Προστασία αγροτικής παραγωγής (μάχη της σοδειάς), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/10 Ιουν 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                         Απόρρητος προσωπική
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ. ΙΙΙον                                Επείγουσα
Αριθ.   Ε.Π.Ε. 393.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.     Πληροφορίαι
Όλαι αι πληροφορίαι πείθουν ότι ο κατακτητής οργανώνει συστηματικήν και λίαν μελετημένην αρπαγήν της εσοδιάς πεδιάδος Θεσσαλίας, ίνα αφενός πληρώση ταν ανάγκας του στρατούτου και των μεταυτού συνεργαζομένων, αφ`ετέρου δε διά της πείνης εις ην επιθυμεί να ρίψη τον πλυθησμόν να μειώση την δύναμιν της αντιστάσεως του. –
Επί πλέον διά της στερήσεως των τροφίμων των τμημάτων του ΕΛΑΣ να μειώση την μαχητικήν των ικανότητα. –
Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουν τους γερμανούς αποφασίσαντας να εγκαταστήσουν εις ορισμένα κεντρικά σημεία αλωνιστικά συγκροτήματα εις τα οποία θα εργάζεται αριθμός μηχανών υπό την προστασίαν φρουράς 80-100 ανδρών εκάστη. –

ΙΙ.    Το Γενικόν Στρατηγείον προτιθέμενον να εμποδίση την επιτυχίαν των ανωτέρω επιδιώξεων του εχθρού αφενός διά της εξασφαλίσεως παραγωγής των πεδινών περιοχών και αφετέρου διά μεταφοράς και εναποθηκεύσεως εις καταφύγια της αναγκαιούσης ποσότητος διά την μέχρι της αρχομένης εσοδείας διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και τμημάτων του ΕΛΑΣ, διατάσσει δι’ Ε.Π.Ε. 1018/10-6-44 δ/γής του την προώθησιν προς τας πεδινάς και πλουσίας εις γεωργικήν παραγωγήν περιοχάς μέρους της όλης δυνάμεως του ΕΛΑΣ εξιωνουμένου μέχρι του τρίτου ή τετάρτου ταύτης. –

ΙΙΙ.   Αποστολή Μεραρχίας.
Προωθούσα εις την ζώνην την περιλαμβανομένην μεταξύ των ορίων: Ποταμοί Ληθαίος και Πηνειός συμπεριλαμβανόμενοι από Βορρά και σιδ. γραμμή Λάρισα – Δεμερλή – Δομοκός – Λαμία μη συμπεριλαμβανόμενη από Ανατολών και Νότου, δύο πλήρη Τάγματα και τμήμα του 3/7 Συν/τος Ιππικού.
1)    Να εξασφαλίση την παραγωγή των αγροτών του κάμπου της Θεσσαλίας και
2)    Να μεταφέρη και εναποθηκεύση το αναγκαίον διά τας Μονάδας και τον πληθυσμόν τον ορεινόν της περιοχής της ποσοστόν παραγωγής. Το ποσοστόν τούτο υπολογίζεται εις 2.000.000 περίπου οκάδας διά τας Μονάδας της Μεραρχίας και ίσον περίπου ποσόν διά τους ορεινούς πληθυσμούς της περιοχής της.

ΙV.   Κατόπιν τούτου
1)    Συγκροτώμεν απόσπασμα περιλαμβάνον
α)    Το ΙΙον του Ι/38 Τάγμα
β)    Λόχον του Ιου του Ι/38 Τάγματος ήδη εις την περιοχήν του κάμπου
γ)    Διοίκησιν και τμήμα του 3/7 Συν/τος Ιππικού υπαγομένου δι’ Ε. Π. Ε.   1018/10-6-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου τακτικώς υπό την Μεραρχίαν.
δ)    Διμοιρίαν καταστροφών Ι/38 Συν/τος. –

2)    Διοικητής του αποσπάσματος ο Επιτελάρχης της Μεραρχίας συναγων. Σαρατζάς Αντώνιος ως Στρατιωτικός Αρχηγός και ο συναγων. Μπουκοβάλας Δημ.   Καπετάνιος του 3/7 Συν/τος Ιππικού, ως Καπετάνιος του αποσπάσματος.
Έκαστον των Συν/των 3/7 Ιππικού και Ι/38 Ευζώνων να αποσπάση παρά τη άνω Διοικήσει άνα ένα Αξ/κόν κατάλληλον ως βοηθόν της, επί πλέον δε το 3/7 Συν/μα Ιππικού μιαν ενωμοτίαν ιππέων δι’ αγγελιαφόρους. Επίσης το 4ον Συν/μα Πεζικού να διαθέση τον Ανθ/γόν Μιχ. Ρούβαν Θωμάν. –

3)    Αποστολή του αποσπάσματος. – Α) Να εμποδίση την αρπαγήν υπό του καταχτητού της παραγωγής του κάμπου εντός της ζώνης της περιλαμβανομένης από του χωρίου Ράψιστα (ναι) – Μεγάλα Καλύβια (ναι) – Λόγγος Τρικκάλων (Αχμέτ Αγά) (ναι) – ποταμοί Ληθαίος και Πηνειός μέχρι Λαρίσης από Βορρά σιδ. γραμμή Λαρίσης – Δεμερλί – Δομοκού – Κάτω Αγόριανης, μη συμπεριλαμβανομένης από Ανατολών και Νότου. Προς τούτο :
α)    Από κοινού με τας τοπικάς Πολιτικάς Οργανώσεις, Εφεδρικόν ΕΛΑΣ και Κλιμάκια Ε.Τ.Α. να διενεργηθή συστηματική και πολύμορφος προπαγάνδα εις τους πεδινούς πληθυσμούς επί των συνεπειών διαρπαγής της παραγωγής υπό του κατακτητού.
β)    Να ωθηθώσιν οι παραγωγοί εις πρακτικήν ή ενεργόν αντίδρασιν κατά των διαταγών ή μέτρων του κατακτητού και προς αλωνισμόν εάν περίσταται ανάγκη δι’ άλλων μέσων πλην των αλωνιστικών μηχανών, απόκρυψιν δε των προιόντων των.-
γ)    Να καταβληθή φροντίς να έλθουν αι αλωνιστικαί μηχαναί προς τα σχετικά ευκόλως δυνάμενα να προστατευθώσι κράσπεδα της ορεινής περιοχής ή να εγκατασταθώσι εις μέρη που να καθίσταται δύσκολος υπό του κατακτητού η αρπαγή των αλωνιζομένων.Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών των ή που αι αλωνιστικαί μηχαναί ή συγκροτήματα καθίστανται κέντρα αρπαγής να καταστρέφωνται ή αχρηστεύονται προσωρινώς διά παντός μέσου και δι’ ισχυρών εν ανάγκη προσβολών.-
δ)    Δι`ισχυρών ομάδων κρούσεως ή και μαζικών ενεργειών να απαγορευθή η εις τον κάμπο κυκλοφορία των τμημάτων του εχθρού ή και οργάνων του κατακτητού και της Ραλλικής Κυβερνήσεως προς προστασίαν των παραγωγών και παρεμπόδισιν της αρπαγής ή ακόμα και προς εύρυνσιν του χώρου ασφαλείας των εκτός του ελέγχου του κατακτητού αλωνιστικών συγκροτημάτων.
ε)   Να προσβάλωνται συχνά αι οδικαί, σιδηροδρομικαί και τηλ/και επικοινωνίαι του κατακτητού ή άλλα ασθενώς υπό τούτου κατεχόμενα σημεία, ώστε να καθίσταται δύσκολος η ταχεία αντενέργεια του. Ιδία να επιδιώκεται τούτο προς κατευθύνσεις προς ας συμφέρει να επισύρεται η ενέργεια του εχθρού προς διευκόλυνσιν της διασώσεως της συγκομιδής εις άλλας κατευθύνσεις.-
στ)  Να προσβάλωνται αι τυχόν εγκατασταθησόμεναι φρουραί αλωνιστικών κέντρων μηχανών.-
ζ)    Α) Να οργανωθώσιν αι διά πεζών ή εφίππων αναγκαίαι και προς ορισμένους άξονας διαβιβάσεις προς έγκαιρον πληροφορίαν.-

Β) Εν συνεννοήσει με την Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας και τα κατά τόπους κλιμάκια να διευκολύνη και βοηθήση την μεταφοράν του αναγκαιούντος διά τας Μονάδας και τους ορεινούς πληθυσμούς ποσοστού της παραγωγής.-
α)  Διά της υποδείξεως και προστασίας δρομολογίων κινήσεως των φαλάγγων μεταγωγικών μεταφοράς εκ του κάμπου προς την ορεινήν περιοχήν.- Κέντρα προς α δέον να συγκλίνουν τα δρομολόγια ταύτα.

Μπαλάνο διά Μουζακίου
Μονή Κορώνας διά Παλαιοκάστρου
Δαφνοσπηλιά ή Παλιούρι προς Σαραντάπορο
Χαλαμπράζι-Αμαρλάρ προς Λουτρά Σμοκόβου
Ασλανάρ προς Σμόκοβον

β)       Διά της συνδρομής εις την συγκρότησιν των φαλάγγων μεταφοράς.-

4)    Σ.Δ. του αποσπάσματος ΖΟΓΛΟΠΙ

5)    Διά την περιοχήν Ανατολικώς Κόζακα (Λεσσιανά – Μικρή Πουλιάνα – Καρυές – Τρίκκαλα – Ποταμός Ληθαίος – Καλαμπάκα – Διάβα, άπαντα συμπεριλαμβανόμενα) θέλει ενεργήσει Λόχος πλέον Διμοιρία 4ου Συν/τος υπό την ενειαίαν διοίκησιν της του Λόχου με αποστολήν την αυτήν του αποσπάσματος διά την περιοχήν του και εξαρτώμενος από το 4ον Σύν/μα Πεζικού .Κέντρα προς α δέον να συγκλίνουν τα δρομολόγια μεταφοράς τροφίμων της περιοχής.-

Χάνια Μπέκου, διά Πόρτας
Χρυσομηλιά, διά Διάβας
Επιβοηθητικώς Λεσσιανά

6)    Διά την εκπλήρωσιν πασών των αποστολών των το Απόσπασμα και ο Λόχος του Συν/τος δύνανται να χρησιμοποιήσει τον κατά τόπους εφεδρικόν Ε.Λ.Α.Σ. συνεννοούμενοι προς τούτο με τας Διοικήσεις των οικείων εφεδρικών Συν/των άτινα δυνάμει της παρούσης να εκπληρώσωσι πάσαν σχετικήν αίτησιν.

7)    Διά τυχόν συντονισμένων ενεργειών περί τα όρια Αποσπάσματος και Λόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συμμορφούται προς τας διαταγάς της Διοικήσεως του Αποσπάσματος ήτις και να αναφέρη σχετικώς εις την Μεραρχίαν .-

8)    Τα Συν/τα 4ον και Ι/38 να ώσιν έτοιμα ανά πάσαν στιγμήν είτε να ενισχύσωσι, είτε να περισυλλέξωσι τα ως άνω εις τον κάμπον τμήματα.Προς τούτο αι Διοικήσεις Αποσπάσματος και Λόχου να φροντίζωσι να ευρίσκωνται εις διαρκήν επικοινωνίαν το μεν πρώτον με το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων, ο δε δεύτερος με το 4ον Συν/μα Πεζικού.

Τα αυτά Συν/τα διά των εν πρώτω Κλιμακίων τμημάτων των θα εκπληρώσωσι την προστασίαν των αμέσως εγγύς παραγωγών και θα προστατεύωσι τας μεταφοράς εις τον χώρον τούτων.

Αι Διοικήσεις του αποσπάσματος και του Λόχου διά του Συν/τός του να τηρώσιν διαρκώς ενήμερον την Μεραρχίαν περί της καταστάσεως και των εν γένει ενεργείων των.- Αι αυταί θα φροντίζωσι διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν αιφνηδιασμών και αδικαιολογήτου φθοράς των τμημάτων των.-

Όσον αφορά την ενέργειαν εν περιπτώσει εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εκδοθήσεται ειδική διαταγή.-

9)    Διατροφή.-
Του Λόχου μερίμνη του Συν/τός του.Του Αποσπάσματος εκ των κατά τόπους Κλιμακίων ΕΤΑ και οσάκις δεν είναι δυνατόν διά τα τμήματα τα εγγύς των ορεινών μερίμνη του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων.-

Διακομιδαί ασθενών: Του Λόχου προς τα Ανναρωτήρια του Συν/τος.

Του Αποσπάσματος ως ειδική διαταγή.

10)  Έναρξις λειτουργίας του Αποσπάσματος η μεσηβρία της 23ης του τρέχοντος μηνός.-

Η
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ι.ΚΟΥΣΤΑΡΑΚΗΣ (Συν/ρχης)
Γ.ΚΙΣΣΑΒΟΣ

Διά την ακρίβειαν

Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements