Αντιμετώπισης συμμορίας Κιάμου (χ.ΓΛΥΚΗ), ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Απρ 1944


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ον
Αριθμ. Πρωτ. 138                                                                                 Προς
Το Τάγμα Μαυροσκότη
ΟΠΟΥ

Διαβιβάζεται συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθμ. 4835/25-4-44 Τηλεφωνικής διαταγής Γεν.Αρχηγείου σχετικώς με την εις περιοχήν Γλυκής σημειωθείσαν ληστρικήν κίνησιν υπό Κιάμον με την εντολήν, όπως άμα λήψει παρούσης κινηθήτε προς την περιοχήν ταύτην με ισχυρόν τμήμα υμών και με εντολήν την πλήρη εκκαθάρισιν της περιοχής από Βουβοποτάμου μέχρις Τουρκοπάλουκο.-
Να τηρήτε την Μεραρχίαν καθ’ εκάστην ενήμερον της εξελίξεως της εκεί καταστάσεως.-
Θα παραμείνητε εις την περιοχήν ταύτην μέχρι νεωτέρας διαταγής μου.-
Ο Υπολ/γός Αρμενιάκος λόγω της ασθενείας του Ανθ/γού Κίτσου Φώτου θ’ αναλάβη προσωρινώς την Διοίκησιν του Λόχου τούτου.-
Ο Υπολοχαγός Κωστάκης διαταχθείς δι’ υπ’ αριθμ. Α.Π 125/22-4-44 διαταγής μου, όπως μεταβή προς ενίσχυσιν Υπολ/γού Αρμενιάκου θα έχει ήδη επανέλθη εις έδραν του.

Άν όχι και συναντήσητε τούτον ειδοποιήσατε τον να επιστρέψη.-
Σ.Δ τη 25 Απριλίου 1944
Ο
Διοικητής της Μεραρχίας
Τ.Υ.
Κοινοποίησις Κωνσταντινίδης Απ.
– Γενικόν Αρχηγείον (υ.τ.α) Αντ/ρχης
-ΙΧ Μεραρχία (υ.τ.ε)
– 3/40 Σύνταγμα
– 15ον -΄΄-


Αριθμ.Πρωτ.4835                                                                                     Εξαιρετικώς επείγον

VΙΙΙ Μεραρχίαν

3/40 Σύνταγμα αναφέρει ότι ομάς Κιάμου εκ 25-35 ανδρών κατέχει υψώματα αμέσως Νοτ. Γεφύρας Γλυκής ελέγχουσα την Δημοσίαν οδόν από πενθημέρου ΣΤΟΠ. Τμήμα λόχου Κίτσου Φώτου συγκεντρώσαν 60 Κτήνη αντί των 120 διά τα οποία είχε διαταχθή και προσπαθήσανε να διέλθη Γέφυραν Γλυκής ημποδίσθη υπό ανωτέρω ομάδος.-
Οι αντάρται του λόχου Κίτσου Φώτου εξηνάγκασαν Αρμενιάκον να διαλύση την φάλαγγα των Μεταγωγικών. Φαίνεται ότι η άνω φάλαγξ μεταγωγικών ανήκουσα εις τους ιδίους αντάρτας δεν ήθελον να διακινδυνεύσουν τα κτήνη των ΣΤΟΠ. Διατάξατε πάραυτα ισχυρόν Τμήμα 15ου Συν/τος και προβή εις πλήρη εκκαθάρισιν ολοκλήρου της περιοχής Βουβοποτάμου και μέχρι Τουρκοπαλούκου ΣΤΟΠ. Το άνω τμήμα 15ου Συντάγματος επανέλθη έδραν του κατόπιν ειδοποιήσεως Γενικού Αρχηγείου προς VΙΙΙ Μεραρχίαν αφού πρώτον εκκαθαρισθή ολόκληρος η ανωτέρω περιοχή ΣΤΟΠ.-
Αναφέρατε παρακαλώ αναχώρησιν τμήματος 15ου Συν/τος.-
Σ.Δ 27-4-44
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Κοινοποίησις
ΙΧ Μεραρχία
3/40 Σύνταγμα
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ ον Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements