Εγγραφο προς ΕΛΑΣ/3η Μεραρχία Πελοπονήσου, Διασυμαχική Αποστολή


ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Τη 21η Μαίου 1944

Προς την

ΙΙΙ Μεραρχίαν ΕΛΑΣ Πελ/σου

Όπου

Ο Αρχιστράτηγος Ουίλσων επέσυρε την προσοχήν μου επί του γεγονότος ότι λαμβάνει συνεχως εκθέσεις επί ανταρτικών επιχειρήσεων λαμβανουσών χώραν εντός του προς βορράν της γραμμής Πύργου – Άργους τμήμα της Πελ/νήσου, άνευ ειδικής εγκρίσεώς του παρά την εκφρασθείσαν περί του εναντίου επιθυμίαν του.

Ο Αρχιστράτηγος ζητεί όπως τω γνωρίσητε εάν είσθε διατεθημένοι τόσον υμείς όσον και τα υφ`υμάς τμήματα, να υπακούητε εις διαταγάς του διαβιβαζομένας μέσω των Συνδέσμων της Διασυμμαχικής Αποστολής.

Παρακαλώ όπως τύχω τάχιστα σαφούς και κατηγορηματικής απαντήσεως σας επί του ανωτέρω ερωτήματος.

ΣΤΙΒΕΝΣ

Συν/ρχης

Αρχηγός της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής

Αποστολής

Διά την ακρίβειαν

Το ΙΙον Γραφείον

Advertisements