Ορισμός Θ. Σαράντη για Βορειοηπειρωτικό, ΕΔΕΣ/ΓΑ/29 Απρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Γραφείον Αρχηγού
ΑΡ.ΠΡΩΤ.Α.Π 509

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ

Εξουσιοδοτούμεν τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΗΝ να μας αντιπροσωπεύη όπου δεί και εις ότι αφορά την ανάπτυξιν και βελτίωσιν του «ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ» και να δρά και έρχεται εις απαφάς και συζητήσεις συμφώνως των οδηγιών τας οποίας έλαβεν.
Σ.Δ.Γ.Α 29-4-44
Ο
Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ

Advertisements