Βεβαίωση δράσης ανθυπολοχαγού Σαμάνκιν Πάβιωφ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/27 Απρ 1944


ΕΛΑΣ
Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελείον – Γραφείον Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Βεβαιούται ο Ρώσος ανθυπολοχαγός Σαμάνκιν Πάβιωφ του Αντρεέβιτς που παρουσιάσθη στο Ι τάγμα του 34ου Συντ/τος της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριον του 1943 δραπετεύσας εκ του στρατοπέδου Θηβών.
Έλαβε μέρος εις τας μάχας Δερβενοχωρίων (Κρύφα – Μαζαρέικα – Ελευσίνα – όρος Πατέρα) όπου επέδειξεν εξαιρετικήν ανδρείαν και τόλμην. Καθ’ όλην την διάρκειαν της υπηρεσίας του υπήρξεν πρότυπον καλού, συνειδητού και πειθαρχικού στρατιώτου.ΓΣ

Εξήλθεν του ΕΛΑΣ την 28/2/44 προκειμένου όπως μεταβή εις την πατρίδα του. –

Σ. Δ. Γενικού Στρατηγείου 27/4/44
Ο
Επιτελάρχης
Ακριβές Αντίγραφον