Αναφορά κλοπής αποθηκών Φενεού, ΕΛΑΣ/3η Μεραρχία Πελοπονήσου/3ΕΓ/16 Μαϊ 1944


ΕΛΑΣ                                                 Σ.Δ. 16-5-44

ΙΙΙ Μεραρχία Πελ/σου                                           Η

Επιτελείον – Γραφείον ΙΙον          ΙΙΙ Μεραρχία Πελ/σου

Αριθμ. Ε.Π. 51

Πρός

Το Γενικόν Στρατηγείον

(Διά του Κλιμακίου Πελ/σου)

Όπου

« Επί της διαρπαγής 2 αποθηκών της Συμμαχικής αποστολής«.

Λαμβάνομεν την τιμήν, να αναφέρωμεν εις εκτέλεσιν της υπ`αριθμ.   Ε. Π.   2816/9-4-44 Διαταγής υμών τα κάτωθι:

1)    Οι άγγλοι αντιπρόσωποι της Συμμαχικής αποστολής είχον δύο αποθήκας εις την περιοχήν Φενεού (6ου Συντάγματος), αίτινες κατά την διάρκειαν εκκαθαριστικών των Γερμανών ενεργειών τον παρελθόντα Νοέμβριον διηρπάγησαν υπό διαφόρων πολιτών, ουδεμίαν σχέσιν εχόντων με τα τμηματά μας και τας οργανώσεις μας.

Επειδή οι ανωτέρω αντιπρόσωποι υποπτεύθησαν, ότι η διαρπαγή εγένετο υπό τμημάτων μας, διετάχθη το 6ο Σύνταγμα και ενήργησεν αυστηροτάτας ανακρίσεις εξ ων διεπιστώθη ότι η κλοπή εγένετο υπό πολιτών, γεγονός όπερ ανεκοινώθη εις τους Άγγλους αντιπροσώπους. Ήδη δε η Μεραρχία απορεί πως έπειτα από την αποκάλυψιν των ανωτέρω οι Άγγλοι αντιπρόσωποι εξακολουθούν να αποδίδουν την κλοπήν εις τον ΕΛΑΣ.

2) Τα δημιουργηθέντα ζητήματα διά τους συνδέσμους και πράκτορας της αποστολής η Μεραρχία διηυθέτησε πλήρως κατανοούσα τον σκοπό της υπηρεσίας της αποστολής. Μάλιστα διά πάντα τα υπό της αποστολής χρησιμοποιούμενα πρόσωπα η Μεραρχία κατατοπίζει τους αντιπροσώπους, επί παντός δε δημιουργουμένου ζητήματος τους ενημερώνει. Γενικώς πάσα ενέργεια της Μεραρχίας στηρίζεται στην απόλυτον κατανόησιν της υπηρεσίας της αποστολής διαθέτουσα με προθυμίαν εις τους αντιπροσώπους όλα τα μέσα διά την ευχερεστέραν εκπλήρωσιν της αποστολής των.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                   ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Συν/ρχης Ιππικού           Καπετάνιος

Advertisements