Επιστολή Ζέρβα προς Θ. Τρικαλινό, 22 Μαι 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                                                                     ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ Τ                                          ον κ. Θεόδωρον Τρικαλινόν
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 6508                                                                               ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αγαπητέ μου Θόδωρε
Απαντώ εις το από 18-5-44 γράμμα σου ευχαριστώντας σε για όλες σου τις ενέργειες και πολύτιμες πληροφορίες που μου παρέχεις.
Συνημμένα επιστολής σου έλαβον όλα.
Διά ζήτημα Βορειοηπειρωτών ταχτοποιηθή σύμφωνα με υποσχέσεις μας. Ουδεμία περί τούτου αντίρρησις και ουδεμία εκ μέρους των ανησυχία. Κακώς λέγουν ότι τους γελάσαμε. Όλοι οι προσερχόμενοι κατατάσσονται εις ΙΙον Τάγμα ή εις Χατζηδάκην, μέχρι συγκροτήσεως ιδίου Τάγματος. Μισθολογικώς εμμένομεν εις τα συμφωνηθέντα.
Εις Βερίτσην Νικόλαον έγραψα και μπορείς να τους πληροφορήσης γι αυτό.
Αντιλαμβάνομαι πολύ καλώς την μεγίστην σημασίαν του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος και θα ενισχύσω την προσπάθειαν με κάθε μέσον ηθικόν και υλικόν, αλλά βεβαίως αναλόγως των δυνατοτήτων μας. Γνωρίζεις άλλωστε ότι δεν έχουμε εκείνην την απόλυτη χρηματική ευχέρεια που απαιτείται για τέτοια ζητήματα.
Ομοίως εγράψαμεν εις Αθήνας ΚΔΕ όπως ενισχύση τακτικώς την Επιτροπήν Βορείου Ηπείρου Αθηνών με ένα χρηματικόν ποσόν μηνιαίον ικανόν να θεραπεύση τις ανάγκες τους.
Από την όλην πορείαν της εργασίας σου είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
Με τον αδελφό τήρησε την ίδια στενή και αξιοπρεπή στάσιν η οποία τόσον ευμενώς σε χαρακτηρίζει.
Με ΤΟΡΡΕΝΣ θα συνεννοηθώ αλλά θέλω να μου στείλης μια κατάσταση για τα απολύτως δικαιολογημένα που εξόδευσες για να ξέρω τι να ζητήσω από τον ΤΟΡΡΕΝΣ.
Λυπούμαι πολύ για τα δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν εις βάρος της ζωής και της υπάρξεως της οικογενείας σου.
Ας ευχηθούμε ότι θα σταματήσει επί τέλους αυτός ο συστηματικός εξολοθρευμός των Ελλήνων Πατριωτών.

Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς
Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 22-5-44
Ο Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Υ.Σ Σου στέλνω έξ (6) λίρες τας οποίας θα δώσης ανά δυο εις τας οικογενείας των φονευθέντων και ανά μιαν εις τας οικογενείας των συλληφθέντων.- Δηλαδή ανά δυο λίρας εις τας οικογενείας Γεωργίου Σαράντη και Δημητρίου Μπαλαμώτη και ανά μια εις τας οικογενείας Δημητρίου και Χρίστου Σαράντη.

Advertisements