Γενικές Οδηγίες και Εντολές, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/10 Ιουν 1944


Ε.Λ.Α.Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡΙΘΜ. Ε. Π.Ε. 573

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

======================

Κατόπιν και εις εκτέλεσιν υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 322/3-6-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας παρέχωμεν τας κάτωθι Γενικάς οδηγίας και ειδικάς εντολάς.

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Οι Γερμανοί λόγω των ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετικών στρατευμάτων ιδία εις την νότιαν πτέρυγα ηναγκάσθησαν να μετακινήσουν διαδοχικώς εξ`Ελλάδος προς Βορράν – εκτός του βαρέως οπλισμού των και το μεγαλύτερον μέρος των μαχίμων στρατευμάτων των. Ταύτα αντικατέστησαν διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων αποτελουμένων κατά το πλείστον εξ`αλλοεθνών ή και Ελλήνων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών. Γενικώς δύναται τις να είπη ότι η κατοχή της Ελλάδος ηραιώθη εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ την ανάληψιν σχετικώς ευρυτέρας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων.

Σκοπός των Επιχειρήσεων

α)    Να φθείρουν και περιορίσουν εις άμυναν τας δυνάμεις στρατού κατοχής και των μετ` αυτών στηριζομένων τμημάτων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών. –

β)    Να διευρύνουν τον χώρον των ελευθέρων περιοχών και να επιτύχουν εδαφικήν συνέχειαν όπου τούτο είναι δυνατόν. –

γ)    Να εμποδίσουν την επέκτασιν τμημάτων  Γερμανοράλληδων

δ)    Να αναπτύξουν το επιθετικόν πνεύμα και να μας παράσχουν την ευκαιρίαν εκμεταλλεύσεως των επιχειρήσεων τούτων διά λαφυραγωγήσεως οπλισμού και λοιπών εφοδίων και γενικώτερον να προπαρασκευάσωσιν τα στελέχη και τους άνδρας διάς την γενικήν επίθεσιν κατά του εχθρού κατά την οριστικήν του αποχώρησιν.

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

α)    Κατά την περίπτωσιν της εφαρμογής εκτελέσεως των επιχειρήσεων γνωστών υπό το συνθηματικόν «Κιβωτός« θα εφαρμοσθούν τα διά σχετικών δ/γών Γενικού Στρατηγείου καθορισθέντα και των οποίων πρόγραμμα εν συνεχεία προς τας γενομένας αναγνωρίσεις θα κοινοποιηθή εν καιρώ.

β)    Κατά την περίπτωσιν πυκνώσεως κατοχής διά καθόδου νέων δυνάμεων προς διενέργειαν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων να αποφύγωμεν την διάλυσιν ή την μεγάλην φθοράν των δυνάμεων μας διά της διεξαγωγής ελαστικής εις βάθος αμύνης ήτις δέον να διεξαχθή 1. διά της υπάρξεως εφεδρειών σε κάθε οργανικό τμήμα κλιμακωμένον κατά βάθος ούτως ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επιβραδυντικού υποχωρητικού ελιγμού και πλευρικών αντεπιθέσεων και 2.   Της διασποράς των αποθηκών εφοδίων εις βάθος και πλάτος προς διάσωσιν αφ`ενός των εφοδίων τούτων αλλά και αναχορηγίαν των τμημάτων κατά τον άξονα συμπτύξεως των.

γ)    Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνώτητας ή και μεγαλυτέρας αραιώσεως των τμημάτων κατοχής να αναλάβη διαδοχικώς ευρυτέρας μορφής επιχειρήσεως και ειδικώτερον.

α/    Την φθοράν των δυνάμεων κατοχής. 1. Διά της μελετημένης εκτελέσεως μιας επιχειρήσεως Τάγματος κατά μήνα και κατόπιν ειδικής διαταγής Μεραρχίας. 2. Διά της εκτελέσεως υφ`εκάστου Συν/τος (52, 54) μιας κατά μήνα επιθετικής ενέργειας εις την περιοχήν των και εις αντικειμενικούς σκοπούς κατά την κρίσιν των διά δυνάμεως μη υπερβαινούσης δύναμις λόχου. 3. Διά της μελετημένης εκτελέσεως παρ’ εκάστω Τάγματι εις την περιοχήν των μιας κατά μήνα επιθετικής ενεργείας διά δυνάμεως μη υπερβαινούσης δύναμις διμοιρίας. Ειδικώς διά το Ι/54 Τάγμα η επιθετική ενέργεια δύναται να εκτελεσθή διά δυνάμεως μέχρι δύο διμοιριών λόγω των ειδικών συνθηκών του. –

β/    Την αύξησιν της μαχητικότητος των μονάδων διά συχνών ενεργειών και κινήσεων .

ΙΙΙ.   ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Α)   Σχέδιον «Κιβωτός« :

1)    θα εκδοθούν ειδικαί διαταγαί εν συνεχεία προς τας διαταχθείσας και γενομένας ήδη αναγνωρίσεις τη συνεργασία μετ`Άγγλων συνδέσμων.

2)    Δράσις κατά της σιδηρ. γραμμής Λαμίας – Δεμερλή.

3)    Η ασφάλεια της από του Πηλίου μεταφοράς προς περιοχήν μας των εφοδίων προερχομένων εκ Μ. Ασίας.

  1. B) Διά την περίπτωσιν αναλήψεως υπό του εχθρού σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και προ υπερτέρων εξ όγκου δυνάμεων και μέσων παρά του εχθρού. –

α/    Εφ`όσον εχθρική πίεσις εξεδηλώθη εφ`ολοκλήρου του μετώπου περιοχής ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Διεξαγωγή υπό των Μονάδων του 52ου Συν/τος ελαστικής κατά βάθος αμύνης δι’ επιβραδυντικού ελιγμού προς την περιοχήν – Χώρος ύψ. 1340 (Πρ. Ηλίας) (Δυτικώς Βράχας) ύψ. 1346 (Κομπίλο) Β.Δ. Χόχλιας, ύψ. 1042(Κορομηλια) δυτικώς Δομιανούς. Περί της διεξαγωγής του αγώνος τούτου εκδοθήσεται ειδική διαταγή. –

β/    Εφ`όσον η εχθρική επίθεσις εκτελεσθή επί του μετώπου ΧVΙ Ταξιαρχίας μόνον (52ον Συν/γμα).

  1. Το Ι/54 Τάγμα θα ενεργήσει συμφώνως προς τας υπ`αριθμ.   Ε.Π.Ε. 493/13-5-44, Α.Π. 440/2-6-44 Δ/γάς μας και βάσει της Δ/γής «Εκτελέσατε επιχείρησιν υπ`αριθμ. 1 της Α.Π. 192 Δ/γής σας«.
  2. Το 52ον Συν/γμα θα ενεργήσει την άμυναν ως αι εκδοθείσαι και ισχύουσαι δ/γαί αμύνης. –

Επί πλέον το 42ον και 36ον Συν/τα θα εκτελέσουν συμφώνως προς Δ/γήν Μεραρχίας επιθετικήν ενέργειαν κατά των εις τας περιοχάς των στόχων.

γ/    Επί του μετώπου 42 Συν/τος μόνον 1). Το 52ον Συν/γμα α) να διαθέση 1) έναν λόχον του ΙΙ/52 Τάγματος προς εκτέλεσιν αντιπερισπασμού – Ο Λόχος ούτος κινούμενος εκ Σπερχειάδος προς περιοχήν Μεσοχωρίου διά του προσφοροτέρου κατά την κρίσιν του δρομολογίου λαμβάνων απαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και πληροφορημένος περί της θέσεως και της κινήσεως του εχθρού θα έχη ως αποστολήν «την επίθεσιν κατά των πλευρών του εχθρού του ενεργούντος προς τον τομέα του 42 Συν/τος και την αποκοπήν της συγκοινωνίας Υπάτης – Καστανιάς διά της καταλήψεως επικαίρων θέσεων και προσπαθών να ευρίσκεται πάντοτε εν συνδέσμω με τμήματα ΙΙΙ/42 Τάγματος. 2) Να διαθέση τμήμα 2 Διμοιριών διά την προσβολήν των φυλακείων Δερελή ή Καίτσας. Η εκτέλεσις ταύτης να υποστηριχθή δι’ ενός όλμου. Αι άνω 2 κινήσεις θα εκτελεσθούν κατόπιν δ/γής μας.   3) Το Ι/54 Τάγμα θα εκτελέση και εις την περίπτωσιν ταύτην τας υπ`αριθμ.   Ε.Π.Ε. 493 και Α.Π. 440 δ/γές μας ουχί εκ πληροφοριών αλλά κατόπιν συμπεφωνημένης ως άνω διαταγής μας.

δ/    Επί του μετώπου του 36ου Συν/τος μόνον – θα ενεργήσει μόνον το 52ον Συν/γμα ως εις την περίπτωσιν γ και κατόπιν διαταγής μας.

Τα τμήματα που θα ενεργήσουν τας άνω αντιπερισπαστικάς ενεργείας να ωρισθώσι από τούδε, οι δε επικεφαλής τούτων να κάμουν τας δεούσας αναγνωρίσεις και μελέτας ώστε εις την περίπτωσιν ανάγκης να εκτελεσθούν αυταί κατόπιν δ/γής μας.

Γ)   Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνότητος και ποιότητος στρατιωτικής κατοχής ή και έτι μεγαλυτέρας αραιώσεως τούτων.

α)    Φθορά των δυνάμεων στρατού κατοχής

  1. Τα 52 και 54 Συν/τα να εκτελούν κατά μήνα μιαν τουλάχιστον επιθετικήν ενεργείαν διά δυνάμεως Λόχου εις τας περιοχάς των κατά αντικειμενικών σκοπών της εκλογής των και κατόπιν μελετημέμης και οργανώσεως και προπαρασκευής έκαστης ενεργείας.   2.   Ομοίως και τα Τάγματα να εκτελούν τοιαύτας ενεργείας μίαν τουλάχιστον κατά μήνα διά δυνάμεως διμοιρίας και ειδικώς διά το Ι/54 Τάγμα μέχρι δυνάμεως 2 Διμοιριών.

Το Ι/54 Τάγμα να εκτελέση τας εγκριθείσας ήδη επιθετικάς ενεργείας ως αι μέχρι τούδε δ/γαί μας – Το 54 ον Συν/γμα να εκτελέση τας μελετηθείσας επιχειρήσεις αι οποίαι είναι εντός του πνεύματος της παρούσης.

Το 52ον Συν/γμα να υποβάλη εντός 8 ημερών από λήψεως παρούσης μελέτας διά τας 3 επιχειρήσεις Διμοιριών και μίαν Λόχου του μηνός Ιουνίου. Διά τον μήνα Ιούλιον να υποβληθούν μελέται υπό των τμημάτων (54, 52, Ι/54) μέχρι 5 Ιουλίου το βραδύτερον.

ΙV    α) Διά τον τρόπον αντιμετωπίσεως των Ραλλικών εξεδόθη η υπ`αριθμ. Ε.Π.Ε. 399, 401/19-4-44 και η υπ`αριθμ. Α.Π. 434/26-4-44 υπομνηστική των. – β) Διά τον τρόπον προστασίας παραγωγής θα εκδοθή συμπληρωματική δ/γή ανακεφαλαιώνουσα τα ληπτέα μέτρα. –

V     ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Τα Συν/τα και ιδιαιτέρως το Ι/54 Τάγμα να βελτιώσουν με τον ταχύτερον ρυθμόν την ταχείαν και απρόσκοπτον επικοινωνίαν των, μεταξύ των τμημάτων των, και μετά της Ταξιαρχίας διά πεζών, εφίππων και διά τηλεφώνων. Ειδικώς διά του ασυρμάτου να καταβληθή ιδιαιτέρα φροντίς.

Διά το δίκτυον του 52ου Συν/τος να εκδοθή ειδική δ/γή.

Εφιστώμεν την προσοχήν των Διοικήσεων εις το ζήτημα τούτο ώστε να μην υπάρχει περίπτωσις βραδείας λειτουργίας των διαβιβάσεων.

VI    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Άπασαι αι Μονάδες να βελτιώσουν και να πυκνώσουν το δίκτυον πληροφοριών των διά την περισυλλογήν περισσοτέρον και ακριβεστέρων τοιούτων μεριμνώσιν δε και διά την ταχείαν διαβίβασιν των.

Επί πλέον οι Αξ/κοί πληροφοριών να υποβάλωσι εις τον αναγκαίον έλεγχον και ερμηνείαν τας συλλεγομένας πληροφορίας και κατόπιν τούτου εξηλεγμένας να υποβαλώσιν ταύτας ημίν.

Ιδιαιτέρα προσοχή να καταβληθή εις την καλήν εργασίαν των Π.Κ.Π. και παρατηρητηρίων εκ της καλής λειτουργίας των οποίων θα εξαρτηθή εις σοβαρόν βαθμόν η επιτυχία των επιχειρήσεων.

VII   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

Ιδιάζουσα προσοχή να καταβάλητε εις το σοβαρώτατον τούτο ζήτημα αλλά και συγχρόνως να μελετάται εκ των προτέρων και δι’ εκάστην επιχείρησιν ο τρόπος αποκτήσεως λαφύρων και ταχείας μεταφοράς και εξασφαλίσεως τούτων.

VIII ΓΕΝΙΚΑ

Παρακαλούμεν τας Διοικήσεις των Μονάδων όπως μεριμνήσωσι διά την κατά βάθος δημιουργίαν αποθηκών προς εξασφάλισιν του βαρέως οπλισμού, εφεδρικού οπλισμού και παντοειδών εφοδίων.

Διά ιδιαιτέρας αναφοράς αι Μονάδες να αναφέρουν υπευθύνως ότι εις οιανδήποτε περίπτωσιν έχει προβλεφθή η εξεύρεσις και άμεσος χρησιμοποίησις των απαιτουμένων ισαρίθμων προς φόρτωσιν των μεταγωγικών εκ της περιοχής των.

Επίσης προσοχή να δοθή εις το ζήτημα του περιορισμού του αριθμού των μη μαχίμων ανδρών, αι Διοικήσεις να ασκήσουν αυστηρόν έλεγχον διά την βεβαίωσιν των ότι ο αριθμός των εις τας βοηθητικάς και μετόπισθεν υπηρεσίας ασχολουμένους άνδρας είναι απόλυτα απαραίτητος.

ΙΧ    Αναφέρατε λήψιν.

Σ.Δ.Τ. τη 10-6-44

Η

Διοίκησις της Ταξιαρχίας

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                 Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

52, 54 Συν/τα                           Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ          Διά την ακρίβειαν

Ι/54 Τάγμα                                                                     Το ΙΙΙΟΝ Γραφείον

συν. Αμάρμπεην                                                                                 (Τ.Σ.Υ.)

Λόχον Μηχανικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΧΙΙ Μεραρχίαν (υ.τ.α.)

Ι     Μεραρχίαν (υ.τ.ε.)

3/7 Συν/γμα Ιππικού

32ον Σύνταγμα

36ον     » «

Advertisements