Διαταγή συγκροτήσεως 13ης Εφεδρικής Μεραρχίας Στερεάς, ΕΛΑΣ/13η Μεραρχία/1ΕΓ/ΑΠ1584/18 Μαϊ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.

ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘ. Ε.Π. 1584

ΔΙΑΤΑΓΗ

Έν συνεχεία προς την υπ`αριθ. Ε.Π. 1548/44 διαταγή μας περί συγκροτήσεως της ΧΙΙΙ εφεδρικής Μεραρχίας Στερεάς.

Καθορίζομεν

α)    Το Επιτελείον της ΧΙΙΙ Μεραρχίας θ`αποτελείται εκ των κάτωθι συναγ. του εφ. ΕΛΑΣ.

1) εφ. Ανθ/γός Έσπερος          Ι   Γραφείον   Διευθυντής

2) εφ. Ανθ/γός Πεζικού Φάνης ΙΙα     , ,                 , ,

3) εφ.   , ,         Άσης     Δημ.   ΙΙα     , ,                 , ,

4) εφ. Ανθ/γός Δάσκος Δημ.   ΙΙΙ       , ,                 , ,

β)    Τας Δ/σεις των εφεδρικών Συν/των 36ον και 42ον να ορίσουν τα 36 και 42 Συν/τα μας εν συνεννοήσει μετά των κατά τόπους τέως Δ/σεων εφ. ΕΛΑΣ και των Επιτροπών ΕΑΜ αναφέροντα ημίν τα ονοματεπώνυμα των διορισθέντων.

γ)    Εις το εφ.   Συν/μα Ευρυτανίας ως Στρατιωτικόν Αρχηγόν τοποθετούμεν τον αντ/χην Αναγνωστόπουλον Γ.   εις δε το τοιούτον της Δυτικής Φθιώτιδος τον Αντ/ρχην Παπαγυαλιάν Αθανάσιον. Καπεταναίους των Συν/των τούτων θέλομεν ορίση διά νεωτέρας μας διαταγής.

Έναρξις της λειτουργίας Επιτελείου ΧΙΙΙ εφεδρικής Μεραρχίας από λήψεως παρούσης. –

 

Σ.Δ. ΧΙΙΙ Μεραρχίας 18-5-44

Ι. Παπαθανασίου

Τάσος Λευτεριάς

 

Παραλήπται

ΧΙΙΙ εφ.   Μεραρχία

36, 42 Συν/τα

 

Κοινοποιήσις

ΙΙ, ΙΙΙ Γραφεία, Δ/σις Δικαστικά

Τμ.   Εφοδιασμού, Επιτροπή ΕΑΜ

Στερ.   υ.τ.ε

Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements