Διαταγή ΕΛΑΣ για συγκέντρωση γεωργικής παραγωγής, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/16 Μαϊ 1944


Ε. Λ. Α. Σ

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον           δι’ εκτάκτου Συνδέσμου

ΑΡΙΘΜ.   Ε.Π.Ε. 595

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.-    Ειδική κατάστασις και πληροφορίαι περί εχθρού

Α.   Ο Κατακτητής βοηθούμενος και υπό των οργάνων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών αποβλέπει να ελέγξει στατιστικώς και είτα να συγκεντρώση επ`ωφελεία αυτού και των οργάνων του την γεωργικήν παραγωγήν της χώρας.

Προς τον σκοπόν τούτον προέβη εις τινας περιοχάς εις τας σχετικάς προπαρασκευαστικάς ενεργείας. –

Β.   Επιτυγχανομένης τυχόν της επιδιώξεως ταύτης του κατακτητού εκτός των αμέσων ωφελημάτων άτινα θα προσπορισθή διά της υπέρ αυτού συλλογής της γεωργικής παραγωγής θα έχη και έμμεσα τοιαύτα ήτοι 1) Την εξαθλίωσιν των αγροτών των πεδινών περιοχών και την συνεπεία ταύτης αδράνειάν των και 2) τον υποσιτισμόν εξικνούμενον μέχρι πείνης των πληθυσμών των ορεινών περιοχών και των τμημάτων του ΕΛΑΣ και την συνεπεία τούτου μείωσιν της μαχητικής του ικανότητος ήτις δύναται να μειωθή επικινδύνως (αν συνεπεία δυσμενούς τυχόν εξελίξεως της στρατιωτικής καταστάσεως εν Ευρώπη παραταθή η κατοχή και κατά τους χειμερινούς μήνας).

ΙΙ.-   Προθέσεις της Ταξιαρχίας

Να εμποδίση την επιτυχία της ανωτέρω επιδιώξεως του κατακτητού και διά θυσιών εις αίμα ώστε να εξασφαλισθή η παραγωγή υπέρ των παραγωγών των πεδινών περιοχών και

Να εξασφαλίση μέχρι της επομένης εσοδείας τας απαραιτήτους ποσότητας εφοδίων διά της μεταφοράς και εναποθηκεύσεως εις καταφύγια της ορεινής ελευθέρας περιοχής προς διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και των τμημάτων του ΕΛΑΣ. Συγκρότησις αποσπασμάτων διά την περιοχήν Ταξιαρχίας διά την επίτευξιν των σκοπών. –

1.-   Ιη περιοχή η περιλαμβανομένη βορείως σιδηρ. γραμμής Βόλου – Βελεστίνου – Δεμερλής ανατολικώς σιδηρ. γραμμής Δεμερλή – Λαρίσης – Τεμπών και νοτίως κοίτης Πηνειού. Εις την άνω περιοχήν θα διατεθή εν Τάγμα δυνάμεως 400 ανδρών του 54ου Συντ/τος εις το οποίον θα περιληφθή και το συγκροτηθέν διά της υπ`αριθμ.   Ε. Π.   1172/ -6-44 διαταγής μας καθορισθέν τμήμα προστασίας παραγωγής και προσβολής ειδικών τη συνδρομή και ετέρας δυνάμεως του 54ου Συντάγματος αν παραστή ανάγκη. –

  1. ΙΙα Περιοχή.– Η περιλαμβανομένη Νοτίως Σιδ/κής γραμμής ΔΕΜΕΡΛΗ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΒΟΛΟΥ, ανατολικώς Σιδ/κής Γραμμής ΛΑΜΙΑ – ΔΕΜΕΡΛΗ και Βορείως Σιδ/κής γραμμής ΛΑΜΙΑ – ΣΤΥΛΙΔΟΣ.-

Εις την άνω περιοχήν θα διατεθώσι:

α)  Ένα Τάγμα δυνάμεων 400 ανδρών υπό τον Ανθ/γόν Πολίτην, Στρατιωτικόν αρχηγόν Ι/54 Τάγματος συγκροτουμένων εκ 300 ανδρών Ι/54 Τάγματος και 100 ανδρών του 52ου Συντ/τος αποστελλόμενον ενταύθα υπό του Συντ/τος μέχρι της 20 τρέχοντος το βραδύτερον.- Τούτο να ενισχυθεί και δι’ ετέρων δυνάμεων αν παραστή ανάγκη.-

β)  Το συγκροτούμενον διά της υπ`αριθ.   Ε.Π. 2026/5-6-44 Διαταγής ΧΙΙΙ Μεραρχίας απόσπασμα εξ 100 ανδρών Μπεγνή διά την περιοχήν Αλμυρού. –

γ)  Μια Ίλη του 3/1 Συντ/τος Ιππικού (ως η υπ`αριθ. Ε.Π. 1018/10-6-44 Δ/γή Γεν. Στρατηγείου) η ευρισκόμενη εις άνω περιοχήν συνεργαζομένη από μακρού με Ι/54 Τάγμα. – Γενικήν διεύθυνσιν εις άνω περιοχήν αναθέτομεν εις τον συναγωνιστήν Αμάρμπεη όστις κατά την κρίσιν του να κατανείμει τους Τομείς των ανωτέρω τμημάτων. –

  1. ΙΙΙη ΠΕΡΙΟΧΗ.– Πεδιάς Σπερχειάδος περιλαμβανομένη μεταξύ Λαμίας – Κόμμα – (..) (…..) Δημοσία οδός Λαμίας – Αθηνών και Δυτικώς μέχρι Μακρακώμης Άγιος Γεώργιος.   Εις την περιοχήν ταύτην θα διατεθεί η ΧΙΙΙ Ημιλαρχία τη συνδρομή του 52ου Συντ/τος εφόσον θα παραστή ανάγκη.

ΙV.-  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ. –

Α.   Εξασφάλισις της παραγωγής των αγροτών πεδινών περιοχών – Προώθησις των άνω αποσπασμάτων προς τας πεδινάς περιοχάς – Διενέργεια από κοινού με τας Τοπικάς Πολιτικάς Οργανώσεις συστηματικής και πολυμόρφου προπαγάνδας προς διαφώτισιν των αγροτικών πληθυσμών επί των συνεπειών της διαρπαγής της παραγωγής υπό του κατακτητού. –

Παρότρυνσις των παραγωγών προς αντίδρασιν ενεργά ή παθητικά κατά των μέτρων και Διαταγών του κατακτητού διά τον αλωνισμόν των σιτηρών ουχί δι’ αλωνιστικών μηχανών – αλλά δι’ άλλων μέσων και απόκρυψιν των προιόντων των. –

Σύστασις προς τους ιδιοκτήτας των αλωνιστικών μηχανών όπως προωθήσωσι τας Μηχανάς των προς τας κράσπεδα της Ορεινής περιοχής διά να προστατευθώσι ευκολώτερα. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών αλωνιστικών μηχανών αποφασιστική ενέργεια προς οριστικήν ή προσωρινήν αχρήστευσιν μηχανών. –

Διά συγκροτήσεως κατά μεγάλα χωρία ή άθροισμα μικρών χωρίων ενόπλων μαχητικών Μονάδων αποτελουμένων κατά τα 2/3 εξ Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. και 1/3 εκ μονίμου Ε.Λ.Α.Σ. – προστασίας παραγωγικής. –

Προστασία των εις τα κράσπεδα της ορεινής περιοχής προωθησομένων αλωνιστικών Συγκροτημάτων. Προσβολή δι’ ισχυρών τμημάτων κρούσεως των τυχόν δημιουργηθέντων αλωνιστικών μηχανών του εχθρού και εις πολλά ταυτόχρονα Κέντρα διά να περισπάται η προσοχή του εχθρού και εν συνδυασμώ με προσβολή οδικών, σιδ/κών και τηλεφωνικών επικοινωνιών του εχθρού με τα Κέντρα του εξ ων δύναται να ενισχυθή. –

Διά την μεταφοράν και εναποθήκευσιν των αναγκαιούντων διά τας Μονάδας μας και τους Ορεινούς πληθυσμούς ποσοστών της παραγωγής.

Στενή επαφή και συνεργασία με ΕΤΑ περιοχών διά τον καθορισμόν των προς μεταφοράν ποσοτήτων και προστασίας μεταφοράς άνω ποσοτήτων εις καταφύγια.

Δημιουργία συμπληρωματικών νέων καταφυγίων ικανών να περιλάβωσιν άπασαν την συγκεντρωθησομένην παραγωγήν.

Προστασία των καραβανίων μεταφοράς παραγωγής εκ των τόπων παραγωγής προς τα καταφύγια δι’ αναλόγων εκάστοτε αποσπασμάτων συνοδείας. Η Μεταφορά εις τα πεδινά εδάφη να γίνεται διά των παντός είδους τροχοφόρων, των κτηνών περιοχής και Μονάδων χρησιμοποιουμένων εκ των κρασπέδων (Ριζά του κάμπου) προς τας ορεινάς βάσεις μας.

Αι μεταφοραί να γίνωνται νύκτα και να στηρίζονται κυρίως εις την μυστικότητα.

V.-   Εις περίπτωσιν σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού και προ σημαντικών υπερτέρων δυνάμεων του εχθρού, τα άνω αποσπάσματα μαχόμενα συνεχώς θα συμπτυχθούν προς τας ορεινάς διαβάσεις προσβάλλοντα τον εχθρό κυρίως εις τας υποχρεωτικάς διαβάσεις του από την πεδιάδα προς τας ορεινάς βάσεις μας. Εις τον κάμπον θα παραμείνει οπωσδήποτε και εις οιανδήποτε περίπτωσιν ισχυραί ομάδες κρούσεως αι οποίαι αποκρυβόμεναι προσωρινώς εις κατάλληλα σημεία θα παρενοχλούν και προσβάλουν εξ ενέδρας και αποφασιστικώς τα νώτα του εχθρού δρώντα κυρίως επί των οδών κινήσεως του.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.- Θα γίνεται υπό Οργάνων της ΕΤΑ τα οποία γνωρίζουν τι ακριβώς οφείλει να παραδώση έκαστος παραγωγός.

Ο καθορισμός των προς μεταφοράν ποσοτήτων θα καθορίζεται ομοίως υπό των οργάνων ΕΤΑ άνευ αναμίξεως του ΕΛΑΣ ο οποίος αναλαμβάνει μόνον την ασφάλειαν της μεταφοράς. –

VI.-  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ.- Το 54ον Συν/μα να κατασκευάση συμπληρωματικά συγκροτήματα καταφυγίων κατεσπαρμένα εις βάθος και πλάτος και όπισθεν της κυρίας γραμμής αντιστάσεως του λαμβάνον υπ`όψει και τας πληροφορίας της ΕΤΑ περιοχής περί των συγκεντρωθησομένων ποσοτήτων. Ομοίως το απόσπασμα Πολίτη διά την παραγωγήν περιοχής του (κάμπου Φαρσάλων – Καραντάου)

Το απόσπασμα Μπεγνή διά την παραγωγήν περιοχής του (Αλμυρού – Φαρσάλων).

Διά την περιοχήν Έδρας Ταξιαρχίας θα επισπευθεί η κατασκευή των καταφυγίων κατά τον πιθανόν άξονα συμπτύξεως των εδώ τμημάτων μας. –

VII   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Σ.Δ. Αποσπάσματος 54ου Συν/τος. – Να ορισθή υπό 54ου Συν/τος εις περιοχήν Μαυροβουνίου δεδομένου ότι πρέπει τούτο να χρησιμοποιήση ως ορμητήρια τας προσβάσεις του (Συκούρι – Βουλγαρινή – Κουκουράβα κ.λ.π.).

Αποσπάσματος ΠΟΛΙΤΗ κατά κρίσιν Αμάρμπεη. –

, ,           ΜΠΕΓΝΗ λόγω ειδικών συνθηκών κινητός αλλά θα ευρίσκεται πάντοτε εν επαφή με Ι/54 Τάγμα. –

ΧΙΙΙ Ημιλαρχίας Παληοβράχα. –

VIII ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Να δημιουργηθούν Κέντρα Εφοδιασμού των άνω αποσπασμάτων εις τους ορισθησομένους Σ.Δ.   τούτων εκ των χορηγουμένων απ`ευθείας υπό της ΕΤΑ τροφίμων συγκεντρώσεως, έν ανάγκη δε διά τα πολύ απομεμακρυσμένα τμήματα εκ των επιτοπίων πόρων.

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.

Εις τας έδρας των άνω αποσπασμάτων να παραμείνη απαραιτήτως εις τουλάχιστον αντιπρόσωπος της ΕΤΑ περιοχής διά την άμεσον επίλυσιν των αναφυομένων εκάστοτε ζητημάτων. –

ΙΧ    ΓΕΝΙΚΑ.–   Η συγκρότησις και προώθησις των δυνάμεων τούτων δέον να έχει συντελεσθή προς τας πεδινάς περιοχάς μέχρι της 25ης τρέχοντος (εί δυνατόν και διά το 54ο Σύν/μα) οπότε το 54ον Σύ/μα, ο Συναγ. Αμάρμπεης και η ΧΙΙΙ Ημιλαρχία ν`αναφέρωσι σχετικώς. –

Εις το απόσπασμα Μπεγνή να παρασχεθούν τα μέσα της ταχείας συγκροτήσεως του εξ εφέδρων εθελοντών προερχομένων περιοχής Ανατολικής ΓΟΥΡΑΣ. –

Τα τμήματα δέον να δράσουν μαζικώς και κατά οργανικά τμήματα προς τα κέντρα της πεδιάδος όταν παραστή ανάγκη ή εις τας διόδους εισχωρήσεως εκ της πεδιάδος προς την ορεινήν ελευθέραν περιοχή, εις περίπτωσιν ενεργείας σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ως εις την παράγραφον ΙV καθορίζεται. Το 54ον Σύνταγμα και ο Συναγωνιστής Αμάρμπεης να λάβουν παν μέτρον και να ενεργήσουν πάσαν άλλην επιχείρησιν υποβοηθούσαν εις την επιτυχίαν του ως άνω επιδιωκομένου σκοπού. –

Τηρείτε μας συνεχώς ενημέρους προόδου άνω εργασίας. –

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Σ.Δ. Ταξιαρχίας 16-5-44

52ον, 54ον Συν/τα, Ι/54 Τάγμα. –               Η               Διά την ακρίβεια

Συναγ. Αμάρπεης, Ανθ/γός Πολίτης     Διοίκησις                     Το

3/7 Συν/μα Ιππικού (εις ότι το αφορά Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΙΙΙον Γραφείο

με αντίγραφον 1018 Δ/γής. -)               Συν/ρχης                 (Τ.Σ.Υ.)

ΧΙΙΙ Ημιλαρχία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΧΙΙΙ Μεραρχία (υ.τ.α) Ι Μεραρχία, Πανθεσ. ΕΑΜ, ΕΤΑ Θεσσαλίας

ΧVI Εφ. Ταξιαρχίας Π.Ε. – ΕΑΜ Βελεστίνο – Φαρσάλων, Αλμυρού, Π. Ε. – ΕΑΜ Λαρίσης.

Advertisements