Επιθέσεις ΕΔΕΣ απο ΕΛΑΣ/24 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΔΕΣ/3ΡΓ/24 Απρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ                                         Τηλεφωνικώς και διά ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Γραφείον ΙΙΙ ον                                                                                          ΠΡΟΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.4824 –                                                                                            Το 24ον Σύνταγμα Ε.Λ.Α.Σ
-VIII Μεραρχίαν                                                                                                                      Ε.Λ.Α.Σ
ΟΠΟΥ

 • Επί υπ’ αρ.142/23-4-44 εγγράφου 24ου Συντ/τός σας ΣΤΟΠ.
 • Τμήμα μας υπό Κολιοτζήμαν ενέπεσεν εις ενέδραν τμημάτων σας εντός περιοχής μας ΣΤΟΠ.
 • Δέκα επτά (17) αντάρται μας υπέστησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν και αφοπλίσθησαν υπό ληστοσυμμορίας Κιάμου-Τσουκνίδα εις θέσιν ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΝ περιοχής παντελώς ιδικής μας ΣΤΟΠ.
 • Εις στενόν ΚΑΤΖΑ συνελήφθησαν σύνδεσμοί μας, δύο άνδρες και μία κυρία ΣΤΟΠ.
 • Εξαφάνισις ιατρού Τσαούσογλου από παρελθούσαν Παρασκευήν. Ούτος τυγχάνει μέλος Ε. Ερυθρού Σταυρού ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ.
 • Συνεχίζεται παρεμπόδισις από ληστοσυμμορίας σας εις στενόν ΚΑΤΖΑ και ελευθέρα διόδος διά περιοχήν μας ΣΤΟΠ.
 • Ταύτα δέον να επισύρουν προσοχήν σας ήτοι σταμάτημα πάσης ελευθέρας κυκλοφορίας Ελλήνων πολιτών, πράξεις ληστρικαί και προσπάθεια διαστρεβλώσεως πάσης αληθείας και πραγματικότητος και ουχί λέξεις κεναί και διαμαρτυρίαι ασταθείς υποκρύπτουσαι απωτέρους σκοπούς ΣΤΟΠ
 • Παύσατε να ενεργήτε διά ληστοσυμμοριών και επανέλθετε περιοχήν αφ’ ης ωρμήθητε ήτοι περιοχήν Τζουμέρκων ΣΤΟΠ.
 • Σας γνωρίζομεν ότι δεν αναγνωρίζομεν κανέν τμήμα σας Ε.Λ.Α.Σ τεταγμένον εις περιοχήν Ηπείρου παρά μόνον ληστοσυμμορίας Κιάμου-Τσουκνίδα ΣΤΟΠ.
 • Δεν πιστεύομεν να φιλοδοξήτε ηγηθήτε τούτων ΣΤΟΠ.
 • Από όλας τας ενεργείας σας συνάγομεν ότι προπαρασκευάζετε νέον εμφύλιον πόλεμον αιφνιδιαστικώς ΣΤΟΠ.

 • Αφίσατε ήσυχον δύσμοιρον Ελληνικόν Λαόν και διαθέσατε δυνάμεις σας εναντίον κατακτητού και ουχί Ελλήνων ΣΤΟΠ.
  Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 24-4-44
  Ο
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Γενικός Αρχηγός

 • Γεν. Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ Τ.Σ.Υ
 • Στρατ. Συμμαχ. Αποστολήν Ν.ΖΕΡΒΑΣ
 • ΙΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχίας Ε.Δ.Ε.Σ
 • Ε.Ε.Λ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΩΝ
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και δι’ αυτών λοιπάς
Advertisements