγικών, κτηνών μεταφοράς εκ των τόπων παραγωγής και συγκεντρώσεως προς τας αποθήκας και τα καταφύγια. –

Κατά τον καθορισμόν τούτον, όστις πρέπει να γίνεται συχνάκις, θα προτιμώνται κατ`αρχήν αι μεγάλαι φάλαγγες, αι δυνάμεναι να κινηθώσι την νύκτα και διά κεκαλυμμένων δρομολογίων. Ομοίως πρέπει να προτιμώνται τα κτήνη και τα τροχήλατα μεταφορικά μέσα της πεδινής περιοχής διά τας μέχρι τουλάχιστον των κρασπέδων της ορεινής περιοχής μεταφοράς, των κτηνών της ορεινής περιοχής και των Μονάδων χρησιμοποιουμένων κατά προτίμησιν διά τας εκ των κρασπέδων προς τας ορεινάς βάσεις μεταφοράς. –

 1. Να λάβωσι πάν άλλο μέτρον, έστω και σκληρόν, δυνάμενον να επιταχύνη την προς τας ορεινάς βάσεις πρόωθησιν των εναποθηκευθησομένων εφοδίων. –

Β)   Επειδή τα πεδινά τμήματα της Χώρας, τα και πλούσια εις γεωργικήν παραγωγήν, ευρίσκονται άπαντα περίπου εντός της περιοχής μιας μόνον Μ. Μ.   και μόνον η πεδιάς της Θεσσαλίας περιβάλλεται υπό της περιοχής της κατεχομένης υπό περισσοτέρων Μ.Μ. διά τούτο επί πλέον των εν τη & Α. της παρούσης λεπτομερειών της αποστολής των Μ.Μ. διά την περιοχήν, το Γενικόν Στρατηγείον κατανέμει την περιοχήν της πεδιάδος ταύτης εις τας κάτωθι τρεις περιοχάς δράσεως Μ.Μ. και επί πλέον αναθέτει εις εκάστην τούτων την έναντι εκάστης πρόσθετον αποστολήν:

Ο.Μ. Μακεδονίας: Με περιοχή δράσεως τη τοιαύτην Βορ.   του ποταμού Ληθαίου (μεχρι της συμβολής του εις τον Πηνειόν) καιΒορ.   του ποταμού Πηνειού μη συμπεριλαμβανομένων. Να προωθήση εις ταύτην διά την μάχην της συγκομιδής, εκ της ελευθέρας περιοχής, τμήματα κρούσεως – προστασίας κ.λ.π. ολικής δυνάμεως δυο περίπου οργανικών Ταγμάτων και της τακτικώς υπαχθείσης υπό ταύτην ίλης του 3/7 Συν/τος Ιππικού (700-800 ανδρών) υπό ενιαίαν απ`ευθείας εκ της Ο.Μ.Μ. ή της Χης Μεραρχίας (κατά την κρίσιν της) εξαρτωμένην κατάλληλον διά τοιαύτην διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. –

Ιης Μεραρχίας: Με περιοχήν δράσεως την τοιαύτην Νοτ.   της Ο. Μ. Μ.   και Δυτικώς της σιδ/κής γραμμής Λαμίας – Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, της τελευταίας μη συμπεριλαμβανομένης. Να προωθήση εις ταύτην κ.τ.λ. τμήματα κρούσεως – προστασίας – κ.τ.λ. ολικής δυνάμεως δύο πλήρων οργανικών Ταγμάτων και του τακτικώς διά της παρούσης υπό ταύτην υπαγομένου υπολοίπου του 3/7 Συν/τος Ιππικού (1.000-1.100 ανδρών) υπό ενιαίαν απ`ευθείας εκ της Μεραρχίας εξαρτωμένην κατάλληλον διατοιαύτην διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. –

ΧΙΙΙης Μεραρχίας: Με περιοχήν δράσεως την τοιαύτην Νοτ.   της τοιαύτης της Ο. Μ. Μ.   και Ανατολικώς της τοιαύτης της Ιης Μεραρχίας. Να προωθήση εις ταύτην κ.τ.λ. τμήματα κρούσεως – προστασίας – κ.τ.λ. ολικής δυνάμεως δύο περίπου οργανικών Ταγμάτων (λαμβανομένων οπωσδήποτε εκ του 54ου Συν/τος Πεζικού) και της τακτικώς διά της παρούσης υπό ταύτην υπαγομένης ίλης παλαιάς περιοχής του του 3/7 Συν/τος Ιππικού (800-900 ανδρών) υπό ενιαίαν απ`ευθείας εκ της ΧVI Ταξιαρχίας εξαρτωμένην κατάλληλον διά τοιαύτην διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. –

Γ)    Δοθέντος ότι αι ως ανωτέρω προωθηθησόμεναι εις την Θεσσαλικήν πεδιάδα δυνάμεις είνε σημαντικαί, αι διοικήσεις των Μ. Μ.   να προσανατολισθώσιν αι ίδιαι, αλλά και να προσανατολισώσι προσωπικώς τας ανωτέρω διοικήσεις των προωθηθησομένων δυνάμεων, προς την ιδίαν βάσιν σκέψεως, ότι αι δυνάμεις αυταί δύνανται και πρέπει να δράσωσι μαζικώς και κατά οργανικά τμήματα, προς τα αστικά κέντρα της πεδιάδος ή τας διόδους εισχωρήσεως εκ της πεδιάδος προς ορεινήν ελευθέραν περιοχήν διά των κρασπέδων της, κατά την περίπτωσιν διενεργείας σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων διενεργηθησομένων διά του όγκου των εις την Θεσσαλικήν πεδιάδα δυνάμεων του κατακτητού. –

Δ)   Αι Μ.Μ. πρέπει κατά ανάλογου προς τα ανωτέρω εν τη & Β.   τρόπον να κατανείμωσι μεταξύ των υπ`αυτάς μονάδων τας περιοχάς δράσεώς των και να καθορίσωσι τας προωθηθησομένας δυνάμεις των, εις όλα τα πεδινά τμήματα της περιοχής των, εις τα οποία η δράσις θα υπερβαίνει τας δυνατότητας μιας μόνον τούτων ως π.χ. η Ο.Μ.Μ. εις την πεδιάδα των Γιαννιτσών, κ.ο.κ.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 10.6.1944

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ.

Υποστράτηγος

Παραληπται:

Ο.Μ. Μακεδονίας

Κλιμάκιον Γ.Σ. Πελοποννήσου

Ι, VΙΙΙ, ΧΙΙΙ Μεραρχίας

Vην Ταξιαρχίαν (3/7 Σ. Ιππ.   το αφορόν αυτό

μέρος μερίμνη της οικείας Μ. Μονάδος). –               Ακριβές αντίγραφον

Το ΙΙΙ Γραφείον

Κοινοποιήσις: Γραμ. Στρατιωτικών (υ.τ.α.)                        (Τ.Σ.Υ.)

Advertisements