Διαταγή, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Μαϊ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ                                    ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 343

ΔΙΑΤΑΓΗ

Συνοψίζοντας τας υπ`αριθμ. Α.Π. 205/7-4-44, Α.Π. 269/28-4-44 και Α.Π. 270/1-4-44 Διαταγάς μας.

Εντελλόμεθα

Τα κάτωθι:

Ι.      Το 4ον Σύνταγμα Πεζικού θα διαθέση δύο Διμοιρίας:

α)    Μιαν Βορείως Τρικκάλων και με χώρον δράσεως μεταξύ Θεοπέτρας – Τρικκάλων – Γλυνούς – Ζαρκομαρη – Γριζάνου – Ρίζωμα και

β)    Μιαν με χώρον δράσεως Ανατολικώς Κόζιακα και μέχρι του ορίου Γουρζί – Μεγάλα καλύβια – Τρίκκαλα – Θεόπετρα. –

ΙΙ.    Το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων θα διαθέση Λόχον τριών διμοιριών χωριστάς δι’ εκάστην εις τον κάμπον περιοχάς ήτοι:

α)    Μιαν διμοιρίαν εις τον χώρον Καρδίτσα – Δαφνοσπηλιά -Μεγάλα καλύβια – Φανάρι.

β)    Mιαν διμοιρίαν εις τον χώρον Παλαιόκαστρον – Καλλιφώνι – Σοφάδες – Καρδίτσα και

γ)    Μιαν εις τον χώρον Καρδίτσα – Σοφάδες – Ορφανά – όρος Δορβούζι – Καρδίτσα.

ΙΙΙ.   Συμφώνως τη υπ`αριθμ.   Ε. Π.   394/18-5-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου το 3/7 Συν/γμα Ιππικού θέλει ενισχύσει δι’ αναγνωρίσεως η πληροφορίας διά 7-8 ιππείς δι’ εκάστην των κατώθι Διμοιριών. –

 1. Βορείως Τρικκάλων του 4ου Συν/τος και
 2. Τας Νοτίως και ανατολικώς Καρδίτσης δύο Διμοιρίας του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων. –

Αι ήδη ομάδες κάμπου συμφέρει να παραμείνωσιν οργανωμέναι εις Διμοιρίας ως ανωτέρω. –

ΙV.   Αι αποστολαί των διμοιριών είναι, όπως εν στενή συνεργασία με τας κατά τόπους Πολιτικάς Οργανώσεις, τον εφεδρικόν ΕΛΑΣ και Κλιμάκια ΕΤΑ επιτύχουν:

 1. Την παρεμπόδησιν των Γερμανών να κινούνται μεμονομένως ή κατά μικρά τμήματα εις την ύπαιθρον διά λεηλασίαν την τελείαν δε απαγόρευσιν των συνεργαζομένων με τούτους οπαδών των Εθνοπροδοτών οργανώσεων (ΕΑΣΑΔ, ΕΕΕ, Ράλλικών κλπ) να εξέρχωνται εις την ύπαιθρον. –
 2. Την απαγόρευσιν της στρατολογίας ή οπωσδήποτε επεκτάσεως των ως άνω οργανώσεων εκτός των αστικών κέντρων την κατά το δυνατόν δε πλήρη εξόντωσιν δρώντων τμημάτων των. –
 3. Την αποκατάστασιν της λειτουργίας του ανεφοδιασμού από τας περιοχάς του κάμπου προς τας ορεινάς τοιαύτας ρεύματος και την προστασίαν των κινουμένων εφοδιοπομπών. –
 4. Την ενίσχυσιν του λαού εις την προσπάθειαν του όπως διασώση την παραγωγήν από τα νύχια του κατακτητού και των Ράλλιδων.-
 5. Όλως ιδιαιτέρα προσοχή να αποδοθή εις την απαγόρευσιν των Γερμανοράλληδων να προσβάλλουν τα περί τα Τρίκκαλα και Καρδίτσα χωριά, ως κάνουν μέχρι σήμερον, ορμώμενοι εκ των αστικών τούτων κέντρων.-
 6. Ειςπερίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων:

α)    Εάν αυταί στρέφωνται εναντίον των, να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς την προσφορωτέραν κατεύθυνσιν. –

β)    Εάν στρέφωνται κατά της Μεραρχίας ή προς Βασιά, να προσπαθήσουν να ενεργήσωσι κατά των πλευρών και νότων του εχθρού ή και προσβάλωσι εξησθενημένα σημεία κατοχής του. –

 1. Η δύναμις των εν λόγω Διμοιριών να διπλασιασθή το ταχύτερον δι’ ανδρών καταλλήλων εκ του εφεδρικού ΕΛΑΣ ώστε οι άνδρες των ομάδων να αυξηθούν εις 12-15. –

Προς το σκοπόν τούτον τα Συν/τα να έλθωσι αμέσως εις επαφήν το 4ον μετά της εφεδρικής Μεραρχίας Τρικκάλων, το δε Ι/38 μετά της τοιαύτης Καρδίτσης, αι οποίαι διά της παρούσης εντέλλονται όπως εκτελούν αμέσως πάσαν αίτησιν των Συν/των διά την εκπλήρωσιν της ανατεθιμένης αυτοίς αποστολής. –

 1. Η δράσις των Διμοιριών δύναται να είναι αναλόγως των συνθηκών είτε μαζική είτε καθ`ομάδας. Ιδία διαταγή δι’ εκάστην θα καθορίζει τας αποστολάς της κατά τας εκ της παρούσης υποχρεώσεις της.-

VII.  Οι επικεφαλής των Ομάδων, Διμοιριών και Λόχου να εκλεγώσι μεταξύ των μάλλον αποφασιστικών τολμηρών και δυναμένων να αναπτύξουν πρωτοβουλίαν, υπαξ/κών, αξ/κών και καπεταναίων, ως ήδη διετάχθη κατ`επανάληψιν. Οι Δ/ται των ομάδων δύνανται να είναι ακόμα και αξ/κοί. –

VIII.Να επιστηθή η προσοχή πάντων των ως άνω ηγητόρων και συναγωνιστών ανταρτών.

 1. Επί της σπουδαιότητος της αποστολής των και έτι εκ της καλής εκτελέσεως ταύτης θέλουν εξαρτηθή το μεν η διάσωσις της παραγωγής και η επίτευξις του εφοδιασμού και τώρα και κατά τον χειμώνα και του ΕΛΑΣ και των ορεινών πληθυσμών, το δε η εξουδετέρωσις των συνεργαζομένων με τους Γερμανούς Εθνοπροδοτών πρίν γίνουν περισσότεροι, ότε η αντιμετώπησις των θα είναι πολύ πιο δύσκολος. –
 2. Επί της ανάγκης καλής οργανώσεως δικτύου πληροφοριών και Διαβιβάσεων διά την ταχείαν και ακριβή πληροφορίαν και προς ασφάλειαν των και προς έγκαιρον και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν της αποστολής των. –
 3. Επί της ανάγκης του συνδέσμου μεταξύ των και μετά των προισταμένων τους οποίους να καθιστώσιν ενημέρους της καταστάσεως και των ενεργειών των. –
 4. Επί της ανάγκης του να λαμβάνωσιν διαρκώς τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας διά να αποφεύγωσιν την συντριβήν των. –
 5. Επί της υποχρεώσεως της καλής και αψόγου συμπεριφοράς απέναντι όλων των κατοίκων, πράγμα το οποίον να τους εξηγηθή ότι θα συντείνη εις την ασφάλεια των και την καλήν των συντήρησιν.-

ΙΧ.   Tα Συν/τα θα φροντίζωσι να τηρώνται διαρκώς ενήμερα της καταστάσεως και δράσεως των Διμοιριών των, ίνα και τας καθοδηγώσι και τας ενισχύωσι ή τας περισυλλεγώσι εν ανάγκη. Να τηρώσιν επίσης ενήμερον την Μεραρχίαν επί τούτων. –

Χ.    Πάντες οι Δ/ται Διμοιριών και Λόχου να εφοδιασθώσιν με αντίγραφον των διά της υπ`αριθμ. 5043/372/19-5-44 Διαταγής κοινοποιηθεισών οδηγιών της Μεραρχίας όσον αφορά την ενέργειαν συλλήψεων κλπ.   των οπαδών των συνεργαζομένων με τους Γερμανούς αντιδραστικών.-

Να επιστηθή η προσοχή των επί των ευθυνών ας υπέχουσι διά πάσαν παράβασιν των οδηγιών τούτων. –

ΧΙ.   Η ΧVΙ Ταξιαρχία εις ην έχομεν την τιμήν να κονοποιήσωμεν την παρούσαν παρακαλείται κατόπιν της Ε.Π. 3946/18-5-44 διαταγής Γενικού Στρατηγείου, να διατάξη το 54ον Συν/μα ίνα προβή εις ανάλογον ενέργεια, ανατολικώς σιδηρ. γραμμής Λάρισσα – Δεμερλή και να μας αναφέρη τα δρομολόγια εφ`ων είναι δυνατή η επίτευξις συνδέσμου μετά των Δυτικώς της αυτής σιδηρ. γραμμής τμημάτων Ι/38 Συν/τος. –

Ομοίως παρακαλείται το 3/7 Συν/μα Ιππικού να έλθη εις επαφήν με το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων διά την ρύθμησιν της κινήσεως των εις τούτο αποσταλησσομένων ιππέων. Διά τους εις το 4ον Συν/μα αποσταλησσομένους ιππείς θέλωμεν γνωρίσει δι’ ετέρας διαταγής μας. –

ΧΙΙ.  Ο εφοδιασμός των Διμοιριών τούτων θα γίνεται εκ του κάμπου εν συνεννοήσει με τα κατά τόπους Κλιμάκια Ε Α προς ά το Κλιμάκιο ΕΤΑ Θεσσαλίας προς ο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να εκδώση τας διαταγάς του.

ΧΙΙΙ. Τα Συν/τα 4ον και Ι/38 να προβώσι αμέσως εις την εκτέλεσιν της παρούσης. –

Να αναφέρωσι λήψιν και τα ονόματα των επί κεφαλής Διμοιριών και Λόχου.

Σ.Δ.Μ. τη 28-5-44

Η

Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ι. Μουστεράκης

(Συν/χης)

Advertisements