Ιδρυση Διεύθυνσης Αεροπορίας, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/6 Ιουν 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 486

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 504/12.6.44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας κοινοποιούσαν την υπαριθμ. Α.Π. 638 ομοίας Γεν. Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν. –
Σ.Δ.Τ. τη 16-6-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η
52, 54 Συντάγματα                  XVI Ταξιαρχία            Διά την ακρίβειαν
Ι/54 Τάγμα                             Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ         Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΙΙΙ Μεραρχία
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 504                     ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Π. 638/6-6-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν. –
Σ.Δ. ΧΙΙΙ Μεραρχίας
Ι. Παπαθανασίου
Ε.Λ.Α.Σ.                                                                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 638
Κατόπιν της υπαριθμ. Α.Π. 299/5-6-44 Δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών περί οργανώσεως παρά τω επιτελείω μας τμήματος αεροπορίας.
Ιδρύομεν
είς το Στρατηγείον μας Διεύθυνσιν αεροπορίας με σκοπό:
<ol>
<li>Να μελετήση την εξεύρεση και οργάνωση αεροδρομίου καθώς και τας προσφορωτέρας μεθόδους συνεργασίας μας με τη Συμμαχική αεροπορία.</li>
<li>Να μελετήση και προσδιορίση κατά σειράν σπουδαιότητος τους εν τη χώρα μας εχθρικούς στοχους διά την Συμμαχικήν Βομβαρδιστικήν αεροπορίαν. -</li>
</ol>
Η Δ/σις της διά της παρούσης μας ιδρυομένης Υπηρεσίας Αεροπορίας ανετέθη διά της υπ
αριθμ.   Ε.Π. 4620/4.6.44 Δ/γής μας εις τον εφ. εκ Μονίμων Αντισμήναρχον Μίχον Δημήτριον. –
Ο ειρημένος αντισμήναρχος κατατοπιζομένος επί των εν ενεργεία αεροδρομίων των Μεγάλων Μονάδων του ΕΛΑΣ και του ήδη τρόπου της οργανώσεως τούτων, παρακαλείται να προκαλέση σχετικές μας διαταγές διά την οργάνωσιν τούτων σε τρόπο πλατυτέρας εξυπηρέτησης της αποστολής των. –
Ομοίως να προκαλέση τας σχετικάς μας διαταγάς με τη διάθεση του υπ`αυτού κρινομένου απαραίτητου προσωπικού για την οργάνωση της Υπηρεσίας Αεροπορίας.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 6-6-44
Στέφανος Σαράφης

AEA_19440616

Advertisements