Οδηγίες δράσεως Καπετάνιων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944


ΕΛΑΣ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 334
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 259/22-4-44 Δ/γήν της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιηθείσης ημίν διά της Α.Π. 323/25-4-44 Δ/γής του Γενικού Στρατηγείου, προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. –
Σ. Δ. Ταξιαρχίας 5-5-44
Η
Διά την ακρίβειαν Διοίκησις
Το κ. δ.
ΙΙΙον Γραφείον Ο Επιτελάρχης
(Τ.Σ.Υ.) Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
52ον, 54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
Λόχος Μηχανικού
Ι/54 Τάγμα. –


Π. Ε. Ε. Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 259.
Πρός
Το Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ.
Λαβόντες αφορμήν εκ του ότι Καπετάνιος της Δ/σεως τινός απομακρυνθείς της Έδρας του δι’ ειδικήν αποστολήν εξέδωκε καθ’ οδόν Διαταγάς μετακινήσεως τμημάτων και εν αγνοία μάλιστα του κυρίως υπευθύνου Στρατιωτικού Διοικητού και επιθυμούντες να μην επαναληφθή το τοιούτον προς αποφυγήν ανωμαλιών και δημιουργίας σοβαρών επακολούθων, καθορίζομεν τα κάτωθι:
Ιον Καπεταναίοι διαφόρων Δ/σεων απομακρυνόμενοι της Έδρας των δι’ υπηρεσίαν ή άλλην αιτίαν δεν έχουν δικαίωμα εκδόσεως διαταγών στρατιωτικής φύσεως καθ’ όλην την διάρκειαν της απουσίας των εκτός αν είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τον στρατ. Αρχηγόν οπότε προ πάσης Δ/γής προτάσουν την φράσιν.- Μετά συμφώνον γνώμην και του Στρατ. Αρχηγού …. και κοινοποιούν κάθε τέτοια διαταγή στον Στρατ. Αρχηγόν προς ενημέρωσιν. –
ΙΙ. Αν όμως έκτακτος επείγουσα ανάγκη επιβάλλει την έκδοσιν τοιαύτης διαταγής τότε οφείλουν προ της εκδόσεως να ζητούν την γνώμην και έγκρισιν του Στρατ. Αρχηγού ή αν τούτο είναι αδύνατον ελλείψει μέσου διαβιβάσεως τότε εκδίδουν υπό ατομικήν των ευθύνην ταύτην και την κοινοποιούν δι’ ειδικού συνδέσμου εις τον Στρατ. Αρχηγόν προς γνώσιν δικαιολογώντας την έκδοσιν της. –
Πάσα αντίθετος προς τας άνω απόψεις έκδοσις διαταγών θεωρείται άκυρος και συνεπάγεται ευθύνας. –

Στην Έδρα της Π. Ε. Ε. Α. 22-4-44
Ο
Γραμματέας Στρατιωτικών
Εμμ. Μάντακας
Υποστράτηγος